Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

GÜVENCE DENETİMİ STANDARTLARI VE İLERİYE YÖNELİK FİNANSAL BİLGİNİN İNCELENMESİ (GELECEĞİN DENETİMİ)

Category:

Computers & Electronics

Publish on:

Views: 50 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2016, Sayı:21, No:5 s Muhasebe Denetimi Özel Sayısı Special Issue On Auditing Suleyman Demirel University The Journal
Transcript
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2016, Sayı:21, No:5 s Muhasebe Denetimi Özel Sayısı Special Issue On Auditing Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2016, Vol.21, No.5, pp GÜVENCE DENETİMİ STANDARTLARI VE İLERİYE YÖNELİK FİNANSAL BİLGİNİN İNCELENMESİ (GELECEĞİN DENETİMİ) STANDARDS OF ASSURANCE ENGAGEMENTS AND THE EXAMINATION OF PROSPECTIVE FINANCIAL INFORMATION (THE AUDIT OF THE FUTURE) Süleyman UYAR * * Prof. Dr., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İşletme Fakültesi, ÖZ Bağımsız denetim uygulamada sürekli, sınırlı ve özel bağımsız denetim olmak üzere üç farklı şekilde ortaya çıkmaktadır. Bir işletmenin tarihi finansal bilgilerinden olan dönem sonu finansal tabloları denetlenmekte (sürekli bağımsız denetim) veya ara dönem finansal tabloları gözden geçirilmekte (sınırlı bağımsız denetim) dir. Bir işletmenin tarihi finansal bilgilerinin denetimi veya sınırlı denetimi dışındaki güvence hizmetleri de büyük önem taşır. Günümüzde mali tablo kullanıcıları tarihi bilgilere verilen denetim görüşü ile yetinmemektedir. Bazı ülkelerde işletmelerin tarihi finansal bilgileri yanında geleceğe ilişkin proforma bilgilerin de açıklanması istenmektedir. Bir işletmenin bir sonraki yılın proforma bilanço ve gelir tablosunu açıklamış olduğunu kabul edelim. Çeşitli tahmin ve varsayımlara dayanan bu finansal tablolar hakkında da makul güvence verilmelidir. Diğer güvence denetimi çalışmaları ile bir işletmenin ileriye yönelik finansal tabloları hakkında da güvence beyanları verilebilir. Bu çalışmanın amacı tarihi finansal bilginin denetimi ve sınırlı denetimi dışında kalan güvence denetimlerinin neler olduğunu açıklamaktır. Konu Türkiye uygulaması açısından yeni olduğundan kavramsal çerçeve ile yetinilmiştir. Anahtar Kelimeler: Güvence Denetimleri, İleriye Yönelik Finansal Bilgi, Geleceğin Denetimi, İzahname Jel Kodları: M41, M42 ABSTRACT Independent auditing occurs in three different ways in practice; including continuous independent auditing, review of financial statements in interim periods and special independent auditing. Financial statements of the dated X formed the historical financial information is audited or interim financial statements are reviewed. The other assurance services except from the audit or review of historical financial information is also of great importance. Today, financial statement users are not satisfied with an audit opinion issued for historical information. In some countries, the financial information based on forecasts for the future is required to be disclosed with the historical financial information. It is supposed that a company has announced its next year estimated balance sheet and income statement. It should be given a reasonable assurance on these financial statements based on various estimates and assumptions. Statement of assurance can be given about an entity's financial statements for the future with other assurance engagements. The main objective of this study is to explain the assurance engagements except from the audit or review of historical financial information. It was contented with the conceptual framework because of this subject is quite new for Turkey application yet. Keywords: Assurance Engagements, Forward-Looking Financial Information, Audit of the Future, Prospectus Jel Codes: M41, M42 GİRİŞ Türk ekonomisinin dünya ekonomisi ile entegre olabilmesi için finansal tabloların herkesin anlayabileceği uluslararası bir dilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bunun gereği de Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (UFRS), Türkiye deki özdeşi olan Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS/TFRS) uygulanmasıdır (Şengel, 2011, 28). Finansal tablolar muhasebe standartlarına uygun hazırlansa bile başta çıkar çatışması olmak üzere çeşitli nedenlerle gerçeği göstermekten uzaklaşabilir. Bu durum kamuya açıklanan finansal tabloların ne kadar güvenilir olduğu sorusunu gündeme getirmektedir. Finansal tabloların güvenilirliği denetim ile sağlanabilir. Çünkü ancak denetim ile finansal tabloda iddia edilen bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği arttırılmış olur (Cömert vd., 2013, 8). Finansal tabloların güvenilir olup olmadığı konusunda bağımsız bir güvence mekanizması olarak denetim önemli bir fonksiyon üstlenmiştir. Denetim; iktisadi 1543 UYAR 2016 faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir (Güredin, 2014, 11). Finansal tabloların güvenilirliği konusunda makul bir güvence veren bağımsız denetim; bir işletmenin ekonomik faaliyetleri sonucunda hazırlanan finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin önceden belirlenmiş ölçüt olan Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GKMİ) ve Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS/TFRS) uygunluğu ve doğruluğunun makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtları ile bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden değerlendirilmesi ve sonuçlarının bir rapora bağlanmasıdır (Selimoğlu, 2012, 6). Bu bağlamda bağımsız denetimin amacı; finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır. Bağımsız denetçinin görüşü, finansal tabloların güvenilirlik derecesini yükseltmekle beraber, bu görüş denetlenen işletmenin gelecekteki durumu hakkında ve işletme yönetiminin işletmenin faaliyetlerini etkin ve verimli bir biçimde yönettiğine dair bilgi sağladığı şeklinde değerlendirilmemelidir (SPK, Seri: X, No: 22) li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başta olmak üzere bazı ülkelerde ortaya çıkan muhasebe ve denetim skandalları sonrası, kamunun sermaye piyasalarına olan güveninin yeniden tesisi amacıyla birçok ülkede bir takım köklü düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler ile bağımsız denetimi tüm dünyada yaygınlaştırmak ve bağımsız denetimin daha kaliteli ve yeterli güvenilirlikte yapılmasını sağlamak amacıyla ortak denetim standartları güncellenmiş ve yeni gözetim mekanizmaları oluşturulmuştur (Kandemir, 2013, 38; Bozdemir, 2013, 70). Bu gelişmelerin etkisiyle benzer şekilde Türkiye de de bağımsız denetim ile ilgili yasal düzenlemelerin günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bu konuda yapılan çalışmaların en önemlisi kuşkusuz 50 yılı aşkın süredir yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) değiştirilmesidir (Karakoç, 2013, 17). Yeni TTK, firma iflasları, yönetim zaafları, teknolojik gelişmeler, elektronik ticaret, uluslararası iletişim ve küreselleşme gibi etkenler açısından şirketlerin mevcut ticaret hayatını ve iş yapış alışkanlıklarını büyük ölçüde değiştirecek birçok yenilik getirmiştir. Türkiye yi uluslararası platformda geçerli kurallarla tanıştıracak söz konusu yeniliklerin en önemlilerinden birisi de kuşkusuz bazı şirketler için bağımsız denetim zorunluluğunun getirilmiş olmasıdır (Coşkun, 2011). Bağımsız denetim konusunda getirilen diğer bir yenilik ise Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu nun (KGK) kurulmasıdır. Bu kurum, uluslararası standartlarla uyumlu muhasebe ve denetim standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek, bunların faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak amacıyla oluşturulmuştur. Teknik olarak ele alındığında KGK nın yapısının Avrupa Birliği uygulamalarına ve 8.Yönerge ye paralel bir şekilde düzenlendiği görülmektedir (Acar vd., 2012, 118). Denetim mesleğinin uluslararası standartlara göre icra edilmesi için başta KGK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olmak üzere çeşitli kurumlar tarafından düzenlemeler