Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

HET BOREN EN PLAATSEN VAN CHEMISCHE ANKERS DE JUISTE PRODUCTEN BEPALEN HET SUCCES!

Category:

Sheet Music

Publish on:

Views: 58 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
HET BOREN EN PLAATSEN VAN CHEMISCHE ANKERS E JUISTE PROUCTEN BEPALEN HET SUCCES! X T R E M E F A S T & E A S Y F I X I N G X T R E M E F A S T & E A S Y F I X I N G MARKTLEIER IN SERVICE STAP 1 Het boren
Transcript
HET BOREN EN PLAATSEN VAN CHEMISCHE ANKERS E JUISTE PROUCTEN BEPALEN HET SUCCES! X T R E M E F A S T & E A S Y F I X I N G X T R E M E F A S T & E A S Y F I X I N G MARKTLEIER IN SERVICE STAP 1 Het boren van gaten Het gebruik van chemische ankers in de bouw is tegenwoordig niet meer weg te denken. Naast de hoge beastbaarheid waarbij er gespeed kan worden met verschiende inboortes voor verschiende treksterktes presteert het anker goed in zowe harde as zachte basismateriaen, bij korte rand en/of hartophart afstanden, wanneer afstandmontage van toepassing is en om contactcorrosie met doorboord wapeningsstaa te voorkomen. Tegenover a deze voordeen schuit echter ook een maar, nameijk het correct toepassen van de juiste morte in combinatie met de juiste verwerkingsmethode. In drie stappen geven we uiteg over de mogeijke risico s en weke toos er ingezet kunnen worden, teneinde injectieijmankers op de juiste wijze veiig en succesvo toe te passen. Ae ijmankers in de markt zijn geschikt voor hamergeboorde gaten, sechts enkee voor diamantgeboorde gaten. In tegensteing een diamantgeboord gat, heeft een hamer of uchtgeboord gat een ruwe boorwand, voorzien van groeven. eze groeven geven de morte extra grip, wat de beastbaarheid van het anker ten goede komt. aarnaast is van invoed of het boorgat droog, nat of gehee onder water staat tijdens verijmen of zefs permanent onder water za staan. HAMERBOREN Het grote voordee van hamerboren met een eektrische boorhamer is dat er weinig specifieke kennis bij nodig is, eektrische boorhamers sne, gemakkeijk en overa inzetbaar zijn en dat er maatvast geboord kan worden. e keuze voor een SSPLUS of SSMAX opnamesysteem wordt bepaad aan de hand van de gewenste boordiameter en/of boorte. Het systeem eent zich zeer goed voor het boren van ankergaten. LUCHTBOREN In tegensteing eektrische boorhamers, heeft het boren met persucht wat meer voeten in de aarde, aangezien er een compressor aan te pas za moeten komen. aarnaast is het boren op persucht een stuk arbeidsintensiever en ook minder maatvast, waardoor deze boormethode minder geschikt is voor het paatsen van ankers. aartegenover staat dat het boren op persucht een stuk sneer veroopt dan met een eektrische boorhamer en de arbeidskosten daardoor ager uitvaen. Boren op ucht eent zich uitstekend voor het boren en verijmen van (grotere series) wapeningsstaa, waar maatvastheid minder van beang is. IAMANTBOREN Het boren met diamant biedt uitkomst wanneer er (vee) wapening in het beton aanwezig is en doorboord dient te worden. Boren met diamant is zeer maatvast en het benodigde aanta diamantboren is op voorhand redeijk in te schatten, wanneer er niet overdreven vee wapening in het beton zit of wanneer het geen vers beton betreft, wat in beide gevaen een nadeige invoed heeft op de sijtage van boren. Ook dient er een zekere ervaring en behendigheid aanwezig te zijn om het boorwerk vot en succesvo te aten veropen. ANKERS in één kap muurvast diameter max. boorte SSMAX Ysnijder hamerboren 1.0 3snijder t/m 1 Ysnijder vanaf 18 Toepassing Hamerboren in (icht) gewapend beton, natuursteen en metsewerk voor ankergaten en doorvoeringen. Eigenschappen e Yvormige boorkop waarvan het scherpe basissnijvak aan beide zijden getrapt is opgebouwd za het basismateriaa eerst rustig aanboren om vervogens in een razendsne tempo het basismateriaa te verpuveren en met behup van de twee zijdeingse kortere snijpaten verder te vermaen en af te voeren middes de twee ruime openingen tussen de snijvakken. oordat de sijtvaste hardmetaen boorkop voedig in het boorichaam is gepaatst, za deze niet vastsaan bij het zijdeings treffen van wapening. e unieke Yvormige positie van de paten, het technische ontwerp en de extreme hardheid zorgen ervoor dat betonijzer met succes kan worden doorboort. Een uratechardingsproces m.b.v. hoogtemperatuursodering en kogestraatechnoogie voorkomt breuk en garandeert een hoge temperatuurbestendigheid. 3snijder ysnijder ANKERS in één kap muurvast diameter max. boorte SSMAX AIR Ysnijder met uchtafzuiging hamerboren Toepassing Hamerboren met uchtafzuiging in (icht) gewapend beton, natuursteen en metsewerk voor ankergaten en doorvoeringen. Eigenschappen oordat het boormee direct uit het boorgat weggezogen wordt met behup van een krachtige bouwstofzuiger worden twee handeingen in één keer verricht. Het reinigen van boorgaten bij mechanische ankers behoort hierdoor het vereden en bij chemische ankers hoeven de boorgaten sechts uitgeborsted te worden, teneinde een optimae hechting aan de boorwand te verkrijgen. ankzij het unieke Yvormige boorprincipe het sne verpuveren, vermaen en afvoeren van boormee en het doorboren van wapening nemen de SSMAX AIR Ysnijder hamerboren met stofafzuiging een unieke positie in de markt in. Uiterst efficiënt en omgerekend de aagste kosten per boorgat. diameter max. boorte 1 / diamantboren dunwandig ringsegment diamantboren.000 ANKERS in één kap muurvast diameter max. boorte SSPLUS Xsnijder hamerboren Toepassing iamantboren in (zwaar) gewapend beton, natuursteen en metsewerk voor ankergaten en doorvoeringen. Toepassing Hamerboren in (icht) gewapend beton, natuursteen en metsewerk voor ankergaten en doorvoeringen. Eigenschappen e dynamisch vormgegeven Xvormige vohardmetaen kruiskop zorgt voor het zeer rustig en gecentreerd aanboren van het materiaa en het zeer sne versnijden en vermaen van het boorgruis. oor de voedige inegging in het boorichaam van de Xvormige kruiskop, met een optimae syetrie, werken ae vier de snijvakken geijkmatig en saan niet vast bij het zijdeings en/of vo treffen van bewapeningsijzer. e gepattenteerde spiraaopbouw zorgt voor een snee afvoer van het boormee, teneinde een hoge wrijving en warmteopbouw te voorkomen, wat de evensduur en constante boordiameter ten goede komt. Kortom: zeer nauwkeurig, comfortabe en sne boren met een ange evensduur! e opname Het spoegat bij boordiameters t/m Ø 18 is standaard wat ruimer gemaakt, waardoor de boorkern zeer sne en eenvoudig via de achterkant van de boor geost kan worden. e boorbuis Bij de dunwandige boren maken we gebruik van een iets dikkere boorbuis dan gebruikeijk, waardoor de kans op breuk of vervorming een minimum wordt beperkt. Het segment Standaard maken we gebruik van een 14 hoog segment, voorzien van een hoge concentratie diamant, weke geijkmatig verdeed is over verschiende agen van het segment. Voor de montage hanteren we een ingeritste aseras procedure voor maximae grip en hechting aan de boorbuis. Aes bij ekaar opgeted resuteert bovenstaande in minder breuk (minder stistand), een zeer hoge boorsneheid (meer productie) en een zeer ange standtijd (minder kosten). MEER KENNIS MEER KWALITEIT MEER SERVICE 3 STAP Het reinigen van gaten Wanneer de gaten geboord zijn, dienen deze op de juiste wijze te worden gereinigd. Afhankeijk van de gekozen boormethode (hamerboren, uchtboren of diamantboren) en de conditie van de boorgaten (droog, nat, waterverzadigd of wanneer de ankers permanent onder water zuen staan), dient de juiste reinigingsprocedure worden ingezet, avorens het verijmen kan beginnen en er een goede hechting aan de boorwand kan paatsvinden. HAMERGEBOORE GATEN Een hamergeboord gat (zonder uchtafzuiging) zit vo met stof (boormee). Stof onderin het boorgat, stof tegen de boorwand aan en stof in ae groeven van de boorwand. Om een goede hechting van de morte aan de boorwand van het boorgat te krijgen, dient het stof verwijderd te worden. it dient stapsgewijs te gebeuren; eerst uitbazen, dan borsteen en weer uitbazen. Hierbij gedt, hoe schoner het boorgat, hoe hoger de hechting van de morte aan de boorwand en dus ook hoe hoger de beastbaarheid van het anker. LUCHTGEBOORE GATEN Geijk aan hamergeboorde gaten zitten uchtgeboorde gaten ook vo met stof, ondanks dat de boor wordt aangedreven middes persucht. Ook hier dient men het boorgat goed uit te bazen, te borsteen en nogmaas uit te bazen. ankzij de aanwezigheid van een compressor wordt er doorgaans gebruik gemaakt van krachtig persucht om de boorgaten uit te bazen, wat effectiever werkt dan met een handpomp, wat een stofvrij boorgat en goede hechting ten goede komt. IAMANTGEBOORE GATEN In tegensteing hamer en uchtgeboorde gaten, zitten watergekoede diamantgeboorde gaten vo met boorsijk, een papje van water en stof. e boorgaten dienen eerst goed schoongespoed te worden, gevogd door borsteen en nogmaas spoeen, avorens men geijk aan hamergeboorde gaten kan beginnen met uitbazen, borsteen en weer uitbazen. WATERVERZAIGE BOORGATEN Bij zowe hamergeboorde gaten, uchtgeboorde gaten as diamantgeboorde gaten kunnen de boorgaten a dan niet as gevog van regen op de bouwpaats gehee onder water staan tijdens het verijmen of wanneer de ankers permanent onder water zuen staan, dient er een ijmanker toegepast te worden dat gecertificeerd is voor waterverzadigde boorgaten (a onze ijmankers zijn dat), waarbij eenzefde reinigingsprocedure vostaat zoas hierboven omschreven. MX PRO basisverijmset in koffer Basis verijmsets MX PRO basisverijmset in koffer MXPROK 1 1 Boorgatreinigingsproducten Baasbag IMBLOW 1 1 Thandgreep M opname IMM SSPLUS M opname 7 IMM M koppeing IMM M Borste 8 I 1 1 M Borste 18 IMM M Borste IMM 1 1 M Borste 84 IMM Veiigheidsbri VB opname + borste HANREINIGING Thandgreep M opname M Borste boorgat Ø 8 31 MACHINE REINIGING M koppeing M Borste boorgat Ø 18 opname + koppeing + borste SSPLUS M opname 7 M Borste boorgat Ø M Borste boorgat Ø 84 onbeperkt opname + diverse koppeingen + borste onbeperkt Baasbag Veiigheidsbri 4 MEER KENNIS MEER KWALITEIT MEER SERVICE STAP 3 Het injecteren van gaten Voor het verijmen van de ankers kan er gebruik gemaakt worden van een drieta systemen. Handmatig verijmen middes een universee kitpistoo (0m kokers) of onze professionee MX PRO manuee ijmpistoen, op accu middes de BX PRO accu ijmpistoen of op persucht middes de PX PRO pneumatische ijmpistoen. Bij grotere inboortes dient er gebruik gemaakt te worden van verengsangen, in combinatie met het injectie vottersysteem om uchtinsuiting te voorkomen en ter voorkoming van te vee of te weinig morte per boorgat. BOORGATEN TOT 0MM EN TOT 0MM IEPTE Voor het verijmen van boorgaten 0 te vostaan de standaard met de ijmpatronen meegeeverde mixers en voor het verijmen van boorgaten 0 te za de mixer verengd moeten worden met een verengsang van 0. BOORGATEN TOT MM IEPTE Voor het verijmen van boorgaten te za de mixer verengd moeten worden met een fexibee verengsang van 00, weke voorzien moet worden van een votter. e moeiijkheidsgraad bij het verijmen van ankers met grote inboortes is het voorkomen van uchtinsuiting in het boorgat en het verbruik van de juiste hoeveeheid morte per boorgat. oor de verengsang aan het uiteinde te voorzien van een votter, waarbij de votterdiameter iets keiner is dan het boorgat, worden deze probemen ondervangen. Wanneer de verengsang met votter achterin het boorgat wordt gepaatst en de morte wordt geïnjecteerd, za de votter automatisch naar boven worden gedrukt, dat de op de verengsang aangebrachte temarkering (op 1/3 van de ae inboorte, gemeten vanaf de votterzijde) uit het boorgat steekt en men weet dat er vodoende morte (/3 dee) in het boorgat zit om het anker over de gehee engte te omsuiten. Op deze wijze wordt uchtinsuiting voorkomen en de juiste hoeveeheid morte geïnjecteerd. MX PRO MANUELE LIJMPISTOLEN Professionee hand ijmpistoen met groot gebruiksgemak en ange evensduur. Het unieke gepatenteerde mechanisme binnenin de behuizing zorgt bij een geringe krachtinspanning voor een groot hefboomeffect, waardoor er sne en comfortabe geïnjecteerd kan worden. e pistoen zijn os verkrijgbaar of as basisverijmset in koffer, compeet met veiigheidsbri, baasbag en kunststof borsteset voor zowe hand as machinereiniging (SSPLUS) voor boorgaten Ø 84, 0. MX 0 PRO manuee ijmpistoo MX0PRO 1 1 MX 47 PRO manuee ijmpistoo MX47PRO 1 1 MX 8 PRO manuee ijmpistoo MX8PRO 1 1 MX 0 PRO manuee ijmpistoo MX0PRO 1 1 MX 0 PRO MX 8 PRO MX PRO basisverijmset in koffer BX PRO ACCU LIJMPISTOLEN e meest krachtige accu ijmpistoen op de markt, voorzien van doseerfunctie voor de juiste hoeveeheid morte per boorgat. e ingebouwde software reduceert de aandrijfsneheid automatisch, wanneer er tevee aan druk wordt opgebouwd. e stopengo schakeaar functie voorkomt nadruppen, wanneer de schakeaar wordt osgeaten. e pistoen worden standaard geeverd in een koffer, compeet met accu en opader. mixer tijdens injecteren angzaam terugtrekken 0 mixer BX 0 PRO accu ijmpistoo BX0PRO 1 1 BX 47 PRO accu ijmpistoo BX47PRO 1 1 BX PRO BX PRO accu s + opader 0 mixer + verengsang mixer + verengsang votter te markering BX 8 PRO accu ijmpistoo BX8PRO 1 1 BX PRO accu BXPROACCU 1 1 BX PRO opader BXPROLAER 1 1 EASY mixer Verengsang + votter Mengtuiten, verengsangen en injectiehupstukken EASY MIXER 1 IMMIX1 1 1 IM PURE MIXER (10m) IMMIXPURE 1 1 Verengsang x0 IM Verengsang x00 IM Votter boorgat Ø 1 IMVL 1 1 Votter 1 boorgat Ø 1 IMVL1 1 1 Votter boorgat Ø 18 IMVL 1 1 Votter boorgat Ø IMVL 1 1 Votter boorgat Ø 7 IMVL 1 1 Votter boorgat Ø 3 IMVL 1 1 Votter 7 boorgat Ø 8 IMVL7 1 1 Votter 31 boorgat Ø 334 IMVL Votter 34 boorgat Ø 3 IMVL PX PRO PNEUMATISCHE LIJMPISTOLEN e met persucht aangedreven ijmpistoen komen zeer goed hun recht bij het seriematig verijmen van ankers en wapeningstaa of wanneer het grote inboortes betreft. Ook hier gedt dat de druk automatisch wordt geregueerd wanneer de morte koud is in de winter of wanneer er gebruik wordt gemaakt van verengsangen met votters. e pistoen worden standaard geeverd in een doos. PX 0 PRO pneumatisch ijmpistoo PX0PRO 1 1 PX 47 PRO pneumatisch ijmpistoo PX47PRO 1 1 PX 8 PRO pneumatisch ijmpistoo PX8PRO 1 1 PX 10 PRO pneumatisch ijmpistoo PX10PRO 1 1 PX 0 PRO PX 10 PRO MEER KENNIS MEER KWALITEIT MEER SERVICE 7 diamantboren + reinigen 0 3x fu 0 injecteren monteren 3x0 3x 3x 3x 3x 0 003x3x x x 3x 3x 3x x 3x 3x N0 N d 0 N d 0 N d0 N d1.0 N0 d N N ddd 0 T T fu fu fu fufu fu fu fu fu fu fu fu fufu fu = = = = === = sne uithardend waterverzagigd boorgat diamantboren hamerboren bovenhoofdse toepassing ongescheurd beton gescheurd beton hamerboren + reinigen VV dd 3x fu N d1.0 = 1.0 d d N d N dn d N d N d N d N d NN = = = = = = = = = = = = = TT T T T T = ETA gecertificeerd = ongeschikt N d N dn d = = = = = = = = = TT T T T T = = CHEMISCHE ANKERS Ge & uithardingstijd + AX XTREME ETA 1 C C C 3 C 4 4 1,7 1,4 Seutewijdte C C Ge (minuten) 1 11, 7, Seutewijdte Seutewijdte C C C Ge (minuten) 3 C C Seutewijdte C C C 1 11, 7, Seutewijdte C C 3 Seutewijdte Ge (minuten) C C C Uitharding (uren) * Seutewijdte C C 3 Seutewijdte Ge (minuten) C C C 1 1 Uitharding (uren) * 4 Seutewijdte 8 0 Ge & uithardingstijd Ge (minuten) C C 3 Seutewijdte Ge (minuten) Uitharding (uren) ** 1 C 1 Ge & uithardingstijd + AXI FAST Uitharding (uren) ** Ge & uithardingstijd + AXI FAST Seutewijdte + AXI FAST 3 Ge & uithardingstijd + AXI FAST IM PURE HX ETA 7 1 C IM PURE HX ETA 1 1 Ge & uithardingstijd + AXI FAST IM PURE ETA 1 IM EASY ETA 7 3 Ge & uithardingstijd + AXI FAST IM FAST ETA 1 WINTER Seutewijdte C Ge (minuten) + AXI XTREME ETA 1 IM FAST ETA 1 1/3 boorgat IM XTREME ETA 1 C C C C 1 3 C Seutewijdte 1 Uitharding (uren) * 4 Seutewijdte Uitharding (uren) ** 0 8 W W W.TE R L A A R E.NL MEER KENNIS MEER KWALITEIT MEER SERVICE [] [N] M zie verp. AX XTREME ETA 1 ankerstangen M [] [N ] zie verp. AX XTREME ETA 1 ankerstangen M [] [N] M [] [N] 1 0 M [] [N] M [] [N] 1 0 M [] [N] M [] [N] 1 0 M [] [N] M M M7 [] 4 [N] M [] [N ] M M7 M [] 4 [N] M [] [N] M M7 M [] 4 [N ] Lijmvoume per boorgat bij het verijmen van draadstangen Raadpeeg bij afwijkende boordiameters en/of boortes de prijscacuator op onze website of neem contact op met onze technisch adviseurs. Lijmvoume per boorgat bij het verijmen van wapeningstaa Raadpeeg bij afwijkende boordiameters en/of boortes de prijscacuator op onze website of neem contact op met onze technisch adviseurs. raadstang M M M7 M M33 M BoorØ Ø Ø Ø 14 Ø 18 Ø Ø 8 Ø 3 Ø 3 Ø 37 Ø 4 Veries% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % hef [] m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m,,4,,8 3,0 3,3 3, 3,8 4,1 4,8,,,8 11,7,,4 14, 1, 18,,1 1,,, 3,9,8 1, 3,1,3 3,8 3,3,,8 3,1 3,4 3, 3,9 4, 4, 4,9,7,,7,9 14,0 1,1 1,0,4 18,7,,1,0,,7 8,7 3,8,8 7,7,3 39,4 4,4 3,1 3,3 3, 3,9 4,3 4, 4,9,3,7,7 7,3 7,8 1,1 1,3, 18,7, 1,8,0 8,1,3 8,7 31,1 33, 7,7,0 3,4 4,4,9 49, 3, 3,8 4,1 4, 4,9,,,0, 7,7 8,3 8,9, 18,,1 1,4 3,1,9 9,7 3,1 34, 3,8 3, 38,3 31,7 34,3 37,0 48,,, 3,9 4,3 4,,1,,9,3,8 7,3 8, 9,3,0,4 1,0,,0,0 8,0 33,4, 38,9,9,0 43,1 3,7 38,, 4, 9,1 3, 0 4,4 4,7,1,,1, 7,0 7, 8,1 9,,4 11, 1, 3,3,1,7 8,9 31, 37,1, 43,3,0 44,4 47,8 39, 4,9 4,,,,7 1 4,8,,,,7 7, 7,7 8,3 8,9, 11,4,3 3,7, 7, 9,4 31,8 34,3,8 44, 47,,1 48,9, 43, 47,,8, 7, 77,7 1,,7,1,7 7,3 7,9 8,4 9,0 9,7 11,,4,4,8 8,0,1 3,0 34,7 37,4 44, 48, 1,9 49, 3,3 7,4 47, 1,, 7,7 78,7 84,8 1,7,, 7,3 7,9 8, 9,0 9,8,,4, 14, 8,0,3 3, 34,7 37,, 48,,, 3,3 7,8, 1,,8,1 78,7 8,3 91,9 1,1, 7,1 7,9 8, 9, 9,7, 11,4,4 14, 1,,1 3, 3,1 37,4, 43, 1,9,, 7,4, 7,0,,1 4,7 84,8 91,9 98,9 1, 7,1 7, 8,4 9,1 9,8,4 11,3, 14,3 1, 1,7 3,3 3,0 37,7,1 43,4 4,7,,3 4,9 1,, 71,8 9,4 4,4 9,3,8 98,4,0 1 7,0 7, 8, 9,0 9,7, 11,1,1,0 1,3 1,,9 34,4 37,3, 4,7 4,3 49,8 9,3 4,3 9,, 71,1 7, 3,4 8,7 74,0 9,9,0 1,1 0 7,4 8,0 8,7 9,,3 11,1 11,8,8,8 1,3,,0, 39, 4,7,4 49, 3,0 3,0 8,3 73, 9,7 7, 81,3 7,4 73,0 78, 3,0 111, 1,1 1 7,9 8, 9,,1,9 11,8,, 14,, 18,,1 38,7 4,0, 48,1,1,1,7 7,3 77,9 73,8,0 8,1 71,3 77,3 83, 9,0 118,1 7, 1 8,3 9,0 9,7,7 11,,4, 14,3 1,4 18,,7 1,,9 44,3 47,7,7,0 9,, 7,3 8, 77,9 84,4,9 7,3 81, 87,8 11,1 1,7 4,3 0 8,7 9,, 11,,,1,9 1,1 1,,1,7,3 43,0 4,, 3,4 7,9,3 74,,3 8, 8,0 88,9 9,7 79, 8,8 9,4 1,1 1, 1,3 9, 9,9,7 11,8,8,8 14, 1,8,0,1 1,8 3,4, 48,9,7,1,7,4 77,9 84,4,8 8,1 93,3 0, 83,,1 97,1 7, 7,8 148,4 9,,4 11,,4,4 14,4 1,3 1,,9 1,0,8, 47,3 1,3, 8,7 3, 8, 81, 88,4 9,, 97,7,3 87, 94,4 1,7 3, 144,3 1,,0,9 11,7,9 14,0 1,1 1,0,3 18,7,0 3,8,7 49, 3, 7,7 1,4, 71, 8,3 9,4 99, 94,3, 1,0 91,1 98,7,3 9,3 1,9,, 11,4,, 14, 1,7 1,7 18,1, 3,0,9,8 1,,9, 4,1 9,4 74,8 89,0 9,4 3,8 98,4, 114,8 9,1 3,0 1,9 1,4 17, 19,,9 11,8,7 14,0 1, 1,4,4 18,8,3 3,9,9 7,9 3,8 8,3,8,8 7,3 77,9 9,7 0,4 8,, 111,1 1, 99,0 7,3 11, 11,4 14,0, 11,4,3,3 14, 1,8,0 18,1, 1,1,9,9 9,0,9,,3 9,4 7, 81,0 9,4 4,4 1,, 11, 1,4 3,0 111, 1, 17, 0, 183,7 11,8,8,8 1, 1,4,7 18,8,4 1,9,8 8,0,1 8,1,9 7,8 7,1 78,1 84,1 0,1 8, 11,8 1,7 1,9 9, 7,0 11,9 1,8 13, 7, 1,8,,3 14,3 1,7,0 18,3, 1,1,7,8 9,0 31,,,3,3 74,8 81,0 87, 3,8 1, 1,1 114,8 1,4 4,0 1,9 1, 9,4 19, 183,7 7,8,7,7 14,8 1,3,,0, 1,9 3, 7,7,0 3,4,4 7, 7,8 77,4 83,9,3 7, 11,, 118,9 8,8 8,7 114,9 1, 4,0, 1,3 4,9 0,1 14, 1,3 1,8 18,,7,9,,4 8,7 31,1 33, 4, 9,9 7,3,1 8,8 93, 111, 1, 9,8 3,0 3,3 143, 118,9 8,8 8,7 181,7,8,0 3, 14,7 1,8,4 18,9,3 1, 3,4, 9, 3,1 34,,7 7,3 77,8 8,8 89,7 9, 114,9 1, 4,1 7,1 7,7 148,3,8 3,1 143,3 187,8 3,4,0 3 14,0 1,1 1,3 18,0, 1,0,3,1,0, 33, 3,7 8,9 74,,3 8,4 9, 99,7 118,7 8, 8,4 1, 14, 13,1,8 7,3 147,9 3,8,0,1 3 14,4 1, 1,8 18,,1 1, 3,0,9,8 31, 34,,8 71,0 7,9 8,8 88,1 9,,8,4, 14,8,3 14, 17,9 1,7 1, 1, 9,9 1, 33, 3 14,9 1,1,3,1,7,3 3,7, 7, 3, 3, 37,9 73, 79, 8,3,8 98,4,9,1, 147,1 9,4 11,0,7 4,7 1,9 17,,9 3,1, 3 1,3 1,,8,7 1,3,9,4,4 8,4 33,,3 39,0 7,3 81, 87,9 93, 1, 9,0 9,8 1, 11,4 143, 1, 17,4 8,7 1, 11,8,0 9, 7,3 3 1,7,0 18,4, 1,9 3,,1 7,1 9, 34,4 37,3, 77, 83,9,4 9,1 4,1 1,1 3, 144, 1,7 147, 19,9, 14, 14, 1,4 18,0, 4,4 3 1,, 18,9,8,,,7 7,9,0 3,4 38,3,3 79, 8, 9,9 98,8 7,0 11,3 7, 148, 1,1 11,7 14,4 7,0 14, 18,8 1,0,1,8 1,4 3 1, 18,0,4 1,3 3,1,9,4 8,,8,3 39,4 4,4 81,8 88, 9,4 1, 9,9 118,4 1,9 1, 14,4 1,8 18,8 181,8 1, 13,1,,1 9,3 8, 3,0 18,,9 1,9 3,7, 7,1 9,4 31,7 37,3,4 43, 83,9,9 97,9 4,1 1,8 1, 144, 1,7 18,7 19,9 3,3 18, 14, 17,4 1,3,,9 7, 0, 18,9,4,,3, 7,8, 3, 38,3,4 44, 8,1 93, 0,4,8 11,7 1, 148,3 1,7 3,0 14,0 7,7 1,4 18, 1,7 184,9,3, 8, 4,9,4,9 3,0,9,9 8,,9 33,3 39, 4,,7 88, 9,,9 9, 118, 7,7 1,0 14,7 7,4 18,1 18,1,,4,0 189, 8,3 9,0 89,7 4 18,4,9 1,4 3,, 7, 9, 31,7 34,1, 43, 4,9,4 97,9,4 1,1 1, 1,8 1,7 18,7 181,7, 18, 0,9 1,4 1,3 4,1 4,4 7, 9,8 4 18,8,4 1,9,1, 8, 9,9 3,4 34,9,1 44, 48,0 9, 0, 7,9 114,8 1,4 4,0 19,4,7 18,0,3
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x