Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Emel Bayrak Accepted: October ISSN : Eskisehir-Turkey

Category:

History

Publish on:

Views: 13 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ISSN: e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 1C0250 EDUCATION SCIENCES ġengül S. Anagün Received: August 2010 Emel Bayrak Accepted: October 2010 Eda
Transcript
ISSN: e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 1C0250 EDUCATION SCIENCES ġengül S. Anagün Received: August 2010 Emel Bayrak Accepted: October 2010 Eda YeĢilkaya Series : 1C Eskisehir University ISSN : Eskisehir-Turkey KUKLALARIN FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNE ÖĞRENCĠ KATILIMINA VE ÖĞRENMEYE ETKĠSĠ ÖZET Bu çalışmanın temel amacı, fen öğretiminde kukla kullanımının öğrencilerin sınıf içi konuşmalara katılımına ve öğrenmeye olan etkisini belirlemektir. Çalışma, Samsun ili Vezirköprü ilçesine bağlı, Bahçekonak İlköğretim Okulu, 5/A sınıfının 15 öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı tarafından, 5E modeline dayalı dört ders saati olarak planlanan Ağız-diş sağlığı konusu yürütülmüştür. Araştırma karma yöntem ile desenlenmiştir. Veriler, kontrol grupsuz deneysel desen ve gözlem yoluyla toplanmıştır. Araştırma sonuçları, fen ve teknoloji dersinde kukla kullanımının öğrencilerin derse katılımını artırdığını ve öğrenmeyi sağladığını ortaya koymuştur. Anahtar Kelimeler: Fen-Teknoloji, Kuklalar, Etkileşim, Öğrenme, 5-E THE EFFECT OF PUPPETS TO THE STUDENT LEARNING AND PARTICIPATION TO SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE ABSTRACT The purpose of this research is to determine how the puppet usage effect student s learnings and participation to the classroom talkings in science education. The research was carried out at Bahçekonak elementary school s 5-A class with 15 students in Samsun province. The researcher, conducted mouth-dental health subject which is planned based upon the 5E learning model in four class hour. Data were collected through observation and experimental design without control group. The result of research showed that the usage of puppets in the science and technology lessons increased students participation to the lessons and provided meaningfull learning. Keywords: Science-Technology, Puppets, İnteraction, Learning, 5-E 1. GĠRĠġ (INTRODUCTION) Sosyal yapılandırmacılık öğrencilerin gruplar halinde dili kullanma, düşünme, davranışta bulunma yoluyla öğrenmelerini ve etkinliklere katılmalarını destekler [1]. Fen eğitiminde öğrencilere akranları ile fikirleri üzerinde tartışma olanağının yaratılması sadece akademik başarı ve güdülenmeyi artırmakla kalmayıp, aynı zamanda onların verimli bir biçimde çalışabilmeleri ve başkalarıyla düzenli ilişkiler kurmalarını sağlaması gibi yaşama dönük beceriler kazandırması açılarından da önemlidir. Fen öğrenme, sözcük ve tanımların aynen tekrar edilmesi ile değil, öğrenenlerin kendi sözcüklerini kullanarak bilimsel anlamda kabul edilebilir bir açıklama yapmaları ile sağlanabilir. Bu anlam oluşturma süreci her bireyin kendi zihinsel çerçevesinde oluşur, diğerleriyle iletişim sonucu farklı bakış ve sunumlar yoluyla gelişir ve bireylere kendi tematik desenleri arasında bağlantı kurma olanağı tanır [2].Yapılandırmacı eğitim ortamında öğretmenden beklenen öğrencilerinde ortak akademik bir dilin oluşmasını sağlamaktır. Öğrenme sürecinde öğrencilere anlamı paylaşmaları ve kavramları yapılandırmaları için yazılı ve