Please download to get full document.

View again

of 79
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

De Mobilist op Winst. P+R beleid Haaglanden / Den Haag. AGV-Movares

Category:

Press Releases

Publish on:

Views: 37 | Pages: 79

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
De Mobilist op Winst P+R beleid Haaglanden / Den Haag AGV-Movares Versie 3.8: Utrecht, januari 2009 Managementsamenvatting De gemeente Den Haag en het Stadsgewest Haaglanden hebben baat bij een zo goed
Transcript
De Mobilist op Winst P+R beleid Haaglanden / Den Haag AGV-Movares Versie 3.8: Utrecht, januari 2009 Managementsamenvatting De gemeente Den Haag en het Stadsgewest Haaglanden hebben baat bij een zo goed mogelijk werkend verkeer- en vervoersnetwerk, waarmee de reiziger snel en comfortabel op zijn/haar bestemming kan komen. Essentieel onderdeel van dat netwerk zijn locaties waar de reiziger van de ene op de andere modaliteit kan overstappen. Op deze overstaplocaties bepaalt de reiziger welk vervoermiddel hij/zij voor welk deel van zijn/haar reis gebruikt. De kwaliteit van het openbaar vervoer moet daarbij zo goed zijn dat het een voor de hand liggende keuze is. In deze rapportage worden resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar deze locaties. Het onderzoek is gericht op de overstap van auto op openbaar vervoer, oftewel Parkeer en Reis: P+R. Het bestaande regionale P+R beleid, verwoord in onder meer het Regionaal Structuur Plan (RSP), de Regionale Nota Mobiliteit (RNM), de planvorming voor Stedenbaan en het Netwerk RandRail, is in deze studie verder uitgewerkt en geconcretiseerd. In het supplement regionale Nota Mobiliteit van 16 april 2008 is het volgende opgenomen: In samenhang met de aanpak P+R Stedenbaan en in nauwe samenhang met de gemeenten beziet het Stadsgewest Haaglanden welke verbeteringsmogelijkheden er zijn voor de in het supplement RNM vastgelegde potentiële nieuwe en uit te breiden P+R locaties 1. De doelstellingen die met P+R maatregelen worden nagestreefd zijn: Het verminderen van het aantal autoverplaatsingen van en naar het centrum van Den Haag, om daarmee de leefbaarheid en de luchtkwaliteit te verbeteren. De bereikbaarheid van het centrum van Den Haag vergroten door meer reismogelijkheden aan te bieden, met name op spitsmomenten. Het bieden van keuzemogelijkheden aan de reiziger, waarmee de individuele reiziger flexibeler kan zijn en een efficiënte reis van deur-tot-deur kan samenstellen, waarmee het verkeer- en vervoersnetwerk als één geheel optimaal wordt benut. Het beter benutten van het bestaande OV-netwerk en het versterken van het te ontwikkelen netwerk (Netwerk RandstadRail en Stedenbaan). Het beter benutten van het huidige parkeerareaal op de aan te wijzen P+R-locaties. De reiziger Dit onderzoek is opgezet vanuit (de wensen van) de reiziger. Daarbij is de belangrijkste doelgroep de woon-werk reiziger die nu per auto naar zijn/haar werk reist. Een tweede doelgroep is de autorijder die met recreatieve doeleinden op weg is, naar de binnenstedelijke winkelgebieden in Haaglanden of het strand. P+R is er dus niet voor de reiziger die nu van het OV, de fiets of een combinatie van beiden gebruik maakt. Het onderzoek is gebaseerd op de pendelstromen van 2020 en bij de behoefte aan P+R plaatsen is uitgegaan van de bedieningsfrequentie van het OV van De dagelijkse stroom automobilisten met het motief woon-werk naar het grote centrum van Den Haag bestaat uit reizigers per werkdag. Het aantal autoreizigers dat een bestemming heeft in de gebieden buiten Haaglanden is circa De stroom recreatieve reizigers bestaat op drukke zomerdagen uit reizigers die van buiten Den Haag per auto naar het strand komen. Deze stromen zijn geanalyseerd om de potentiële P+R locaties te benoemen en de orde van grootte van het aantal parkeerplaatsen per 1 ) Zie figuur 10. 