Please download to get full document.

View again

of 153
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) EGE BÖLGESİ TÜTÜNLERİNDE VERİM VE KALİTENİN DEĞİŞMESİNDE ETKEN OLAN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

Category:

Music

Publish on:

Views: 111 | Pages: 153

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
I EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) EGE BÖLGESİ TÜTÜNLERİNDE VERİM VE KALİTENİN DEĞİŞMESİNDE ETKEN OLAN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Sıdıka EKREN Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Bilim
Transcript
I EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) EGE BÖLGESİ TÜTÜNLERİNDE VERİM VE KALİTENİN DEĞİŞMESİNDE ETKEN OLAN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Sıdıka EKREN Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: Sunuş Tarihi: Tez Danışmanı: Prof. Dr. Seval SEKİN Bornova/İZMİR II III Sıdıka EKREN tarafından DOKTORA TEZİ olarak sunulan Ege Bölgesi Tütünlerinde Verim ve Kalitenin Değişmesinde Etken Olan Faktörlerin Araştırılması başlıklı bu çalışma E.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliği ile E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönergesi nin ilgili hükümleri uyarınca tarafımızdan değerlendirilerek savunmaya değer bulunmuş ve 10/09/2007 tarihinde yapılan tez savunma sınavında aday oybirliği ile başarılı bulunmuştur. Bu nedenle Sıdıka EKREN in sunduğu metnin DOKTORA TEZİ olarak kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir. Adı Soyadı İmza Jüri Başkanı : Prof. Dr. Seval SEKİN... Raportör : Prof. Dr. Ülkü EMİROĞLU... Üye : Yrd. Doç. Dr. Kemal DEMİRAĞ... Üye : Prof. Dr. Nilgün MORDOĞAN... Üye : Prof. Dr. Betül BÜRÜN... IV V ÖZET EGE BÖLGESİ TÜTÜNLERİNDE VERİM VE KALİTENİN DEĞİŞMESİNDE ETKEN OLAN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI EKREN, Sıdıka Doktora Tezi, Tarla Bitkileri Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Seval SEKİN Ağustos, sayfa Araştırma Ege Bölgesi tütüncülüğünde önemli bir yeri olan Akhisar yöresinde yıllarında yürütülmüştür. Bu mıntıkada Hacıosmanlar, Arabacıbozköy, Dereköy, Mecidiye ve Süleymanlı köylerinde verim ve kalite açısından farklılık gösterdiği bilinen 9 üretici tarlası seçilmiştir. Verimden kaynaklanan farklılıkları saptamak amacıyla her bir üretici tarlasının toprak yapıları araştırılmış, vegetasyon sonuna kadar büyüme ve gelişme gözlenerek agronomik ve morfolojik ölçümler yapılmıştır. Kurutulmuş ve ekspertiz kalitesi belirlenmiş örneklerde kimyasal özellikler sonucunda incelenen tüm karakterlerle verim arasında korelasyon analizleri yapılarak birbirleri ile olan ilişkileri saptanmaya çalışılmıştır. İki yıllık çalışma sonucunda, toplam alkaloid (nikotin) % , toplam indirgen şeker % , toplam azot % ve ham kül % değerleri arasında bulunmuştur. Yapılan korelasyon analizi sonucunda ise verim ile ekspertiz ve kimyasal kalite arasında bir ilişki görülmüştür. Verim ve bazı morfolojik özellikler açısından yapılan analiz sonucunda önemsiz ilişki bulunurken VI bitki boyu, yaprak sayısı ve yaprak alanı arasında ise pozitif yönde önemli bir ilişki olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Tütün, Kalite, Verim, Akhisar Yöresi VII ABSTRACT INVESTIGATION ON THE FACTORS AFFECTING THE YIELD AND QUALITY OF THE EGE REGION TOBACCOS EKREN, Sıdıka Ph. D. In Field Crops Department Supervisor: Prof. Dr. Seval SEKİN August, 2007, 129 pages The search was carried out in Akhisar where tobacco is very popular in the period of In this study, 9 