sözlü fırsatlar sunulması ortak bir dilin oluşumunu ve kullanımını kolaylaştırır. Öğrenmede sınıf içi öğrenci etkileşiminin önemini ortaya koyan pek çok araştırmanın [3 ve 4]sonuçları öğrencilerin kendi fikirleri hakkında konuşma yapmalarının onların düşünme kapasitelerini geliştirmelerine ve düşüncelerini açıklamalarına yardım edeceğini ortaya koymuştur [5 ve 6]. Öğrencilerin birbirlerinin fikirlerine eleştirel bir bakış açısıyla bakmaları amacıyla sınıf içinde keşif konuşmalarının kullanımının öğrencilerin sözel olmayan düşünme kazanımlarını geliştirdiğini ortaya koyan çalışmalar da alan yazında yerini almaktadır [4]. Keşif konuşmaları, bilgiyi açık bir biçimde ölçülebilir ve düşünceyi gözlenebilir kılmaktadır. Bu tür öğrenmeler ancak öğrencilerin yaşıtlarının görüşlerini tartışmaya teşvik edildiği, fikirlerini dostça ifade edebildikleri gruplarda işbirlikli bir biçimde çalıştığı zaman geliştirilebilmektedir [7]. Düşünmeyi teşvik eden konuşmalar, özellikle fen öğretimi için ayrı bir önem taşımaktadır. Çünkü düşünmeyi kullanma yeteneği fen konularının yapılandırılmasında çok önemlidir [5 ve 8]. Akıl yürütme yeteneklerinin gelişimi aynı zamanda öğrencilerin fenin doğasını öğrenmelerine de olanak sağlar [9]. Bunun yanı sıra konuşma ve akran işbirliğinin öğrencilerin kavramsal öğrenmelerinin gelişimine katkıda bulunduğunu da destekleyen pek çok araştırma bulunmaktadır [10,11 ve 3]. Ancak pek çok sınıfta düşünmeyi teşvik eden konuşmalara çeşitli nedenlerden dolayı öğrenme sürecinde yer verilememektedir [12,2 ve 13]. Öğretmenlerin, fende konuşma ve tartışma için sınırlandırılmış fırsatlar sağlamalarında; öğretim programının ağırlığı, etkinliklere dayalı öğretime daha fazla önem verilmesi ve öğrenmenin kontrolünü ellerinde tutma isteklerinin etkili olduğu söylenebilir. Fen eğitiminde düşünme gelişimine yönelik gerçekleştirilen güncel araştırmalar, öğrencilerde konuşmalar aracılığıyla kanıt kullanma ve düşünme yeteneklerini geliştirebilen sınıf ortamları yaratmada öğretmenlerin desteklenilmesi gereğini vurgulamaktadır [9]. Çünkü öğretmeöğrenme sürecini düzenlemek öğretmenin sorumluluğunda olan bir iştir. Öğretmenler bu tür öğrenme ortamlarını düzenlerken konuşmaların amaçlı olmasına ve öğrencilerin fikirlerini ortaya koymalarına olanak tanıyan doğru uyaranların sunulmasına özen göstermelidir. Doğru uyaran öğrencilerin tartışmanın içine sokulmasına, konuşmaya teşvik edilmesine, sonuca ortak edilmesine olanak sağlayacak biçimde olmalıdır. Fen sınıflarında etkili uyaranlar; kavram karikatürleri, kuklalar, grafik düzenekleri, tahmin- gözlem- açıklama ve doğru-yanlış önermeler gibi stratejileri içermelidir. Öğretmenlerin bu stratejileri kullanmaları durumunda öğrencilerin güdülenmelerinin sağlandığı ve konuşmaların sürdürülebilirlik kazandığı söylenebilir. Kuklaların öğrencilerin konuşmalara katılımını sağlamak ve gelişimlerini desteklemekte değerli bir etkiye sahip olabildiğini ortaya koyan araştırma sonuçları bulunmaktadır 1985 [14]. Kuklalar insan duygularının rahatça ortaya konulmasına olanak tanıyarak bireylerin kişisel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin teşvik edilmesinde önemli bir etkiye sahiptir [15]. Kuklalar aracılığıyla öğretmenler bir otorite figürü olarak görünmeksizin öğrenme konuşmalarını destekleyebilir ve bir davranış modeli olabilirler. Kuklalar aynı zamanda öğretmenlere kavram kargaşası yaratmak için yeni fikirler sunmak ve sınıfta yeni bir rol üstlenmede de yardımcı