yapılmış ve en son olarak TTK ile birlikte denetim faaliyetlerinin Uluslararası Denetim Standartları na (UDS) uyumlu TDS ye göre yapılacağı belirtilmiştir. TTK ya göre; anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına (TDS) göre denetlenecektir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir. Denetçinin denetiminden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir. (TTK, Madde ). Dünyada dört büyükler olarak bilinen denetim şirketlerinin yanında çok sayıda yerel denetim şirketleri de Türkiye de faaliyet göstermektedirler. Bu denetim şirketleri denetim faaliyetlerini TDS ye göre yapmaktadırlar (Terzi vd., 2014, 193). Yatırımcılar ve karar alıcılar finansal nitelikli bilgiler ve işletme başarısının ölçülmesi ile ilgili olarak bağımsız güvence beklentisi içerisindedirler. Karar alıcılar kararlarına temel olarak kullandıkları bilginin güvenilirliğini arttırmaya yardımcı olması için güvence hizmetlerine başvururlar. Güvence hizmetleri, karar alıcılar için bilginin kalitesini arttıran bağımsız profesyonel hizmetlerdir. Güvence hizmetleri, güvence sağlayıcılarının bağımsız olması ve incelenen bilgi açısından tarafsız olması nedeniyle değerli kabul edilir (Güredin, 2014: 4, Arens vd. 2012: 8). Bu bağlamda çalışmanın amacı; güvence hizmetlerini tanıtarak güvence denetimi standartları hakkında bilgi vermek daha sonra güvence hizmetleri içerisinde önemli bir yer tutan ileriye yönelik finansal bilginin incelenmesi konusunu detaylı bir şekilde açıklamaktır. 1. ULUSLARARASI DENETİM VE GÜVENCE STANDARTLARINA GENEL BAKIŞ Bilindiği gibi Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) bünyesinde 1978 yılında kurulan Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Komitesi (IAASC), 2002 yılında yeniden yapılandırılmış ve adı Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu 1544 C.21, S.5 Güvence Denetimi Standartları ve İleriye Yönelik Finansal Bilginin İncelenmesi (Geleceğin Denetimi) (IAASB) olmuştur. IAASB, finansal tabloların bağımsız denetimi, finansal tabloların sınırlı bağımsız denetimi, diğer güvence hizmetleri ve ilgili hizmetlere ilişkin standartlar ile etik kurallar ve bu hizmetlerin verilmesine ilişkin kalite kontrol standartlarını geliştirmekte ve bu standartları her yıl güncellemektedir (Yanık ve Koçyiğit, 2014: 124). Bu kurul 2003 yılında Uluslararası Denetim ve Kalite Kontrol Standartlarını yeniden ele almak amacıyla başlattığı açıklık projesini 2009 yılında tamamlamıştır (Kandemir ve Akbulut, 2013, 38; Cömert vd., 2013, 22). IAASB tarafından tamamlanan açıklık projesini IFAC, el kitabı olarak yayınlamıştır. KGK bu el kitabını temel alarak bağımsız denetim, sınırlı bağımsız denetim, diğer güvence denetimleri ve ilgili hizmetlere ilişkin standartlar yayımlanmakta olup, söz konusu standartların genel yapısı aşağıdaki şekilde özetlenebilir (KGK, 2014): Kaynak: (KGK, 2014) Şekil 1: Uluslararası Güvence Denetimlerine İlişkin Çerçeve Bağımsız Denetim Standartları (ISA): Tarihi finansal bilgilerin bağımsız denetiminde uygulanır. Finansal tabloların bağımsız bir denetçi tarafından denetlenmesi bağlamında kaleme alınmıştır. Standartlar, finansal tabloların bir bütün olarak hata veya hile kaynaklı önemli bir yanlışlık içerip içermediği konusunda, görüşüne temel oluşturacak şekilde denetçinin makul bir güvence elde etmesini gerektirir. Standartların diğer tarihi finansal bilgilerin denetimlerinde kullanılması halinde şartların gerekliliklerine göre uyarlanmaları gerekmektedir. Sınırlı Bağımsız Denetim Standartları (ISRE): Tarihi finansal bilgilerin, ara dönemlerde dahil, sınırlı bağımsız denetimlerinde uygulanır. Sınırlı bağımsız denetim, tarihi finansal bilgilerin güvenilirliği açısından kullanıcılara sınırlı düzeyde bir güvence sağlamaktadır. Güvence Denetimi Standartları (ISAE): Tarihi finansal bilgilerin bağımsız denetimi ve sınırlı bağımsız denetimi hariç, diğer güvence denetimlerinde uygulanır. Dört adet güvence denetimi standardı bulunmaktadır. Bunlar; GDS 