Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

DIGITALE OBSERVATIE TOOL

Category:

Poems

Publish on:

Views: 24 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
DIGITALE OBSERVATIE TOOL Ik laat me toch niet door de inspectie vertellen wat er in onze lessen gebeurt? directeur VMBO KWALITEIT EN ONTWIKKELING: DE FOCUSPUNTEN VOOR DE SCHOOLLEIDER Het observeren van
Transcript
DIGITALE OBSERVATIE TOOL Ik laat me toch niet door de inspectie vertellen wat er in onze lessen gebeurt? directeur VMBO KWALITEIT EN ONTWIKKELING: DE FOCUSPUNTEN VOOR DE SCHOOLLEIDER Het observeren van lessen en het terugkoppelen van observaties is belangrijk voor de ontwikkeling van de docenten en de kwaliteit van het onderwijs. Dat weten we. Of het nu om een functioneringsgesprek gaat, of om gerichte coaching: als je een les goed observeert en kort daarop feedback geeft, leert iedereen daarvan, de docent en de observator. Lesobservaties en feedbackgesprekken zijn misschien wel de belangrijkste instrumenten in de ontwikkeling van onderwijs en onderwijzend personeel. Maar we weten ook dat lesobservaties en evaluatiegesprekken vaak worden uitgesteld. Waarom? Ze kosten veel tijd en je moet ze zorgvuldig uitvoeren, anders kosten ze nog meer tijd en leveren ze vooral stress en gedoe op. Een van de belangrijkste aanknopingspunten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, is feedback op de manier van lesgeven. Feedback wint aan kracht als die op teamniveau is ingebed in bredere analyses van de resultaten van de leerlingen, als leraren elkaar ook feedback geven, als wordt nagegaan of eerder gestelde verbeterdoelen zijn gehaald en als de feedback aansluit op de koers van de school of instelling. Dit blijkt voor veel teams nog een forse opgave. Bron: Onderwijsjaarverslag 2013/2014, Inspectie van het Onderwijs. EEN DIGITALE LESOBSERVATIE APP Van Loo en partners en e-loo zijn vaak intensief betrokken bij onderwijsvernieuwingen en kwaliteitsverbetering in scholen. Daardoor weten we hoe het werkt in de praktische uitvoering van dit soort projecten. Ook hierin zijn lesobser vatie en feedbackgesprekken van essentieel belang. Vaak gaat veel energie verloren door al het papierwerk en komt er al snel teveel tijd tussen een lesobservatie en het feedbackgesprek. Bovendien horen we van schoolleiders dat zij de analyse en objectieve interpretatie van lesobservaties een lastige klus vinden. Het gebruik van verschillende kijkwijzers maakt het niet eenvoudiger om op langere termijn objectief te blijven kijken naar de medewerkers. En dat is voor ontwikkeling en beoordeling wel nodig. Wij ontwikkelden daarom een eenvoudige en gebruiksvriendelijke lesobservatie app, waarmee we efficiënt en gestructureerd een les kunnen observeren. We kiezen ervoor om te observeren aan de hand van de indicatoren van de Onderwijsinspectie èn door de school geformuleerde indicatoren. Met deze webapp wordt het mogelijk om observaties op team-, opleidings-, leerjaar- en schoolniveau te analyseren. Aanvankelijk gebruikten wij de app alleen intern voor nulmetingen of als monitoringsinstument bij onze eigen trajecten op scholen, maar al snel wilden onze klanten de app zelf gebruiken. Met de toevoeging van een mailfunctie en een privacybeleid groeide een kleine pilot uit tot een groot project, met 35 scholen en uitstekende resultaten. Inmiddels zijn we toe aan een nieuwe versie. De Digitale Observatie Tool (DOT) versie 2.0 is vanaf augustus 2015 beschikbaar voor het primair en het voortgezet onderwijs. Door de toevoeging van evaluatieformulieren voor leerlingen en de betreffende docent zelf ontstaat in de DOT een volledig beeld van een les of een (onbeperkt) aantal lessen. Daarnaast zijn de statistische analyses uitgebreid en is het mogelijk met een benchmarkfunctie de ontwikkeling van de didactiek anoniem te vergelijken met die van vergelijkbare andere scholen, opleidingen of vaksecties. Wij gebruiken de DOT voor trainingen en onderzoek, maar voor de scholen wordt dit instrument steeds belangrijker bij de uitvoering van het personeelsbeleid. DEMO Kijk voor een demo op login gegevens: gebruikersnaam: en wachtwoord: demo. Je kunt een observatie doen en analyses maken, het registreren van observaties uitproberen enz. VOORDELEN VAN EEN DIGITAAL INSTRUMENT De algemene voordelen van digitaal werken zijn bekend: minder papierwerk, tijdbesparing, overzichtelijk, direct en gemakkelijk opslaan van informatie. De belangrijkste voordelen van de DOT 1 Lesobservaties: door het digitaal werken kun je direct tijdens de les zowel je waarnemingen als je toelichting noteren. Een verslag van je lesobservatie is niet meer nodig. Je kunt je observatie ook meteen mailen, met een uitnodiging voor de nabespreking. 