Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Dizel motorlarda alternatif yakıt olarak karpuz çekirdeği biyodizelinin değerlendirilmesi

Category:

Career

Publish on:

Views: 84 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 32:1 (2017) Dizel motorlarda alternatif yakıt olarak karpuz çekirdeği biyodizelinin değerlendirilmesi Aslı Abdulvahitoğlu
Transcript
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 32:1 (2017) Dizel motorlarda alternatif yakıt olarak karpuz çekirdeği biyodizelinin değerlendirilmesi Aslı Abdulvahitoğlu *, Gökhan Tüccar Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Adana, Türkiye Ö N E Ç I K A N L A R Biyodizel ve yakıt karışımlarının içten yanmalı motorlarda kullanımı Karpuz Çekirdeği Biyodizeli (KÇB) ve yakıt karışımlarının yakıt değerleri KÇB ve yakıt karışımlarının dizel motor performansı ve egzoz emisyonları Makale Bilgileri Geliş: Kabul: DOI: /gazimmfd Anahtar Kelimeler: Karpuz çekirdeği yağı, biyodizel, transesterifikasyon, yakıt özellikleri, motor performansı ÖZET Petrolün tükenmesi bilim adamlarını yeni enerji kaynaklarını araştırmaya itmiş ve biyodizel yenilenebilir kaynaklardan elde edilebilir olmasından dolayı en popüler alternatif yakıtlardan biri haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, dizel motorlarda alternatif yakıt olarak karpuz çekirdeği yağı biyodizel (KÇB) kullanılabilirliğini değerlendirmektir. Bu çalışmada, KÇB ve KÇB20 (hacimsel olarak %80 dizel ile %20 KÇB) yakıt karışımının fiziksel yakıt özelliklerine bakılmıştır. Ölçülen fiziksel yakıt değerleri, yoğunluk, setan sayısı, viskozite akma noktası ve parlama noktasıdır. Buna ek olarak, test yakıtları dizel motorda KÇB kullanımının motor performans parametreleri, azot oksitler ve karbon monoksit gibi, egzoz emisyonları üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla test edilmiştir. Motor performansı deneyleri sonuçlarına göre; KÇB kullanımıyla test motorunda tork ve fren güç değerlerinin biraz azaldığı, emisyon değerlerinin ise KÇB kullanımı ile düzeldiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle, karpuz çekirdeği yağı esteri çevre dostu yanma profiliyle alternatif dizel yakıt katkısı olarak tavsiye edilmektedir. Evaluation of watermelon seed biodiesel as an alternative fuel in diesel engines H I G H L I G H T S The use of biodiesel fuel and blends in internal combustion engine Fuel properties of Water Melon Biodiesel (WMB) and its blends Performance and exhaust emissions of WMB and its blends in diesel engine Article Info Received: Accepted: DOI: /gazimmfd Keywords: Watermelon seed oil, biodiesel, transesterification, fuel properties, engine performance ABSTRACT The exiguity of oil forces scientists to investigate new energy resources and biodiesel became one of the most popular alternative fuel since it can be obtained from renewable sources. The aim of this study is to evaluate availability of watermelon seed oil biodiesel (WMB) in diesel engines as alternative fuel. In this work, some physical fuel properties of obtained WMB and its blend with diesel fuel from %20 to %80 by volume (WMB20) were tested. The measured fuel property values were density, cetane number, viscosity, pour point and flash point. In addition, test fuels were utilized in a diesel engine in order to evaluate effect of WMB usage on engine performance parameters and exhaust emissions such as nitrogen oxides and carbon monoxide. According