Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Gebruikershandleiding. Split airconditioning wandmodel GWH09UB-K3DNA4F I/O GWH12UB-K3DNA4F I/O GWH18UB-K3DNA4F I/O

Category:

Law

Publish on:

Views: 36 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Gebruikershandleiding Split airconditioning wandmodel GWH09UB-K3DNA4F I/O GWH12UB-K3DNA4F I/O GWH18UB-K3DNA4F I/O Lees voor het in gebruik nemen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Instructies
Transcript
Gebruikershandleiding Split airconditioning wandmodel GWH09UB-K3DNA4F I/O GWH12UB-K3DNA4F I/O GWH18UB-K3DNA4F I/O Lees voor het in gebruik nemen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Instructies INHOUD Waarschuwing 3 Belangrijke informatie 4 Onderdelen 5 Uitleg displays Knoppen op de afstandsbediening 6 Uitleg van de toetsen op de afstandsbediening 7 Uitleg toets combinaties op de afstandsbediening 11 Werking 11 Vervangen van de batterijen 12 Noodsituatie 12 Onderhoud Schoonmaken en onderhoud 13 Storingen Storingsanalyse 15 Installatie voorschriften Installatie diagram 18 Gereedschap voor installatie 19 Keuze plaats binnendeel 19 Voorschriften voor elektrische aansluiting 20 Installatie Installatie binnendeel 21 Installatie buitendeel 25 Vacumeren 27 Lekdichtheid controle 27 Controle na installatie 27 Test en werking Uittesten 27 Bijlage Installeren sneeuw beschermer (optie) 28 Voorschriften koelleidingen 29 Montage koelleidingen 30 Quick installation guide 31 Deze airconditioning is niet bedoeld voor gebruik door mensen, inclusief kinderen, met een beperkte kennis, zonder dat ze worden geïnstrueerd door een bevoegd persoon. Kinderen mogen de airconditioner alleen bedienen onder toezicht. Als de airconditioner niet meer wordt gebruikt en moet worden afgebroken laat dit dat doen door een erkend koeltechnisch bedrijf dat hiervoor bevoegd is. 2 Waarschuwing Waarschuwing Sluit de airconditioner altijd aan op een aparte groep, met een eigen geaard stopcontact. Schakel de voeding uit voor men met onderhoud begint. Het kan een elektrische schok veroorzaken. Spuit niet rechtstreeks met water op het binnendeel. Het kan een elektrische schok veroorzaken of een kortsluiting. Knoei niet met water over de afstandsbediening, dit kan kortsluiting veroorzaken. Probeer het toestel niet zelf te repareren, dit kan een elektrische schok of nog meer schade veroorzaken. Neem contact op met uw koeltechnische installateur voor reparatie. Blokkeer de uitblaas niet, dit kan storingen veroorzaken. Indien het toestel verplaatst zou moeten worden, neem dan contact op met uw koeltechnische installateur. Alleen gekwalificeerd personeel mag dit uitvoeren. Ga niet op het buitendeel zitten of staan, dit kan schade en ongelukken veroorzaken. Steek nooit uw vingers in het binnen of buitendeel, dit kan ernstig letsel veroorzaken. Het toestel moet deugdelijk geaard worden. Foutieve of geen goede aarde kan schade voor het toestel opleveren. Plaats altijd een werkschakelaar. Dit moet volgens de geldende normen. Installatie en onderhoud moet gebeuren door gekwalificeerd personeel. Werkgebied temperatuur Binnen DB/WB ( C) Buiten DB/WB ( C) Maximaal koelen 32/23 54/26 Maximaal verwarmen 27/- 24/18 Operationeel temperatuurbereik (buitentemperatuur) voor koelen is -18 C ~ 54 C Operationeel temperatuurbereik (buitentemperatuur) voor verwarmen zonder verwarmingslint is -15 C ~ 24 C Operationeel temperatuurbereik (buitentemperatuur) voor verwarmen met verwarmingslint is -30 C ~ 24 C 3 Belangrijke notitie Koppeling instructies Dit model maakt gebruikt van radiografische afstandsbediening. Voor gebruikt dient het binnendeel gekoppeld te worden met de afstandsbediening. Hieronder staat aangegeven hoe de koppeling tot stand wordt gebracht. Koppeling afstandsbediening Wanneer het binnendeel in de standby modus staat ga binnen een straal van 2 meter voor het apparaat staan en houdt / toets 3 seconden ingedrukt zodat er een koppeling tot stand wordt gebracht. Het binnendeel maakt een geluid wanneer de koppeling is volbracht. Mocht de koppeling niet lukken ga dan dichterbij het binnendeel staan en voor het nog een keer uit. 4 Onderdelen Opmerking: Het product kan verschillen van het actuele product, kijk naar het geleverde product. 5 Knoppen afstandbediening Uitleg iconen op het display 6 Uitleg toetsen op de afstandbediening Opmerking: Na het inschakelen van de voeding is een pieptoon hoorbaar en de indicator rood gekleurd. De airconditioner is nu te bedienen met de afstandsbediening. Als het toestel is ingeschakeld, zal bij iedere bediening, het signaal icoon op de afstandsbediening één keer knipperen. Het toestel zal tevens iedere keer een pieptoon laten horen, dit geeft aan dat het signaal naar het toestel wordt gezonden. Als het toestel is uitgeschakeld, geeft het display van de afstandsbediening de ingestelde temperatuur aan. Als het toestel is ingeschakeld, dan laat het display de ingeschakelde functies zien. 1 Aan / uit Toets Druk op deze toets om het toestel aan ( groene indicator brandt, kan per toestel anders zijn) en uit te schakelen. Er klinkt een pieptoon. 2 + of - Toets Na het drukken op de + of - toets, wordt de ingestelde temperatuur veranderd met 0,5 C. Door de toetsen langer dan 2 sec. vast te houden gaat dit instellen sneller. De temperatuur op het toestel zal ook mee veranderen Tijdens de TIMER ON of TIMER OFF mode kunt u d.m.v. deze toetsen ook de tijd instellen. Voor verdere informatie hierover zie TIMER toets. 3 Cool Toets Druk op deze toets om de koel modus in te schakelen. 4 Heat Toets Druk op deze toets om de verwarming modus in te schakelen. 5 Ventilator toets Door meerdere malen op deze toets te drukken wordt de snelheid aangepast. Laag Hoog Stille modus Auto modus Turbo modus Notitie Turbo functie is niet beschikbaar in de auto en ontvochtiging modus Als de slaapstand wordt ingedrukt gaat het apparaat automatisch in de stille stand In de auto en ontvochtiging modus werkt de ventilator in de laagste stand en kan niet worden aangepast. In de automatische stand past het apparaat zelf de snelheid van de ventilator 6 I-Feel I-Feel maakt het mogelijk om een gewenste temperatuur te krijgen in de omgeving van de afstandsbediening. De afstandsbediening fungeert als de thermostaat en het binnendeel pas zich aan om de gewenste temperatuur te krijgen op de locatie van de afstandsbediening. 7 7 Horizontale swing De luchtstroom kan in de horizontale richting op verschillende manieren worden ingesteld. Door eenmaal op de toets te drukken dan wordt de normale swing modus ingesteld. Om de swing modus uitschakelen moet er nog een keer op deze toets worden gedrukt. Activeren uitgebreide vaste modus. Wanneer het apparaat in de standby modus staat druk tegelijkertijd op de + en de toets het gaat twee keer knipperen door op de knop te drukken is het mogelijk de gewenste richting te bepalen. 8 MODE Toets Druk op deze toets om de volgende keuze te maken. Bij keuze AUTO, zal het toestel automatisch werken afhankelijk van de ruimte temperatuur. De ingestelde temperatuur is niet zichtbaar en wordt ook niet zichtbaar. Druk op de FAN toets om de ventilatorsnelheid in te stellen. Druk op of om de uitblaas richting in te stellen. Bij de keuze Cool, zal het toestel werken in de verkoelingsstand. De koel indicator op het toestel is aan. Druk op + of - om de temperatuur in te stellen. Druk op de FAN toets om de ventilatorsnelheid in te stellen. Bij de keuze Dry, zal het toestel werken in de ontvochtigingsstand op lage snelheid. De Dry indicator op het toestel is aan. In deze stand kan de ventilatorsnelheid niet worden ingesteld. Bij de keuze Fan, zal het toestel werken in de ventileren mode. De FAN indicator is aan. Alle andere indicatoren zijn uitgeschakeld. Bij de keuze Heat, zal het toestel werken in de verwarmingsstand. De Heat indicator op het toestel is aan. Druk op de FAN toets om de ventilatorsnelheid in te stellen. Druk op + of - om de temperatuur in te stellen. Opmerking: Om een koude uitblaas te voorkomen tijdens het verwarmen, zal de ventilator met een vertraging van 1-5 minuten starten. (afhankelijk van de ruimte temperatuur) De temperatuur kan worden ingesteld van 16 C ~ 30 C. de ventilator snelheid kon worden ingesteld op: Auto, laag, midden en hoge snelheid. 9 Verticale swing De luchtstroom kan in de horizontale richting op verschillende manieren worden ingesteld. Door eenmaal op de toets te drukken dan wordt de normale swing modus ingesteld. Om de swing modus uitschakelen moet er nog een keer op deze toets worden gedrukt. Activeren uitgebreide vaste modus. Wanneer het apparaat in de standby modus staat druk tegelijkertijd op de + en de toets het gaat twee keer knipperen door op de knop te drukken is het mogelijk de gewenste richting te bepalen. 8 Uitleg knoppen op de afstandbediening 10 Timer on/off toets TIMER ON instellen Druk als het toestel uit staat op de TIMER toets. Op het display is HOUR en ON knipperend te zien. Druk binnen 5 sec. op de + of - toets om de tijd in te stellen. Door eenmaal te drukken veranderd de tijd in stappen van 30 minuten. Door deze knop langer vast te houden zal dit sneller gaan. Als de tijd is ingesteld druk dan op de TIMER toets. De tijd is nu ingesteld. Controleer voor het instellen van de timer of de actuele tijd goed staat ingesteld. TIMER OFF instellen Druk tijdens bedrijf op de TIMER toets. Op het display is HOUR en OFF knipperend te zien. Druk binnen 5 sec. op de + of - toets om de tijd in te stellen. Door eenmaal te drukken veranderd de tijd in stappen van 30 minuten. Door deze knop langer vast te houden zal dit sneller gaan. Als de tijd is ingesteld druk dan op de TIMER toets. De tijd is nu ingesteld. Controleer voor het instellen van de timer of de actuele tijd goed staat ingesteld. Opmerking: Het instel bereik van de TIMER is: 0,5 24 uur. De tijd interval tussen twee instelling moet groter zijn dan 5 sec., anders zal de afstandsbediening de instellingen automatisch verwijderen. 11 Klok instellen Om de tijd in te stellen druk op de CLOCK toets. De klok in het display begint te knipperen. Druk binnen 5 seconden op een van de pijltjes om de tijd aan te passen. : Tijdinstelling verhogen : Tijdinstelling verlagen Om de tijdinstelling met grotere stappen te maken houdt dan de pijl iets langer ingedrukt. Om de tijd te bevestigen druk dan nogmaals op de CLOCK toets 12 Ventilatie modus Om de luchtkwaliteit te vergroten is er de mogelijkheid om de filter in te schakelen. Druk op eenmaal om de functie in te schakelen. Druk 2 keer op de deze knop voor gefilterde buitenlucht. Druk 3 keer op de toets om de binnen lucht te verversen. Als er 4 keer op toets wordt gedrukt wordt er geventileerd en bij 5 keer drukken wordt de het binnenklimaat aangevuld met buitenlucht. 13 Temperatuur Druk op deze toets te drukken en we kunnen achter elkaar volgens, de ingestelde temperatuur, de ruimte temperatuur en de buitentemperatuur aflezen op het display van het binnendeel. De temperatuur is af te lezen volgens onderstaande afbeelding: Bij keuze of geen display, geeft het display de ingestelde temperatuur aan. 9 Bij keuze Bij keuze, geeft het display de werkelijke ruimtetemperatuur aan., geeft het display de werkelijke buitentemperatuur aan. Opmerking: De buiten temperatuur uitlezing is niet voor alle modellen beschikbaar Bij keuze, geeft het display dan de ingestelde buitentemperatuur aan. Dit is alleen voor toestellen met een dubbele 8-display. 14 X-fan Deze toets werkt alleen in de cool en dry stand en het volgende icon afstandsbediening is zichtbaar op de Na het inschakelen van deze functie, zal na het uitschakelen van het toestel, de ventilator van het binnendeel nog een tijd op lage snelheid door blijven draaien. Deze functie zorgt ervoor dat het achtergebleven water in het binnendeel wordt afgevoerd. Als deze functie is ingeschakeld en men druk nog een keer op deze toets dan zal de ventilator direct stoppen. 15 LIGHT Toets Druk op deze toets om het display en de indicatoren van het binnendeel uit te schakelen. Druk nog een keer op deze toets om weer in te schakelen, op het display van de afstandsbediening zal het volgende symbool te zien zijn. 16 SLEEP Toets Door op deze toets te drukken kan er een keuze worden gemaakt uit 4 slaapstanden. Bij de eerste en de tweede functies zijn voor ingestelde slaap curves ingesteld. De derde en de vierde zijn 17 WiFi Toets Houdt deze knop 3 seconden ingedrukt on de WiFi aan en uit te schakelen. Om de WiFi te resetten moet het apparaat in de standby modes staan en moet er tegelijker tijd de mode toets en de WiFi toets worden ingedrukt. 10 Kinderslot Druk de toetsen + en - tegelijk in om deze functie in te schakelen. Door dit nog een keer te herhalen wordt deze functie weer uit te schaken. Op het display zal het volgende icoon te zien zijn. Als deze functie is ingeschakeld en de afstandsbediening wordt gebruikt dan zal dit icoon drie maal knipperen en geen signaal uitzenden. Omschakelen van C naar F Als het toestel is uitgeschakeld, druk de toetsen - en MODE tegelijk in om om te schakelen. Energiezuinige modus Zet het apparaat in de koel modus en druk tegelijkertijd op TEMP en Clock. Op de afstandsbediening zijn de tekens SE zichtbaar geworden. Voor het uitschakelen van de energie modus moet het zelfde nog een keer herhalen. Anti bevriezing modus (8 ) Deze modus zorgt er voor dat als de binnentemperatuur niet zakt onder 8 graden Celsius om te voorkomen dat in winter de ruimte te veel afkoelt. Druk de toetsen TEMP en CLOCK tegelijk in om deze functie in te schakelen. Op de afstandsbediening verschijnt het volgende symbool Wi-Fi Functie. Volg de zelfde stappen om deze modus uit te zetten. Het is bij deze modellen mogelijk om een Wi-Fi modulen te bestellen. Met deze module is het mogelijk om de airconditioner door middel van een smart Phone te bedienen. Om Wi-Fi in en uit te schakelen druk je tegelijk op MODE en TURBO. Het woord WIFI is nu zichtbaar op de afstandsbediening. Om de Wi-Fi module te resetten houdt u 10 seconden lang MODE en TURBO ingedrukt. Werking 1. Na het inschakelen van de voeding, druk op op de afstandsbediening om het toestel in te schakelen. 2. Druk op de toets om de gewenst mode te selecteren: AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT. 3. Druk op de toetsen + en - om de gewenste temperatuur in te stellen. (In de auto mode kan men geen temperatuur instellen) 4. Druk op om de gewenste ventilator snelheid te selecteren: auto, low, medium en high. 5. Druk op swing om de uitblaas richting in te stellen. 11 Vervangen van batterijen 1. Schuif het deksel aan de achterzijde gemarkeerd met open zoals hierlangs afgebeeld. 2. Plaats twee nieuwe AAA 1,5 V batterijen. Controleer de polariteit van de batterijen. 3. Schuif het deksel weer dicht. Op de afstandsbediening wordt er een batterij indicatie aangegeven. Wanneer icon begint te knipperen moeten de batterijen worden vervangen Opmerking Richt voor een goede bediening met de afstandsbediening op de ontvanger van het binnendeel De afstand tussen de afstandsbediening mag niet groter zijn dan 8 meter en er mogen geen obstakels aanwezig zijn. Het signaal kan door diverse factoren worden beïnvloed, de afstand wordt hierdoor automatisch kleiner. Vervang de batterijen alleen door hetzelfde type. Verwijder de batterijen als de afstandsbediening langdurig niet wordt gebruikt. Als de afstandsbediening slecht of niet reageert vervang dan de batterijen. Noodsituatie Indien de afstandsbediening stuk of kwijt is, gebruik dan de AUX. Knop om het toestel aan en uit te schakelen Als het toestel is ingeschakeld dan functioneert deze in de AUTO mode. 12 Schoonmaken en Onderhoud Schakel de voeding uit voordat u begint met schoonmaken of onderhoud van de airconditioner. Spuit niet rechtsteeks met water op de airconditioner, dit kan elektrisch storingen veroorzaken. Gebruik geen reingingsmiddelen of oplosmiddelen die de airconditoner kunnen beschadigen. Schoonmaken van het voorpaneel Gebruik voor het schoonmaken van het voorpaneel een zachte droge, of een licht vochtige doek om te reinigen Filter reinigen Opmerking De filters moeten minimaal één keer per drie maanden worden gereinigd. Afhankelijk van het gebruik meerdere keren per drie maanden. Na het verwijderen van de filter niet aan de lamellen komen, deze zijn scherp. Gebruik geen hulp middelen om de filters te drogen, zoals een föhn. 13 schoonmaken en Onderhoud Controle voor het seizoen 1. Controleer of alle Lucht in en lucht uitgangen niet geblokkeerd worden. 