Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

(directeur) (vakdocent gymnastiek)

Category:

Crosswords

Publish on:

Views: 17 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Beste ouders, Voor u ligt de tweede Unitwijzer van Middels deze Unitwijzer willen wij u op de hoogte houden van datgene wat uw kind(eren) hebben geleerd de afgelopen periode en wat er op het programma
Transcript
Beste ouders, Voor u ligt de tweede Unitwijzer van Middels deze Unitwijzer willen wij u op de hoogte houden van datgene wat uw kind(eren) hebben geleerd de afgelopen periode en wat er op het programma staat voor de komende periode. Ook andere onderwerpen en data, sommige n.a.v. vragen van ouders, zullen aan bod komen. De Unitwijzer zal in principe 5x per jaar worden uitgegeven. Daarnaast ontvangt u elke 2 weken de Infovalk, met daarin meer praktische informatie die op korte termijn van belang is. Leerkrachten en onderwijsassistenten Unit 1 (unitleider en mentor groep 1/2) (mentor groep 1/2) (mentor groep 3/4) (mentor groep 3/4) (onderwijsassistente en administratief medewerkster) (onderwijsassistente) Unit 2 (intern begeleider en leerkracht) (mentor en rekenspecialist) (mentor en taalspecialist) (onderwijsassistente) Agenda 12 april: adventuredag groepen 5 en 6 13 april: paasontbijt 14 april: goede vrijdag - vrij! 17 april: tweede paasdag - vrij! april: IEP eindtoets groep 8 21 april: koningsspelen 24 t/m 28 april: meivakantie 8 t/m 12 mei: talentenweek 10 mei: hoofdluiscontrole 15 mei: dode hoek demonstratie groep 7 16 mei: praktisch verkeersexamen groep 7 Ontwikkeling Kindcentrum Woensdag 8 maart hebben we weer een medewerkersavond gehad. Tijdens deze avond zijn er verschillende werkgroepen met elkaar aan de slag gegaan: - De werkgroep Talententijd heeft gesproken over het doel en de visie op Talententijd, wat levert het op voor kinderen/ouders en medewerkers, talentenkaarten (kaarten die wij aan ouders uitdelen waarop zij kunnen aangeven of ze iets willen betekenen tijdens Talententijd). Zowel in de centrale hal als bij Pierewiet komt een Talentenmuur waar we de talentenkaarten willen ophangen en foto s van de kinderen tijdens talententijd. - De werkgroep opening kindcentrum heeft met elkaar een brainstormsessie gehad. Op woensdag 5 juli gaan we ons kindcentrum namelijk officieel openen en zullen wij voortaan onder een nieuwe naam verder gaan. We zullen deze dag samen met de kinderen, ouders en medewerkers vieren. - De werkgroep KiVa heeft gesproken over het kindcentrum breed maken van KiVa, dus het toepassen bij het kinderdagverblijf en de BSO (buitenschoolse opvang) - De werkgroep peuter-kleuteractiviteiten heeft met elkaar gesproken over het belang van de samenwerking tussen kinderdagverblijf en onderwijs en wat dit oplevert. (directeur) (vakdocent gymnastiek) 1 Korte terugblik: wat hebben we gedaan en geleerd? Groep 1-2 Het thema was Kunst We hebben over allerlei dingen die met kunst te maken hebben geleerd. Bij kunst denken mensen vaak meteen aan schilderijen en standbeelden. Maar wist u dat muziek ook kunst kan zijn? De kinderen weten er nu bijna alles van. Groep 3-4 Wat hebben we een leuke groep! Groep 3 en 4 spelen zo leuk met elkaar op het schoolplein en ook tijdens Talententijd is het erg gezellig. We helpen elkaar, geven elkaar complimenten en kunnen vertellen waar we trots op zijn. Daarvoor hebben we een trots stoel. Op dinsdag en donderdagmiddag doen wij samen met de kleuters en de peuters van Pierewiet allemaal leuke activiteiten. Wist u dat je met je tenen kan schilderen? En dat de kinderen een prachtige Mondriaan kunnen schilderen? Groep 3 De nieuwe woordtypen die we gaan leren lezen zijn: - samengestelde woorden van twee lettergrepen met letterclusters, zoals: hijskraan; - woorden van één lettergreep met een cluster van drie medeklinkers vooraan of achteraan, zoals: strik en markt; - woorden van één lettergreep die eindigen op -aai, -ooi of -oei, zoals: haai, kooi en roei; - woorden van twee lettergrepen die eindigen op -e, zoals: korte; - woorden van twee lettergrepen die eindigen op -en, -er of -el, zoals: bloemen, tijger en mantel; - woorden van twee lettergrepen met in het midden twee dezelfde medeklinkers, zoals: takken; - woorden van twee lettergrepen met het voorvoegsel be-, ge- of ver-: betaal, gezien en vertel. Regelmatig herhalen we de woordtypen die we al geleerd hebben. Vooruitblik wat gaan we doen en leren? Het thema van groep 1-2 is Dieren en Pasen Taal Groep 1/2 We besteden aandacht aan de cyclus van ei tot kip en de verzorging van dieren. Wat we gaan leren: - iets op een begrijpelijke manier onder woorden brengen, eigen taalgebruik verbeteren - een meervoudige instructie begrijpen en uitvoeren - een gesprek voeren en en vragen stellen - met plezier, maar ook kritisch, naar een verhaal luisteren - de letters p en h herkennen en benoemen - rijmwoorden herkennen en gebruiken - hakken en plakken k-i-p wordt kip. - zinnen en woorden herkennen en zelf zinnen maken - begin- en eindklank in een woord herkennen wat hoor je vooraan? 2 Groep 4 We leren: - dat je een woord kunt uitleggen met een voorbeeld. - wat een vraagzin is en kunnen deze herkennen. - informatie verzamelen over een onderwerp. - elkaar vragen stellen. - dat je zinnen langer en korter kunt maken. - hoe je met woorden van een woordweb zinnen kunt maken. - dat er verschillende soorten zinnen zijn. - een weettekst in goede volgorde kan zetten. - regelwoorden met open en gesloten lettergrepen. - onthoudwoorden met ~f en ~v, ~s en ~z, ~ou en ~au en ~ch ~cht + ~gt Rekenen Groep 1/2 Tellen en getalbegrip - zelf tellen tot tenminste 10 - vanaf verschillende getallen tot 10 verder kunnen tellen - terug kunnen tellen vanaf getallen tot en met 6 - aanwijzend en resultatief tellen tot tenminste 10 - getalsymbolen 7 en 9 herkennen - de rangtelwoorden tot tenminste 6 toepassen - voorwerpen classificeren op basis van eigenschappen - objecten vergelijken en ordenen naar lengte en gewicht - begrippen zoals groot, dik en hoog, vol, leeg, meer, minder en zwaar - tegenstellingen herkennen en gebruiken: grootste - kleinste kuiken - tijdsbegrippen: dag, nacht, ochtend, middag, avond, vandaag, gisteren, morgen - alle dagen van de week en het seizoen lente benoemen - cirkel, vierkant, rechthoek en driehoek benoemen - de kleuren bruin, rood, geel, groen, zwart, wit benoemen - voorwerpen op één kenmerk sorteren - eenvoudige bouwwerkjes na bouwen aan de hand van een foto of tekening - eenvoudige routes volgen en beschrijven Groep 3 De kinderen leren: - Tellen tot 50 en rekenen op het rekenrek tot 20 - Splitsen tot 10 - Geldsommen met munten van 1,2 en briefjes van 5, 10 en Hele en halve uren - Getalbeelden herkennen - Getallen op de juiste plek op de getallenlijn kunnen plaatsen. Groep 4 - De kinderen leren naast de hele, halve en kwartieren nu ook 5 en 10 over en voor het hele en halve uur. - De kinderen leren om geld te wisselen en terug te betalen - De kinderen leren de tafel van 1,2,3,4,5 en De kinderen leren + - sommen maken over het tiental heen tot de De kinderen leren centimeters te meten met een liniaal; en lengtes en breedtes in te schatten Wereldtijd Groep 1 tot 4 De lessen Engels staan in het thema van Me and spring. De kinderen oefenen de woorden: ant, ladybird, caterpillar, beetle, bee, fly, lamb, easter, spring, butterfly, mosquito, blue, strawberry, cherry, pear, glass, plate, fork en spoon. Verkeer De kinderen leren de betekenissen van verschillende