3000: Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Diğer Güvence Denetimleri Standardı GDS 3400: İleriye Yönelik Finansal Bilgilerin İncelenmesi GDS 3420: Bir İzahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin Derlenmesine İlişkin Raporlama Yapmak Üzere Üstlenilen Güvence Denetimleri GDS 3402: Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları İlgili Hizmetler Standartları (ISRS): Güvence denetimleri dışında kalan ilgili hizmetlere ilişkin IAASB tarafından yayımlanan standartlardır. Burada denetçinin verdiği hizmetin ilgili kullanıcılara makul 1545 UYAR 2016 veya sınırlı düzeyde güvence vermek gibi bir amacı yoktur. 2. TARİHİ FİNANSAL BİLGİLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ VEYA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMİ DIŞINDAKİ GÜVENCE DENETİMLERİ Tarihi finansal bilgilerin bağımsız denetimi veya sınırlı bağımsız denetimi dışındaki güvence denetimleri Güvence Denetimleri Standardı 3000 (GDS 3000) de ele alınmıştır. Söz konusu standart Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 45 olarak KGK tarafından yayınlanmıştır. Bu Güvence Denetimi Standardı (GDS), tarihi finansal bilgilerin bağımsız denetimleri (Bağımsız Denetim Standartlarında-BDS) veya sınırlı bağımsız denetimleri (Sınırlı Bağımsız Denetim Standartları-SBDS) dışında kalan güvence denetimlerini düzenlemektedir. Güvence denetimi; sorumlu taraf dışındaki hedef kullanıcıların, denetime konu bilgiye ilişkin güven seviyesini artıracak şekilde tasarlanmış bir sonuç bildirmek üzere, denetçinin yeterli ve uygun kanıt elde etmeyi amaçladığı denetimdir. Örneğin bir işletmenin iç kontrol sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi için yapılan sözleşmeler güvence sözleşmelerine örnek olarak gösterilebilir. Güvence denetimi; makul güvence denetimi, sınırlı güvence denetimi, doğrulama hizmeti veya doğrudan denetim olmak üzere dört farklı boyutta gerçekleşir (BDS 3000, madde 12/i): Makul Güvence Denetimi: Denetçinin, denetimin yapıldığı şartlarda, varacağı sonuca dayanak olarak güvence denetim riskini kabul edilebilir düşük bir seviyeye indirdiği güvence denetimidir. Sınırlı Güvence Denetimi: Uygulanan prosedürlere ve elde edilen kanıtlara dayanarak denetçinin, denetime konu bilginin önemli yanlışlık içerdiği kanaatine varmasına sebep olan herhangi bir konunun dikkatini çekip çekmediğini bildirdiği güvence denetimidir. Doğrulama Hizmeti: Denetçi dışındaki bir tarafın, dayanak denetim konusunu kıstaslar uygulanmak suretiyle ölçtüğü veya değerlendirdiği bir güvence denetimidir. Doğrudan Denetim: Denetçinin, dayanak denetim konusunu geçerli kıstaslar uygulanmak suretiyle ölçtüğü veya değerlendirdiği ve sonuçta ortaya çıkan denetime konu bilgiyi güvence raporunun ilişiğinde sunduğu güvence denetimidir. Tüm güvence denetimlerinde sorumlu taraf, denetçi ve hedef kullanıcılar olmak üzere en az üç taraf bulunur. Denetim şartlarına bağlı olarak, ölçüm veya değerlendirmeyi yapan tarafın veya denetimi yaptıran tarafın ayrı ayrı görevleri olabilir. Güvence denetimlerinde görev ve sorumluluklar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Kaynak: (GDS 3000, Ek 1, s.80) Şekil 2: Güvence Denetimlerinde Görev ve Sorumluluklar 1546 C.21, S.5 Güvence Denetimi Standartları ve İleriye Yönelik Finansal Bilginin İncelenmesi (Geleceğin Denetimi) Şekle göre sorumlu taraf, dayanak denetim konusundan sorumludur. Ölçümü veya değerlendirmeyi yapan taraf; denetime konu bilgileri meydana getiren, dayanak denetim konusunu ölçmeye veya değerlendirmeye yönelik kıstasları kullanır. Denetimi yaptıran taraf, denetim sözleşmesinin şartları üzerinde denetçiyle mutabakata varır. Denetçi, sorumlu taraf dışındaki hedef kullanıcıların, denetime konu bilgilere ilişkin güven seviyesini artıracak şekilde tasarlanmış bir sonuç bildirmek üzere yeterli ve uygun kanıt elde eder. Hedef kullanıcılar, denetime konu bilgileri esas almak suretiyle çeşitli kararlar alır. Hedef kullanıcılar; denetçinin, güvence raporunu