olabilir. Kukla kullanarak bir öğretmen normalde yapılmayan bazı konuşma türlerini yasallaştırabilir. Örneğin; öğretmenler kuklaları kullanarak bir durum hakkında bilgisiz olduklarını ya da kafalarının karışmış olduğunu iddia edebilirler. Kuklalar öğretmen statüsü ve otoritesine sahip olmadıklarından, özellikle öğrencilerin fikirlerini savunma ya da ileri sürmelerinde güven eksikliği yaşadıkları durumlarda yararlı olabilir. Aynı şekilde kavram karikatürleri normalde tartışmalara katılmaya ve fikirlerini ifade etmeye gönülsüz olan çocukları cesaretlendirir [16]. Konuları kukla kullanarak sunmak çocuğun konuşmaya katılmasına ve korkusuz bir ortamda fen ile ilgili fikirleri üzerinde alternatif bakış açılarını değerlendirmesine yardımcı olabilir. 2. ARAġTIRMANIN ÖNEMĠ (RESEARCH SIGNIFICANCE) Öğretmenlerin öğrencilerini konuşmaya teşvik amacıyla beşinci sınıf düzeyinde kukla kullanımına yönelik çok fazla araştırma olmaması nedeniyle bu araştırmaya gereksinim duyulmuştur. Bu araştırmada, fende düşünmeye yardımcı olacak konuşma türünün yaratılabilmesi için bir uyaran sağlamada kuklaların rolünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla; fen ve teknoloji dersinde kukla kullanımının öğrenme üzerinde bir etkisi var mıdır?, fen ve teknoloji dersinde kuklalar, öğrencilerin konuşmalara katılımını arttırır mı? ve fen ve teknoloji dersinde kukla kullanımının düşündürücü konuşmalar üzerinde etkisi nedir? sorularına yanıt aranmıştır. 3.YÖNTEM (METHOD) 3.1 ÇalıĢma Grubu (Study Group) Çalışma, öğretim yılı güz döneminde, araştırmacılardan birinin çalıştığı Samsun ilinin Vezirköprü İlçesine bağlı, Bahçekonak İlköğretim Okulu nun 5/A sınıfında gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı aynı zamanda sınıfın öğretmeni olarak 5E modeline dayalı olarak planladığı dört ders saatinde Ağız ve diş sağlığı konusunu işlemiştir. Uygulamayı gerçekleştiren araştırmacı yüksek lisans dersi kapsamında aldığı Fen Eğitiminde Güncel Sorunlar ve Yeni Yönelimler dersi kapsamında fen eğitiminde kukla kullanımına ilişkin alanyazını incelemiş ve bu konudaki kuramsal yeterliğini artırmıştır. Bunun yanı sıra uygulama öncesi öğretmeni olduğu sınıfta pilot uygulamalar yaparak fen eğitiminde kukla kullanımına ilişkin deneyim kazanmıştır. Araştırma nitel ve nicel veri toplama araçları birlikte kullanıldığından karma yöntem ile desenlenmiştir. Araştırmada kontrol grupsuz deneysel desen, gözlem ve çalışma yaprakları yoluyla veriler toplanmıştır. 3.2 Veri Toplama Araçları (Data Collection Tools) Bilgi Testi (Knowledge Test) Kukla kullanımının öğrenmeye etkisini belirlemek için, araştırmacılar tarafından hazırlanan ve uzman görüşleri ile geçerliği sağlanan bilgi testi, uygulamanın başlangıcı ve bitişinde öğrencilere uygulanmıştır. Öntest ve son-test puanlarının aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları arasındaki farka bakılarak öğrencilerin öğrenmelerindeki gelişme izlenmiştir Video Kayıtları (Video Records) Gözlem verileri video kayıtları ile toplanmıştır. Video kayıtları araştırmacının, tümüyle öğretme-öğrenme sürecine odaklandığı ancak sınıf içindeki olayları ve etkileşimleri de yakalamak istediği durumlarda 1986 kullanılması ideal olan bir veri toplama aracıdır. Bu açıdan öğrenme çıktılarının gösterimi için video kayıtları en uygun veri kaynağıdır [17] Video kayıtları aracılığıyla diğer araştırmacılar incelenen veriyi görebilir, tekrar inceleyebilir, farklı yöntemlerle analiz edebilir ve bunun sonucu olarak da araştırmacı ile okuyucular ya da diğer araştırmacılar arasında, öğretimin sağladığı öğrenme fırsatları hakkında bir uzlaşıya varılabilir [18]. Olayları ve sınıf içi etkileşimleri video ile kayıt eden araştırmacılar, etkinlikler ve anlamları hakkında bilgi edinebilirler. Bunun yanı sıra bu kayıtların tekrar tekrar izlenebilme olanağının bulunması araştırmacılara daha önceden kimsenin dikkatini çekmeyen detayları yakalama şansı verdiği gibi, bütüncül bir resim oluşturma şansını da vermektedir [19] ÇalıĢma Yaprakları (Worksheets) Öğrencilere etkinlik sonunda verilen çalışma yaprağında diş, yemek atığı ve mikrop un konuşturulması istenmiştir. Öğrencilerden beklenen yemek atıkları ve mikropların dişlere zarar verdiğini ortaya koymalarıdır Verilerin Analizi (Data Analysis) Araştırmanın nicel verileri SPSS 15.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çözümlemelerde araştırmaya katılan öğrencilerin öntest ve son test sonucunda aldıkları puanların aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Grup içi karşılaştırmalarda t testi (paired sample test) kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan istatistiksel çözümlemelerde anlamlılık düzeyi 0.01 kabul edilmiştir. Araştırma sonunda değerlendirme amaçlı kullanılan çalışma yaprakları doküman analizi yoluyla analiz edilmiştir. Araştırmada video kayıtları aracılığı ile toplanan nitel veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Betimsel analiz, araştırmanın kavramsal ve kuramsal yapısının önceden açık bir biçimde belirlendiği araştırmalarda kullanılan bir analiz yöntemidir. Araştırma verilerinin betimsel analizinin ilk aşamasında gözlenen kişiler ile ilgili kayıtlar, araştırmacılar tarafından hazırlanan gözlem formlarına ayrı ayrı hiçbir değişiklik yapılmadan aktarılmıştır. Daha sonra tüm bu kayıtlar tek tek okunarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme işleminde alandan bir uzmandan yardım alınmıştır. Araştırma verileri orijinal şekilleriyle uzmana verilmiş ve uzman kayıtların dökümler ile aynı ve tutarlı olup olmadığını incelemiştir. Daha sonra verilerin hangi temalar altında toplanacağı, düzenleneceği ve sunulacağını belirlenmiştir. Daha sonra gözlem kodlama anahtarına göre işlenen ve güvenirlik çalışması yapılan veriler tanımlanarak, araştırma soruları, gerekli yerlerden doğrudan alıntılar yapılarak desteklenmiştir. Tanımlanan bulgular açıklanarak, araştırma soruları ile ilişkilendirilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma tartışmacı bir söylem üzerine gerçekleştirilmiştir [20,21]. Araştırmanın bu yapısı akıl yürütme ve tartışma üzerine odaklı konuşmaların kategorize edilmesine ve tanımlanmasına olanak tanımıştır. Araştırmada özellikle kuklaların sık kullanıldığı yerlerin analizine odaklanılmıştır. Dil kullanımında çocukların grup halinde çalıştıklarında oluşturdukları konuşma çeşitlerinin miktarını ölçmek için tüm derslerden toplanan veriler analiz edilmiştir. Araştırmada dersler sırasında meydana gelen belirli farklı türdeki söyleyişler, araştırmacılar tarafından belirlenen kodlama listesine uygun biçimde kodlanmıştır. Araştırmada, konuşmacıların konuşma türlerini ayırt etmek için kullanılan her bir kod iki harften oluşturuldu. Birinci belirtilen harf konuşmacı (K = kukla, Ç = çocuk) ikinci belirtilen harf ise konuşma türüdür. Konuşma kodları araştırmacılar arasındaki karşılıklı güven denetlemesinden sonra sadeleştirilip ve azaltılmıştır. Araştırmada, öğretmenin/kuklanın