Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 65 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz Aralık 2016 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde
Transcript
A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz Aralık 2016 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde katılım bankacılığı ,60 TL esaslarına uygun olan farklı yatırım Serdar Necdet Vatansever Birim Pay Değeri araçlarına yer verilerek yatırım 0,011969TL araçlarının çeşitlendirilmesi ile uzun Maruf Ceylan Yatırımcı Sayısı vadede istikrarlı getiri elde edilmesidir. Fon, portföyünün tamamını değişen Buğra Bilgi piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliği nin 5.maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatırarak uzun vadede istikrarlı ve tatminkar getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon Tedavül Oranı (%) 0,59 Portföyünde, ağırlıklı olarak yurt dışında veya Türkiye de ihraç edilen getirisi faize bağlı olmayan borçlanma enstrümanlarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılım hesaplarına, katılım bankacılığı esaslarına uygun ortaklık paylarına ve diğer getirisi faize bağlı olmayan yatırım araçlarına yer verilir. Portföy Dağılımı - Devlet Kira Sertifikaları % 50,60 - Ortaklık Payları % 22,62 - Özel Sektör Kira Sertifikaları TL % 26,78 Yatırım Stratejisi Alternatif esnek fon, yatırım tercihini önceden belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirileceği konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dağılımı yapacağını düşünen katılımcılar için kurulmuş bir fondur. Şirketin fon yönetimi stratejisi ve uygulamalarına güvenen ve değişen piyasa koşullarına göre fon dağılım değişikliği yapmayı tercih etmeyen orta-yüksek risk profiline sahip katılımcılar için uygun bir yatırım aracıdır. Piyasa koşullarına göre gerektiğinde risk düzeyini artırıp azaltan bir fon yönetimi politikası uygulanır. Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyünde bulunan yatırım araçları üzerinden alım satım işlemleri yapılabilir. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Hisse Senetlerinin Sektörel Dağılımı Yatırım Riskleri En Az Alınabilir Pay Adeti: 0,001 Adet 1 ÇİMENTO 1,9 BANKA 4,7 ENERJİ 0,21 PERAKENDE 1,66 BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİ 0,54 SERAMİK 0,86 METAL ANA SANAYİ 1,11 OTOMOTİV 2,92 PETROKİMYA 1,42 GIDA 2,59 İLAÇ 0,44 ULAŞTIRMA 4,27 Fon, portföyündeki özel sektör kira sertifikası ve özel bankalarda açılan katılım hesapları dolayısıyla kredi riski ve likidite riski taşımaktadır. Kredi riski, kira sertifikası ihraç ederek fonlama yaratan uluslararası özel sektör kuruluşunun ve nezdinde katılım hesabı açılmış olan özel sektör katılım bankasının doğrudan kredi riskidir. Likidite riski, yatırım yapılmış olan kira sertifikası ve katılım hesaplarının vadeden önce likide edilmesi esnasında oluşabilecek kayıpları ifade etmektedir. Buna ek olarak Fon, portföyünde ortaklık payı bulunan şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörlere bağlı riskler, bu şirketlerin üretim ve ticaret ilişkisi içinde bulundukları ülkelerin politik ve ekonomik koşullarına bağlı riskler ve şirketlerin halka açıklık oranı ile sermaye büyülüğüne bağlı olarak likidite riskleri taşımaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla farklı varlık sınıflarından yatırımlar dengelenmek suretiyle riskler dağıtılmakta, ortaklık payı yatırımı yapılan şirketler ve sektörler analiz edilmekte, risklerin dağıtılması amacıyla aralarında çeşitlendirilme yapılmakta, ortaklık payı ağırlığı piyasa koşulları doğrultusunda değiştirilmektedir. Fon esnek bir yatırım stratejisi ile ortauzun vadeli getiri hedeflediğinden dolayı getirisindeki kısa vadeli dalgalanmaları tolere edebilecek olan orta-yüksek risk profiline sahip yatırımcılar için uygundur. 2 B. PERFORMANS BİLGİSİ YILLAR Toplam Getiri (%) Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi/Eşik Değer (%) Enflasyon Oranı *** Fon Portföyünün Getirisinin Zaman İçinde Standart Sapması (%)**** Bilgi Rasyosu Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföy veya Portföy Grubunun Fon Toplam Değeri 1. yıl* 3,61 4,29 1,87 0,45 1, TL 2. yıl 6,45 5,28 8,81 0,23 2, ,75 TL 3. yıl** 8,03 8,54 8,53 0,28 0, ,60 TL * 16 Temmuz - 31 Aralık 2014 dönemine aittir. ** 1 Ocak -30 Aralık 2016 dönemine aittir. *** İlgili döneme ait birikimli TÜFE endeksine göre hesaplanmıştır. **** Fonun Eşik Değirinin Standart Sapması 1 Ocak - 30 Aralık 2016 dönemine ait %0,07 dir. 9,00% 8,00% 8,53% 8,03% 8,54% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% Enflasyon Toplam Getiri Eşik Değer Getirisi Nispi getiri -0,51% GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ. 3 C. DİPNOTLAR 1) Portföyün nispi getiri oranı; perfornans dönemi sonu itibarı ile hesaplanan portföyün vergi öncesi getiri oranından karşılaştırma ölçütünün getiri oranının veya eşik değerin çıkarılması sonucu bulunacak pozitif yada negatif yüzdesel değerdir. Nispi Getiri=[Getiri-Eşik Değer Getirisi] Yukarıdaki tanımlamalar baz alınarak yapılan hesaplamalar sonunca, 1 Ocak - 30 Aralık 2016 döneminde aşağıdaki getiri oranları oluşmuştur: Fon un Getirisi: 8,03% Eşik Değer Getirisi 8,54% Nispi Getiri: (0,51)% 2) Fon portföy yönetim şirketi Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş olup Qinvest LLC nin % 100 oranında payı bulunmaktadır. Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş ye ait 7 adet, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş ye ait 6 adet, Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. ye ait 1 adet emeklilik ve Qinvest Portföy Yönetimi ne ait 7 adet yatırım fonunun yönetimini gerçekleştirmektedir. Yönetilen toplam portföy büyüklüğü 1,158,791, TL dir. 3) Fon portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri A. Tanıtıcı Bilgiler bölümünde belirtilmiştir. 4) Fon 1 Ocak Aralık 2016 döneminde net %8,03 getiri sağlamıştır. Aynı dönemde Fon un brüt getirisi aşağıdaki gibidir: KEG 01 Ocak Aralık 2016 Döneminde Brüt Fon Getirisi Fon Net Basit Getirisi 8,03% (Dönem Sonu Birim Fiyat-Dönem Başı Birim Fiyat/Dönem Başı Birim Fiyat) Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı* 2,34% Azami Toplam Gider Oranı 2,28% Kurucu Tarafından Karşılanan Giderlerin Oranı** 0,06% Net Gider Oranı 2,28% (Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı Dönem İçinde Kurucu Tarafından Karşılanan Fon Giderlerinin Toplamının Oranı) Brüt Getiri 10,31% (*) Kurucu tarafından karşılananlar da dahil tüm fon giderlerinin ortalama net varlık değerine oranını ifade etmektedir. (**) Azami Yıllık Toplam Gider Oranı nın aşılması nedeniyle, Kurucu tarafından dönem sonunu takip eden 5 iş günü içinde Fon a iade edilen giderlerin, ortalama fon net varlık değerine oranını ifade etmektedir. 5) 1 Ocak - 30 Aralık 2016 dönemine ait yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir: Toplam Giderler(TL) ,75 Ortalama Fon Portföy Değeri (TL) ,98 Toplam Giderler / Ortalama Portföy Değeri 2,36% C. DİPNOTLAR (Devamı) 6) 1 Ocak - 30 Aralık 2016 performans sunum dönemi içinde yatırım stratejisinde ya da karşılaştırma ölçütünde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Fon un karşılaştırma ölçütü 2016 yılında aşağıdaki gibi hesaplanmıştır: Eşik Değer. 4 (KYD Kira Sertifikaları Kamu Endeksi * %100) 7) Emeklilik yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır. Ayrıca 31 Aralık 2004 tarihli 5281 sayılı Kanun la Gelir Vergisi Kanunu na eklenen Geçici 67. madde çerçevesinde, emeklilik yatırım fonlarının taraf olduğu yatırım işlemlerinden elde edilen kazançlar üzerinden de tevkifat yapılmaz. 8) Yönetim ücretleri, vergi saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin ortalama fon portföy değerine oranı Dipnot 5 te açıklanmıştır. Dönemin faaliyet giderlerinin dağılımı ise aşağıdaki gibidir: Yönetmelik (*) Madde-19 Uyarınca Yapılan Faaliyet Giderleri 1 Ocak - 31 Aralık 2016 Yönetim Ücreti ,54 Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri 8.910,25 Saklama Ücreti ,93 Kurul Ücretleri 6.090,49 Denetim Ücretleri 2.387,50 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 5.408,04 Toplam Giderler ,75 (*) 13 Mart 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik D. İLAVE BİLGİ ve AÇIKLAMALAR 1) 2016 yılında Fon un Bilgi Rasyosu %0,28 olarak gerçekleşmiştir. Bilgi Rasyosu, riske göre düzeltilmiş getiri ölçümünde kullanılır. Performans Ölçütü (Benchmark) getirisi üzerindeki portföy getirisinin, portföyün volatilitesine (oynaklığına) oranı olarak hesaplanır. Portföy yöneticisinin performans ölçütü üzerinde sağladığı getiriyi ölçer. Bilgi rasyosunun aynı zamanda portföy yöneticisinin tutarlılık/istikrar derecesini de gösterdiği kabul edilir. Pozitif ve yüksek Bilgi Rasyosu iyi kabul edilir. 2) Fon 2016 yılının ilk yarısında kamu ihraçlı kira sertifikalarına ve özel sektör kira sertifikalarına yatırım yapan fonun performansı da %8,03 oranında pozitif performans göstermiştir. Fonun az miktarda yatırım yaptığı katılma hesaplarındaki kar payı oranlarında bankalar arası fark göstermekle beraber %9,00-%9,70 aralığında seyretmiştir. Fonun yatırım yaptığı ortaklık payları ise fonun performansına etki etmiştir. s 3) Fonun yöneticilerinden Serap Özübek Kaya tarihinde görevinden ayrılmış olup, yerine Buğra Bilgi atanmıştır. 5
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x