Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

De nieuwe zwemwaterwet. Chris van Veluwen technisch coördinator

Category:

Travel & Places

Publish on:

Views: 32 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
De nieuwe zwemwaterwet Chris van Veluwen technisch coördinator De nieuwe zwemwaterwet WHVBZ (Wat) Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden 1969 laatste wijziging 2000 BHVBZ (Hoe) Besluit
Transcript
De nieuwe zwemwaterwet Chris van Veluwen technisch coördinator De nieuwe zwemwaterwet WHVBZ (Wat) Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden 1969 laatste wijziging 2000 BHVBZ (Hoe) Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden 1984 laatste wijziging 2000 De nieuwe zwemwaterwet De feiten: 1 januari 2014 nieuwe zwemwaterwet 2012 voorbereiding e en 1 e kamer Overgangsperiode invoer op locatie Gebaseerd op doelvoorschriften Hygiëne- en veiligheidsplan (HPV) 29 april 2011 formele reactie SFN naar I&M (ministerie Infrastructuur & Milieu) Andere parameters voor zwemwater BoZt gevraagd voor inbreng vanuit het veld (Bracheorganisatie Zwembadtechniek) Wat zou ik willen veranderen in de nieuwe zwemwaterwet Formele reactie Sportfondsen Nederland NV aan ministerie van I&M 29 april 2011 Doelvoorschriften oké maar dan ook opleidingstrajecten Niet meer dagelijks met de hand meten AOX betrekking bij de nieuwe normen AOX INDICATIEF AOX is een nevenproduct van chlorering C-CL Focus BHVBZ (1984) vorming van chlooramines (irritaties) N-CL 10 % van de AOX is vluchtig worden ook wel Thrihalomethanen (THM) genoemd. 90 % van THM is Chloroform 9 % van de AOX is chloroform BoZt (16 juni 2011) Brancheorganisatie Zwembadtechniek 6 Expertgroepen Veilig en gezond zwemmen Microbiologie Opslag chemicaliën (slapend) Duurzaam (in oprichting) Bypass filtratie (in oprichting) Hygiëne en Veiligheidsplan (in oprichting) Expertgroep veilig en gezond zwemmen (16 leden) input nieuwe zwemwaterwet TU Delft RIVM Laboratoria Provincies Leveranciers Exploitanten nieuwe parameters microbiologisch (voorlopig) pseudomonas aeruginosa fonetisch: airoginosa 1x per maand door het laboratorium Indicatie algehele hygiëne bacterie huidklachten en infecties oorontsteking hygiëne speel- en lesmateriaal indicatie filterwerking Informatieve waarde nieuwe parameters microbiologisch (voorlopig) intestinale enterococcen fonetisch: enterokokken 1x per maand door het laboratorium darmbacterie (melkzuurbacterie) intestinaal = met betrekking tot de darm recente fecale verontreiniging nieuwe parameters microbiologisch (voorlopig) sulfiet reducerende Clostridia (SSRC) fonetisch: klostridia 1x per maand door het laboratorium Indicatie voor chloorresistente ziekteverwekkers Indicatie filterwerking /Cryptosporidium en Giardia Bypass filter nieuwe parameters microbiologisch (voorlopig) staphylococcus aureus fonetisch: stafilokokkus aurius 1x per maand door het laboratorium Ziekte kiem op huid en in slijmvliezen Indicatie badbelasting nieuwe parameters chemisch (voorlopig) Waterstofcarbonaat (HCO3 ) vaststelling door TD huidige WHVBZ norm 61 mg/l nieuwe norm 40 mg/l Buffercapaciteit (schommelingen van de ph) Langelier index nieuwe parameters (voorlopig) Nitraat gehalte (stikstof) volgens de Duitse norm Chloridegehalte 800 mg/l (zoutgehalte van het water) Legionellametingen 1x per kwartaal AOX in zwemwater 600 µg/l Meetresultaten AOX µg/l metingen Reeks1 Gemiddeld Gewijzigde parameters chemisch (voorlopig) Vrij beschikbaar chloor VBC 1x per maand door het laboratorium of vaststelling door TD met monitoringssysteem WHVBZ 0,5 VBC 1,5 Nieuwe zwemwaterwet 0,3 VBC 1,0 Gebonden beschikbaar chloor GBC 1x per maand door het laboratorium of vaststelling door TD met monitoringssysteem WHVBZ GBC 1,0 Nieuwe zwemwaterwet GBC 0,5 Gewijzigde parameters chemisch (voorlopig) Zuurgraad ph 1x per maand door het laboratorium of vaststelling door TD met monitoringssysteem WHVBZ 6,8 ph 7,8 Nieuwe zwemwaterwet 7,0 VBC 7,6 Vervallen parameters chemisch (voorlopig) Ureum KMnO4 Nog geen duidelijkheid/richting over de dagelijkse controles in ieder geval blijven: Vrij beschikbaar chloormetingen Gebonden beschikbaar chloormetingen Zuurgraad metingen Doorzicht bepaling de nieuwe zwemwaterwet Prof. P. Appel Mr. W. Reinhold Hygiëne en Veiligheidsplan HVP Algemeen: Algemene gegevens Risico analyse Hygiëne en Veiligheidsplan (HPV) Algemene gegevens HVP Beschrijving wijze procesaanpak (ISO/INK/ systeemgericht toezicht) Organisatie schema en verantwoordelijkheden Principe schema s van de installaties Risicoanalyse Inventarisatie en analyse van de bestaande en de te verwachten risico s voor hygiëne en veiligheid bij voorkeur volgens NEN Het ontwerp (doseerpunten) De werking van de installaties (filterspoelen) Het onderhoud van de installaties (aardlekschakelaars) De invloed van bouwtechnische zaken (voegen) Type zwemmers (cultuur) Hygiëne en Veiligheidsplan (HVP) Hoe om te gaan met de vastgestelde risico s Beschrijving van de te nemen maatregelen en opstellen beheersplan (paragrafen) Kwaliteitsparagraaf Veiligheidsparagraaf Onderhoudsparagraaf Deskundigparagraaf Beschrijving relatie met overige wetgeving (Keurmerk Veilig & Schoon) Hygiëne en Veiligheidsplan (HVP) relatie met overige wetgeving WHVBZ. BHVBZ (2014) Activiteitenbesluit/Barim (2008) Waterleidingbesluit (2011) Omgevingsbesluit WABO (2010) Gebruiksbesluit (2009) NEN-EN (veiligheid) NEN 3140 (2011) Attractiebesluit (2002) Enz. enz. Hygiëne en Veiligheidsplan (HVP) Vaststellen van kwaliteitsparagraaf (gewenste doelen) en beschrijven van : Zwemwaterkwaliteit (nieuw normen) Luchtkwaliteit (THM) Legionella Hoe te handelen bij calamiteit (te veel chloor) Logboek (systeem gericht toezicht) Klachten registratie Hygiëne en Veiligheidsplan (HVP) Vaststellen veiligheidsparagraaf en beschrijven van : Hoe voorkomen verdrinking (toezichtplan) Hoe voorkoming letsels (voegen) Hoe handelen bij calamiteiten (calamiteitenplan) Meldingsprotocollen (WHVBZ) Hygiëne en Veiligheidsplan (HVP) Vaststellen onderhoudsparagraaf en beschrijven van : Onderhoud technische installaties Onderhoud springvoorzieningen Schoonmaakplan Slipweerstand tegels Onderhoud opslag chemicaliën (BRL 903) Hygiëne en Veiligheidsplan (HVP) Vaststellen deskunidgheidsparagraaf en beschrijven van Opleiding en deskundigheid personeel Opleidingsplannen (B.O.P.) Overschrijding is een economisch delict en valt onder strafrecht. De nieuwe zwemwaterwet Samenvatting 2014 nieuwe Zwemwaterwet Gebaseerd op doelvoorschriften Grote wijziging in te meten parameters Hygiëne en Veiligheidsplan (strafrecht) Zorg: kennis op de locatie Zorg: kosten voor beheer De nieuwe zwemwaterwet reacties uit de Kennisdagen De nieuwe zwemwaterwet VRAGEN
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x