Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Info

Category:

Magazines/Newspapers

Publish on:

Views: 2 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Informàtica Pau Nuevo UNITAT 1 ORIGENS I EVOLUCIÓ MULTIMÈDIA Informàtica Pau Nuevo Índex Contingut Què és…
Transcript
Informàtica Pau Nuevo UNITAT 1 ORIGENS I EVOLUCIÓ MULTIMÈDIA Informàtica Pau Nuevo Índex Contingut Què és multimèdia?................................................................................. 3 Història d’internet ................................................................................... 4 Protocol http ........................................................................................... 6 TCP /IP................................................................................................... 7 Domini primari i secundari ....................................................................... 8 Servidors i Clients ................................................................................... 8 La URL.................................................................................................... 9 Què és html? ........................................................................................ 10 Serveis d’internet/ world wide web......................................................... 11 Motors de recerca.................................................................................. 13 Informàtica Pau Nuevo UNITAT 1. INFORMÀTICA PREGUNTES i APUNTS Què és multimèdia? Multimèdia és un terme que procedeix del la llengua anglesa que es refereix a allò que utilitza varis medis de manera simultània. El terme multimèdia s’utilitza per parlar de qualsevol objecte que serveix múltiples mitjans d’expressió físic o digitals per freanabule compartir informació. Aquest mitjans poden ser textos, imatges, vídeos, animacions, so, etc. Aquesta pot ser en directe o estar gravada i pot ser difosa a internet, ser projectada en una pantalla o representada en un escenari. Els vídeos de youtube, cursos d’idiomes on-line, les pàgines web,... són exemples d’ informació multimèdia. Informàtica Pau Nuevo Història d’internet Era una necessitat de l’home la cosa que ara sembla tant senzilla com compartir informació Definició de xarxa: conjunt de nodes (maquines) interconnectats Problema: no existeixen estàndards per interconnectar diferents xarxes. Al 1967: es crea Arpa (Advanced research Projects Agency) Neix arpanet Objectiu xarxa: descentralitzar la informació CG: comunication Group: Solucions per Problema Solucions teòriques:  Interconnexió de nodes (línies telefòniques)  Protocol IPM (Protocol Processor Message)  Divisió de missatges en paquets  Definició diferents camins Pluja d’idees:  Correu electrònic  Execució remota  Transferència de fitxers Informàtica Pau Nuevo 1969 Primers quatres servidors. El 1969 Estats Units va crear una xarxa exclusivament militar, amb l'objectiu que, en l'hipotètic cas freanabulé d'un atac rus, poguéssin tenir accés a la informació militar des de qualsevol punt del país. Aquesta xarxa es va anomenar ARPANET. 1970 Es publica protocol de comunicació host a host NPC (Network Protocol Control) Es connecten 15 centres El 1970 es va iniciar l’e-mail. Ray Tomlinson escriu el software bàsic de envia-recepció de missatges de correu electrònic, impulsat per la necessitat que tenien els desenrotlladors de ARPANET de un mecanisme senzill de coordinació. 1971 Es col·loquen línies redundants 1972  Deixa de ser experiment militat per obrir-se a la societat americana.  64 terminals connectats.  Correu electrònic per primer cop.  S’implementa el protocol NPC a tots els hosts. El 1972 ARPANET es va presentar la First International Conference on Computers and Communication a Washington DC. Els científics d'ARPANET van demostrar que el sistema era operatiu creant una Informàtica Pau Nuevo xarxa de 40 punts connectats en diferents localitzacions. Això va estimular la recerca en aquest camp i es van crear altres xarxes. 