Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

INFO TVÆRSUGE

Category:

Business & Finance

Publish on:

Views: 4 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
TVÆRSUGE Generel information om Tværsugerne I løbet af et skoleår er der mange forskellige aktiviteter for de enkelte klasser, der kræver ændringer af skemaerne. Det kan f.eks. være: Læsekurser
Transcript
TVÆRSUGE Generel information om Tværsugerne I løbet af et skoleår er der mange forskellige aktiviteter for de enkelte klasser, der kræver ændringer af skemaerne. Det kan f.eks. være: Læsekurser Emneuger Lejrskoler Praktikuger Projektopgaven Terminsprøver Vi kalder dem alternative dage. Dagene betyder, at der ofte er ændret lærerbesætning for de klasser, der skal lave noget andet og for de klasser, der har en almindelig skoledag. Det bliver til mange ændringer i forhold til den almindelige undervisning spredt ud over hele skoleåret. For at skabe mere ro om den daglige undervisning samler vi nogle af disse alternative dage i Tværsugerne, hvor det almindelige skema så er aflyst. Til hver Tværsuge udsendes en informationsfolder med en kort beskrivelse af de planlagte aktiviteter. Med venlig hilsen Bettina Kallenbach Skoleleder 2 0.a, 0.b, 1.a, 2.a, 3.a - SPIL Denne tværsuge skal vi spille og fremstille vores egne spil. Mødetider: 0.a og b: mandag til fredag a, 2.a og 3.a: mandag til fredag Mål: at blive bevidste om fagene i anvendelse. Fag: matematik, dansk, natur/teknik og billedkunst. Medbring: egne spil alt er tilladt, undtagen alle former for elektroniske spil. Penalhus, saks, farver, evt. lim. Eleverne må meget gerne medbringe materialer til ugen, f.eks. korkpropper, glaskugler, piberensere, æggebakker, papkasser, paprør, plastiklåg fra mejeriprodukter o.lign. Madpakke Spillehilsner Indskolingsteamet 3 4. årgang I denne tværsuge er 4. a og 4.b sammen alle dagene. Man - onsdag arbejder vi sammen om at lære historien bag Bayeux-tapetet at kende og om, hvordan tapetet blev fremstillet. Vi skal både beskæftige os med historiske fakta og skønlitterære tekster. Desuden skal alle elever lave relevante opgaver i denne sammenhæng - og naturligvis selv fremstille en bid af tapetet! Torsdag arbejdes hele dagen i matematikværksteder. Fredag benyttes til at gøre klar til skolefesten. MØDETID hver dag kl MEDBRING penalhus, mad og drikke! Hilsen Susan, Heidi, Gunhild, Gitte og Bente 4 5. årgang World of Warcraft I 5.A skal vi arbejde med World of Warcraft i tværsugen. Vi tager udgangspunkt i opgaverne fra Fandango , men skal selvfølgelig også prøve kræfter med selve computerspillet. Onsdag er store-bage-dag, da vi er dem der står for kager til generalprøven på 6. klassernes skolekomedie om torsdagen. Mødetid hver dag er: Medbring Fandango-bogen, arbejdsbogen og penalhus hver dag. Vi glæder os til en spændende og anderledes uge. Mange hilsner Allan og Eva 5 6. årgang Skole-komedie med 6. klasserne. Hvem Grethe? Grethe altså Hans & Grethe-Grethe kan ikke finde Hans altså Hans & Grethe- Hans. I sin søgen efter sin bror Hans & Grethe-Hans møder Grethe altså Hans & Grethe- Grethe mange forskellige skabninger, lige fra Askepot til Julemanden over Batman. Nogle hjælper hende på vej, andre vildleder hende. Finder Grethe altså Hans & Grethe-Grethe mon sin elskede bror, Hans altså Hans & Grethe-Hans? Klarer hun mon den farlige rejse? Mon Hans altså Hans & Grethe-Hans overhovedet vil findes? Ender det hele