2 locatie aan te geven. De orde van grootte is gebaseerd op onderzoek dat in dit verband is verricht 2 waaruit naar voren kwam dat ongeveer 5% van de doelgroep tot P+R gebruik kan worden verleid. Indien meer stringente maatregelen worden genomen onder meer in de binnenstad is op termijn 10% haalbaar (zie conclusies). De recreatieve reiziger kan in de weekeinden gebruik maken van de P+R-terreinen waar op weekdagen de woon-werkreiziger parkeert. Het denken vanuit de reiziger heeft naast de analyse van de potentiële stromen ook geleid tot het onderscheiden van verschillende soorten P+R locaties en het formuleren van de eisen die de reiziger stelt aan een goede locatie. Om de reiziger te verleiden tot het gebruik van P+R-locaties dienen deze locaties aan een aantal eisen te voldoen. In het voortraject moet de locatie op een logische plek tussen herkomst en bestemming liggen, zoveel mogelijk congestievrij bereikbaar zijn, en goed te vinden via duidelijke bewegwijzering. De locatie zelf moet een heldere, overzichtelijke en sociaal veilige locatie zijn, met duidelijke en zo kort mogelijke looproutes naar het aansluitende OV. Het natraject bestaat uit zeer frequent OV, wat zonder overstappen naar de gewenste bestemming rijdt, waar het ook sociaal veilig is en wat bovendien een gunstige reistijdverhouding ten opzichte van het autotraject heeft. Uiteindelijk zijn 19 locaties geselecteerd waar P+R kansrijk is. In onderstaande tabel zijn deze locaties opgenomen. Per locatie is het totale aantal potentiële gebruikers aangegeven. De bestaande locaties (die eveneens zijn geanalyseerd op locatie en huidig gebruik) zijn hierin opgenomen. 2 ) ondermeer promotieonderzoek van de TU Delft en onderzoek in de gemeente Rotterdam (zie bijlage). 3 Tabel: totale behoefte aan P+R voor regio Haaglanden in Nr. Station # ppl (Boven-) Regionaal, van buiten Haaglanden naar Den Haag #ppl lokaal, direct omwonenden met bestemming Den Haag # ppl lokaal, direct omwonenden met bestemming buiten Haaglanden Totale behoefte (eindbeeld) Ligging aan* 1 Hoornwijck NRR 2 Leiden 't Schouw NRR 3 Forepark NRR 4 BleiZo SB 5 Schiedam centrum SB 6 Uithof NRR 7 Vrederust NRR 8 Delft Zuid SB 9 Zoetermeer Voorweg NRR 10 Pijnacker NRR 11 Pijnacker Zuid NRR 12 Zoetermeer Oost SB 13 Ypenburg SB 14 Mariahoeve SB 15 Zoetermeer Driemanspolder SB 16 Voorburg SB 17 Nootdorp NRR 18 Laan van NOI SB 19 Rijswijk SB Totaal In de laatste kolom is aangegeven of de locatie is gekoppeld aan een Stedenbaan station (SB), een halte van Netwerk RandstadRail (NRR) of een andere openbaar vervoerlijn. Voor P+R Recreatief is een vergelijkbare analyse gedaan, waarbij de specifieke kenmerken van het strandverkeer in ogenschouw zijn genomen. Voor recreatief verkeer naar Scheveningen is de locatie op het terrein van het ANWB-kantoor het meest kansrijk, zij het alleen op dagen dat er geen/weinig medewerkers parkeren op het terrein (zaterdag, zomerse dagen). De locatie voldoet het best aan de genoemde randvoorwaarden. Goede bewegwijzering blijft echter een vereiste. De belangrijkste randvoorwaarde voor ontwikkeling van deze locatie is de aanwezigheid goed natransport met een congestievrije busbaan. Dat betekent dat het busverkeer geen hinder mag ondervinden van congestie op de Van Alkemadelaan en voldoende capaciteit moet bieden voor het natransport van P+R reizigers. 