2 Analyses: het is mogelijk om snel en objectief analyses te produceren, van één bepaalde docent, van een hele vakgroep, een afdeling, van het team of van de hele school, over een kortere of een langere periode. Met deze analyses stel je bijvoorbeeld vast: of een innovatie kans op succes heeft of een ontwikkelpunt zich bij meerdere docenten voordoet of de lessen in het algemeen aan de eisen voldoen van de inspectie van het onderwijs. 3 Evaluatieformulieren: de geobserveerde docent kan na de les een zelfevaluatieformulier invullen. Ook de leerlingen kunnen de geobserveerde les evalueren met behulp van een korte overzichtelijke leerlingevaluatie. In de nabespreking geeft dit een compleet beeld van de geobserveerde les. De DOT werkt met zowel eigen indicatoren die een school zelf heeft geformuleerd als met de indicatoren uit het toezichtskader. Met de DOT wordt de beoordeling van het onderwijsleerproces door de inspectie nagenoeg voorspelbaar. Maar uit eigen waarnemingen blijkt ook of schooleigen waarden en normen in de lessen tot hun recht komen, bijvoorbeeld de toepassing van de docentrollen die een schoolteam belangrijk vindt. Indicator 9: De leraar stemt de instructie af op verschillen tussen leerlingen. UITGANGSPUNTEN EN FILOSOFIE FEEDBACK IS CONCREET Moving schools hebben een gezamenlijke visie op leren * Als een schoolteam een duidelijke visie op onderwijs en leerlingen heeft en - daaruit afgeleid een helder beeld van wat leraren in die school nodig hebben om goed te kunnen werken, is dit snel te vertalen naar concrete indicatoren. Bij deze vertaling gaat het om de formulering van objectief zichtbaar gedrag dat je in de les wilt waar nemen. We helpen graag met formulering en validering van deze indicatoren, voordat het instrument geïmplementeerd wordt. En natuurlijk is er de landelijke benchmark met de indicatoren uit het toezichtskader van de inspectie. Die leveren een solide basis op voor een analyse van het onderwijsleerproces. Ontwikkeling is belangrijker dan beoordeling Het gaat niet primair om een oordeel. Het gaat erom dat je in een team gezamenlijk een richting en de kwaliteit van de ontwikkeling afspreekt. Daarmee creëer je een sfeer waarin leren mag. Evengoed is het resultaat van een serie lesobservaties een solide basis voor een beoordeling. Zo lang die maar gezien wordt als een startmeting en een beginpunt van een ontwikkeling, is daar niets mis mee. De DOT is niet bedoeld om disfunctioneren vast te leggen. Daar heb je tenslotte geen analyse-instrument voor nodig. Wat de observator noteert, betreft alleen hetgeen hij/ zij heeft waargenomen, objectief en concreet. Dat betekent: geen interpretatie en geen oordeel. Feedback geven is in de eerste plaats een spiegel voorhouden: dit heb ik gezien. Analyses en interpretaties mogen daarop volgen, maar het gaat om waarneming van feitelijk gedrag. Daarom hanteren we bij elke indicator een 4-puntsschaal: 4 = het gedrag wordt vaak genoeg gezien, zodanig dat het zichtbaar effectief is. 3 = het gedrag wordt voldoende gezien en er is ruimte voor verbetering. 2 = het gedrag wordt wel gezien, maar te weinig en het is niet zichtbaar effectief. 1 = het gedrag wordt niet gezien, terwijl dat wel mag worden verwacht in de betreffende les. nvt = deze indicator is niet relevant in deze les. Coaching Na de start van een vernieuwings- of verbetertraject, is het mogelijk om de DOT in te zetten voor collegiale consultatie, intervisie en/of coaching. Aan de DOT kunnen coachingssessies worden toevoegd, speciaal gemaakt om te observeren op specifieke indicatoren. Deze (gedrags-)indicatoren kunnen naar behoeven ook verder worden gespecificeerd. De observaties die in dit gedeelte worden verricht, worden niet meegenomen in analyses en de benchmark. Ze worden puur benut voor de bespreking van persoonlijke ontwikkeling. * The Cruising School: The Unidentified Ineffective School, In: No Quick Fixes - Stoll and Fink London (1998) OBSERVEREN VAN EEN LES - DE PRAKTIJK Aan het begin van de les die je gaat observeren, open je je tablet of laptop en je logt in. Dit duurt 10 seconden. Je selecteert de docent die je gaat observeren en je start met observeren aan de hand van een lijst met de 10 indicatoren uit het toezichtskader van de onderwijsinspectie, aangevuld met specifieke indicatoren van jouw school. De eerste 20 minuten van de les gebruik je om alle indicatoren te scoren op een 4-puntschaal. Na een eerste registratie loop je alles nog eens na en