verkeersborden en kunnen verschillende verkeerssituaties beoordelen en inschatten. - meetkundige begrippen: achter, naast, in, op, boven, onder, dichtbij en ver weg 3 Korte terugblik: wat hebben we gedaan en geleerd? Musicalles In de maanden januari, februari en maart hebben de kinderen musicalles gehad van meester Danny. Hij is met de kinderen gaan dansen op verschillende liedjes. Wekelijks hebben zij de dans uitgebreid met nieuwe danspassen. Sinds deze week is juf Sandra weer terug. Zij is begonnen met de zang- en acteerlessen. Talentenweek Tijdens de laatste talentenweek hebben de kinderen deelgenomen aan verschillende workshops. Een workshop bij de goudsmid, theatersport, Mad Science, boetseren, tekenen bij Ivo van IJzendoorn, knikkerbanen maken met Jan de Graaff en logo s ontwerpen bij Naomi Jansen. Presentaties De kinderen zijn naast het werk op de weektaak ook bezig met het maken van een presentatie. Op het moment dat zij klaar zijn met de weektaak, gaan zij hieraan werken. Elk kind kiest een onderwerp, geeft dit door aan de juf en gaat vervolgens een Google presentatie ontwerpen. Zodra de presentatie klaar is, wordt deze gepresenteerd voor de klas. De leerkrachten zullen bijhouden hoe vaak een kind een presentatie maakt. Dit is enkel een aanvulling op het dagelijkse programma. Vooruitblik wat gaan we doen en leren? Taal Het thema is Cultuur Groep 5 - Hoofdlijn in informatieve en betogende teksten ontdekken - Materialen verzamelen bij een presentatie - Zinsdelen herkennen in de zin - Voegwoorden - Bijschrift schrijven bij een afbeelding - Een nieuwsbericht schrijven en beschrijving maken Groep 6 - Hoofdlijn in informatieve en betogende teksten begrijpen - Een presentatie houden met ondersteunende materialen - De gebiedende wijs - Samengestelde zinnen - Zinnen inkorten tot een kernzin (gezegde en persoonsvorm) - Advertentie schrijven Groep 7 - Informatie verzamelen en hiermee een boeiende presentatie voorbereiden - Aantekeningen maken tijdens een presentatie - Het verschil tussen hoofdzinnen en bijzinnen - Voltooide tijd en onvoltooide tijd - Zinnen in bedrijvende vorm en lijdende vorm - Een formulier invullen, een instructie en een nieuwsbericht schrijven - Woorden en uitdrukkingen uit Griekse mythologie Groep 8 - Presentaties (voorbereiden, improviseren en aantekeningen maken tijdens een presentatie) - Het verschil tussen hoofdzinnen en bijzinnen - Zinsdelen benoemen: persoonsvorm, onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp - Zinnen in bedrijvende vorm en lijdende vorm - Verslag schrijven van een interview - Routebeschrijving schrijven 4 - Teksten schrijven voor een collage - Woorden in een andere context en woorden met een niet-letterlijke betekenis Rekenen Groep 5 -getallen tot 1000 plaatsen op de getallenlijn -plus- en minsommen tot 1000 oplossen door te splitsen -grote keer- en deelsommen oplossen door te splitsen - getallen aanvullen tot 1000 (context grammen en milliliters) - omtrek berekenen - eenvoudige tabellen en grafieken aflezen - schatten hoeveel een voorwerp weegt Groep 6 -getallen tot plaatsen op de getallenlijn en ordenen van klein naar groot -Onder elkaar (cijferend) plus- en minsommen oplossen - Keersommen met centen (12 x 0,08) oplossen - Grote keer- en deelsommen oplossen door te splitsen - Rekenen met breuken (⅓ van 300 cm) - Tijd: berekenen wat de eindtijd is van een televisieprogramma en klokkijken tot op de seconde precies - Rekenen met schaal (1 cm op de kaart is 3 km in het echt) Groep 7 - Hoofdrekenen met getallen tot en met Onder elkaar (cijferend) plus-, min- en keersommen oplossen - Deelsommen oplossen met een staartdeling - Plus- en minsommen oplossen met breuken en kommagetallen - Nieuwe prijs berekenen (20% korting op een