4 Effecten Een globale inschatting van de reductie van het aantal autobewegingen per dag in 2020 naar de Centrale Zone van Den Haag levert in 2020 voor alle P+R locaties gericht op de Centrale Zone van Den Haag een reductie van circa 4500 autoverplaatsingen, oftewel bijna 5% van het verkeer van en naar de Centrale Zone van Den Haag. Realisatiestrategie Het initiatief voor het ontwikkelen van P+R locaties start met besluitvorming over de beleidsdoelstellingen bij zowel het Stadsgewest Haaglanden als de betreffende gemeenten. Deze geven richting aan de meest kansrijke ontwikkellocaties voor P+R voorzieningen. Door de betrokkenheid van de gemeentelijke partijen bij dit onderzoek, zijn de aangegeven locaties ook bij deze partijen bekend en krijgen daarmee prioriteit. De kosten voor volledige realisatie van alle genoemde P+R-locaties toegespitst op woonwerkverkeer zoals genoemd in dit rapport bedragen 65 tot 81 miljoen. Bij de realisatie van de locaties is het noodzakelijk om afspraken te maken over de volgende aspecten: beheer en onderhoud; exploitatie; monitoring; oneigenlijk gebruik als gevolg van functies in omgeving; promotie en marketing. Deze onderwerpen dienen in het vervolgtraject nader uitgewerkt te worden. Fasering Om de hier voorliggende visie te kunnen realiseren is fasering en prioritering nodig. In samenspraak met de gemeenten kunnen de verschillende locaties worden geprioriteerd. De volgende aspecten dienen hierbij aan de orde te komen: o OV reeds aanwezig en voldoende capaciteit o Voorziene ruimtelijke ontwikkelingen rondom locatie o Voorziene ontwikkelingen in verkeersstructuur rondom locatie o Medewerking grondeigenaar o Juridisch mogelijk (vergunningen e.d.) o Politiek draagvlak o Geld geoormerkt in begroting voor ketenmobiliteit o Overige financieringsmogelijkheden o Afspraken met bedrijven over gebruik P+R o Interesse van exploitant Conclusies De hoofdconclusies voor het P+R beleid van Stadsgewest Haaglanden en Gemeente Den Haag zijn: De bezetting van de huidige P+R locaties in Haaglanden is hoog, deels veroorzaakt door oneigenlijk gebruik. Het aantal P+R plaatsen is momenteel gering in vergelijking met andere regio s. Er is geen duidelijk herkenbaar P+R product. Het gebruik van P+R locaties is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de voorziening. Voor een optimaal gebruik dient de locatie aan alle gestelde reizigerseisen (zie tabel in hoofdstuk 1) op het voortraject, de locatie zelf en het natraject te voldoen. 5 De behoefte aan P+R voorzieningen op basis van 5% van de doelgroep bedraagt circa 4800 parkeerplaatsen verdeeld over 19 locaties. Wanneer rekening wordt gehouden met de huidige parkeerplaatsen op bestaande P+R en het tegengaan van oneigenlijk gebruik dat op sommige locaties plaatsvindt is de resterende opgave 3600 parkeerplaatsen. De behoefte aan P+R voorzieningen op basis van 10% van de doelgroep is bepaald op circa 9600 parkeerplaatsen, dit betekent een opgave van 8350 parkeerplaatsen, rekening houdend met de huidige parkeerplaatsen en het oneigenlijk gebruik. Er is een aantal factoren die er toe kunnen leiden dat de potentie toeneemt tot circa 10%. Deze zijn niet allemaal even goed te beïnvloeden. Dit betreft onder meer: o Flankerend parkeerbeleid in het bestemmingsgebied (aantal plaatsen en tarief) (niet alleen in het Haagse Centrale Zone maar ook in de overige bestemmingsgebieden). o Invoeren van (gedifferentieerd) prijsbeleid op het wegennet (Anders betalen voor mobiliteit). o Strengere parkeernormen bij nieuwbouwprogramma centrale zone. Een deel van de parkeercapaciteit voor werknemers en bezoekers wordt op P+R locaties gefaciliteerd. o Verminderde doorstroming op Haagse wegennetwerk. o Overige factoren zoals de stijging van de brandstofprijzen. De ANWB-locatie is als P+R-locatie voor recreatief verkeer het meest kansrijk. Gezien de eerdere ervaringen is het verstandig om eerst te starten met een proef voor een recreatieve P+R voorziening waar aan alle randvoorwaarden wordt voldaan. De investeringskosten voor het bereiken van 5% van de doelgroep zijn geraamd op 65 tot 81 miljoen euro over de gehele investeringsperiode. De investeringen voor het behalen van de 10% liggen meer dan een factor twee hoger omdat hier gebouwde voorzieningen