fields were selected which are known to show differences in terms of the quality and efficiency in the villages called Hacıosmanlar Arabacıbozköy, Dereköy, Mecidiye and Süleymanlı. In order to find out the differences caused by the efficiency, the structure of the each field was examined and agronomical and morphological measurements were done by observing the growth and the development until the end of vegetation. The relation between all the characters examined at the end of the chemical properties and the yield was determined by correlation tests in the dried and expertise quality tested samples. After two years of the study, total reducing sugar, total nitrogen, and raw ash were measured as 0.126% %, 7.81% %, 0.45% %, respectively. There was found a relationship between the yield and the expertise and chemical quality as a result of the correlation analysis. It was found no VIII correlation between the yield and some morphological properties, whereas, it was obtained very important relationship among the lenght of the plant, the number of the leaves and the width of the leaves. Keywords: Tobacco, Quality, Yield, Akhisar Region IX TEŞEKKÜR Bu çalışmayı gerçekleştirmem sırasında beni her yönden destekleyen ve değerli fikirleri ile yönlendiren danışman hocam Prof. Dr. Sayın Seval SEKİN e içtenlikle teşekkür ederim. Araştırmanın temelini oluşturan yöre ve üreticilerin belirlenmesi ve çalışmanın yürütülmesi aşamasında büyük desteklerini gördüğüm TTL. Tütün San. ve Tic. A.Ş ne ve Sayın Akın UMUR a teşekkürü borç bilirim. Desteğini benden hiçbir zaman esirgemeyen, sevgisiyle her zaman yanımda olan Prof. Dr. Sayın Ülkü EMİROĞLU na, tavsiye ve yol göstericiliği ile karşılaştığım güçlükleri aşmamda yardımlarını gördüğüm Prof. Dr. Sayın Süer YÜCE ye; Değerli fikirlerine araştırmam sırasında daima ihtiyaç duyduğum, öneri ve yardımlarını benden hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Ahmet OKUMUŞ a, Sayın Ertan KAÇAR a, Sayın Ufuk ÖZCAN a teşekkürlerimi sunarım. Bana her zaman yardımcı olan değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Sayın Kemal DEMİRAĞ a, bilgisayar programları ile ilgili olarak görüşlerinden yararlandığım Dr. Sayın Emre İLKER e, arazi çalışmalarında yanımda olan Zir. Yük. Müh. Mehmet ŞENBAYRAM a, mükemmel bir çalışma arkadaşlığı sunan Arş. Gör. Sayın Çiğdem SÖNMEZ e, Çalışmayı yürüttüğüm dönemde sorduğum birçok soruya içtenlikle cevap veren Akhisar yöresi tütün üreticilerine teşekkür ederim. Ayrıca araştırmayı destekleyen Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu Yönetim Kurulu na teşekkürü bir borç bilirim. Yaşantım boyunca bana gösterdikleri anlayış, teşvik ve yardımlarından dolayı sevgili annem ve babama her zaman minnettar kalacağım. Bornova 2007 Sıdıka EKREN X XI İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET...V ABSTRACT...VII TEŞEKKÜR... IX ŞEKİLLER DİZİNİ...XV ÇİZELGELER DİZİNİ...XVII RESİMLER DİZİNİ... XXI SİMGELER VE KISALTMALAR... XXIII 1.GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR İklim ve Kalite Üzerindeki Etkileri Toprak ve Kalite İlişkisi Mineral Beslenme (Gübreleme) ve Kalite İle ilişkisi Kimyasal Özellikler ve Kalite İle İlişkisi Agronomik-Morfolojik Özellikler ve Kalite ile İlişkisi Yaprak Tütün Ekspertizi ve Kalite İle İlişkisi Ege Bölgesi Tütünlerinin Kalite Özellikleri ARAŞTIRMA YERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ Araştırma Yeri Akhisar Yöresinin Yıllarına Ait İklim Özellikleri....20 XII İÇİNDEKİLER (Devamı) Sayfa 3.3. Toprak Özellikleri Araştırma Yapılan Köylerdeki Tütün Yetiştirme Uygulamaları Hacıosmanlar köyü Dereköy ve Arabacıbozköy köyleri Süleymanlı köyü Mecidiye köyü MATERYAL ve YÖNTEM Araştırma Materyali Yöntem Deneme deseni ve uygulanan işlemler Denemede Ele Alınan Özellikler ve Analiz Yöntemleri Kimyasal analiz yöntemleri Örneklerin kimyasal analize hazırlanması Kimyasal analiz yöntemleri Bitki boyu ve yaprak morfolojisine ait yöntemler Ekspertiz yöntemleri Yaprak Tütün Ekspertizi Verilerin İstatistiksel Değerlendirmesi... 