Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Info-TV Onsdag 14/10-15 Välkommen till Bromangymnasiet!

Category:

Crosswords

Publish on:

Views: 8 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Bokcafé Alla elever på skolan är välkomna att delta. Vi träffas 14/10 15:00 i biblioteket där vi läser och diskuterar böcker samt fikar. /Ingrid Andersson & Therese Bernblad
Transcript
  • 1 Info-TV Onsdag 14/10-15 Välkommen till Bromangymnasiet!
  • 2 Lektionsinformation 14/10 Lektioner i modersmål; arabiska, startar 14/10 kl 15:00 i sal 229, för dig som anmält intresse. Har du inte anmält dig ännu? Fyll i blankett och lämna in snarast! /Agneta Sigerud
  • 3 Bokcafé Alla elever på skolan är välkomna att delta. Vi träffas 14/10 15:00 i biblioteket där vi läser och diskuterar böcker samt fikar. /Ingrid Andersson & Therese Bernblad
  • 4 Akta era värdesaker! På förekommen anledning ber vi alla att hålla uppsikt över sina värdesaker. Lämna inte värdeföremål i era skåp. /Skolledningen
  • 5 Information Av omtanke är Bromangymnasiet en rökfri skola. Röker du och vill ha hjälp att sluta? Kontakta Elevhälsan.
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks