Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

De Multi-Actor Multi-Criteria Analyse in Spatialist Utiliteitsgroepsbijeenkomst 26 mei PDF

Category:

Government Documents

Publish on:

Views: 27 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
De Multi-Actor Multi-Criteria Analyse in Spatialist Utiliteitsgroepsbijeenkomst 26 mei 2009 Tessa Geudens Vrije Universiteit Brussel Programma Deel I: wat is de MAMCA? Karakteristieken van de methode Opfrissen
Transcript
De Multi-Actor Multi-Criteria Analyse in Spatialist Utiliteitsgroepsbijeenkomst 26 mei 2009 Tessa Geudens Vrije Universiteit Brussel Programma Deel I: wat is de MAMCA? Karakteristieken van de methode Opfrissen van de procedure Deel II: waarom de MAMCA? Doel van de MAMCA in Spatialist Voordelen van de methode Deel III: MAMCA in Spatialist 3 eerste stappen van de procedure in detail Interactieve sessie Deel IV: conclusies DEEL I Wat is de MAMCA? Karakteristieken van de methode Multi-Actor Multi-Criteria Analyse (Macharis, 2000) Evaluatiemethode en beslissingsondersteunend tool voor de beleidsmaker Verschillende alternatieven worden geëvalueerd en met elkaar vergeleken op basis van criteria die aangegeven worden door de stakeholders Alternatieven: verschillende opties die de analist met elkaar wil vergelijken (mogelijke oplossingen voor een probleem, beleidsvoorstellen, ) Criteria: aandachtspunten, objectieven en noden van de betrokken stakeholders Stakeholders: alle personen of groepen die relevant zijn voor de bestudeerde probleemcontext Resultaat: rankschikking van de verschillende alternatieven of identificatie van de beste compromisoplossing MAMCA procedure (Macharis et al., 2004) Stakeholder analysis 2 1 Stakeholder 1 Stakeholder m 4 Indicators Measurement methods Alternatives 3 C C n1 n1 C W 11 11n1 n1 C C C nm nm C C W nm nm C C nm nm 5 Overall analyses (MCA) Ref. Altern scenarios W C result result W nm nm C nm nm result result 6 Results Implementation Mitigation strategies +/0/- Deployment scenarios 7 DEEL II Waarom de MAMCA? Doel van de MAMCA in Spatialist Vergelijken en evalueren van verschillende beleidsstrategieën om de SDI in Vlaanderen verder te ontwikkelen Aanbevelingen maken naar de beleidsmakers toe die rekening houden met de standpunten, noden en wensen van al de betrokken actoren uit de Vlaamse SDI context Bijdragen aan het bouwen van een raamwerk voor evaluaties van SDIs, wat momenteel niet voldoende ontwikkeld is Voordelen van de MAMCA Multi-Actor Multi-Criteria Analyse MAMCA vereist een diepgaande samenwerking met de stakeholders van de probleemcontext op een gestructureerde manier: user based Uiteindelijke resultaten weerspiegelen de wensen van al die stakeholders Door de samenwerking:resultaat beter afgestemd en beleidstrategieën makkelijker te implementeren Deze aanpak is nieuw in de SDI context Voordelen van de MAMCA Multi-Actor Multi-Criteria Analyse MAMCA houdt simultaan rekening met alle elementen van de probleemsituatie Cruciaal in de complexe SDI context Integratie van alle belangrijke aspecten Meeste technieken die gehanteerd worden voor SDI evaluaties vereisen geldwaarden voor alle aspecten Problematisch: veel ontastbare elementen van de SDI die over het hoofd worden gezien als ze niet uitgedrukt worden in geld MAMCA vereist geen geldwaarden: werkt met kwantitatieve en kwalitatieve input alle belangrijke elementen worden opgenomen DEEL III MAMCA in SPATIALIST Stap 1: de alternatieven Doel: beleidsaanbevelingen maken om de SDI verder onderbouwd te ontwikkelen Concreet: vergelijken en evalueren van 3 verschillende beleidsstrategieën voor de SDI Strategieën gebaseerd op bekende coördinatiemechanismen: Hiërarchie Markt Netwerk (HMN) Vertalen van deze algemene mechanismen naar strategieën voor de Vlaamse SDI Meer informatie op uitgedeelde documenten Hiërarchie Algemeen Vaststaande doelstellingen, regels, autoriteit, top-down beslissingen, Toegepast in de SDI context (disciplinair) Strikte juridische regeling, verplichtingen, omlijnde overeenkomsten Functionele arbeidsdeling,top-down beslissingen Centrale beleidsbepaling, interne afhandeling van de processen en opstellen van data Vastgelegde prijzen door OH of wetten, bestaansmiddelen exclusief van de OH verkregen centrale verzorging van data sets, metadata, opgelegde standaarden Markt Algemeen Interacties, marktmechanismen, onderhandelingen Toegepast in de SDI context (disciplinair) Ad-hoc overeenkomsten, soepele wetgeving Interne en externe verzelfstandiging: outsourcing, marktgedreven relaties Gedeelde centrale en subcentrale beleidsvoorbereiding en bepaling, Aankoop en verkoop van data met variabele prijzen, budgetten van de OH of extern via marktactiviteiten Verbeteringen aan de technologische infrastructuur door de markt Netwerk Algemeen Gedeelde waarden, vertrouwen, samenwerking Toegepast in de SDI context (disciplinair) Geen juridische bepalingen of vaste overeenkomsten Flexibele arbeidsdeling,wederzijdse samenwerking, Zowel interne afhandeling van taken als outsourcing, wederzijdse nood aan samenwerking overheid en privé, samen aanmaken en verwerken van informatie Gratis informatie of uitwisseling, vrije toegang, projecten met gezamenlijke budgetten Verbeteringen aan de technologische infrastructuur aangepakt in onderling overleg, verdeling taken Stap 2: stakeholderanalyse Overheid Data producenten Data verwerkers Data gebruikers Privé-sector Burgers en NGO s Nutssector Interactieve sessie stakeholder Suggestie: indeling voor interactieve oefening Producenten binnen de OH Ingrid Vanden Berghe, Jo Van Valckenborgh, Ine De Cubber, DV Verwerkers binnen de OH Leen De Temmerman,Erik Van Criekinge, ED, GVC Gebruikers binnen de OH Hans Van Heede, Kris Lentacker,MVH Kan u zich vinden in onze onderverdeling voor deze oefening? Verkiest u deel uit te maken van een andere groep? TG6 Dia 16 TG6 dit zou ik hen laten noteren op een formulier (zodat we het naderhand ook hebben) maar ter plekke zou ik werken met handopsteking Tessa Geudens; 14/05/2009 Interactieve sessie stakeholder Individuele oefening Vragen sectie stakeholdergroepen op het invulformulier Gelieve deze 3 vragen in 10 minuten in te vullen Behoort u, of uw organisatie tot één van deze groepen? Wat vindt u van deze indeling? Vertegenwoordigen deze groepen tezamen de hele SDI gemeenschap? Stelt u een andere indeling voor? Stap 3: de criteria Efficiënte en effectieve SDI Overheid Privé-sector Burgers NGO nutssector Beschikbaarheid toegang toegang Goedkope data/informatie Duidelijke opdrachten Synergie met beleid Lage kosten (AK en hervorming) Kwaliteit data/informatie Correcte data/informatie Lage kosten (productie en AK) Kwaliteit data/informatie Snelle dienstverlening Lage kosten Interoperabiliteit haalbaarheid Duidelijke overeenkomsten Vlotte toegang Vlotte toegang Innovatie mogelijkheden Aansprakelijkheid Bescherming vd privacy Interactieve sessie criteria Oefening in groepsverband Vragen sectie criteria op het invulformulier Gelieve deze 3 vragen samen in 15 min in te vullen Discussies zijn mogelijk, eensgezindheid een pluspunt,maar alle belangrijke criteria moeten worden opgeschreven (ook indien deze maar relevant lijken voor 1 persoon) 1 persoon gevraagd om naderhand de resultaten te verduidelijken Mening over de voorgestelde criteria? Welke andere criteria stelt u voor? Welke gewichten ken u toe aan die criteria? Voor elk criterium wordt een cijfer van 1 (niet zo belangrijk) tot 5 (uiterst belangrijk) toegekend DEEL IV Conclusies Conclusies en verdere acties Conclusies Stakeholdergroepen Criteria Verdere acties Kan u het formulier interactieve sessies ingevuld achterlaten a.u.b.? Wij willen u vragen om de overige formulieren die u ontvangen hebt, ook ingevuld terug te bezorgen aan het Spatialist team (begin juli) Wij zullen u via mail nog contacteren om u hierover meer informatie te verschaffen en een concrete datum af te spreken Eveneens zullen wij de documenten digitaal doorsturen, zodat u zelf kan kiezen of u ze naar ons opstuurt of doormailt Voor de volgen stappen van de MAMCA zouden we u (of personen die u ons aanraadt) graag opnieuw contacteren om verdere medewerking te vragen Vanaf september Vragen?
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x