to engine performance experiments results; although both torque and brake power values of the test engine were slightly decreased, emission values were improved with WMB utilization. Therefore, the ester of water melon seed oil is advised to be a suitable alternative fuel additive to diesel fuel with its environmental friendly combustion profile. * Sorumlu Yazar/Corresponding author: / Tel: 1. GİRİŞ (INTRODUCTION) Enerji tedariki, dünya çapında ekonomik gelişmenin anahtarı haline gelmiştir. Fosil yakıtlar sınırlı ve yenilenemez olmasına rağmen talep önlenemez bir şekilde artmıştır [1]. Demirbaş [2], Panwar vd. [3] ve Gülüm vd. [4] yapmış oldukları çalışmalarda petrol fiyatlarının katlanarak artma eğiliminde olmasına ve rezervlerinin hızla tükendiğinin bilinmesine rağmen enerji talebinin büyük bir kısmının kömür, petrol ve doğal gaz gibi geleneksel enerji kaynaklarından karşılanmakta olduğunu belirtmişlerdir. Fosil yakıtlar, dünya çapında en önemli enerji kaynağıdır ve kısa vadede paylarında azalma beklenmemektedir. Sıvı yakıtlar -çoğunlukla petrol tabanlı- en çok tüketilen enerji kaynağı olmasına rağmen tüketim yüzdesinin 2035 yılında yüzde 28 düşmesi beklenmektedir. Başka bir deyişle, dünya petrol fiyatlarının artması nedeniyle birçok enerji kullanıcısının farklı enerji kaynaklarını araştırmaya sevk edeceği tahmin edilmektedir [5]. Petrol bazlı yakıtlar sınırlı rezervleri ile dünyanın belirli bölgelerinde yoğunlaşmış olarak bulunmaktadır. Bu kaynaklar üretimi eşiğine ulaşmak üzeredir. Fosil yakıt kaynaklar her geçen gün azalmaktadır. Bilinen petrol rezervlerinin kıtlığı yenilenebilir enerji kaynakları daha cazip hale getirmektedir [6]. Özellikle, karbon monoksit, partikül madde ve yanmamış hidrokarbonlar gibi emisyonları düşürmesinden dolayı biyodizel tüm biyoyakıtlar arasında fosil yakıtların en iyi alternatifi olarak değerlendirilmektedir. Yüksek parlama noktası ve yağlayıcı özellikleri de biyodizelin diğer avantajlarıdır. Buna ek olarak, biyodizel esasen kükürtsüz ve aromatik değilken geleneksel dizel 500 ppm SO 2 ve ağırlıkça % aromatik bileşik içerebilir [7]. Devan ve Mahalakshmi [8], Çanakçı vd. [9], Çelik vd. [10] biyodizel yakıt özelliklerini hidrokarbon tabanlı dizel yakıtlara yaklaştırmak amacıyla deneysel çalışmalar yapmışlardır. Ayçiçeği, aspir, soya, pamuk, kış kolzası, kanola ve yer fıstığı en yaygın yağ içeren yakıt alternatifi olarak düşünülen bitkilerdir. Buna ek olarak çalışmalar transesterifikasyon, petrol işleme ve depolama, filtrasyon ve motor test yönleriyle de ele alınmıştır [8]. Genel olarak bir dizel motorda yakıt olarak petrodizel yerine biyodizel kullanıldığı zaman duman, partikül maddeler, karbon monoksit ve hidrokarbon emisyonları azalır; motor verimi etkilenmez veya gelişir [8, 9]. Ancak, NO X emisyonları dizel yakıt yerine dizelbiyodizelin harmanlanarak kullanımı sonucunda artar [11]. Türkiye çerez üretim ve tüketiminde önemli bir konuma sahiptir. Kavun ve karpuz çekirdeği Türkiye'nin güneydoğu bölgesinde çerez olarak tüketilmektedir [12] yılı FAO istatistiki verilere göre; yetiştirilen karpuz milyon ton (MT) olarak gerçekleşmiş ve Türkiye bu miktar ile dünyada ikinci büyük karpuz üreticisi haline gelmiştir [13]. Bu çalışmada Mardin ili kırsalında yetiştirilen ve çerez olarak tüketilen karpuz (Citrullus Vulgaris) çekirdekleri biyoyakıt kaynağı olarak incelenmiştir. 100% KÇB (karpuz çekirdeği yağı biyodizel) ve dizelle KÇB karışımı dört silindirli bir dizel motorda alternatif yakıt olarak kullanılmıştır. Karpuz tohumları yağ içeriği bakımından zengindir. Karpuz tohumun yağı yüzdesi gübre kullanımı ile 51,43 kadar % artırılabilir; kullanılan karpuz çekirdeği kuru arazide herhangi bir gübre kullanımı olmadan yetiştirildiği için %30 yağ içerir [14]. Karpuz çekirdeği tohumu biyodizel üretiminde en yüksek harcama kalemidir. Türk pazarının karpuz çekirdeği fiyatı ise yaklaşık 1,2$ 'dır. Bu nedenle, karpuz çekirdeğinin bir kilogram hasat tahmini maliyeti yaklaşık 0,7-0,8$ etmektir. Karpuz tohumların ortalama yağ içeriği ağırlıkça 30% olarak kabul edilirse, yaklaşık bir litrelik karpuz çekirdeği yağı temin etmek için gereken biyokütlenin maliyeti 2,4$ ı bulmaktadır. Diğer harcamalar ve vergilerin de eklenmesiyle biyodizelin litre maliyeti 4,2$ 'a ulaşmaktadır. Ancak, karpuz yağı biyodizelinin, petrodizel ile rekabet edebilmesi için, karpuz çekirdeği yağı maliyetinin 0,4$/L ye azaltılmalısı gerekmektedir. Bu çalışma, yakıt olarak kullanıldığında karpuz çekirdeği biyodizelinin ve dizel -biyodizel karışımının bir dizel motorda performans karakteristiklerini ve emisyonlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Motor karakteristikleri üzerinde önemli etkilere sahip olan yoğunluk, viskozite setan sayısı gibi fiziksel özellikler de değerlendirilmiştir. 2. MATERYAL VE METOT (MATERIAL AND METHOD) 2.1. Yakıt Deneyleri (Fuel Experiments) Karpuz çekirdeğini kırma safhası KÇB nin üretimin ilk adımıdır. Kırıcı bu amaçla kullanılmıştır. Ekstraksiyon öncesinde; kırılmış karpuz tohumları 6 saat boyunca 100 C üzerindeki bir fırında kurutulmuştur. Karpuz çekirdeği fırında kurutulmadan önce ve kurutma işleminden sonra tartılarak içindeki nem miktarı belirlenmiştir. Yapılan bu işlem sonunda karpuz tohumlarının %11 nem muhtevasına sahip olduğu belirlenmiştir. Karpuz çekirdeği yağı (KÇY) diğer yazarlar tarafından önerilen Soksalet (Soxhalet) Ekstraksiyon yöntemi kullanılarak üretilmiştir [15]. Elde edilen yağın %3,5 serbest yağ aside (FFA) değerine sahip olduğu ölçülmüştür. Esterleşme işlemi için gerekli olan %1'in altında FFA değerine ulaşmak için; iki aşamalı bir asit (H 2 SO 4 ) önmuamele işlemleri KÇY ye uygulanmıştır. KÇY nin FFA değeri ilk adımda %1,7 azalmıştır. İkinci aşama olarak yeniden yapılan asit kataliz ile FFA değeri esterleşme için uygun olan %0,9 FFA ya düşürülmüştür. KÇB transesterifikasyon yöntemi ile üretilmiştir. Biyodizel haline dönüştürme amacıyla, KÇY elde ettikten sonra, bir süreç olarak adlandırılan transesterifikasyon [16] meydana gelmelidir. Transesterifikasyon işlemi, gliserol ve ester oluşturmak üzere bir alkol ile, bir trigliserid (yağ) reaksiyonudur. Esterleştirme işlemi sırasında, trigliserid, bir katalizör olarak, sodyum hidroksit gibi güçlü bir alkalin genellikle varlığında alkol ile reaksiyona sokulmaktadır. Bu çalışmada alkol olarak metanol ve katalizör olarak da NaOH (ağırlıkça %0,4) kullanılmıştır. Metanol içinde gerekli miktarda NaOH çözündürülmesinden sonra, 190 Tablo 1. Yakıt özellikleri ve ölçüm cihazları (Fuel properties and measurement devices) Özellikler Cihaz Hassasiyet Ölçüm aralığı Yoğunluk (kg/m 3 ) Kyoto Electronics DA- ±0, (g/cm 3 ) Setan Sayısı Zeltex ZX440 3% - Akma Noktası ( C) Tanaka MPC C ile -40 C (20 C musluk suyu) +51 C ile -65 C (-35 C soğutma sıvısı) Alt Isı Değer IKA-Werke C2000 0,001 K - Bomba Kalorimetre Kinematik Viskozite Saybolt Üniversal - Ortam C 40 o C Viskosimetre Parlama Noktası Tanaka Autometed - Ortam C Pensky-Martens Closed Cup Flash Point Tester APM-7 hazırlanan karışım, KÇY ile 1 saat boyunca 60 C transesterifikasyon işlemine tabii tutulmuştur. Karışım, yaklaşık 600 rpm'de bir manyetik karıştırıcı yardımıyla karıştırıp transesterifikasyon reaksiyonunun tamamlanmasından sonra, ester ve gliserin fazın ayrılması için, yaklaşık 8 saat için bir ayırma hunisi kullanılarak yapılmıştır. Ham ester, faz oranı 1/5 olacak şekilde sıcak su ile 3 kez yıkanmasının ardından kurutma işlemi, 1 saat boyunca 105 C biyodizel ısıtılarak yürütülmüştür. Son olarak, filtrasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Test yakıtlarının analizleri Çukurova üniversitesi Otomotiv mühendisliği Laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. Bütün yakıt analizlerde EN Standartlarında belirtilen metotlar uygulanmıştır. Yakıt özelliği belirleme testleri üç kez yapılmış olup transesterifikasyon reaksiyonuyla elde edilen iki farklı numuneye uygulanmış ve elde edilen değerlerin ortalaması alınmıştır. Üç deney arasında farklı numunelerden elde edilmiş elde edilmiş en yüksek varyasyon katsayısı, deneyler arasında % 0,5 numuneler arasında ise % 0,6 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla farklı deneylerden ve farklı numunelerden elde edilen değerler arasındaki değişim ihmal edilebilir. Yakıt analiz belirleme deneylerinde kullanılan cihazlar Tablo 1 de gösterilmiştir. Bu çalışmada, motor performans deneyleri dört zamanlı dört silindirli bir dizel motorunda gerçekleştirilmiştir. Deney motorunun şematik gösterimi ve özellikleri Şekil 1 ve Tablo 2 de sırasıyla gösterilmiştir. Deneyler tam yükte ve en çok kullanılan devir bandı aralığında yapılmıştır. Deney motoru bir adet hidrolik dinamometreye bağlanmıştır. Tablo 3 te kullanılan dinamometrenin teknik özellikleri sıralanmıştır. Test motorunu bir önceki deneyden kalan yakıttan arındırmak amacıyla motor yeni test yakıtıyla deneye başlanmadan önce yeteri kadar çalıştırıldıktan sonra deneye başlanmıştır. Motor performans değerlerini kaydetmek için iki saniye aralıkla değer alabilen dinamometrenin bilgisayar programı kullanılmıştır. Egzoz emisyonları Testo 350-XL gaz analizörü ile kaydedilmiştir. Gaz analizörünün hassasiyet derecesi CO için ±10 ppm, NOx için ±1 ppm dir. Tablo 2. Motor özellikleri (Engine specification) Marka - Model Konfigürasyon Tip Motor Hacmi Çap Strok Mitsubishi Canter 4D34-2A Sıralı dörtlü Direkt injection 3907 cc 104 mm 115 mm Şekil 1. Deney düzeneği (Layout of experimental setup) Tablo 3. Dinamometrenin teknik özellikleri (Technical specifications of the dynamometer) Tork Devir Gövde Ağırlığı Toplam ağırlık Gövde Çapı Tork Kolu Uzunluğu 3. SONUÇLAR VE TARTIŞMALAR (RESULTS AND DISCUSSIONS) 3.1. Yakıt özellikleri (Fuel Properties) Nm rpm 45 kgf 110 kgf 350 mm 350 mm Dizel yakıtı, karpuz çekirdeği yağı (KÇY), KÇB, KÇB20 ve Avrupa biyodizel standardı (EN 14214) Tablo 4 te verilmiştir. Tabloda karpuz çekirdeği biyodizelinin 191 yoğunluk, viskozite, akma noktası ve ısıl değer gibi ölçülen fiziksel özelliklerinin dizel yakıtına yakın olduğu görülmektedir. Setan sayısı tutuşma gecikmesini etkilediğinden dolayı dizel motorlarda en belirleyici özelliklerden biri olarak ön lana çıkmaktadır. Dizel (D100), KÇY, KÇB100 ve KÇB 20 yakıtlarının setan sayıları sırasıyla 55,58, 35, 40 ve 52,39 olarak bulunmuştur. KÇB100 