42 XIII İÇİNDEKİLER (Devamı) Sayfa 5.ARAŞTIRMA SONUÇLARI Morfolojik Özellikler Bitki boyu Yaprak sayısı Yaprak eni Yaprak boyu Çap oranı Ovalite katsayısı Yaprak alanı Verim Ortalamaları Kimyasal Özellikler Toplam alkaloid (nikotin) içeriği Toplam indirgen şeker içeriği Toplam azot içeriği Ham kül içeriği Verim ve Kimyasal Bileşim Arasındaki Korelasyon Verim İle Bitki Boyu ve Yaprak Morfolojisi Arasındaki Korelasyon Verim ve Yaprak Alanı Arasındaki Korelasyon TARTIŞMA GENEL SONUÇLAR...102 XIV İÇİNDEKİLER (Devamı) Sayfa 8.ÖNERİLER KAYNAKLAR DİZİNİ ÖZGEÇMİŞ XV ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil No Sayfa 5.1. Farklı köy ve üretici tarlalarında bulunan tütünlerde bitki boyları (cm) Farklı köy ve üretici tarlalarında bulunan tütünlerde yaprak sayıları (adet/bitki) Farklı köy ve üretici tarlalarında bulunan tütünlerde yaprak eni değerleri (cm) Farklı köy ve üretici tarlalarında bulunan tütünlerde yaprak boyu değerleri (cm) Farklı köy ve üretici tarlalarında bulunan tütünlerde çap oranı değerleri Farklı köy ve üretici tarlalarında bulunan tütünlerde ovalite katsayısı değerleri Farklı köy ve üretici tütünlerinin 2. ve 3. el gruplarında yaprak alanları (cm 2 ) yıllarına ait verim miktarları (kg/da) Farklı köy ve üretici balyalarından alınan örneklerde toplam alkaloid (nikotin) içerikleri (%) Farklı köy ve üretici balyalarından alınan örneklerde toplam indirgen şeker içerikleri (%) Farklı köy ve üretici balyalarından alınan örneklerde toplam azot içerikleri (%) Farklı köy ve üretici balyalarından alınan örneklerde ham kül içerikleri (%)...79 XVI XVII ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge No Sayfa 3.1. Çalışmanın yürütüldüğü yıllarda köylere göre üretici sayıları Araştırmanın yürütüldüğü yıllarına ait iklim verileri Çok yıllık ortalamalara ait iklim verileri Deneme yerine ait toprak özellikleri (Hacıosmanlar köyü üretici no:1) Deneme yerine ait toprak özellikleri (Hacıosmanlar köyü üretici no:2) Deneme yerine ait toprak özellikleri (Hacıosmanlar köyü üretici no:3) Deneme yerine ait toprak özellikleri (Dereköy üretici no: 4) Deneme yerine ait toprak özellikleri (Arabacıbozköy köyü üretici no:5) Deneme yerine ait toprak özellikleri (Arabacıbozköy köyü üretici no:6) Deneme yerine ait toprak özellikleri (Mecidiye köyü üretici no: 7) Deneme yerine ait toprak özellikleri (Süleymanlı köyü üretici no:8) Deneme yerine ait toprak özellikleri (Süleymanlı köyü üretici no:9)...33 XVIII ÇİZELGELER DİZİNİ (Devamı) Çizelge No Sayfa 5.1. Farklı köy ve üretici tarlalarında bulunan tütünlerde bitki boyları (cm) Farklı köy ve üretici tarlalarında bulunan tütünlerde yaprak sayıları (adet/bitki) Farklı köy ve üretici tarlalarında bulunan tütünlerde yaprak eni değerleri (cm) Farklı köy ve üretici tarlalarında bulunan tütünlerde yaprak boyu değerleri (cm) Farklı köy ve üretici tarlalarında bulunan tütünlerde çap oranı değerleri Farklı köy ve üretici tarlalarında bulunan tütünlerde ovalite katsayısı değerleri Farklı köy ve üretici tütünlerinin 2. ve 3. el gruplarında yaprak alanları (cm 2 ) Farklı köy ve üretici tarlalarında yetiştirilen tütünlerin randıman ve verim değerleri Farklı köy ve üretici balyalarından alınan örneklerde toplam alkaloid (nikotin) içerikleri (%) Farklı köy ve üretici balyalarından alınan örneklerde toplam indirgen şeker içerikleri (%) Farklı köy ve üretici balyalarından alınan örneklerde toplam azot içerikleri (%)... 