trui van 40,- euro) - Berekenen welk percentage bij een verhouding hoort (60 op de 120 = 50%) - Inhoud berekenen in dm3 en liters groep 8 - Hoofdrekenen met (komma)getallen tot en met Onder elkaar (cijferend) plus-, min- en keersommen met kommagetallen oplossen - Grote deelsommen oplossen met een staartdeling - Getallen omzetten naar Romeinse cijfers - Gemiddelde berekenen - Min-, plus-, keer-, en deelsommen oplossen met breuken - Getalrijen van kommagetallen (drie decimalen) afmaken - Aanbiedingen van premies met elkaar vergelijken door middel van een verhoudingstabel - Berekenen hoeveel procent korting de klant krijgt Wereldtijd groep 5 en 7 Tijdens de lessen geschiedenis zullen de kinderen leren over de middeleeuwen. Tijdens de aardrijkskundelessen zullen de kinderen leren over het platteland. groep 6 en groep 8 Tijdens de lessen geschiedenis zullen de kinderen leren over de industriële revolutie. Tijdens de aardrijkskundelessen zullen de kinderen leren over klimaten en streken. Naut Groep 5 en 7, Groep 6 en 8 De komende tijd gaan we met Naut voornamelijk projectmatig aan het werk. De kinderen bereiden een presentatie voor over de doelen die gesteld worden voorafgaand aan de les. De kinderen krijgen een cijfer voor de presentatie voor de klas. De presentaties zijn op vele manieren, van woordvelden tot het maken van schema s. Er zullen voor alle groepen dus géén toetsen komen voor Naut. 5 Huiswerk Maandag: Groep 7 en 8 maken wekelijks werkwoordspelling in het werkboekje wat zij mee naar huis hebben. Op maandag leveren zij dit in en kijken we met elkaar de spelling van de werkwoorden na. Dit komt regelmatig terug in de lessen en sluit hier dan ook op aan. Dinsdag: Op dinsdag maken álle leerlingen de woordenschatles bij Nieuwsbegrip. Wekelijks gaat dit over een nieuw actueel onderwerp. De leerkracht geeft de les in de klas, waarna de kinderen thuis inloggen en het huiswerk maken. Woensdag: Groep 5 en 6 maken wekelijks een blad spelling, waarmee zij de spellingsafspraken herhalen. Dit krijgen zij omdat het van belang is dat álle afspraken regelmatig terugkomen om goed te automatiseren. Donderdag: De kinderen kunnen alle themawoorden van het nieuwe thema vinden in het online programma BLOON. Incidenteel: De kinderen krijgen incidenteel huiswerk mee om de toetsen te leren voor de zaakvakken en Engels. Hierover houden wij u per op de hoogte. Bureau Halt De kinderen van groep 7 en 8 hebben twee voorlichtingen gekregen van bureau Halt. De thema s waren online veiligheid en invloed van de groep. In de voorlichting online veiligheid hebben de leerlingen besproken wanneer je op internet te ver gaat. Dit hebben ze gedaan door een aantal waargebeurde verhalen te onderzoeken. Halt heeft met de leerlingen besproken wat er is gebeurd, of het strafbaar is, wie het slachtoffer is en welke straf de dader krijgt. Op die manier hebben de leerlingen geleerd dat niet alles even onschuldig is en wat de gevolgen zijn als je te ver gaat. Ook is besproken met de leerlingen hoe ze kunnen voorkomen dat ze in zo n situatie terecht komen en wat ze kunnen doen als dat toch gebeurt. In de voorlichting invloed van de groep is samen met de leerlingen uitgezocht wat groepsdruk eigenlijk is. Door middel van een test hebben de leerlingen ontdekt hoe groepsdruk werkt en hoe gevoelig zij er zelf voor zijn. Ook heeft Halt met de leerlingen een aantal waargebeurde verhalen van jongeren die bij Halt zijn geweest besproken. Deze jongeren hebben allemaal iets gedaan onder invloed van groepsdruk. De leerlingen hebben bedacht hoe deze jongeren een volgende keer beter met groepsdruk om kunnen gaan. De leerlingen hebben tips mee gekregen om hiermee om te gaan. 6
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x