2. Controleer of de werkschakelaar, stekker e.d. goed zijn aangesloten. 3. Controleer of de filters schoon zijn 4. Controleer de opstelling van het buitendeel, balkjes muurbeugel enz. 5. Controleer of de condenswater afvoer nog goed en open is. Controle na het seizoen 1. Schakel de voeding uit. 2. Maak filters schoon van het binnendeel. 3. Controleer de opstelling van het buitendeel, balkjes muurbeugel enz. Opmerking voor afbraak 1. Vele verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar, deponeer deze in de daarvoor bestemde afvalbakken. 2. Afbraak van de airconditioner mag alleen gebeuren door erkend personeel, neem hiervoor contact op met uw koeltechnisch installateur. Onderhoudscontract Wij raden onze klanten aan om een onderhoudscontract af te sluiten bij hun koeltechnische installateur. Door jaarlijksondehoud wordt de levensduur van het apparaat vergroot en zullen er minder storingen voorkomen. 14 Storingsanalyse Algemene storing analyse Controleer eerst of u d.m.v. onderstaande vragen uw probleem kunt oplossen, voordat u contact met de service opneemt. Mocht u geen antwoord kunnen vinden, neem dan contact op met uw koeltechnische installateur. Probleem Controleer Oplossing Het binnendeel reageert niet op de afstandsbediening of de afstandsbediening werkt niet goed Of het signaal verstoord word.(statisch elektriciteit, stabiele voeding Of de afstandsbediening binnen het bereik van zendsignaal is Zijn er obstakels? Of de afstandsbediening op het ontvangst venster gericht wordt. Of het signaal te zwak is, het display zwak is, of uit Of er wat op het display aanwezig is. Of er een fluorescent lamp in de ruimte aanwezig is Trek de stekker eruit. Plaats de stekker na 3 minuten weer terug en schakel het toestel opnieuw in. Signaal afstand is 8 meter. Verwijder de obstakels. Selecteer een goede hoek en pas de afstand aan Vervang de batterijen Controleer of de afstandsbediening stuk is, vervang deze. Ga met de afstandsbediening dichter bij het toestel staan Schakel de lamp uit en probeer opnieuw. Geen lucht uit het binnendeel Of de lucht uitgang van het binnendeel is geblokkeerd. Of er tijdens verwarmen, de ruimtetemperatuur is bereikt Verwarm mode is net ingeschakeld? Verwijder de blokkade. Na het bereiken van de ruimtetemperatuur stopt de ventilator. Dit hoort zo, toestel begint pas na een vertraging van een aantal minuten. De complete airconditioner werkt niet. Geen voeding Schakel voeding in Stekker aangesloten Steek stekker in. Zekering stuk of aardlekschakelaar Plaats nieuwe zekering of schakel uit? de aardlekschakelaar in. Bedrading probleem, of stuk. Neem contact op met uw koeltechnische installateur. Het toestel is direct weer opnieuw Wacht 3 minuten en schakel het gestart na uitschakelen. toestel opnieuw in. Of de mode die gekozen is goed is. Kies een ander functie. Er kom waterdamp uit het toestel. De ingestelde temperatuur wordt niet bereikt Koelen of verwarmen is niet goed. Of er een hoge luchtvochtigheid in combinatie met hoge ruimte temperatuur in de ruimte aanwezig is. Of de Auto mode is gekozen De in te stellen temperatuur valt buiten de grenzen van het toestel Te lage spanning Filters zijn vuil Ingestelde temperatuur binnen het bereik Ramen of deuren open Dit komt doordat de aangezogen lucht snel afkoelt. Na verloop van tijd zal de vochtigheid en temperatuur zakken en lost dit probleem vanzelf op. Schakel de juiste mode in Instel temperatuur 16 C ~30 C. Controleer de toevoer spanning Reinig de filters Stel de temperatuur goed in. Sluit deze. 15 Storingsanalyse Probleem Controleer Oplossing Er kom een vreemde lucht uit het toestel. Plotseling uitschakelen van de airconditioner Het buitendeel is nat Of er een bron is die deze lucht veroorzaakt. Sigaretten e.d. Of er een oorzaak is voor dit uitschakelen, onweer beïnvloeden door andere bedieningen enz. Is de verwarmen mode ingesteld? Verwijder deze bron Reinig de filters Laat onderhoudt doen door een koeltechnisch installateur. Schakel de voeding uit en schakel opnieuw in. Tijdens het ontdooien in de verwarmen mo
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x