74 XIX ÇİZELGELER DİZİNİ (Devamı) Çizelge No Sayfa Farklı köy ve üretici balyalarından alınan örneklerde ham kül içerikleri (%) Verim ile randıman ve kimyasal kalite bileşim arasındaki korelasyon Verim ile yaprak eni, boyu, çap oranı ve ovalite katsayısı arasındaki korelasyon Verim ile bitki boyu ve yaprak sayısı arasındaki korelasyon Verim miktarı ile yaprak alanı arasındaki korelasyon Bitki boyu, yaprak boyutları, yaprak alanı ve kuru yaprak verim miktarına ilişkin ortalama değerler ( ) Kimyasal bileşim randıman ve kuru yaprak verim miktarına ilişkin ortalama değerler ( )...105 XX XXI RESİMLER DİZİNİ Resim No Sayfa 3.1. Araştırmanın yürütüldüğü köylerin Akhisar ilçesindeki yerleri Üretici tarlalarında toprak örnekleri alımlarından görünüm Üretici tarlalarının ölçümü ve çalışma alanlarının belirlenmesi Etiketlenmiş bitkiler Bitki boyu ölçümleri...38 XXII XXIII SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ Kısaltmalar Açıklamalar AB Avrupa Birliği TSE Türk Standartlar Enstitüsü AG A Grad BG B Grad KP Kapa DKP Duble Kapa H Hacıosmanlar Köyü A Arabacıbozköy Köyü D Dereköy Köyü M Mecidiye Köyü S Süleymanlı Köyü T.İ. Şeker Toplam İndirgen Şeker T. Azot Toplam Azot XXIV 1 1. GİRİŞ Halen Dünya ve Türkiye de büyük bir ekonomik öneme sahip olan tütün, üretiminden değerlendirme aşamasına kadar halkımızın belirli bir kesimine geniş istihdam imkanı sağlamakta ve ülkemiz ekolojik koşullarına ve sosyal yapısına uygunluğu nedeniyle yüzyıllardır çeşitli bölgelerimizde aile tarımı şeklinde üretilmektedir. Dünya da üretilen 6 milyon ton tütünün %3 ünü üreten Türkiye, AB den sonra 6. sırada yer almakta, 2005 yılı rakamları ile 147 bin ton luk Oriental tütün üretimi ve kalitesiyle Dünya üretiminde bu tütünü üreten ülkeler içerisinde 1. sırada gelmektedir (Anonim-e). 400 yıldan bu yana üretimi yapılan ve geleneksel ihraç ürünü olan bu bitkinin ülkemizde geçmiş senelere oranla son yıllarda bir azalışı söz konusudur. Önceki yıllarda, tütün dikim alanları ve üretim miktarlarının gereksinimin çok üzerine çıktığı bilinmektedir. Devreden tütün stoklarının yüksek olması nedeniyle üretime bazı yıllar kota uygulaması getirilmiş, genelde olumlu sonuçlar vermesine rağmen, uygulamaya düzenli bir şekilde devam edilememiştir (Özgüven ve ark., 2005). İhtiyaç fazlası olan bu tütünler Tekel tarafından satın alınıp depolanmakta ve bakımları yapılmakta idi. Ancak gereksinimin çok üzerinde stokların birikmesine neden olan bu uygulama ülkemizin dış piyasalarda rekabet gücünü kaybetmesine ve satın alma fiyatının çok altında satmak suretiyle ekonomik kayba uğramasına neden olmuştur yılında çıkarılan 4733 sayılı yasa ile destekleme alımlarının kalkması (Anonim-f), Tekel in özerk bir kuruluş haline gelmesi ile sözleşmeli üretim dönemine geçilmesi, Türk tütüncülüğü açısından bir 2 revizyondur. Bu durum üretim bakımından yüksek miktarda düşüş olarak nitelendirilse de gerçekte böyle değildir. Çünkü üretilen tütün miktarı ile iç tüketim ve ihracat değerleri arasında bir denge olmalıdır. Köklü değişiklikleri de beraberinde getiren bu yasa ihracat ve iç tüketimle dengeli, daha kaliteli üretimin yolunu