Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Gebruiksvoorwaarden en Cookies

Category:

History

Publish on:

Views: 32 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
1. Kinepolis Deze website en mobiele applicaties worden uitgebaat door en onder de verantwoordelijkheid van Kinepolis Group NV, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel (BELGIË), Eeuwfeestlaan 20, ondernemingsnummer
Transcript
1. Kinepolis Deze website en mobiele applicaties worden uitgebaat door en onder de verantwoordelijkheid van Kinepolis Group NV, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel (BELGIË), Eeuwfeestlaan 20, ondernemingsnummer BTW BE , HR Brussel , hierna Kinepolis genoemd. Deze voorwaarden omschrijven welke diensten en informatie u op de website en de mobiele applicaties terugvindt en hoe u als bezoeker van de website en de mobiele applicaties gebruik kan maken. Deze voorwaarden bevatten ook informatie betreffende het gebruik van cookies. Naast deze voorwaarden vindt u op de website en de mobiele applicaties van Kinepolis ook informatie over het beleid van Kinepolis op het gebied van de bescherming van persoonlijke gegevens (de privacy policy ). 2. Website en mobiele applicaties Website en mobiele applicaties slaat op de website kinepolis.com en de websites en de mobiele applicaties die deel uitmaken van deze website, waaronder ook de website van het online ticketing platform van Kinepolis. U wordt gebruiker van de website en de mobiele applicaties door de website en de mobiele applicaties te bezoeken, informatie te raadplegen of te delen op de website en de mobiele applicaties, aankopen te verrichten, en door elk ander gebruik. Elk gebruik van de website en de mobiele applicaties houdt uw akkoord in met deze voorwaarden. Het gebruik van specifieke onderdelen of diensten van de website en de mobiele applicaties kan geregeld worden door specifieke voorwaarden, zoals de verkoopsvoorwaarden voor het online ticketing platform, die deze gebruiksvoorwaarden kunnen vervolledigen en/of wijzigen. Het gebruik van die onderdelen en diensten houdt uw akkoord in met deze specifieke voorwaarden. 3. Toegang De website en de mobiele applicaties zijn compatibel met de meeste browsers. Kinepolis kan echter geen garantie op compatibiliteit verlenen en is niet aansprakelijk indien de gebruiker de website en de mobiele applicaties of een deel ervan toch niet zou kunnen gebruiken. De dienstverlening kan verschillen naargelang het land waar de gebruiker de website raadpleegt. De informatie op de website en de mobiele applicaties wordt u ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en voor de commercialisatie door Kinepolis van haar producten en diensten. De gebruikers wordt niet toegelaten de informatie verder te commercialiseren, bijvoorbeeld door het verkopen of verhuren van informatie of algemeen elk ander gebruik anders dan door deze voorwaarden toegelaten. Om gebruik te maken van de website en de mobiele applicaties dienen minderjarige gebruikers vooraf de toestemming van hun ouders, voogd of wettelijke vertegenwoordigers te hebben. Kinepolis vraagt de minderjarige gebruikers die persoonlijke gegevens meedelen om ook eerst de privacy policy van Kinepolis te lezen en te bespreken met hun ouders, voogd of wettelijke vertegenwoordigers. Het is de gebruikers verboden om zich op enige wijze toegang te verschaffen tot delen van de website en mobiele applicaties die niet bestemd zijn voor de gebruiker en het is evenmin toegelaten om informatie op de website en mobiele applicaties die niet aan de gebruiker toebehoord te wijzigen, te verwijderen of te archiveren. Kinepolis streeft ernaar de website en de mobiele applicaties op een continue wijze en aan een zo groot mogelijke groep gebruikers aan te bieden, maar biedt geen garanties wat betreft beschikbaarheid of toegankelijkheid. Kinepolis behoudt zich het recht voor om de website en mobiele applicaties te wijzigen, tijdelijk of permanent te schorsen, zonder voorafgaande kennisgeving of zonder recht op schadevergoeding, bijvoorbeeld in geval van onderbrekingen, storingen of vertragingen. 