amaçlı olarak sorduğu sorular (KS), ders akışı içindeki amaçsız sorular (KL), öğrencilerin bakış açılarını savunmak ya da sorunu çözmek için yaptıkları konuşmalar (ÇE), öğrencilerin açıklama yapmalarını 1987 gerektirmeyen ve fazla düşündürmeyen sorulara yanıtları (ÇD), süreçte öğrencileri yüreklendirmeye yönelik övgü ve teşvikler (KT), öğrencilerin ön bilgilerini hatırladıkları konuşmalar (ÇH), ders sürecinde tartışılan ve öğrenilmesi istenen konular (ÇZ), süreçte kukla tarafından yaratılan amaçlı konuşmalar (KA) biçiminde kodlandı. Tablo 1 de araştırmada kullanılan kodlar ve konuşma türleri verilmiştir. Tablo 1. Fen ve Teknoloji dersindeki konuşmaların türünü analiz etmede kullanılan kodlar (Table 1. Codes which is used to analyze the kind of talk in science and technology course) S Gerekçeli Sorular Bir problemi ortaya koyan sorular. Amaçlı yanıt gerektirir. Öğrencilerde amaca yönelik kazanımlar sağlamak için araç olarak kullanıldığı sorulardır. L Gerekçesiz Sorular Dersin akış sürecinde gelişigüzel söylenmiş, bilimsel olmayan, gerekçeli yanıtlar gerektirmeyen sorulardır. E Gerekçeli Konuşmalar Bir bakış açısını savunmak ya da bir sorunu çözmek için fikirlerin kullanıldığı konuşmalardır. D Dönüt Düşünmeyi teşvik etmeyen veya sorun için daha fazla açıklama gerektirmeyen yanıtlar. T Teşvik Süreçte öğrencileri yüreklendirmeye yönelik övgü ve H Hatırlama Z Süreç A Hikaye- Karakter teşvikler. Öğrencilerin ön öğrenmeleriyle bir bağ kurma sürecinde ön bilgilerini hatırlamaları Ders sürecinde tartışılan ve öğrencilere kazandırılmaya çalışılan konulardır. Süreçte kukla tarafında yaratılan, amaçlı konuşmalardır. 4. BULGULAR VE YORUM (FINDINGS AND DISCUSSIONS) 4.1. Kuklaların Öğrenmeye Etkisine Yönelik Bulgular (Findings Intended to Influence of Puppets on Learning) Öğrencilere uygulanan testin ön test ve son test sonuçları Tablo.2 de verilmiştir. Tablo 2. Bilgi testi öntest ve sontest t testi sonuçları (Table 2. The result of t test of pretest and last test of knowledge test) n X S s.d. t p Başarı Ön 15 3,9333 1, ,038 0,01 Başarı Son 15 7,9333 1,33452 Tablo 2 de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğrenciler, başarı testi ön uygulamasında ortalama 3,93, standart sapmada 1,75 puan, başarı testi son uygulamasında ise ortalamada 7,93 standart sapmada 1,33 puan elde etmişlerdir. Ulaşılan bulgular 15 kişilik öğrenci grubuna uygulanan başarı testine yönelik olarak, ortalamada yaklaşık olarak 4 puanlık bir artışın, standart sapmada ise 0,42 puanlık bir azalışın olduğu görülmektedir. Ortalamada artış gözlenir iken, değişkenlikte bir azalmanın olması, araştırmaya katılan tüm öğrenciler genelinde başarı açısından anlamlı bir iyileşmenin sağlandığını ifade etmektedir. Öğrencilere etkinlik sonunda dağıtılan çalışma yapraklarında öğrencilerden ağız içinde dişler ile dişlerin arasında bulunan yemek atığı ve mikrobu konuşturmaları istenmiştir. Öğrenciler çalışmalarında mikrop ve bakterilerin diş sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini öğrendiklerini ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin çalışma yaprağına yazdıkları ifadelerinden bazıları aşağıdaki gibidir: 1988 M: Ben burada çok rahatım. Sahibim dişlerini hiç fırçalamıyor ve ben dişleri çürütüyorum. Y.A: Ben burada rahat değilim. Mikroplara yem oluyoruz. Diş fırçası yardım et. D: Ben burada çürüyorum ve mikroplara yem oluyorum. Diş fırçası yardım et, yanımızda yemekler ve gazlı içecekler var. (Muhammet) M: Ben mikrobum. En sevdiğim şey dişleri çürütmektir. Hadi en sevdiğim şeyi yapayım. Haaa haa haa Y.A: Ne olur bizi buradan kurtarın. Ben sindirim organlarından geçip karbonhidrat, protein, yağ, su ve mineral olacağım. Dişlerinizi fırçalayın. Hem ben hem de diş sağlıklı olsun. Ben dişe zarar vermek istemiyorum. D: hayır, yine çürük olacağım. Ne olur mikroplar beni çürütmeyin. Ne güzel beyaz ve güzel olayım. Ne olur beni fırçalayın (Samet) M: Biz bakteriyiz. Dişleri çürütmeye yarıyoruz. Sizi yiyeceğim. Burası nemli, ılık ve karanlık olduğu için benim yuvamdır. Y.A: Biz yemek atıklarıyız. Diş fırçası neredesin? Bende asitli besinler var. Mikroplar arkadaşlarımızı yiyorlar yani dişleri çürütüyorlar. D: sahibim beni fırçalamıyor. Beni bırak hiç birimizi fırçalamıyor. Bu yüzden biz çürüyoruz. Bizi mikroplardan kurtarın. İmdat yardım edin, burada çürüyoruz (Şule) Öğrenciler, dişlerin arasına yerleşen yemek atıklarının mikroplar yardımıyla dişlerin çürümesine neden olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca, dişleri fırçalamanın diş sağlığı açısından gerekli olduğunun bilincinde olduklarını da belirtmişlerdir Kuklaların Sınıf Ġçi EtkileĢime Etkisine Yönelik Bulgular (Findings Intended to Influence of Puppets on Classroom Interaction) Kuklaların sınıf içi etkileşime etkisini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen derslerdeki konuşmalar ve kodlardan ÖRNEKLER Tablo 3 te sunulmuştur. Kuklanın kullanıldığı derslerde kuklanın görevi; derslerdeki konuşmaları düzenlemek, öğrencileri tartışmalara ve fikirlerini açıklamaya yönlendirmek ve açık uçlu sorularla öğrencilerin fikirlerinin altında yatan gerekçelerini açıklamalarını sağlamaktır. Tablo 3 de görüldüğü gibi öğrenciler yeni fikirlerini ortaya koymaları için kukla aracılığıyla yönlendirilmiştir. Kukla aracılığıyla öğretmen bir problem durumu yaratmış ve öğrencilerin bu problem üzerinde konuşmalarını ve bilgiyi yapılandırmalarını sağlamıştır. Konuşmaların daha çok fikir tartışmalarına yönelik olduğu, bilginin hatırlanmasına yönelik konuşmaların daha az olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kuklalı derste öğrencilerin düşünmeye yönlendirildiği ve sorgulama becerilerinin gelişmesi için fırsatlar sunulduğu görülmektedir. Bunun nedeni öğretmen/kuklanın daha çok açık uçlu sorular sorması ve öğrencilerde karmaşa yaratmasıdır. 1989 Tablo 3. Derslerdeki konuşmalar ve örnek kodlar (Table 3. Speeches in courses and codes samples) 1 Kukla: Merhaba benim adım İnci, bugünkü dersi beraber yapacağız (KL) tamam mı? 2 Öğrenciler: ( Hep beraber) Tamam. (ÇD) 5 Kukla: Bundan sonra pek çok derste ben sizlerle birlikte olacağım (KT) ister misiniz? 6 Öğrenciler: Evet (ÇD) 111 Kukla: Çöpler nasıldır çocuklar? Kim anlatacak bana? (KS) 112 Muhammet Turgut: İnci, çöplerin içi çok pistir. Durduğunda koku yapar. İçinde (ÇE) mikroplar çoğalır. 113 Kukla: Tamam, peki başka? Çöplerin içlerini düşünün bakalım. Evet, Nazlı. (KS) 114 Nazlı: Yemek yapar annelerimiz. Yemeklerimiz artar, onları dolaba koymazlar (ÇH) belki unutabilirler. Ondan sonra onlar kokar ve onları çöpe atarız onlar çöptür. 115 Kukla: Peki çöplerin içinde ne vardır? (KS) 116 Tüm Sınıf: Besinler. (ÇH) 117 Kukla: Peki ben bu soruyu neden sormuş olabilirim? Diş sağlığıyla bu konu arasında bir ilişki kurabilen var mı? (KS) 118 Nazlı: Çöpler karanlık yerlerdir, ıslaktır. Mikroplar orada daha çok (ÇE) bulunur. 119 Kukla: Mikroplar kara
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x