Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Dinsdagochtend als we op school komen hopen we natuurlijk dat de Sint langs is geweest met een verrassing..

Category:

Scrapbooking

Publish on:

Views: 42 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Schoen zetten We hebben van de Sint vernomen dat we onze schoen mogen zetten op school! Zowel voor de Jupiterstraat als voor de Serooskerkestraat. Dit zal gebeuren op a.s. maandag 26 november. Dinsdagochtend
Transcript
Schoen zetten We hebben van de Sint vernomen dat we onze schoen mogen zetten op school! Zowel voor de Jupiterstraat als voor de Serooskerkestraat. Dit zal gebeuren op a.s. maandag 26 november. Dinsdagochtend als we op school komen hopen we natuurlijk dat de Sint langs is geweest met een verrassing.. We wachten in spanning af Pilot De Plusklas De directie en onze intern begeleider Jessica Klanderman zijn de afgelopen periode druk in de weer geweest met het onderzoeken van de mogelijkheden voor het opzetten een plusklas voor meerbegaafde leerlingen. Wij zijn in overleg met onze Agora collega s van De Hoeksteen om zo een klas op te zetten. De screening en de gesprekken met de leerkrachten betreffende de Plusklas hebben plaatsgevonden. Vorige week zijn de ouders van de deelnemende leerlingen uitgenodigd voor een intakegesprek, welke de komende twee weken gehouden zullen worden. Het betreft hier leerlingen uit de groepen 5 en 6 van de locatie Serooskerkestraat en Jupiterstraat. In overleg met de Hoeksteen is overeen gekomen dat de plusklas zal plaatsvinden op de dinsdagmiddag (tijdens schooltijd) op de locatie Braillestraat van de Hoeksteen. Met vriendelijke groet, Jessica Klanderman (IB) Tussenrapporten Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 7 een tussenrapport gekregen. Naar aanleiding van dit tussenrapport worden sommige ouders uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek met de leerkracht. De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben geen tussenrapport. Mocht u toch heel erg graag de leerkracht van uw kind wilt spreken dan kunt u een afspraak maken met de leerkracht. Ouderbetrokkenheid Op woensdag 21 november hebben een paar teamleden een conferentie gevolgd over ouderbetrokkenheid. We waren al met het onderwerp bezig omdat we van verschillende kanten informatie hebben ontvangen over dit belangrijke onderwerp. We kregen op deze middag te maken met het verschil tussen ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid. Ook hebben we ons gebogen over de vraag hoe we dit kunnen versterken binnen de school. Aan het einde van de middag waren we allen ervan overtuigd dat we samen (ouders en school) veel beter de ontwikkeling van het kind kunnen dienen. Samen verantwoordelijk op een gelijkwaardig niveau! Enkele zaken die we meenamen: - De communicatie met ouders is vaak eenzijdig, slechts mededelend - Samen verantwoordelijk houdt ook dat we samen verantwoordelijk zijn voor de behaalde opbrengsten - De school groeit in kwaliteit als de ouders daadwerkelijk zich betrokken weten en de mogelijkheid krijgen om dat uit te voeren. Naast deze verhelderende middag kwamen we enthousiast en geïnspireerd thuis. We concludeerden dat we hier graag wat meer stappen willen zetten als het om ouderbetrokkenheid gaat! Ik denk zo maar dat u het komende jaar meer van zult merken: ouderbetrokkenheid = schoolverbetering en wie wil dat niet? Gerrit Kramer. Pepernoten bakken Met de hulp van een boel moeders hebben de kleuters van de Jupiterstraat afgelopen week pepernoten gebakken. Het was heel gezellig in de aula en de hele school rook heerlijk. Onze dank gaat uit naar de moeders die geholpen hebben. DE JARIGEN NOVEMBER Zoë Portier 6 JUP Doortje ten Wolde 7B JUP Indy Out 7A JUP Casper Nassette 4/5SER Merel Monker 7A JUP Noah Langereis 3/4 SER Tije Verloop 3 DECEMBER Lakisha Solingen Nick van Olst 6 JUP Daniëlle Steen 6 SER Lisanne Bos 7B JUP Bay Can Stijn Berrens 2 A JUP Thomas Hoff 8A JUP Brief van Gemeente Zaanstad Vangnetregeling zwemlessen Geachte ouder, verzorger, Tot onze spijt, heeft de gemeenteraad van Zaanstad moeten besluiten om met ingang van het schooljaar het schoolzwemmen niet meer te subsidiëren en daarmee het schoolzwemmen af te schaffen. De overweging bij het afschaffen van het schoolzwemmen was gemaakt in het kader van de noodzakelijke bezuinigingen op sport. Belang van zwemlessen Leren zwemmen is in onze waterrijke omgeving belangrijk. Wij wonen in de buurt van water en zoeken het water ook graag op in een van de zwembaden of recreatieplassen. Daarom is het belangrijk dat uw kind al op jonge leeftijd leert zwemmen. Zwemlessen volgen Inschrijven voor zwemlessen kan bij de Stichting Zwembaden Zaanstad vanaf de leeftijd van 4,5 jaar. In Zaanstad is het volgen van zwemles mogelijk in de volgende gemeentelijke zwembaden (zie ook Zwembad de Slag Zwembad Zaangolf Zwembad de Watering Koningsgeelstraat 3 Wezelstraat 1b Noordsterweg NA Zaandam 1541 LZ Koog aan de Zaan 1521 JS Wormerveer (075) (075) (075) De Regeling Schoolgaande Kinderen De kosten om uw kind zwemles te laten volgen, kunnen mogelijk een belemmering vormen. Als u een laag inkomen heeft, kunt u beroep doen op de Regeling Schoolgaande Kinderen. Op deze manier wil de gemeenteraad u ondersteunen bij het behalen van een zwemdiploma door uw kind. De Regeling Schoolgaande Kinderen is bestemd voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Indien de kosten voor zwemlessen te hoog zijn voor uw gezinssituatie, kunt u een beroep doen op deze regeling. Voor het vaststellen van het recht op deze regeling zal uw inkomen worden getoetst. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de leeftijd van uw kind(eren). Voor meer informatie over deze regeling, verwijs ik u door naar de brochure Wegwijzer in de minimaregelingen, te vinden via Hoogachtend, namens burgemeester en wethouders van Zaanstad, wethouder Sport en recreatie, J. Olthof Agenda 26 en 27 november - adviesgesprekken VO voor de kinderen van de groepen 8 27 november - I & Z vergadering 29 november - GMR vergadering 5 december - Sinterklaasviering in de klas 14 december - afsluiting blok 2 De Vreedzame School 20 december - kerstdiner van uur, info volgt 24 december 2012 tot en met 4 januari Kerstvakantie Activiteitenprogramma Kinder Crea Club Waar: Wanneer: Voor wie: Kosten: buurtcentrum de Pelikaan, Kervelstraat 185a woensdagmiddag van uur alle kinderen van 6 tot 9 jaar. Graag tel.nr. van ouders / verzorgers. 1,- per keer. Je hoeft je niet van tevoren op te geven 28 nov Sinterklaas memory maken 5 dec Sint of Piet aan een parachute of in een luchtballon 12 dec Verjaardagskalender maken 19 dec Een kandelaar of kerstklok schilderen en versieren voor de Kerst Voor meer informatie neem contact op met Slavica van Vliet, tel
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x