4. Gebruik U dient de website en de mobiele applicaties te gebruiken op de wijze u aangeboden door Kinepolis. U zal geen gebruik maken van de diensten of informatie van de website en de mobiele applicaties (bijvoorbeeld teksten, foto's, tekeningen, iconen, software, links, klank, audiovisuele inhoud, enig grafisch ontwerp en broncodes) op een wijze of met een doel dat onwettig is of ingaat tegen de goede zeden of openbare orde. U verbindt zich ertoe om geen enkele daad te stellen, die de goede werking of functionaliteit van de website en de mobiele applicaties voor uzelf of andere gebruikers in het gedrang brengt of kan brengen, bijvoorbeeld door installatie van robots of spiders, of elk ander gebruik dat niet als een aangeboden of normaal gebruik kan beschouwd worden. Het is derden toegelaten te linken naar de website en de mobiele applicaties, doch enkel naar de homepage en op de wijze aangeboden door Kinepolis. Kinepolis staat niet toe dat de pagina's bijvoorbeeld in een frame van een andere site verschijnen. Elke andere vorm van hyperlink of deep linken is gebonden aan de toestemming van Kinepolis. Voor de toegang of het gebruik van bepaalde onderdelen van de website en de mobiele applicaties dient u zich te registreren of een gebruikersaccount aan te maken. De gegevens die u hierbij verstrekt dienen correct te zijn en zij worden verwerkt in overeenstemming met de privacy policy die u op de Kinepolis website terugvindt. U bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van de inloggegevens en eventueel wachtwoorden en van het verkeerd gebruik van uw account door een gebrek aan zorgvuldigheid. Het doorsturen van bepaalde gegevens gebeurt steeds op eigen risico en Kinepolis is niet aansprakelijk voor verlies of kwaadwillige interceptie van die gegevens. 5. Inhoud van de website Kinepolis streeft ernaar dat de informatie op haar website en haar mobiele applicaties correct, geschikt en up to date is, maar garandeert dit niet. Alle documenten, informatie en materialen worden in de huidige toestand geleverd, zonder enige garantie, noch uitdrukkelijk of impliciet, bijvoorbeeld omtrent de geschiktheid voor een bepaald doel. Kinepolis is evenmin aansprakelijk voor informatie die werd aangeleverd door derden, waaronder gebruikers. Kinepolis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten. Indien bijvoorbeeld de informatie betreffende een product, zoals de prijs ervan, duidelijk verkeerd zou zijn weergegeven, houdt Kinepolis zich het recht voor een bestelling van dergelijk product te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling al dan niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een bevestiging of de prijs van het product al dan niet werd gedebiteerd bij de gebruiker. Indien de gebruiker de foutief geafficheerde prijs betaalde, zal Kinepolis het gedebiteerde bedrag crediteren op de rekening van de gebruiker. Kinepolis is niet gehouden toezicht te houden op de legitimiteit en verenigbaarheid met de goede zeden van de informatie die de gebruikers op de website en de mobiele applicaties plaatsen (posts, reacties ) en Kinepolis is evenmin aansprakelijk bij daden van piraterij of andere schendingen van auteursrecht die gebruikers begaan. Kinepolis is niet aansprakelijk voor informatie die door derden op de website en de mobiele applicaties wordt geplaatst maar behoudt zich het recht voor deze informatie te verwijderen indien zij van oordeel is dat deze niet strookt met deze gebruiksvoorwaarden. De gebruiker die informatie op de website en de mobiele applicaties plaatst zal Kinepolis vrijwaren tegen iedere aanklacht of vordering van derden die Kinepolis naar aanleiding daarvan zou ontvangen. Op de website en de mobiele applicaties kunnen links naar andere websites gepubliceerd worden, waarvan sommige door Kinepolis worden beheerd. Voor zover deze websites niet door Kinepolis worden beheerd, gaat Kinepolis de inhoud of werking van de website niet na, en het verwijzen naar die website duidt niet op een aanbeveling of goedkeuring van Kinepolis. Kinepolis oefent dus geen controle uit over de voornoemde gelinkte websites en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de informatie hierop en de werking, beschikbaarheid, kwaliteit, wettigheid, betrouwbaarheid of nut ervan. Naast de eigen advertenties van Kinepolis, kunnen de website en de mobiele applicaties ook advertenties van derden bevatten. Kinepolis is in dat geval niet aansprakelijk voor de wettelijkheid, de juistheid, de inhoud en de kwaliteit van de advertentie zelf en de door adverteerders aangeboden producten en/of diensten. 6. Intellectuele eigendomsrechten De informatie die is gepubliceerd op de website en de mobiele applicaties, waaronder ook deze gebruiksvoorwaarden, behoort Kinepolis toe of de derden van wie Kinepolis de toestemming heeft verkregen om de informatie op haar website en haar mobiele applicaties te publiceren. De website en de mobiele applicaties zijn een originele creatie waarvan voor elk element zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder de lay-out, structuur, databanken, broncodes en programmatuur. Dit geldt eveneens voor de gebruikte illustraties, teksten, foto s, logos, tekeningen, beelden, geluiden en ander audiovisueel materiaal. Alle handelsmerken, merknamen of bedrijfsnamen zijn de handelsmerken of geregistreerde handelsmerken die toebehoren aan de desbetreffende eigenaars. De gebruiker verwerft nooit rechten op een element van de website en de mobiele applicaties. Het is de gebruikers bijgevolg niet toegelaten om kopieën te maken of aanpassingen, vertalingen, bewerkingen of wijzigingen te doen, en evenmin om het geheel of van een gedeelte van de website en de mobiele applicaties te verspreiden, verkopen, publiceren of commercialiseren zoals door de creatie van links naar de website en de mobiele applicaties of het opslaan van informatie in een database, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders. Schending van eigendomsrechten kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties. Kinepolis verwerft de intellectuele eigendomsrechten, hierboven beschreven, op door de gebruikers van de website en de mobiele applicaties online geplaatste informatie. Door het online plaatsen van die informatie, zoals teksten, afbeeldingen of andere bestanden, draagt u uw intellectuele eigendomsrechten hierop over aan Kinepolis, in de mate toegelaten door de wet, en geeft u Kinepolis toestemming om die informatie kosteloos te gebruiken, te verspreiden of te wijzigen, op de website, de mobiele applicaties of elders. 7. Aansprakelijkheid Kinepolis biedt geen garantie omtrent de toegankelijkheid en het functioneren van de website en de mobiele applicaties en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout, nalatigheid of vergetelheid in het concept, functioneren, inhoud, onderhoud, bijwerking, beveiliging of gebruik van de website. Kinepolis is niet aansprakelijk voor de schade van welke aard ook, waaronder afwezigheid van dienstverlening, gegevensverlies of andere vormen van computerschade, die zou voortvloeien uit het gebruik van de website of de onmogelijkheid van gebruik. Het downloaden en/of installeren van software door de gebruiker op diens computer kan leiden tot wijzigingen in de programmatuur en bestanden van de computer van de gebruiker. Het is aan de gebruiker om na te gaan wat de gevolgen zijn van het gebruik en installatie op diens computer. Kinepolis zet middelen in om haar website en haar mobiele applicaties vrij te houden van bugs, virussen, trojans, spyware en andere ongewenste software, doch kan niet garanderen en niet aansprakelijk gesteld worden indien deze toch voorkomen. Kinepolis vraagt de gebruiker om zelf bijgewerkte antivirus, firewall en andere beschermende software te installeren. Indien de gebruikers onregelmatigheden bij het gebruik van de website en de mobiele applicaties zouden vaststellen, kunnen zij Kinepolis contacteren. 8. Cookies Deze website gebruikt verschillende soorten cookies. Een cookie is een stukje tekst dat bijgehouden wordt op de harde schijf van je computer en bevat informatie over je bezoek aan deze website. Je kan op elk moment de cookies van je harde schijf wissen. Ook kan je je browser zo instellen dat je een melding krijgt telkens een cookie wordt aangemaakt of geweigerd. Functionele cookies Deze cookies maken het gebruik van onze website makkelijker. Zo zal je de volgende keer dat je deze website bezoekt, niet opnieuw je taal moeten kiezen of zal je je niet opnieuw moet aanmelden op My Kinepolis, want je blijft ingelogd. Ook je voorkeursbioscoop wordt onthouden. Met behulp van cookies passen we ook de website voor jou aan. Zo zullen op de homepage bv. de films in Antwerpen getoond worden als in het cookie staat dat Antwerpen je voorkeursbioscoop is. Een omleiding die de parking in Leuven moeilijk bereikbaar maakt, zal enkel getoond worden wanneer het cookie opgeslagen heeft dat je voorkeursbioscoop Kinepolis Leuven is, enz. Advertentiecookies Een advertentiecookie laat toe om verschillende criteria te identificeren met het doel het vertonen van advertising te beheren. De achterliggende gedachte is steeds jou reclame te tonen die zo goed mogelijk aansluit bij je interesses en die de adverteerder dus ook een meer dan gemiddelde kans geeft dat je op zijn voorstel zal in gaan. Een zgn. non advertising targeting cookie laat toe om het plaatsen van advertentiecookies te blokkeren. Er wordt dus inderdaad een cookie gebruikt om aan te geven dat je andere cookies niet wenst te krijgen. Zo n cookie wordt geplaatst wanneer je aangeeft dat je geen gepersonaliseerde reclame wenst te