Please download to get full document.

View again

of 1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Junior Chamber International Eskişehir Turkey

Category:

Otomotiv Ve Araçlar

Publish on:

Views: 6 | Pages: 1

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Andorra Argentina Armenia Australia Austria Bangladesh Belarus Belgium Benin Bermuda Bolivia Botswana Brasil British JC Bulgaria Burkina Faso Cameroun Canada…
Transcript
Andorra Argentina Armenia Australia Austria Bangladesh Belarus Belgium Benin Bermuda Bolivia Botswana Brasil British JC Bulgaria Burkina Faso Cameroun Canada Catalonia (Spain) Central Africa Rep. Colombia Cote D’Ivoire Croatia Cyprus Chile Denmark Dominican Republic Dutch Caribbean Ecuador El Salvador Estonia Fiji Finland France Gabon Germany Greece Guatemala Haiti Honduras Hong Kong, China Hungary Iceland India Indonesia Ireland Italy Japan Jordan Kenya Korea Latvia Lithuania Luxembourg Macau, China Madagascar Malawi Malaysia Mali Malta Maurice Mexico Monaco Mongolia Namibia Nepal Netherlands New Zealand Nigeria Norway Pacific Pakistan Panama Paraguay Peru Philippines Poland Puerto Rico Russia Scotland Senegal Singapore Slovenia South Africa Spain Sri Lanka Suriname Sweden Switzerland Taiwan Thailand Togo Tunisia Turkey Uganda Ukraine Uruguay United States Venezuela West Indies Zimbabwe Basın Bülteni 001 01.01.2008 JCI ESKĐŞEHĐR’ĐN HĐNDĐSTAN ĐLE ĐŞBĐRLĐĞĐ ARAYIŞLARI... 5-10 Kasım2007 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen 62. JCI Dünya Kongresi’nde kentimizin gerek sanayi, gerekse kültürel açıdan tanıtımı sağlanmıştır. Kongre kapsamında gerçekleştirilen Ticaret Fuarında şubemizin açmış olduğu stand ile Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, Büyükşehir Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesinin de katkılarıyla kentin tanıtımını en iyi şekilde gerçekleştirilmiştir. Bir çok ülke tarafından ilgi gören standımıza konuk olan Hindistan’lı JC ler ülkemiz ve şehrimizle yakın diyaloğa geçmiş kendileriyle yapılan birkaç görüşme ve tanıtım sonrasında, karşılıklı olarak, daha geniş boyutlu iş çalışmaları için değerlendirmeler başlamıştır. JCI Hindistan ile JCI Türkiye arasında 5-10 Kasım tarihleri arasında imzalanan işbirliği ve Bilgi Transferi ( KNOW- HOW) anlaşmasından sonra iki taraf arasında görüşmeler başlamıştır. JCI Eskişehir bu anlaşmanın imzalanmasından sonra Hindistanın başkenti Yeni Delhi’de faaliyet gösteren JCI Yeni Delhi ile kardeş şube (Twining) anlaşması yapmak için girişimde bulunmuştur. Đmzalanacak anlaşma ile iki şube arasında ortak projeler yürütülerek, karşılıklı olarak Hindistan’la işbirliği arayışlarına olanak sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda JCI Eskişehir Şubesi olarak Hindistan’dan şehrimize yatırımcı getirilmesi ve istihdam arttırıcı yatırımlara yol açılması sağlanması düşünülmektedir. Özellikle son zamanlarda dış yatırımlara ağırlık veren Hindistanlı yatırımcıların kentimize gelmesi bizler için çok büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede 4-9 Kasım 2008 tarihinde Hindistanın Başkenti Yeni Delhi’de yapılacak olan 63. Dünya Kongresi ile Ülkemiz ve şehrimizin daha etkin biçimde tanıtılması planlanmaktadır. Bu girişimlerimizin karşılığını bulması ve yaptığımızın organizasyonların başta yerel sonra ulusal bazda yarar sağlaması amacıyla, kentin ve ülkenin tanıtımına katkılar için gerekli merci ve makamlarla görüşmeler devam etmektedir. Junior Chamber International Eskişehir Turkey Worldwide Federation of Young Leaders and Entrepreneurs Genç Müteşebbisler Jaycees Derneği Eskişehir Şubesi Şair Fuzuli Cd. Kıdan Đşhanı No.20/3 ESKĐŞEHĐR Tel : 0222 2214860 a class= __cf_email__ href= /cdn-cgi/l/email-protection data-cfemail= 5930373f3619333a3c2a32302a3c31302b77362b3e [email protected] /a script data-cfhash='f9e31' type= text/javascript /* ![CDATA[ */!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentScript||function(){for(t=document.getElementsByTagName('script'),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute('data-cfhash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if(a=c.getAttribute('data-cfemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.length-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString(16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()/* ]] */ /script www.jceskisehir.org
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x