1977 El 1977 ARPANET finança a l’empresa Newman Electronics Company i creen la interconnexió entre més d’un ordinador. Arquitectura oberta: els ordinadors que fan públiques les especificacions tècniques Protocol http Es va desenvolupar el protocol HTTP, encarregat de fer les transferències d’arxius, d’informació. HTTP de HyperText Transfer Protocol (protocol de transferència d’hipertext) és el mètode més comú d’intercanvi d’informació en la world wide web, el mètode mitjançant el qual es transfereixen les pàgines web a un ordinador. Informàtica Pau Nuevo TCP /IP són les sigles de Transimssion Control Protocol / Internet Protocol. És el que s’utilitza a internet, es compon de dues parts.  TCP: és un sistema de protocols que fan possibles els serveis com Telnet, FTP (file transport protocol), Correu electrònic, i altres entre ordinadors que no pertanyen a la mateixa xarxa. Estableix la connexió per l’intercanvi d’informació. o Divideix la informació del missatge en paquets o Per la xarxa viatjaran paquets molt petits, de pocs kb d’una manera instantània. o Si un paquet es perd només s’haurà de tornar a enviar aquell paquet i no tot el missatge (avantatge) o Els paquets de diferents missatges d’usuaris viatgen tots alhora, així evitem embussos. o En l’ordinador destí el protocol s’encarrega de rebre i d’ordenar els paquets per tal de recompondre el missatge..  IP: S’encarrega d’assignar a cada paquet una direcció d’emissió i una direcció de destí. o Cada maquina o ordinador té una IP diferent. La IP és com un número de telèfon. o Cada número no pot ser superior a 255 o Aviat necessitarem el IPv6 ja que ens quedarem sense adreces. o Hi ha dos tipus de IP Informàtica Pau Nuevo  IP fixe: Només tenen IP fixe grans empreses i institucions.  IP variable: tots els ordinadors a nivell d’usuari tenen una IP variable que ve assignada pel ISP( internet Service provider).  DNS: domain name sistem Domini primari i secundari El domini té dues parts: El primari (.com) i el secundari (www.wikipedia.com) Servidors i Clients En una xarxa hi ha dos tipus de màquines, els servidors i els clients. Físicament poden semblar iguals, però utilitzen diferent software.  Servidors (Host) tenen la informació i la reparteixen. Tenen software de servidor.  Clients: demanen informació per fer-la servir. Fan servir software de client. Els nostres ordinadors són clients que demanen als servidors serveis d’internet. Els servidors poden tenir Software per:  Servidor de DNS  Servidors Web  Servidor de correu electrònic Informàtica Pau Nuevo La URL L’URL en anglès Uniform Resource Locator, és a dir, Localitzador uniforme de recursos. L’URL té 4 parts:  prefix o servei: indica el tipus de servidor que estem buscant  separadors: //  nom del servidor: nom de la IP o dels servidor que té el recurs que estem buscant  direcció recurs: direcció o ruta del recurs → witrines… Informàtica Pau Nuevo Què és html? HTML, sigla en inglés de HyperText Markup Language (lenguaje de marcas de hipertexto) Un html serveix per pàgines web, posa en contacte dues pàgines web i pot descarregar o identificar fitxers d’aquestes pàgines. Informàtica Pau Nuevo Serveis d’internet/ world wide web Utilitza el protocol HTTP (protocol de tranferència d’hipertext) Correu electrònic Els seus protocols són POP3 (rebre missatges) i SMTP (enviar missatges).  