ontvangen. Revive Revive is de software (een zgn. ad server ) die we zelf gebruiken om onze eigen Kinepolis reclame te tonen op onze website en onze mobiele applicaties. De informatie die hiermee verzameld wordt, laat ons toe te weten hoe vaak zo n auto-promotie advertentie getoond is, hoe vaak erop geklikt werd, enz. De software laat in bepaalde omstandigheden ook toe om advertenties af te stemmen op de bezoekers, zodat we bijvoorbeeld geen Ladies at the Movies advertentie vertonen aan mannelijke bezoekers. Revive draait op onze eigen, beveiligde servers en de data die Revive verzamelt, worden op geen enkele manier ter beschikking gesteld van derden. Revive laat dan ook niet toe aan derden om te weten dat jij op onze website en onze mobiele applicaties bent, noch welke pagina s je bekeken hebt. Google Een andere cookie die deze website en mobiele applicaties gebruiken, komt van Google Analytics. Door het gebruik van deze cookie weten we hoeveel bezoekers we op onze website en onze mobiele applicaties hebben, waarvoor ze de website en de mobiele applicaties gebruiken, enz. Met die informatie kunnen we de website en de mobiele applicaties verder verbeteren. Deze cookie slaat geen persoonlijk-identificeerbare informatie op. Google stelt zelf ook meer informatie beschikbaar over privacy en cookies (http://www.google.com/policies/privacy/) en licht ook toe hoe je ervoor kan kiezen om geen informatie te delen met Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/ ) of hiervoor een specifieke plug-in kan installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/) De Google advertentiefuncties die gebruikt kunnen worden zijn bestemd voor remarketing (het tonen van advertenties voor goederen en diensten waarvoor je interesse hebt getoond) en rapporten voor demografische en interessecategorieën. (https://support.google.com/analytics/answer/ ?hl=nl). Je kan ook beheren hoe Google je interesses voor het tonen van relevantere advertenties mag gebruiken. (https://www.google.com/settings/ads/preferences?hl=nl). Bepaalde reclameposities op onze website en onze mobiele applicaties kunnen beheerd worden door een externe partij, die ook cookies kan plaatsen. Die worden o.a. gebruikt om te vermijden dat je een bepaalde campagne niet altijd weer opnieuw te zien krijgt. Daarnaast worden die cookies gebruikt voor zgn. retargetting: dit houdt in dat je een reclamecampagne te zien krijgt op basis van bijvoorbeeld je bezoek voordien aan een andere website. Performantiecookies: Kinepolis en haar onderzoekspartners kunnen ook cookies plaatsen voor onderzoeksdoeleinden. Het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) bv. is een van die partners die op basis van een cookie o.a. registreert hoe vaak je deze website en mobiele applicaties bezoekt en hoeveel pagina s je bekijkt. Meer informatie hierover vind je op de website van het CIM (http://cim.be/). Facebook Onze website biedt je ook de mogelijkheid om content op onze website bijvoorbeeld een film - te liken of te sharen op Facebook. De technologie daarvoor komt van Facebook zelf en laat Facebook toe om ook informatie over jou te verzamelen. Hier vind je uitgebreide informatie over de informatie die Facebook verzamelt, wat ze daarmee doen, enz.: https://www.facebook.com/policy.php. 9. Wedstrijden Kinepolis organiseert op regelmatige tijdstippen wedstrijden en commerciële aanbiedingen. Deze zijn gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden, de privacy policy, en aan hun eigen voorwaarden of wedstrijdreglement die de gebruiker op de betrokken webpagina kan raadplegen. 10. Aanpassing van de voorwaarden Deze voorwaarden kunnen door Kinepolis op elk moment worden gewijzigd, onder meer om deze aan te passen aan een gewijzigde dienstverlening of aan de wijzigingen in de wettelijke en reglementaire vereisten. Wijzigingen treden in op het moment van publicatie. Wij raden u dan ook aan bij het gebruik van de website en de mobiele applicaties de meest recente versie van deze voorwaarden te raadplegen. 11. Toepasselijke wet en bevoegde rechter Enkel het Belgische recht is van toepassing, voor zover en in de mate toegelaten door de nationale wetgeving van het land van de gebruiker van de website en de mobiele applicaties. Eveneens voor zover toegelaten, zullen exclusief de rechtbanken van het rechtsgebied Gent bevoegd zijn. 12. Contact U kan contact opnemen met Kinepolis door een te sturen naar of door te schrijven naar Kinepolis Group, ter attentie van de digitale marketing afdeling, Moutstraat , 9000 Gent, België.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x