lykkeligt? Fortæller... Nina Konger... Danni & Tobias Dronninger... Isabella & Josephine Prinsesser... Amalie, Anna, Henriette, Isabella, Karoline, Katrine & Michael Prinser... Andreas, Mads & Mikkel T. Grethe... Camilla Klods Hans... Josefine Askepot... Amalie Brille... Anna Dumpe... Michael Gnavpot... Sebastian Prosit... Rasmus Søvnig... Danni Fe... Josephine Stunt-Grethe... Andreas Batman... Frida Peter Pan... Mikkel T. Pige/heks... Regitze Lille pige med svovlstikkerne... Karoline Assistent... Henriette Julemanden... Mikkel J. Aladdin... Mads Ole Lukøje... Frida Troldmand... Tobias 6 Nisser... Isabella & Josefine Trolde... Anna, Rasmus & Sebastian Askepots stedmor Isabella Mødetider mandag torsdag Fredagens mødetid sendes særskilt ud på forældreintra Hilsen Jannick og Sinnet 7. Årgang FAGLIG UGE Uge 48 er faglig uge. Det betyder, at eleverne har mulighed for aktivt at gå i dybden med et emne inden for et fag. Tirsdag, onsdag og fredag arbejdes der med forsøg og modeller evt. både inde og ude, så tag fornuftig tøj på. Man skal huske at medbringe de materialer, man ellers arbejder med i fagene. Torsdag er der fokus på kroppen. Det foregår i hallen, og man møder her om morgenen. Husk idrætstøj og indesko, drikkelse og madpakke. Mødetid alle dage Vel mødt EL, AH og EC Klasse Mandag Tirsdag onsdag Torsdag Fredag 7.A Dansk EC Fysik/mat EC/EL 1. hjælp AH Idræt AH/EL Mat EL 7.B Mat EL 1. hjælp AH Fysik/mat EC/EL Idræt AH/EL 1. hjælp AH Husk præsten aflyst onsdag morgen. 7 8. årgang. 8. årgang skal have prøveprojektuge således, at de har en ide om, hvad der venter dem i 9. kl. til den obligatoriske projektuge. Det overordnede tema er: Før nu efter. Mødetid alle dage er: Medbring penalhus og gerne egen computer. Man har også mulighed for at tage ud af huset, men så skal der træffes en aftale med projektlærerne, inden man tager af sted. Vi holder fremlæggelser mandag og tirsdag i uge 49. Vel mødt til en spændende uge. Hilsen Maria og Lene 8 9. årgang 9. klasserne skal i tværsugen lave en projektopgave, som er den sidste øvelse inden den obligatoriske projektopgave, der skal laves i uge 11. Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor eleverne bruger forskellige fags indhold og metoder. Eleverne skal bruge dem, hvor de kan være med til at gøre projektet bedre. Det gælder også fag, som ikke er normale prøvefag. Eleverne kan inddrage praktiske og musiske fag, hvis det passer ind i projektet. På den måde kan de også vise, hvad de ved, og hvad de kan inden for fag, som ikke findes på deres daglige skema. Fag er ikke isolerede fra hinanden, og ved at bruge metoder fra forskellige fag sammen, kan eleverne opnå større viden og et bedre resultat. Hilsen 9. årgangsteam Special klassen I tværsugen arbejder specialklassen med Verden på mærkerne, som er et undervisningsmateriale om frimærker. Vi skal vaske frimærker og løse opgaver om de enkelte frimærker f. eks frimærker med de kongelige, historiske motiver eller natur motiver. Vi skal selv skrive et postkort og høre noget om Julemærket og julemærkehjemmene Vi skal også besøge postomdelingen i Slagelse for at se hvordan det hele går til. Mødetid hver dag kl Husk penalhus og madpakke hver dag. Hilsen spc. kl. teamet 9 TVÆRSUGERNE i 2009/2010: Uge 39: 21/9 25/ Uge 48: 23/11 27/ Uge 6: 8/2 12/ Uge 20: 17/5 21/ Dalmose Centralskole Blomstervænget Dalmose Tlf Fax
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks