Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Handleiding product veiligheid 1

Category:

Self-Help

Publish on:

Views: 38 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Handleiding product veiligheid 1 DCP-J140W Symbolen en conventies die in de documentatie gebruikt worden 1 De volgende symbolen en conventies worden in de documentatie gebruikt. Brother Industries, Ltd.
Transcript
Handleiding product veiligheid 1 DCP-J140W Symbolen en conventies die in de documentatie gebruikt worden 1 De volgende symbolen en conventies worden in de documentatie gebruikt. Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya , Japan Lees dit boekje voordat u de machine gaat bedienen of onderhoud gaat plegen. Als u deze veiligheidsinstructies niet opvolgt, bestaat er een risico van brand, elektrische schokken, brandwonden of verstikking. Brother is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet naleven van de instructies in deze handleiding. WAARSCHUWING WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in ernstig of fataal letsel. VOORZICHTIG VOORZICHTIG geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in enig letsel. Belangrijk BELANGRIJK geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in schade aan eigendommen, storingen of een niet-werkend product. Verbodspictogrammen wijzen op handelingen die niet mogen worden uitgevoerd. Dit pictogram geeft aan dat ontvlambare spuitbussen niet mogen worden gebruikt. Vetgedrukt Cursief Courier New Dit pictogram geeft aan dat organische oplosmiddelen, zoals alcohol en vloeistoffen, niet mogen worden gebruikt. Het pictogram Elektrisch gevaar attendeert u op het risico van elektrische schokken. Het pictogram Brandgevaar attendeert u op het risico van brand. Opmerkingen leggen uit wat u in een bepaalde situatie moet doen of hoe de bewerking met andere functies werkt. Vetgedrukte tekst verwijst naar specifieke knoppen op het bedieningspaneel van de machine of op het computerscherm. Cursief gedrukte tekst benadrukt een belangrijk punt of verwijst u naar een verwant onderwerp. Het lettertype Courier New verwijst naar meldingen die worden weergegeven op het LCD-scherm van de machine. Volg alle waarschuwingen en instructies die op de machine worden aangegeven. Versie 0 DUT/BEL-DUT 1 Samenstelling en publicatie 1 Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd met de bedoeling om de nieuwste productveiligheidsinformatie te verschaffen op het moment van verschijnen. De informatie in deze handleiding kan mogelijk veranderen. Ga voor de meest recente handleiding naar Een veilige plek voor de machine kiezen 1 Zet de machine op een plat, stabiel oppervlak, bijvoorbeeld een bureau. Kies een trillingsvrije plaats. Plaats de machine in de buurt van een standaard geaard stopcontact. Kies een droge, goed geventileerde locatie waar de temperatuur tussen 10 C en 35 C ligt. WAARSCHUWING Stel de machine NIET bloot aan direct zonlicht, extreme hitte, open vuur, bijtende gassen, vocht of stof. Plaats de machine NIET op een tapijt of vloerkleed; hierdoor kan de machine stoffig raken. In dat geval loopt u het risico van kortsluiting en brand. Bovendien kan de machine hierdoor schade oplopen en/of onbruikbaar raken. Plaats de machine NIET in de buurt van verwarmingstoestellen, airconditioners, water, chemicaliën of apparaten die magneten bevatten of magnetische velden genereren. Als u dit doet en de machine bloot komt te staan aan vocht (bijvoorbeeld condens veroorzaakt door verwarmingssystemen of airconditioning- of ventilatieapparatuur), loopt u het risico van kortsluiting en brand. 2 Plaats het product NIET in de buurt van chemicaliën of op een plek waar de mogelijkheid bestaat dat chemicaliën worden gemorst. Met name organische oplosmiddelen en vloeistoffen kunnen veroorzaken dat de behuizing en/of kabels smelten of oplossen, waardoor het risico op brand of elektrische schokken ontstaat. Bovendien kunnen ze verkleuring of een verminderde werking van de machine veroorzaken. Sleuven en openingen in de behuizing, achterkant en onderkant van het product zijn bedoeld voor de ventilatie. Plaats de machine zodanig dat deze niet in contact komt met muren of andere apparaten zodat de openingen niet geblokkeerd of bedekt worden. Als de ventilatie van de machine wordt belemmerd, kan deze oververhit raken en zelfs vlam vatten. BELANGRIJK Plaats de machine altijd op een stabiel oppervlak, nooit op een bed, bank, vloerkleed of ander zacht oppervlak. Plaats deze machine niet in een ingebouwde installatie. Belangrijk Plaats GEEN objecten op de machine. Plaats de machine NIET in de buurt van storingsbronnen, zoals luidsprekers of de basisstations van draadloze telefoons van andere leveranciers. Hierdoor kan de werking van de elektronische onderdelen van de machine worden aangetast. Plaats de machine niet op schuine of hellende oppervlakken. Kantel de machine NIET nadat de inktcartridges zijn geïnstalleerd. Hierdoor kan inkt lekken en het binnenwerk van de machine beschadigd raken. 3 Algemene voorzorgsmaatregelen 1 WAARSCHUWING Voor het verpakken van de machine is gebruikgemaakt van plastic zakken. Plastic zakken zijn geen speelgoed. Houd deze plastic zakken uit de buurt van baby's en kinderen om verstikking te voorkomen, en verwijder ze volgens de plaatselijke milieuvoorschriften. Voor gebruikers met een pacemaker Deze machine genereert een zwak magnetisch veld. Als u ongebruikelijke symptomen met uw pacemaker ervaart terwijl u in de buurt van de machine bent, verwijder u dan van de machine en raadpleeg onmiddellijk een arts. Gebruik deze machine niet tijdens een onweersbui. Door bliksem kan een klein risico van elektrische schok ontstaan. Gebruik GEEN ontvlambare stoffen en geen sprays of organische oplosmiddelen/vloeistoffen die alcohol of ammoniak bevatten om de binnenkant of de buitenkant van de machine schoon te maken. Dit kan brand veroorzaken of u kunt hierdoor een elektrische schok krijgen. 4 VOORZICHTIG Probeer geen pagina's te verwijderen voordat het afdrukken is voltooid en het papier volledig uit de machine is gevoerd. Uw vingers zouden bekneld kunnen raken, met letsel als gevolg. Sommige gebieden van de machine kunnen letsel veroorzaken als deksels (grijs) met kracht worden gesloten. Wees voorzichtig wanneer u uw hand plaatst op de locaties in de afbeeldingen. 5 Raak de grijze zone in de onderstaande afbeelding NIET aan. Hierdoor kunt u uw vingers snijden aan de rand van de machine. Draag de machine NOOIT door het scannerdeksel of de klep ter verwijdering van vastgelopen papier vast te houden. Als u dit doet, bestaat het gevaar dat de machine uit uw handen glijdt. Draag de machine alleen met beide handen onder de machine. Verwijder het serienummer en de instructielabels niet die op de machine zijn aangebracht. Belangrijk Bij een stroomonderbreking kunnen de gegevens in het geheugen van de machine verloren gaan. 6 De machine veilig aansluiten 1 WAARSCHUWING In de machine bevinden zich elektroden met een hoog voltage. Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact verwijdert voordat u de binnenkant van de machine aanraakt, ook voor routineonderhoud, zoals het reinigen van de machine. Raak de stekker NOOIT met natte handen aan. U kunt dan namelijk een elektrische schok krijgen. Controleer altijd of de stekker goed geplaatst is. Deze machine moet worden aangesloten op een aangrenzende geaarde wisselstroombron met een spanningsbereik zoals op het etiket staat aangegeven. Sluit de machine NIET aan op een gelijkstroombron of op een gelijkstroom-wisselstroomomzetter. U kunt dan namelijk een elektrische schok krijgen. Wend u in geval van twijfel over het type stroombron tot een bevoegd elektricien. 7 Deze machine is voorzien van een 3-draads geaard snoer en een geaarde stekker. Deze stekker past alleen in een geaard stopcontact. Dit is een veiligheidsmaatregel. Kan de stekker niet in uw stopcontact worden gebruikt, raadpleeg dan uw elektricien en vraag hem uw oude stopcontact te vervangen. Steek de meegeleverde geaarde stekker NIET in een ander stopcontact dan gespecificeerd. Hierdoor loopt u het risico op een elektrische schok. Gebruik de machine NIET als het stroomsnoer gerafeld of beschadigd is. Hierdoor loopt u het risico van elektrische schokken of brand. Trek NIET in het midden aan het stroomsnoer. Plaats NOOIT iets op het stroomsnoer. Zet deze machine NIET op een plaats waar mensen op het snoer kunnen stappen. Dit kan namelijk een elektrische schok of brand veroorzaken. Brother raadt met klem aan GEEN verlengsnoer in welke vorm dan ook te gebruiken. 8 Onderhoud van de machine 1 Probeer NIET zelf onderhoud te plegen aan deze machine. Door de behuizing te openen of verwijderen kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke spanningspunten en andere risico's en vervalt mogelijk uw garantie. Neem bij problemen met uw machine contact op met uw Brotherleverancier of de klantenservice van Brother. WAARSCHUWING Als u het product hebt laten vallen of de behuizing beschadigd is, bestaat het risico op een elektrische schok. Verwijder de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw Brotherleverancier of de klantenservice van Brother. VOORZICHTIG Als de machine erg verhit raakt, rook afgeeft of een sterke geur verspreidt, of als u er per ongeluk vloeistof op morst, schakelt u de machine direct uit en haalt u de stekker van de machine uit het stopcontact. Neem contact op met uw Brother-dealer of met de klantenservice van Brother. Belangrijk Als de machine ondanks het naleven van de bedieningsinstructies niet normaal functioneert, pas dan alleen de instellingen aan die zijn aangegeven in de bedieningshandleiding. Een onjuiste afstelling van andere functies kan leiden tot schade, waardoor vaak uitvoerige werkzaamheden door een erkende servicemonteur nodig zijn om de machine weer naar behoren te laten werken. 9 Productgarantie en aansprakelijkheid 1 Niets van de informatie in dit document beïnvloedt een bestaande productgarantie of kan worden geïnterpreteerd als aanvullende productgarantie. Door het niet naleven van de veiligheidsinstructies in deze handleiding kan de productgarantie komen te vervallen. WAARSCHUWING Gebruik alleen het stroomsnoer dat bij de machine is geleverd. Installeer dit product in de nabijheid van een goed bereikbaar stopcontact. In geval van nood moet u de stekker uit het stopcontact halen om de stroom volledig uit te schakelen. Conformiteitsverklaring (alleen Europa) 1 Wij, Brother Industries Ltd, 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya Japan, verklaren dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 1999/5/EG en 2009/125/EG. De conformiteitsverklaring staat op onze website. Ga naar - kies uw regio (bijvoorbeeld Europa) - kies uw land - kies uw model - kies Handleidingen - kies Conformiteitsverklaring (selecteer zo nodig de taal). 10 Radiostoring 1 Dit product voldoet aan EN55022 (CISPR Publication 22)/Klasse B. Gebruik een USB-kabel van maximaal 2 meter om de machine op een computer aan te sluiten. Informatie over recycling conform de WEEE-richtlijn (2002/96/EG) en de richtlijn inzake batterijen en accu's (2006/66/EG) 1 Productsymbool Batterijsymbool Alleen voor de Europese Gemeenschap Dit product/deze batterij is voorzien van een van de bovenstaande recyclingsymbolen. Dit betekent dat u het product/de batterij op het einde van de levensduur naar een geschikt ophaalpunt moet brengen en deze niet mogen worden weggegooid met het huishoudelijk restafval. ENERGY STAR -verklaring 1 ENERGY STAR is een internationaal programma ter bevordering van het ontwikkelen en het gebruik van energie-efficiënte kantoorapparatuur. Als ENERGY STAR -partner verklaart Brother Industries, Ltd. dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR -specificaties voor efficiënt energieverbruik. 11 Handelsmerken 1 Het Brother-logo is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd. Windows Vista is een wettig gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Microsoft, Windows, Windows Server en Internet Explorer zijn wettig gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Apple, Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. Adobe, Illustrator en Photoshop zijn wettig gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Nuance, het Nuance-logo, PaperPort en ScanSoft zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van Nuance Communications, Inc. of dochterbedrijven in de Verenigde Staten en/of andere landen. AOSS is een handelsmerk van Buffalo Inc. WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access en Wi-Fi Protected Setup zijn merken van de Wi-Fi Alliance. Wi-Fi en Wi-Fi Alliance zijn wettig gedeponeerde merken van Wi-Fi Alliance. AMD is een handelsmerk van Advanced Micro Devices, Inc. FaceFilter Studio is een handelsmerk van Reallusion, Inc. UNIX is een wettig gedeponeerd handelsmerk van The Open Group in de Verenigde Staten en andere landen. Linux is het wettig gedeponeerde handelsmerk van Linus Torvalds in de Verenigde Staten en andere landen. Corel en CorelDraw zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van Corel Corporation en/of dochterondernemingen in Canada, de Verenigde Staten en/of andere landen. Elk bedrijf waarvan de softwaretitel in deze handleiding is genoemd, heeft een Gebruiksrechtovereenkomst die specifiek is voor de eigen programma's. Alle andere merknamen en productnamen van bedrijven vermeld op Brother-producten, in gerelateerde documentatie en ander materiaal, zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven. 12 Opmerkingen over Open Source-licenties 1 Dit product bevat Open Source-software. Als u de opmerkingen over Open Source-licenties wilt inzien, gaat u naar het downloadgedeelte voor handleidingen op de productpagina van uw model in het Brother Solutions Center op Copyright en licentie Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden. Dit product bevat software van de volgende ontwikkelaars: PACIFIC SOFTWORKS, INC. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN Devicescape Software, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit product bevat KASAGO TCP/IP-software die is ontwikkeld door ZUKEN ELMIC, Inc. Onwettig gebruik van kopieerapparatuur 1 Het maken van reproducties van bepaalde artikelen of documenten met frauduleuze bedoelingen is een strafbaar feit. Hier volgt een (onvolledige) lijst van documenten waarvoor mogelijk een wettelijk kopieerverbod geldt. Raadpleeg in geval van twijfel uw juridisch adviseur en/of de betreffende instanties in uw eigen land over specifieke items en documenten: Papiergeld Obligaties of andere schuldbewijzen Depositobewijzen Oproepen voor of papieren met betrekking tot militaire dienst Paspoorten Postzegels (al dan niet afgestempeld) Immigratiepapieren Bijstandsdocumenten Door overheidsinstanties uitgegeven cheques of wissels Identificerende badges of insignes Bovendien mogen rijbewijzen en/of eigendomsbewijzen voor motorvoertuigen volgens bepaalde nationale wetten niet worden gekopieerd. Werk dat auteursrechtelijk is beschermd, mag volgens de wet niet worden gekopieerd. Delen van werk dat auteursrechtelijk is beschermd, mogen echter wel voor 'redelijk gebruik' worden gekopieerd. Meerdere kopieën duiden op ongepast gebruik. Kunstwerken dienen te worden beschouwd als werk dat auteursrechtelijk is beschermd. 13
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x