Abans: text  Ara: Qualsevol tipus d’arxiu Ordinador personal amb programa client de correu configurat. Ordinador servidor de correu per enviar i rebre missatges. WEBMAIL: utilitza el protocol IMAP: es pot llegir i enviar missatges des de qualsevol dispositiu. Xat El xat, terme provinent de l’anglès que en català equival a xerrada, és una comunicació escrita realitzada de manera intantània mitjançant l’us d’un programari (software) i a través d’internet entre Informàtica Pau Nuevo dos, tres o més persones ja sigui de manera pública o privada. El videoxat no és més que una evolució o barreja entre la videoconferència i el xat tradicional. Els més coneguts són Whatsapp i Skipe. Telnet És un dels serveis més desconeguts. Telnet significa Telecomunications Network. Estableix una sessió de control a un dispositiu remot. És a dir permet a l’usuari accedir a un ordinador remot i pot treballar amb ell. Streaming on demand Com youtube: vídeo en qualsevol moment, es pot adelantar o tirar endarerre Streaming on live Vídeo en directe com per exemple la televisió, només es retransmet, no es grava, no es pot adelantar ni tira endarrere. Contingut en la xarxa/ lloc web Internet esta poblat de pàgines web. Si busques per google quantes pàgines troba per la lletra “A” veurem que són 25 milions de resultat Just fa un any eren la meitat Una pàgina web és una pàgina, com si es tractés d’un llibre, i el conjunt d’aquestes pàgines s’anomena lloc web Portals Informàtica Pau Nuevo Quan van apareixer els llocs web que agrupen temàtiques diferents apareixen els portals. L’objectiu és convertir-se en la pàgina d’inici del navegador. Té tot el necessari. Una de les claus perquè el portal sigui atractiu és que la informació s’actualitzi periòdicament HI ha tres tipus de portals: Horitzontals: es dirigeixen a una audiència àmplia, tractant d’arribar al màxim de gent possible Verticals: es dirigeixen a usuaris per oferir continguts dins d’un tema específic com pot ser un portal de música, d’art… (thecoolgunter.net) Diagonals: és una barreja entre el portal horitzontal i el vertical, per exemple les xarxes socials o aplicacions generalistes. Motors de recerca  Buscadors: índex de pàgines Web obtingut per un motor de busqueda propi. Metabuscadors: motor de busqueda que opera en la base de dades de tots els buscadors més coneguts. Què és un motor de cerca? Un motor de cerca o de recerca o bé cercador és un programa informàtic dissenyat per ajudar a trobar informació emmagatzemada a un sistema informàtic com ara una xarxa, Internet, o un ordinador personal. Informàtica Pau Nuevo Tipus de motors de cerca:  Índex Són directoris de pàgines web ordenats per temàtica. El seu ús és simple i senzill, només fa falta anar clicant sobre les categories i subcategories. L'ordre l'estableix una persona, no una màquina, és a dir, el criteri acostuma a ser subjectiu.  Motors de cerca Són cercadors que, a través d'un robot anomenat , aranya rastregen internet recol·lectant pàgines web i introduint-les a la base de dades automàticament. Aquesta cerca es du a terme a partir d'una paraula clau. Els principals motors de cerca són Google, Yahoo!! i Bing, entre d'altres.  Multicercadors Busquen pàgines web en diferents cercadors índex i motors de cerca, combinant els resultats d'ambdós tipus de cercadors. El motiu pel qual la recerca és completament externa als multicercadors és perquè aquests no tenen base de dades pròpia. Dos exemples de multicercadors són Metasearch i MetaCrawler.  FFA (Free For All) Aquests buscadors són gratuïts i permeten que l'usuari pugui inscriure-hi la seva pàgina web durant un temps limitat. No és permanent.  Relaciona el concepte de pàgina web i “link”. Un link és el que nomena a una pàgian web. Quan tú cliques un link, et deriva directament a una pàgina web. Informàtica Pau Nuevo  Què pot ser un “link”? Un link són textos o imatges d’un lloc web als quals un usuari pot entrar-hi per tenir accés a un altre document. Els links són com la tecnologia que connecta dos llocs o pàgines web. Fer activitat 6 HOSTINET CDMON ARSYS HOSTALIA paunuevo.com 0,90€/any 12,45€/any 10€/any 0,29€/any paunuevo.es 12,90€/any 10,45€/any 10€/any 4,19€/any paunuevo.org 9,90€/any 13,45€/any 10€/any 6,99€/any paunuevo.cat 9,95€/any 5€/any 10€/any 24,99€/any
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks