Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Het verwijderen van een poliep in de blaas middels de Tur methode

Category:

Calendars

Publish on:

Views: 37 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Het verwijderen van een poliep in de blaas middels de Tur methode Uw behandelend arts heeft blaaspoliepen bij u geconstateerd. In overleg met u is besloten om deze via de plasbuis te verwijderen. In deze
Transcript
Het verwijderen van een poliep in de blaas middels de Tur methode Uw behandelend arts heeft blaaspoliepen bij u geconstateerd. In overleg met u is besloten om deze via de plasbuis te verwijderen. In deze folder vindt u informatie over de aandoening en de behandelingsmogelijkheden. Wat is een poliep in de blaas? De uroloog heeft u verteld dat u een poliep in de blaas heeft. Het woord poliep wordt gebruikt voor zowel goedaardige als kwaadaardige gezwellen. De kans dat een poliep in de blaas goedaardig blijkt te zijn, is ongeveer 5%. De resterende zijn kwaadaardige poliepen en worden onderverdeeld in: Oppervlakkig groeiende poliepen uitgaande van het blaasslijmvlies. Deze poliepen groeien niet in de spierwand van de blaas. Poliepen die doorgroeien in de spierwand van de blaas. Dit wordt een invasief groeiende poliep genoemd. Dit komt voor bij een minderheid van de gevallen. Wilt u meer informatie over blaaskanker dan kunt u de brochure Blaaskanker (KWF Kankerbestrijding) opvragen bij het Patiënten Service Bureau. Een poliep in de blaas moet altijd worden verwijderd. De poliep kan groter worden, bloedingen veroorzaken en doorgroeien in de spierwand. Deze operatie gebeurt via de plasbuis. Deze operatietechniek wordt TUR-blaas (Transurethrale Resectie van een blaaspoliep) genoemd. Bij oppervlakkig groeiende poliepen is de TUR-blaas een goede behandeling. Bij invasief groeiende poliepen is nog verdere behandeling nodig waarbij de blaas meestal niet kan worden behouden. Indien dit bij u van toepassing is zal de uroloog dit uitvoerig met u bespreken. Om de juiste diagnose te stellen is microscopisch onderzoek nodig van het weefsel. Er vindt verder onderzoek plaats van het weefsel dat tijdens de operatie wordt verwijderd. Voorbereiding op de operatie Preoperatieve screening Voordat u geopereerd kunt worden heeft u een afspraak bij de Preoperatieve Screening (POS poli). U ontvangt daar informatie over de anesthesie en de voorbereiding op de operatie. Al deze informatie staat beschreven in de folder Preoperatieve screening en anesthesie (A10). Nuchter zijn Voor deze operatie moet u nuchter zijn. De regels over het nuchter zijn leest u in de folder Preoperatieve screening en anesthesie (A10). 1 Opname Op de dag van opname meldt u zich ruim op tijd bij de receptie. Nadat u bij het opnamebureau bent geweest wordt u naar de afdeling dagbehandeling doorverwezen. Op de afdeling informeert de verpleegkundige u over de gang van zaken op de afdeling. De verpleegkundige controleert of er nog veranderingen in uw gezondheid zijn opgetreden. Ongeveer een half uur voor de operatie vraagt de verpleegkundige u om uit te plassen. Vervolgens brengt een medewerker u naar de operatiekamer. Meer informatie over de dagbehandeling vindt u in de folder dagbehandeling. De operatie De anesthesist brengt u eerst onder narcose of u krijgt een ruggenprik. Om de blaas te kunnen inspecteren en de poliep te verwijderen ligt u op uw rug, met uw benen opgetrokken in beensteunen. De uroloog brengt een buisje (cystoscoop) in de plasbuis naar binnen. De instrumenten om te opereren worden door dit buisje in de blaas gebracht. Er hoeft daardoor niet in het lichaam te worden gesneden. De arts verwijdert de poliep met behulp van een lisje waardoor elektrische stroom loopt. De poliep wordt laagje voor laagje afgesneden. Omdat het afsnijden tot in het gezonde weefsel doorgaat ontstaat er een wond in de blaas. Met behulp van het lisje brandt de arts de bloedvaatjes dicht. Tijdens de operatie wordt de blaas gespoeld. Dit spoelwater wordt opgevangen. De stukjes weefsel worden eruit gezeefd en onderzocht door een patholoog om meer informatie te krijgen over de aard en de kwaadaardigheid van de poliep. De operatie duurt minuten. 2 Na de operatie Na de operatie gaat u naar de recovery (uitslaapkamer). Hier vinden controles plaats van hartslag, bloeddruk en nabloeden. Zodra de controles stabiel zijn brengt de verpleegkundige u terug naar uw kamer. Na de operatie heeft u een infuus in uw arm. Via dit infuus kunnen vocht en medicijnen worden toegediend. Zodra u voldoende drinkt wordt het infuus afgekoppeld. Verder heeft u een katheter in uw blaas. Dit is een slangetje dat in uw blaas zit om de urine af te voeren. Om te voorkomen dat de katheter verstopt, is er een spoelsysteem op aangesloten. Via dit spoelsysteem wordt uw blaas gespoeld. Na één of meerdere dagen kan deze katheter weer worden verwijderd. Door zelf veel te drinken spoelt de blaas vanzelf schoon. Wanneer na het verwijderen van de verblijfskatheter het plassen weer goed op gang is gekomen, kunt u het ziekenhuis verlaten. In de meeste gevallen is dat al na één dag. Na een TUR-blaas treden meestal blaaskrampen op. U kunt ook een schrijnend gevoel hebben in de plasbuis. Het plassen gaat vaak samen met meer aandrang en u zult frequenter naar het toilet moeten. In de loop van enkele weken wordt dit weer normaal. De urine is soms nog bloederig van kleur. Dit is niet verontrustend. Risico op terugkeer (recidief) Na een TUR is er een aanzienlijk risico (60 tot 70%) dat de poliep binnen een jaar terugkeert. Dit noemt men een recidief. Hoe kwaadaardiger de poliep, des te meer risico op een recidief. Het risico op terugkeer wordt berekend aan de hand van: Het aantal poliepen De poliepgrootte De mate van kwaadaardigheid. Om het risico op een recidief te verminderen, is vaak een aanvullende behandeling nodig. Zo wordt een zo groot mogelijk resultaat bereikt met zo min mogelijk bijwerkingen. Een week na de operatie wordt er gestart met blaasspoeling. Wat het blaasspoelen inhoudt en hoe u zich daarop moet voorbereiden staat beschreven in de folder Blaasspoelen bij blaaspoliepen (B21). De vervolgbehandeling is afhankelijk van het berekende risico op terugkeer van de poliep. Bijna in alle situaties spreekt de uroloog een nabehandeling met u af. Afhankelijk van de risicogroep waartoe de poliep behoort, wordt besloten welke en hoeveel blaasspoelingen gegeven worden. Deze behandelingen vinden poliklinisch plaats. Uw behandelend arts informeert u hierover bij uw eerste bezoek op de polikliniek na de TUR blaas als de uitslag van het weefselonderzoek bekend is. 3 Risico s en complicaties Geen enkele ingreep is zonder risico. Zo is ook bij deze operatie de normale kans op complicaties aanwezig zoals trombose, nabloeding, longontsteking of wondinfectie. Gelukkig komen complicaties betrekkelijk weinig voor. Er kan een aantal andere complicaties optreden, namelijk: Tijdens de operatie kan er een gaatje in de blaas ontstaan (perforatie). Een klein gaatje in de blaaswand sluit vanzelf. Bij een grotere perforatie is soms een open buikoperatie nodig om het weggelekte vocht te verwijderen en het gat te sluiten. Deze laatste complicatie komt zelden voor. Na de operatie kan een blaasbloeding optreden met bloedverlies en stolselvorming tot gevolg. Meestal stopt zo'n bloeding spontaan door de blaas te spoelen met spoelvloeistof via de blaaskatheter. Slechts zelden is het nodig opnieuw de blaas te inspecteren en de bloeding te stoppen door het dichtbranden van een bloedvat. Dit gebeurt onder narcose. Een andere complicatie die na de operatie kan optreden is een urineweginfectie. Deze kan gepaard gaan met koorts. Meestal kan zo n blaasontsteking goed worden behandeld met antibiotica. Door een blaasontsteking kunnen ook de bijballen ontstoken raken. Leefregels na de operatie De wond in uw blaas moet nog genezen. Dit duurt ongeveer zes weken. In deze periode kunt u bloed en/of stolsels in de urine hebben. Dit is normaal. Om de kans op complicaties te verkleinen adviseren wij u de volgende leefregels: Ongeveer twee tot drie liter drinken per dag; Op tijd plassen; Geen inspannende arbeid verrichten; Niet fietsen gedurende drie weken na de ingreep; Geen alcohol gebruiken; Niet te veel persen bij ontlasting. Dit kan de genezing van de inwendige wond vertragen. Eventueel kan de ontlasting soepeler gemaakt worden met behulp van medicijnen; De eerste 48 uur na de operatie geen geslachtsgemeenschap; Als u voor de operatie bloedverdunnende middelen gebruikte, mag u het gebruik hiervan alleen hervatten op voorschrift van de arts. Voordat u naar huis gaat wordt aan u medegedeeld wanneer u de antistolling weer kunt hervatten. 4 Een arts waarschuwen Wij adviseren u contact op te nemen met de uroloog als: Er veel bloed of bloedstolsels bij de urine zit en het bloedverlies niet vermindert. U koorts krijgt boven de 38,5 C. U hevig brandende pijn hebt bij het plassen. U niet meer kunt plassen. Bericht van verhindering Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden op het secretariaat Urologie Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de poli Urologie. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van uur Voor dringende zaken buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoed Eisende Hulp (SEH) ( ). Vergoeding ziekenhuiszorg Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt u op onze website onder kosten en vergoedingen en op 5 Aantekeningen Het verwijderen van een poliep in de blaas middels de Tur methode T06/
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x