Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

KAN KÜLTÜRLER NDE ZOLE ED LEN M KROORGAN ZMALAR VE ANT B YOT K DUYARLILIKLARI * ÖZET

Category:

Travel & Places

Publish on:

Views: 41 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ANKEM Derg 2005;19(1): KAN KÜLTÜRLER NDE ZOLE ED LEN M KROORGAN ZMALAR VE ANT B YOT K DUYARLILIKLARI * Pınar YÜCE, Kutbettin DEM RDA, Ahmet KALKAN, Mehmet ÖZDEN, Affan DENK, S. Sırrı KILIÇ Fırat
Transcript
ANKEM Derg 2005;19(1): KAN KÜLTÜRLER NDE ZOLE ED LEN M KROORGAN ZMALAR VE ANT B YOT K DUYARLILIKLARI * Pınar YÜCE, Kutbettin DEM RDA, Ahmet KALKAN, Mehmet ÖZDEN, Affan DENK, S. Sırrı KILIÇ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, nfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZI ÖZET Ampirik sa altıma yol gösterici olması ve antibiyotik kullanım politikalarının belirlenmesi açısından, bakteremilere yol açan etkenlerin da ılımı ve antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi önemlidir. Bu çalı mada, Haziran 1999-Aralık 2003 tarihleri arasında kan örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları retrospektif olarak de erlendirilmi tir. Kan kültürü için otomatize BACTEC 9050 (Becton-Dickinson) sistemi kullanılmı tır. Mikroorganizmaların identifikasyonu konvansiyonel yöntemlerle, antibiyotik duyarlılıkları National Committee for Clinical Laboratory Standards önerilerine göre Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile belirlenmi tir. Çalı ma tarihleri arasında alınan 4906 kan örne inden 423 (% 8.6) ünde etken olarak de erlendirilen üreme saptanmı tır. zole edilen mikroorganizmalar arasında ilk sırayı Staphylococcus aureus (% 13.9; n=59) alırken, bunu Brucella spp. (% 13.5; n=57), Candida spp. (% 12.5; n=53) ve Escherichia coli (% 11.3; n=48) izlemi tir. zole edilen stafilokok su larında metisilin direnci S.aureus da % 69, S.epidermidis de % 56 olarak saptanmı tır. Stafilokok su larında vankomisin ve teikoplanine direnç saptamazken, Gram negatif bakterilerin en duyarlı oldukları antibiyotikler meropenem, amikasin ve piperasilin-tazobaktam olarak bulunmu tur. Anahtar sözcükler: antibiyotik direnci, kan izolatları, kan kültürleri SUMMARY The Microorganisms Isolated from Blood Samples and their Susceptibility to Antibiotics Determination of distribution and antibiotic susceptibility of agents causing bacteremia is of importance for guiding empirical treatment and in the establishment of antibiotic usage guidelines. Antibiotic susceptibility of blood isolates isolated between June 1999 and December 2003 were retrospectively evaluated. Otomatized BACTEC 9050 (Becton- Dickinson) system was used for blood cultures. Microorganisms were identified by using conventional methods, and antibiotic susceptibility was determined by Kirby-Bauer disk diffusion method performed according to the recommentations of National Committee for Clinical Laboratory Standards. Bacteria which were accepted as causative agents were isolated from 423 (8.6 %) of 4906 samples tested during this period. The most frequently isolated microorganism was Staphylococcus aureus (13.9 %, n=59) and it is followed by Brucella spp. (13.5 %, n=57), Candida spp. (12.5 %, n=53) and Escherichia coli (11.3 %, n=48), respectively. Methicillin resistance was found as 69 % for S. aureus and 56 % for S.epidermidis strains. No resistance for vancomycin and teicoplanin was encountered in staphylococcal strains. Meropenem, amikacin and piperacillin-tazobactam were the most effective antibiotics against Gram negative bacteria. Keywords: antibiotic resistance, blood cultures, blood isolates Yazı ma adresi: Pınar Yüce. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, nfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZI Tel.: (0424) /1634 Alındı ı tarih: ; revizyon kabulü: *19. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi nde sunulmu tur (30 Mayıs-03 Haziran 2004, Antalya). 17 P Yüce ve ark G R Kan kültürü, sepsis ve bakteremilere yol açan mikroorganizmaların izole edilmesi amacıyla kullanılan önemli bir tanı yöntemidir (1). Ço u zaman pozitif bir kan kültürü sonucu, klinisyeni do rudan tanıya yöneltebilmektedir (31). Özellikle ampirik sa altıma yol gösterici olması açısından, bakteremilere yol açan etkenlerin da ılımının ve antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi önemlidir. Bu çalı mada, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, nfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı nda Haziran 1999-Aralık 2003 tarihleri arasında incelenen kan örnekleri retrospektif olarak de erlendirilerek, soyutlanan mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmı tır. GEREÇ VE YÖNTEM Haziran 1999-Aralık 2003 tarihleri arasında laboratuvarımıza kültür için gönderilen 4906 kan örne i de erlendirilmi tir. Kan kültürü için BACTEC 9050 (Becton- Dickinson) otomasyon sistemi kullanılmı tır. 7. günde üreme olmayan örnekler negatif olarak de erlendirilirken, bruselloz ve infektif endokardit ön tanısı ile gelen örnekler için 21 gün beklenmi tir. En az iki kan kültüründe aynı su üreyen hastaların kan kültürleri daima, en az iki örne in birinde üreme olan hastalarda ise klinikle uyumlu oldu u takdirde veya aynı su un farklı infeksiyon bölgesinden de elde edilmesi durumunda anlamlı kabul edilmi tir. Aynı hastaya ait birden fazla kan kültüründe aynı etken üredi inde sadece biri de erlendirmeye alınmı tır. Özellikle deriden kontaminasyon olabilece i dü ünülen kan kültürü izolatları çalı ma kapsamı dı ında bırakılmı tır (5). Mikroorganizmaların identifikasyonu konvansiyonel yöntemlerle, antibiyotik duyarlılıkları NCCLS önerilerine göre Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile, stafilokok su larında metisilin direnci oksasilin diski (1 μg) ile belirlenmi tir (22). Orta derecede duyarlılık gösteren su lar dirençli kabul edilmi tir. BULGULAR Alınan 4906 kan örne inden 423 ünde (% 8.6) anlamlı üreme olmu tur. Bunların 251 ini (% 59.3) Gram negatif bakteriler, 119 unu (% 28.1) Gram pozitif bakteriler ve 53 ünü (% 12.5) Candida spp. olu turmu tur. En sık izole edilen mikroorganizmalar sırasıyla S. aureus, Brucella spp., Candida spp. ve E.coli olmu tur. nfeksiyon etkeni olarak tanımlanan 423 su un da ılımı tablo 1 de sunulmu tur. zole edilen stafilokok su larında metisilin direnci S.aureus da % 69, S.epidermidis de % 56 olarak bulunurken stafilokok su larında vankomisin ve teikoplanin direncine rastlanmamı, fusidik asit, siprofloksasin ve trimetoprimsulfametoksazole direnç metisiline dirençli su larda daha yüksek bulunmu tur. zole edilen 41 Pseudomonas spp. su unun 29 unda seftazidim duyarlılı ı ara tırılmı ve 10 (% 34) su ta seftazidim direnci saptanmı tır. zole edilen 44 Acinetobacter spp. su unun 25 inde ampisilin-sulbaktam duyarlılı ı incelenmi ve sekizi (% 32) dirençli bulunmu tur. Mikroorganizmaların antimikrobiyallere direnç durumları tablo 2 ve 3 de sunulmu tur. Brucella spp., Salmonella spp. ve Neisseria spp. su larına ait sonuçlar, özellikleri dolayısıyla bildirilmemi tir. Tablo 1: Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar. Mikroorganizma n % S. aureus Brucella spp Candida spp E. coli Acinetobacter spp Pseudomonas spp S. epidermidis Salmonella spp Klebsiella spp Serratia spp S. pneumoniae Streptococcus spp Enterococcus spp Citrobacter spp Proteus spp S. maltophilia Enterobacter spp Neisseria spp Tablo 2: zole edilen stafilokoklarda antimikrobiklere dirençli sayıları. Bakteri Sayı Fusidik asit Siprofloksasin TMP-SMZ MRSA MRSE MSSA MSSE MRSA: Metisiline dirençli S.aureus, MSSA: Metisiline duyarlı S.aureus, MRSE: Metisiline dirençli S.epidermidis, MSSE: Metisiline duyarlı S. epidermidis, TMP-SMZ: Trimetoprimsulfametoksazol 18 Kan kültürlerinde izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları Tablo 3: zole edilen Gram negatif mikroorganizmalardan 176 su un antimikrobiyallere direnç durumları [n (%)]. Mikroorganizma Sayı AMC CRO TZP MEM C P AK GN E.coli (46) 14 (29) 3 (6) 1 (2) 13 (27) 1 (2) 13 (27) Acinetobacter spp (66) 32 (73) 4 (9) 1 (2) 9 (20) 8 (18) 19 (43) Pseudomonas spp (71) 19 (46) 2 (5) 5 (12) 6 (15) 1 (2) 13 (32) Klebsiella spp (64) 7 (50) 1 (7) 0 3 (21) 2 (14) 5 (36) Serratia spp (36) 1 (7) 1 (7) 1 (7) 0 2 (14) Proteus spp Citrobacter spp S. maltophilia Enterobacter spp Toplam (52) 86 (49) 13 (7) 8 (5) 36 (20) 13 (7) 55 (31) AMC: Amoksisilin-klavulanik asit, CRO: Seftriakson, TZP: Piperasilin-tazobaktam, MEM: Meropenem, C P: Siprofloksasin, AK: Amikasin TARTI MA Bakteremi ve sepsis, yüksek mortalite ve morbiditeyle seyreden, erken tanı konulup tedavi edildi inde mortalite oranlarının önemli ölçüde azaldı ı bir klinik tablodur (30). Geni spektrumlu antibiyotiklerin kullanıma girmesi, hasta popülasyonundaki de i iklikler, immünosupresyon, altta yatan hastalıklardaki artı, kateter ve intravenöz solüsyonların daha sık kullanılması gibi nedenlerle, son yıllarda kandan izole edilen mikroorganizmalarda artı olmu tur (10). Bakteremiye neden olan mikroorganizmaların da ılımında, zaman içinde de i iklikler gözlenmi tir. Hastanelerde endemik olarak bulunan mikroorganizmalar ve bunların antibiyotiklere duyarlılıklarının de i mesi bu de i ikliklerin en önemli nedenlerindendir. Antistafilokokal beta-laktamların kullanıma girmesiyle, 1970 li yıllarda, Enterobacteriaceae ailesi ba ta olmak üzere Gram negatif bakteriler en sık kar ımıza çıkmaktayken, 1980 den sonra Gram pozitif mikroorganizmalara daha sık rastlanıldı ı ileri sürülmü tür (25).Ancak durum merkezden merkeze de i ebilmektedir ve çalı mamızda Gram negatif bakteriler (% 59.3) Gram pozitiflerden (% 28.1) daha fazla izole edilmi tir. Birçok çalı mada bulunmayan Brucella spp., Salmonella spp. ve Candida spp. su ları dı arda tutulursa Gram pozitif bakterilerin oranı % 40 a çıkmaktadır. Yapılan çalı malarda, kan kültürlerinden Gram negatif bakterilerin % 20-64, Gram pozitif bakterilerin ise % oranında izole edildi i bildirilmektedir (10,11,24,26). Candida ların görülme sıklı ında da önemli bir artı vardır. Görülme oranı de i ik çalı malarda % (11,12,13) arasında olan Candida lar çalı mamızda % 12.5 oranında izole edilmi tir. Çe itli çalı malarda, koagülaz negatif stafilokoklar (KNS) % 1-42 (17,29,31), S.aureus % (13,15) arasında de i en oranlarda etken olarak saptanmı tır. Çalı mamızda S.aureus % 13.9 oranıyla en sık izole edilen mikroorganizma iken, S.epidermidis % 9.2 oranında tesbit edilmi tir. kinci sıklıkta izole edilen mikroorganizma ise % 13.4 oranıyla Brucella spp. olmu tur. Çalı malar stafilokok su larında metisilin direncinin dünyada ve ülkemizde gittikçe arttı ını göstermektedir (7,15,17). Çalı mamızda metisilin direnci S.aureus da % 69, S.epidermidis de % 56 olarak bulunurken stafilokok su larının tümü glikopeptidlere duyarlı bulunmu tur. Metisiline dirençli stafilokoklarda glikopeptitler dı ında en etkili antibiyoti in fusidik asit oldu u (MRSA larda % 98, MRSE lerde % 73) görülmü tür. Ülkemizde yapılmı birçok çalı mada da benzer sonuçlar elde edilmi tir (7,20). Metisiline dirençli stafilokok infeksiyonlarında sık kullanılan ajanlardan siprofloksasin ve trimetoprim-sulfametoksazole direnç artı ı dikkati çeken bir di er konudur. MRSA su larında siprofloksasin direnci ülkemizde % oranlarında bildirilirken, Avrupa da % arasında de i en oranlarda bildirilmektedir (2,8,9,14,28). Çalı mamızda MRSA su larında siprofloksasin direnci % 22 olarak bulunmu tur. Metisiline dirençli stafilokoklarda trimetoprim-sulfametoksazol direnci ülkemizde % 10-53, Avrupa ülkelerinde % arasında bildirilmi tir (2,7,20). Çalı mamızda MRSA da % 37, MRSE de % 27 oranında trimetoprim-sulfametoksazol direnci saptanmı tır. Yapılan bazı çalı malarda kan kültürlerinden en sık izole edilen Gram negatif bakteriler E.coli, Enterobacter spp., Pseudomonas spp., Proteus spp., Acinetobacter spp., Klebsiella spp. olarak bildirilmi tir (3,21). Yo un bakımları kapsayan çalı malarda ise Pseudomonas spp., E.coli, Acinetobacter spp. ve Klebsiella spp. daha sık izole edilmi lerdir (18,21,27). Çalı mamızda belirli sistemik hastalık etkeni olan Brucella spp. ve Salmonella spp. dı ında sıklık sırasına göre; E.coli, Acinetobacter spp., Pseudomonas spp. ve Klebsiella spp. izole edilmi tir. Acinetobacter spp. ve Pseudomonas spp. oranlarındaki yükseklik izolatların ço unun yo un bakım kökenli olmasından kaynaklanmaktadır. Hastanelerde beta-laktam antibiyotikler, geni spektrumlu sefalosporinler ve florokinolonların yaygın kullanımı, ço ul dirençli mikroorganizmaların ortaya çıkı ına ve özellikle bu grup ilaçlara yüksek oranda dirence neden olmaktadır (18). Çalı malarda özellikle Enterobacter ve Klebsiella bakterileri 19 P Yüce ve ark için ampisilin, amoksisilin-klavulanik asit ve sefalotinin ampirik amaçla kullanılabilir olmaktan çıktı ı bildirilmektedir (19). Köksal ve Samastı (19) Enterobacter-Klebsiella grubu ve E.coli de amoksisilin-klavulanik asit direncini % 72 ve % 32 olarak bulmu lardır. Çalı mamızda Klebsiella spp. de % 64, E.coli de % 46 amoksisilin-klavulanik asit direnci saptanmı tır. Fındık ve ark. (16) seftriakson direncini E.coli de % 38, Pseudomonas spp. de % 84 oranında bildirmi lerdir. Çalı mamızda seftriakson direnci E.coli de % 29, Acinetobacter spp. de % 73, Pseudomonas spp. de % 46 olarak saptanmı tır. Fındık ve ark. (16) E.coli su larını meropeneme % 100, amikasine % 91, siprofloksasine % 81 oranında, Köksal ve Samastı (19) ise meropeneme % 100, amikasine % 97, siprofloksasine % 82 oranında duyarlı bulmu lardır. Çalı mamızda E.coli ye en etkili antibiyotiklerin % 98 oranıyla meropenem ve amikasin oldu u, bunu % 94 oranıyla piperasilin-tazobaktam ve % 73 oranıyla siprofloksasinin izledi i saptanmı tır. Bu çalı mada Acinetobacter spp. de antibiyotiklerin etkinlikleri meropenem için % 98, piperasilintazobaktam için % 91, amikasin için % 82, siprofloksasin için % 80; Pseudomonas spp. de amikasin için % 98, piperasilintazobaktam için % 95, meropenem için % 88 ve siprofloksasin için % 85 oranında bulunmu tur. Pseudomonas larda meropenem duyarlılı ını Fındık ve ark. (16) % 76, Yücesoy ve ark. (32) ise % 60 olarak bildirmi lerdir. Çalı abildi imiz Pseudomonas spp. su larında seftazidim direncini % 34 olarak saptadık. Ülkemizde yapılmı çalı malarda Pseudomonas spp. de % arasında de i en oranlarda seftazidim direnci saptanırken yo un bakım hastalarında bu oranın çok daha fazla oldu u saptanmı tır (4,6). Çalı mamızda dört S.maltophilia su u izole edilmi ve bu su lardan ikisinde seftriakson direnci saptanırken meropenem ve siprofloksasine direnç saptanmamı tır. Bu bakterinin antibiyotik duyarlılı ını saptamada çe itli çalı malarda disk difüzyon yönteminin kullanılabilece i bildirilmektedir. S. maltophilia için E test, disk difüzyon ve agar dilüsyon yöntemlerinin kar ıla tırıldı ı bir çalı mada disk difüzyon yönteminin de di er yöntemlerle uyumlu sonuçlar verdi i ve önerildi i bildirilmi tir (23). S.maltophilia su larında karbanem direnci iyi tanımlanmakla birlikte, çalı mamızda bu su larda karbapenem ve kinolon direnci saptanmaması duyarlılık testleri ile ilgili sorunlara ba lı olarak de i ken sonuçlar alınabilece ini dü ündürmektedir. Sonuç olarak kan kültürlerinden soyutlanan bakterilerin türü ve antibiyotik duyarlılıkları farklı nedenlere ba lı olarak de i mektedir. Bu nedenle her hastanede, belli aralıklarla kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmaların ve antibiyotik duyarlılıklarının tesbit edilmesi hem ampirik tedavide klinisyene yol göstermesi hem de antibiyotik kullanım politikalarının belirlenmesi yönünden önemli olmaktadır. KAYNAKLAR 1. A u N, Okan G, Ça lan FC, SarıcaA,Akkoçlu G, ahino lu L, Da deviren Uç H: Eri kin ya grubunda kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antimikrobiklere duyarlılıkları, ANKEM Derg 1999;13(2): Arman D, Tural D: Yara örneklerinden izole edilen MRSA su larının trimetoprim-sulfametoksazole ve bazı antibiyotiklere in vitro duyarlılıkları, ANKEM Derg 1996;10(4): Aube H, Milan C, Blettery B:Risk factors for septic shock in the early management of bacteremia, Am J Med 1991;93(3): Ayyıldız A, Kocazeybek B, Arıtürk S: De i ik klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter ve Pseudomonas su larının antibiyotik duyarlılıkları, ANKEM Derg 2002;16(1): Ba ustao lu A, Gün H: Kan kültürleri hakkında bilmemiz gerekenler, Hastane nfeksiyon Derg 1998;2(1): Cevahir N, Kaleli, Demir M, Öztürk S, Mete E: Çe itli klinik örneklerden soyutlanan Pseudomonas aeruginosa su larında antibiyotik direncinin de erlendirilmesi, ANKEM Derg 2003;17(1): Çavu o lu C, Hilmio lu S, Dibek MA,Af ar, Tümbay E: Kan kültürlerinden soyutlanan Staphylococcus aureus kökenlerinin in vitro antibiyotik duyarlılıkları, nfeksiyon Derg 1999;13(4): Decousser JW, Pina P, Picot F, Delalande C, Pangon B, Courvalin P, Allouch P, The ColBVH Study Group: Frequency of isolation and antimicrobial susceptibility of bacterial pathogens isolated from patients with bloodstream infections: a French prospective national survey, J Antimicrob Chemother 2003;51(5): Diekema DJ, Pfaller MA, Jones RN et al and The SENTRY Participants Group: Trends in antimicrobial susceptibility of bacterial pathogens isolated from patients with bloodstream infections in the USA, Canada and Latin America, Int Antimicrob Agents 2000;13(4): Do anay M: Sepsis Willke Topçu A, Söyletir G, Do anay M (eds): nfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, Cilt 1 kitabında s , Nobel Tıp Kitabevleri, stanbul (1996). 11. Durmaz G, Tercan U, Aydin A, Kiremitci A, Kiraz N,Akgün Y: Optimum detection times for bacteria and yeast species with the BACTEC 9120 Aerobic Blood Culture System: Evaluation for a 5-year period in a Turkish University Hospital, Clin Microbiol 2003;41(2): Ener B, Sınırta M, Akalın H et al: Nozokomiyal kandidemi etkenlerinin retrospektif analizi, nfeksiyon Derg 1998;12(1): Erbay A, Sayılır K, Çolpan A, Akıncı E, Balaban N, Bodur H: Kan kültürlerinde üreme saptanan 380 olgunun de erlendirilmesi, Klimik Derg 2003;16(1): Erkmen O, Güngör S: Clinical and bacteriological study of nosocomial infections due to methicillin-resistant Staphylococcus aureus, nfeksiyon Derg 1996;10(2): Esel D, Doganay M, Alp E, Sumerkan B: Prospective evaluation of blood cultures in a Turkish university hospital: epidemiology, microbiology and patient outcome, Clin Microbiol Infect 2003;9(10): Fındık D, Tuncer, Ural O, Arslan U: Hastane infeksiyonu etkeni olan gram negatif bakterilerin çe itli antibiyotiklere duyarlılıkları, nfeksiyon Derg 2001;15(4): Kan kültürlerinde izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları 17. Karlowsky JA, Jones ME, Draghi DC, Thornsberry C, Sahm DF, Volturo GA: Prevalence and antimicrobial susceptibilities of bacteria isolated from blood cultures of hospitalized patients in the United States in 2002, Ann Clin Microbiol Antimicrobials 2004;3(1): Khurana CM, Wojack BR: Prevalence of ciprofloxacin resistance in multiresistant Gram negative care unit isolates, Infection 1994;22(Suppl 2): Köksal F, Samastı M: Kan kültürlerinden izole edilen enterik bakterilerin antibiyotiklere direnç durumu, Klimik Derg 2002;15(1): Mamal Torun M, Bahar H, Yüksel P, Alkan EE, Altınkum S: Çe itli klinik örneklerden izole edilen stafilokok kökenlerine kar ı fusidik asidin in-vitro etkinli i, ANKEM Derg 1999;13(2): Martin MA: Epidemiology and clinical impact of gram-negative sepsis, Infect Dis Clin North Am 1991;5(4): National Committe for Clinical Laboratory Standards: Performance Standards forantimicrobial Disk Susceptibility Tests. Approved standarts M7-A6, NCCLS, Wayne, PA (1997). 23. Nicodemo AC, Araujo MR, Ruiz AS, Gales AC: In vitro susceptibility of Stenotrophomonas maltophilia isolates: comparison of disk diffusion, E test and agar dilution methods, J Antimicrob Chemother 2004;53(4): Pittet D, Tatara D, Wenzel RP: Nosocomial bloodstream infection in critically ill patients, JAMA 1994;271(20): Sümerkan B: Nozokomiyal sepsis. Etyoloji ve mikrobiyolojik tanı, Hastane nfeksiyon Derg 1998;2(4): Tuncer D, Gültekin M, Öngüt G: BacT/Alert otomatize kan kültür sistemi ile alınan sonuçların de erlendirilmesi, Turk J Infect 1997;10: Tunçbilek S, Arslan H: Nozokomiyal infeksiyon etkeni olarak saptanan Gram negatif bakterilerin bazı antibiyotiklere duyarlılıkları, Hastane nfeksiyon Derg 1998;2(3): Ulusoy S, Çetin B, Arda B, Özkan F, Tünger A, Tokba A: Metisiline dirençli Staphylococcus aureus kökenlerinin antibiyotik direnci, nfeksiyon Derg 1995;9(1-2): Uzun Ö: Nosokomial sepsis, Akalın HE (ed): Hastane nfeksiyonları kitabında s , Güne Kitabevi, Ankara (1993). 30. Weinstein MP: Current blood culture methods and systems: clinical concepts, technology
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x