açmıştır. Bu dengenin, önümüzdeki yıllarda, daha yüksek kalitede Türk tütününün üretimini teşvik edeceği ve miktarda yaşanan azalmaya paralel Türk tütününün kalitesini de arttıracağı düşünülmektedir. Ülkemizin yıllık tütün üretim miktarının bin ton dolayında olması gerektiği düşünülürse (Sekin, 1990), mevcut durumun çok kötü olmadığı söylenebilir. Tütün üretiminde görülen azalmanın önemli bir nedeni de, sigara kullanıcılarının içim alışkanlıklarının blend sigara lehine değişmesidir. Önceleri yalnızca Oriental tütünden yapılan sigara tüketilirken günümüzde blend sigara kullanımının ve kullanıcılarının artması yerli sigaralara olan talebi azaltmıştır. Böylece iç tüketimde Oriental tütünün payı çok düşmüştür. Geçmiş yıllara oranla tütüncülüğümüzde üretim miktarları yanında verim değerlerinin de azaldığı bilinmektedir (Anonim-g). Bu durum, kaliteli ürünün son yıllarda yeniden prim kazanması nedeniyle uygulamalarda verim arttıran öğelerden (gübreleme, sulama, taban toprak vs) uzaklaşılmasından kaynaklanmıştır. Esasen verim ve kalite, yörenin toprak yapısı ile doğrudan ilişkilidir. Yetiştiricilikte verimli ve kaliteli ürün elde etmenin asıl amaç olduğu düşünülse de, bu durum üretici için kolay değildir. Çünkü gerek çevre koşulları, gerekse fidelik ve tarla döneminde karşılaşılan hastalık ve zararlılar, tarla toprağının yapısı, yetiştirilen çeşidin özellikleri, bitkinin vegetasyon dönemi ve kurutma gibi aşamalar, o yılın ürününün verim ve 3 kalitesi üzerine etkilidir. Ayrıca tütün bitkisinin doğası gereği verimi arttıran gübreleme, sulama gibi tüm faktörler dikkatli kullanılmadığında kaliteyi düşürdüğü bilindiğinden bugüne kadarki uygulamalarda verim bir yana bırakılarak sadece kaliteyi yükselten önlemler üzerinde durulmuştur. Tütün alıcısı firmalar tütünün öncelikle kalitesi ile ilgilenirken, üretici ise doğal olarak kaliteyle birlikte verimin de yüksek olmasını istemektedir. Kaliteli tütünlerin kır ve kır tabanda yetiştiği bilinmektedir. Ancak tütün tarımının taban araziye kayması, kalitede düşmeye neden olmaktadır. Bazen taban arazi olarak tanımlanabilecek yerlerde de kaliteli tütün yetiştirildiği görülmektedir. Tütün yetiştirilmesine izin verilen yerler genelde kır, kır taban ve taban olarak ayrılmakta ise de bu ayrımda toprakların morfolojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri ve önemli farklılıkları pek dikkate alınmamakta ve söz konusu kavramlar ayrımı yapan kişilerin şahsi görüşlerine göre önemli ölçüde değişebilmektedir. Ancak yetiştiricilikte arazinin eğimi, toprak derinliği, verimlilik gibi özelliklerin dikkate alınması ve tütün yetiştirilen toprakların fiziksel ve kimyasal analizlerinin kapsamlı bir biçimde yapılması verim ve kalite açısından son derece önemlidir. Bu konu bölgemizde yapılan bir çalışmada incelenmiş, en kaliteli tütünlerin II. ve III. Sınıf tarım arazilerinde yetiştiği, I. sınıf arazilerde kalitenin düştüğü, 4. sınıf arazilerde ise hem kalite hem de verimin düşük olduğu tespit edilmiştir (Tuncay ve ark., 1985). Üretimin % 50 sinden fazlasını üreten Ege Bölgesi, Dünya nın toplam Oriental tütün gereksinimini tek başına karşılayabilecek tarım arazisine sahiptir. Ancak bu bölgemizde tütün üreten ailelerin sayısı giderek 4 azalmaktadır. Tütünde çalışan kesimin 45 yaş ve üzeri nüfusa sahip olması tütün tarımının devam etmesini zorlaştırmaktadır. Ege üreticisi sürekli olarak tütüne alternatif bitki arayışı içerisindedir. Kota uygulaması ile pek çok üretici zeytin ve bağ üretimine ve son yıllarda da tıbbi bitki yetiştirilmesine geçmiştir. Bir süre sonra Marmara Bölgesi nde olduğu gibi, Ege Bölgesi nde de, endüstrileşmeye paralel olarak tütün üretiminin önemini kaybedeceği düşünülmelidir. Ancak kısa ve orta vadede Ege Bölgesine önemli bir döviz girdisi sağlayacak bu pazarı Avrupa Birliği ne aday ve gelecekte Avrupa Birliği üyesi bir Türkiye nin tütününü düşük fiyatlarla üretmeye devam etmeyeceğini çok uluslu şirketler ve onlara tütün sağlayan yerli firmalar bilmekte ve Oriental tipi tütün üretimini başka ülkelere kaydırmaya çalışmaktadırlar. Oysaki, halen Türkiye nin ekonomisinde ve sosyal yaşamında önemli bir yeri olan tütün, gerek yetiştirilmesi, gerekse sanayisi ile yaklaşık 3 milyon kişiye geçim imkanı sağlamaktadır. Her yıl üretilen tütünlerin büyük bir kısmı ihraç edilerek ülkeye yaklaşık milyon dolar döviz kazandırmaktadır. Üretimde birinciliği koruyan Ege Bölgesi, dış satım bakımından da önemli bir yere sahiptir ve 2006 yılında ihracatı yapılan tütünlerin % 75.3 si bu bölgeden karşılanmıştır (Anonim-e). Her ne kadar Ege üreticisi tütüne alternatif olarak yukarıda adı geçen ürünleri düşünüp yetiştirilmesini uygulamaya geçirse de, bu bitkilerden sağlanan gelir bölge açısından tütünün yerini tutamamaktadır. Dış satım değerleri bakımından bu ürünleri karşılaştırdığımızda, tütünün onlara göre her zaman birinciliği koruduğu ve ihraç edilen tütün gelirlerinin hemen hemen tamamının Ege tütününden olduğu unutulmamalıdır. Nitekim, 2005 yılında Türkiye nin zeytin ihracatından elde edilen geliri 252 milyon dolar iken, tıbbi ve aromatik bitkilerden sağlanan 821 bin dolardır (Anonim-c). 5 Tütün ihraç gelirinin milyon dolar olduğu göz önüne alınırsa, ülkemizde üretimi yapılan diğer bitkilerin hiçbirinde böyle geniş ihracat kapısı ve iş istihdamı bulunmadığı ifade edilebilir. Yukarıda da değinildiği gibi, pazarı bu kadar geniş olan bu ürünü yetiştirmek için, firmalar, üretimi diğer ülkelere kaydırma yönüne gitseler de, Ege tütününden elde edilen kaliteyi sağlamaları çok zordur. Alternatif olarak düşünülen bu ürünleri ise dünyanın pek çok ülkesinden karşılama imkanı mevcuttur. Ayrıca bugün bize rakip olarak görülen ve önemli bir tütün üreticisi ülke olan Yunanistan a Avrupa Birliği nden sağlanan destek kalktığı takdirde burada oluşacak boşluğu Türkiye nin dış satımının arttırılarak doldurulması söz konusudur. Miktar bazında görülebilecek bu artış, ülkemiz tütüncülüğünde direkt ilişkili olarak Ege tütüncülüğünü ilgilendirmektedir. Ege tütünü, marka sigaraların yapısında kaliteyi ıslah eden ve harmanın ayrılmaz bir parçası olarak aranmaya devam edecektir. Bahsedilen bu bilgiler ışığında, Ege tütüncülüğünün Türk tütüncülüğünde ne kadar önemli bir yeri olduğu tartışmasızdır. Bu bölge tütüncülüğüne yol gösterme açısından bu güne kadar yapılmış ve yapılacak çalışmaların önemi büyüktür. Bitkinin doğasından kaynaklanan zorluklar, uygulanan yanlış politikalar ve geçmişte konunun her şeyi ile Tekel e bırakılmış olması gibi nedenlerle tütünün önemine rağmen dış ülkelerle karşılaştırıldığında tütün bitkisi üzerinde çalışan araştırıcı ve yapılmış bilimsel çalışmaların sayısının azlığı dikkati çekmektedir. Son 20 yılda, Ege ve özellikle İzmir bölgesi tütünlerinde çalışması ile ilgili olarak, Emiroğlu ve ark. (1987), Çakır (1988), Gürel (1988), Yazan (1989), Tan (1990), Çiler (1991), Mayda (1997), Ateş (1997), Gencer(1999) ve Örçen (2006) tarafından çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Sadece ıslah açısından değil
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x