neem je de tijd om in elk geval bij een score 1, 2 en 3 toe te lichten wat je gezien hebt en waarom dat niet voldoende is. Na afloop van de les kun je nog algemene feedback toevoegen. Vervolgens kun een aantal keuzes maken: Je mailt de observatie direct, met een uitnodiging voor de nabespreking, aan de geobserveerde docent. Om een compleet beeld te krijgen van een les is het mogelijk om de docent, een zelf-evaluatieformulier te mailen en /of de leerlingen die de betreffende les hebben gevolgd een leerling-evaluatie te mailen. Je krijgt een signaal wanneer de docent het zelf-evaluatieformulier heeft ingevuld en dan mail je je eigen observatie met een uitnodiging voor de nabespreking. Om een optimaal leereffect te genereren is het van belang dat de nabespreking op korte termijn wordt gepland. Tijdens het feedbackgesprek merk je dat het gesprek prettiger en effectiever verloopt als je praat over feitelijke voorbeelden. MANAGEMENTINFORMATIE In de DOT is het mogelijk om op verschillende niveaus analyses uit te voeren op de lesobservaties die er binnen een school, opleiding, leerjaar of vaksectie zijn uitgevoerd. De statistische bewerkingen die kunnen worden gebruikt zijn: het gemiddelde, de spreiding en de mediaan. Met deze analysefuncties kun je bijvoorbeeld tijdens een teambespreking zichtbaar maken of een uitgevoerd verbeterplan of de implementatie van een vernieuwing een positief effect heeft op de kwaliteit van de lessen. Of in een gesprek met een vaksectie kun je aangeven welke mogelijke oorzaken van opgemerkte doorstroomproblemen je hebt gezien in de lessen van die sectie. En natuurlijk kun je een analyse op teamniveau gebruiken voor een jaarverslag, een evaluatierapport of een inspectiebezoek. Het maken van elke analyse kost minder dan één minuut van je tijd. De benchmark Per 1 augustus 2015 wordt de benchmark actief. Iedere school, afdeling of opleiding kan zichzelf dan vergelijken met andere scholen in Nederland die de DOT gebruiken. BEVEILIGING EN PRIVACY e-loo maakt gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Om een veilige verbinding met de server tot stand te brengen wordt gebruik gemaakt van een Secure Sockets Layer (SSL) certificaat. Dit zijn protocollen voor het creëren van een versleutelde verbinding tussen de server en internetbrowser. Deze verbinding verzekert dat alle gegevens, die tussen de server en browser worden verstuurd, geheim blijven voor buitenstaanders en niet gestolen kunnen worden. SSL is een standaard die wordt gebruikt door miljoenen websites voor het beveiligen van online transacties door persoonlijke informatie, zoals creditcard- en adresgegevens, te versleutelen. Onze webapplicaties draaien op servers van een hosting service provider in Nederland. Ook de hosting service provider hanteert strikte veiligheidsprocedures. Met elke school wordt een passende rechtenstructuur afgesproken.. Bij e-loo worden persoonlijke gegevens uitsluitend in opdracht van de opdrachtgever bewerkt of voor technische doeleinden zoals updates, een en ander overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. ZAKELIJK AANBOD De Digitale Observatie Tool (DOT) is een web applicatie die technisch gemakkelijk kan worden geïmplementeerd op één school of op meerdere scholen tegelijk. De school koopt een licentieovereenkomst voor één of meerdere jaren, waarmee de school toegang krijgt tot de DOT voor het houden van een onbeperkt aantal observaties en analyses. De school kan kiezen voor het basispakket, eventueel uitgebreid met de coachingsessies, een inkijkexemplaar of de (zelf)-evaluatieformulieren. Verder krijgen de gebruikers en de intern applicatiebeheerder een starttraining van 2 uur waarin het functionele gebruik van de DOT wordt behandeld. Vanzelfsprekend is er een helpdesk die van uur bereikbaar is voor technische - en inhoudelijke vragen. Voor een offerte, een afspraak of een presentatie kun je contact opnemen met Kim Höppener. POWERED BY interactief leren Ervaring leert dat de implementatie en het gebruik van de DOT beter verloopt bij voldoende begeleiding en training. Wij hebben goede resultaten geboekt met het volgende concept: 1 technische implementatie 2 organisatorische implementatie door de school 3 training functioneel gebruik + observeren in de praktijk (1 dagdeel) 4 training implementatie binnen de kwaliteitszorg + het personeelsbeleid (1 dagdeel) 5 2 à 3 maanden gebruik van de DOT 6 training feedbackgesprekken n.a.v. een lesobservatie (1 dagdeel) 7 na 1 jaar gebruik: evaluatiegesprek. e-loo BV Prof. Lorentzlaan HC Zeist
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x