biyodizelinin setan sayısı EN standardının altında kalmasına rağmen, KÇB20 yakıtının standardı sağladığı görülmektedir. Diğer yandan KÇB100 ün viskozitesi dizel yakıtından daha yüksek ölçülmüştür, ancak ölçülen değer EN standardı aralığında yer almaktadır Güç ve Tork Değerleri (Torque and Power Values) Tablo 4. Yakıt özellikleri (Fuel properties) Özellikler Dizel KÇY KÇB100 KÇB20 EN14214 Yoğunluk (kg/m 3 ) Setan Sayısı 55, Min 51 Akma Noktası ( C) Yaz 4,0 Kış -1,0 Alt Isıl Değer Kinematik Viskozite (mm 2 /s) Flash Point 2,49 60,5 24,28 170 4, ,99 79,5 3,5-5,0 - Farklı test yakıtlarından elde edilen tork ve güç değerlerinin motor devrine göre değişimi sırasıyla Şekil 2 ve 3 de verilmiştir. Bütün yakıtlar için en yüksek tork değeri yaklaşık 1600 dev/dk da ölçülmüştür. En yüksek tork değerleri KÇB100 ve KÇB20 biyodizeli kullanımı ile sırasıyla %11 ve %5 civarında düşüş yaşamıştır. Deneyler sırasında ölçülen maksimum fren gücü değerleri de bütün test yakıtları için yaklaşık 2200 dev/dk da ölçülmüştür. KÇB100 kullanımı deney motorunun fren gücü değerinde azalmaya yol açmıştır. Biyodizelin düşük ısıl değerinin motorun torkunda ve gücünde azalmaya yol açtığı düşünülmektedir. Ek olarak, biyodizelin dizele göre yüksek oksijen içeriği de düşük tork ve güç değerlerine yol açmıştır. Şekil 2. Test yakıtları için tork devir grafiği (Torque output versus engine speed for the test fuels) Şekil 3. Test yakıtları için güç devir grafiği (Brake power output versus engine speed for the test fuels) 3.3. NO X emisyonları (NO X Emissions) NOx emisyonlarının yanma sıcaklığı, oksijen yoğunluğu ve zamana bağlı olduğu bilinmektedir [17]. Özellikle sıcaklık NOx oluşumunda önemli rol oynamaktadır. Yüksek emisyon oluşumu yüksek sıcaklıklarda ve yüksek oksijen yoğunluğunda gerçekleşmektedir. NOx emisyonları maksimum yanma sıcaklığının 1800 K i geçtiği sıcaklıklarda önemli ölçüde artmaktadır [18]. NOx emisyon değişimi Şekil 4 te gösterilmiştir. Beklenildiği gibi, motorda KÇB kullanımıyla birlikte NOx emisyonu da artmaktadır. NOx oluşumu sıcaklığa duyarlı olduğundan, düşük devirlere doğru yük arttıkça NOx oluşumunun arttığı görülmektedir. KÇB nin viskozite ve yoğunluk değerlerinin dizele göre daha yüksek olduğu Tablo 2 de görülmektedir. Yakıtın viskozite ve yoğunluk değerlerinin NOx emisyonları üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Püskürtme esnasındaki yakıt sızıntısı artan viskoziteyle birlikte düşer ve bu durum püskürtme zamanlamasında gecikmeye sebep olur [19]. Püskürtülen yakıtın kütlesi de yoğunlukla ilgilidir çünkü yakıt püskürtme sistemleri püskürtülen yakıt miktarını hacme göre ayarlamaktadır [20]. Enjeksiyon zamanlamasındaki gecikme, püskürtülen yakıtın kütlesinin artması ve KÇB deki oksijen içeriğinden kaynaklanan yüksek yanma sıcaklığı yüksek NOx oluşumunun muhtemel nedenleri arasındadır. Ancak KÇB20 kullanımıyla birlikte NOx salınımının KÇB100 e göre düştüğü görülmüştür. Qi D.H. vd. [21], Ong H.C. vd. [22], Çelikten vd. [23], Şahin Z. [24], Sekmen ve Şen [25] yapmış oldukları çalışmalarda biyodizel karışım olarak 192 kullandığı zaman saf biyodizel kullanımına göre NOx emisyon değerlerinde düşüş gözlemlemişlerdir. eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Gumus [28], Dhar vd. [29], Öztürk [30] yüksek yük değerlerinde görülen artışın, düşük hava yakıt oranından dolayı oluşan lokal bölgelerdeki oksijen eksikliğinden kaynaklandığını belirtmişlerdir. Qi D.H. vd. [26] ve Palash vd. [27] biyodizel kullanımıyla birlikte CO emisyonunda düşüş olduğunu gözlemlemişlerdir. 4. SONUÇLAR (CONCLUSIONS) Emisyon ve motor performans deneyleri dört silindirli bir dizel motorundan gerçekleştirilmiştir. Karpuz çekirdeği biyodizeli ve hacimsel %20 lik dizelle karışımının motor performans, azot oksit ve karbon monoksit emisyonuna olan etkileri ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmadan aşağıdaki çıkarımlar yapılabilir. Şekil 4. Test yakıtları için NOx emisyonları grafiği (NOx emissions graph for test fuels) 3.4. CO emisyonu (CO emission) CO emisyonu, yakıtın eksik yanmasından dolayı meydana gelen bir emisyon türüdür. Yüksek derecede zehirli ve insan sağlığına zararlıdır. Qi D.H. vd. [26] ve Palash vd. [27] yapmış oldukları çalışmalarda CO oluşumunda motor devri, hava-yakıt oranı, enjeksiyon basıncı ve kullanılan yakıtın türü gibi birçok faktörün etkisinin bulunduğunu belirtmişlerdir. Biyodizelin tam yanmasını sağlayan yüksek oksijen içeriğinden dolayı, biyodizel kullanımıyla birlikte CO emisyonunda azalma görülmektedir. Şekil 5 te de görüldüğü gibi KÇB100 ve KÇB20 kullanımıyla birlikte CO emisyonu azalmaktadır. KÇB100 ve KÇB20 nin ölçülen setan sayısı, yoğunluk, viskozite ve akma noktası gibi yakıt özelliklerinin dizel ile yakın özellikte olduğu görülmüştür. Motor performans deneyleri sonucunda KÇB100 ve KÇB20 biyodizelinin kullanımıyla motorun güç ve tork değerlerinde düşüş görüldüğü ortaya çıkmıştır. Emisyon ölçüm testleri KÇB20 kullanımıyla CO ve NOx değerlerinin iyileştiğini ortaya çıkarmıştır. Sonuç olarak Karpuz çekirdeği biyodizelinin dizel motorlarda alternatif yakıt olarak kullanılabileceği belirlenmiştir. 5. SİMGELER (SYMBOLS) KÇY : Karpuz Çekirdeği Yağı NaOH : Sodyum Hidroksit FFA : Serbest Yağ Asidi KÇB : Karpuz Çekirdeği Biyodizeli KÇB20 : %20 Karpuz Çekirdeği Biyodizeli-%80 Dizel yakıtı KÇB100 : Karpuz Çekirdeği Biyodizeli %100 NOx : Azot Oksit CO : Karbon monoksit C/H : Karbon/Hidrojen oranı TEŞEKKÜR (ACKNOWLEDGEMENT) Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından TBMYO2012BAP2 numaralı proje ile desteklenmiştir. REFERANSLAR (REFERENCES) Şekil 5. Test yakıtları için CO emisyonları grafiği (CO emissions graph for test fuels) Egzozda CO yoğunluğunun düşmesine neden olan oksijenin biyodizellerde daha yüksek oranda olması bu düşüşün temel nedenidir. CO nun CO2 ye dönüşümü egzozdaki CO emisyonunu azaltmıştır. Biyodizeldeki dizele oranla düşük C/H oranı da CO değişmesine neden olmuştur. Yüksek yük değerlerinde görülen artış, düşük hava yakıt oranından dolayı oluşan lokal bölgelerdeki oksijen 1. Silitonga A.S., Masjuki H.H., Mahlia T.M.I., Ong H.C., Chong W.T., Boosroh M.H., Overview Properties of Biodiesel Diesel Blends from Edible and Non-edible Feedstock, Renewable Sustainable Energy Rev., 22: , Demirbas, A., Importance of Biodiesel as Transportation Fuel, Energy Policy, , Panwar N.L., Shrirame H.Y., Rathore N.S., Jindal S., Kurchania A.K., Performance Evaluation of a Diesel Engine Fueled with Methyl Ester of Castor Seed Oil, Appl. Therm. Eng., 30, , 4. Gülüm M., Bilgin A., Çakmak A., Comparison of optimum reaction parameters of corn oil biodiesels produced by using Sodium Hydroxide (NaOH) and Potassium Hydroxide (KOH), Journal of the Faculty of Engineering Architecture of Gazi University, 30 (3), , International Energy Outlook 2011, pdf
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x