kullanmalarını beklediği kişiler, kurumlar veya gruplardır. Yukarıda belirtilen görevler hakkında aşağıdaki çıkarımlar yapılabilir: (Kaynak: GDS 3000, Ek 1, s.81) Her bir güvence denetiminde, denetçinin yanı sıra en az bir sorumlu taraf ve hedef kullanıcılar bulunur. Denetçi; sorumlu taraf, denetimi yaptıran taraf veya hedef kullanıcı olamaz. Doğrudan denetimlerde denetçi, aynı zamanda ölçüm veya değerlendirmeyi yapan taraftır. Doğrulama hizmetlerinde; sorumlu taraf ya da başka biri, ölçüm veya değerlendirmeyi yapan taraf (denetçi hariç) olabilir. Sorumlu taraf, aynı zamanda denetimi yaptıran taraf olabilir. Doğrulama hizmetlerinin birçoğunda, sorumlu taraf aynı zamanda ölçüm veya değerlendirmeyi yapan taraf ve denetimi yaptıran taraf olabilir. Sorumlu taraf, hedef kullanıcılardan biri olabilir; ancak tek hedef kullanıcı olamaz. Sorumlu taraf, ölçüm veya değerlendirmeyi yapan taraf ve hedef kullanıcılar aynı işletmeden veya farklı işletmelerden olabilir. Denetimi yaptıran taraf aynı zamanda sorumlu taraf değilse, hedef kullanıcı olabilir. Denetçiler, bu GDS na ve denetimle ilgili olup denetimin konusuna özgü tüm GDS na uyarlar (BDS 3000, madde 13). İstisnai durumlarda denetçiler, bir GDS nda yer alan ilgili hükümden sapmanın gerekli olduğuna karar verebilir. Bu tür durumlarda denetçi, söz konusu hükmün amacına ulaşmak için alternatif prosedürler uygular (BDS 3000, madde 18). Aşağıdaki durumların varlığı halinde güvence sözleşmesi kabul edilir veya devam ettirilir (BDS 3000, madde 22). Bağımsızlık dahil ilgili etik hükümlere uygunluk sağlanması, Denetçinin ve denetimi yürütecek kişilerin tamamının uygun yeterlik ve yeteneğe sahip olması, Güvence denetiminin ön şartlarının sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesi, Denetçi ile denetimi yaptıran tarafın, denetçinin raporlamaya ilişkin sorumlulukları da dâhil olmak üzere, denetim sözleşmesinin şartlarını aynı şekilde anladıklarının teyit edilmesi. Bir denetçi güvence denetimi yapacağında öncelikle denetimi yaptıracak taraf ile sözleşmenin şartları üzerinde mutabakata varır. Sözleşmeler ilgili bilgiyi detaylı şekilde gösterecek şekilde yazılı yapılır. Birbirini takip eden dönemlerde denetim yapılması durumunda denetçi, denetim sözleşmesi şartlarının içinde bulunulan durum ve şartlara göre revize edilmesinin gerekli olup olmadığını değerlendirir. Denetçi makul bir gerekçe olmadıkça denetim sözleşmesi şartlarında değişiklik yapılmasını kabul etmez (BDS 3000, madde 27-29). Sorumlu denetçi denetimi yürütecek kişilerin tamamının denetimi, ilgili standartlar ile yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütebilecek, içinde bulunulan şartlara uygun bir güvence raporu düzenleyebilecek yetkinlikte olmasına dikkat etmelidir. Güvence denetiminde uzman çalışmasından yararlanılabilir veya başka bir denetçinin güvence çalışmasını kullanabilir (BDS 3000, madde 32) Güvence Denetiminin Planlanması ve Yürütülmesi Denetçi, denetimi, denetim kapsamının, zamanlamasının ve yönlendirmesinin belirlenmesi ile denetçinin amacına ulaşılmasını sağlamak için uygulanması gereken planlanan prosedürlerin niteliği, zamanlaması ve kapsamının belirlenmesi dahil etkin şekilde yürütülmesini sağlamak üzere planlar (BDS 3000, madde 40). Denetim sözleşmesi kabul edildikten sonra, güvence denetimine ilişkin ön şartlardan bazılarının karşılanmamış olduğunun fark edilmesi durumunda denetçi, konuyu uygun taraflar ile görüşür. Bu süreçte söz konusu olayın denetçiyi tatmin edecek şekilde çözülüp çözülemeyeceğini, denetime devam etmenin uygun olup olmadığını ve güvence raporunda bu konuya yer verip vermeyeceğini ve verecekse bunu ne şekilde yapacağını belirler. Denetim sözleşmesi kabul edildikten sonra, geçerli kıstaslardan ya da denetim konusunun güvence denetimi için uygun olmadığının anlaşılması durumunda denetçi, yürürlükteki mevzuatın izin vermesi halinde denetimden çekilme konusunu değerlendirir. Deneti
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x