nodig zijn. Bij realisatie van de P+R voorziening dient rekening gehouden te worden met de groeimogelijkheden op de locatie. Door een verantwoorde investerings- en uitvoeringsplanning kan het bedrag op jaarbasis goed beheersbaar blijven. De vraag of oneigenlijk gebruik moet worden tegengegaan en op welke wijze dit moet worden vormgegeven is locatieafhankelijk. Het uitwerken van de benoemde quick wins geeft meer inzicht in de noodzaak. Aanbevelingen Maak afspraken met betrokken partijen over de opwaardering van bestaande en ontwikkeling van nieuwe P+R locaties op basis van de lijst met kansrijke P+R voorzieningen. Zorg voor duidelijke prioritering van de locaties. Betrek daarbij het voor- en natraject en maak afspraken over het beheer en onderhoud van de locatie. Zet een planning- en financieringsmodel op dat tot het jaar 2020 rekening houdt met een gespreide investering van 65 tot 81 miljoen euro in P+R voorzieningen. Zorg voor eenduidigheid en herkenbaarheid bij de ontwikkeling van P+R voorzieningen. Zet een promotie en marketingcampagne op om het gebruik van P+R voorzieningen te stimuleren en de bekendheid te vergroten. Koppel dit aan de upgrading van bestaande en de opening en ontwikkeling van nieuwe P+R locaties. Investeer in een overkoepelend monitoringssysteem voor alle P+R locaties dat het gebruik en de kwaliteit op gestructureerde wijze en op regelmatige basis beoordeelt. Zoek mogelijkheden om samen met bedrijven en ondernemingen afspraken te maken over het (dubbel) gebruik van P+R voorzieningen. Met name voor regionale P+R voorzieningen kan dit extra potentie opleveren. 6 Bekijk de mogelijkheden om met private partners P+R locaties te ontwikkelen in samenhang met gebiedsontwikkelingen. Volg de ontwikkelingen in zowel het auto- als OV-netwerk; indien er zich substantiële verschuivingen voordoen of structureel nieuwe plannen worden ontwikkeld ligt het voor de hand de voorliggende plannen hier vanuit het belang voor de reiziger op af te stemmen. Zet in op de quick wins om het oneigenlijk gebruik te voorkomen op locaties waar dit de P+R capaciteit beperkt: Quick wins P+R locaties Locatie Hoornwijck Forepark Uithof Delft zuid Zoetermeer Voorweg Zoetermeer Oost Ypenbrug Mariahoeve Zoetermeer Driemanspolder Laan van NOI Station Rijswijk ANWB-terrein Quick Wins Prijsstelling naar beneden bijstellen en zorgen voor een goede bewegwijzering van A4 en A13. Vooruitlopend op de realisatie van een definitieve voorziening in een gebouwde parkeergarage, realisatie van een tijdelijke maaiveld voorziening, inclusief maatregelen om het oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Bestaande parkeerterrein bij eindhalte RandstadRail 4 inrichten als P+R voorziening inclusief aanbrengen bewegwijzering. Tegengaan oneigenlijk gebruik, herkenbaarheid en bewegwijzering Herkenbaarheid en bewegwijzering Tegengaan oneigenlijk gebruik, herkenbaarheid en bewegwijzering Vooruitlopend op de realisatie van een definitieve voorziening in ee gebouwde parkeergarage, realisatie van een tijdelijke maaiveld voorziening, inclusief maatregelen om het oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Tegengaan oneigenlijk gebruik, herkenbaarheid en bewegwijzering Onderzoek tegengaan oneigenlijk gebruik en looproute Maaiveld voorziening van ca. 170 plaatsen,inclusief maatregelen om het oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Bestaande parkeerterrein bij station 4 inrichten als P+R voorziening inclusief aanbrengen bewegwijzering en maatregelen om oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Pilot 7 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 2 Inhoudsopgave 8 Inleiding 10 1 Strategie: P+R beleid gezien vanuit de reiziger De Reiziger: algemeen Stromen en soorten Typen P+R Opties voor locaties Eisen van de reiziger 20 2 P+R-locaties woon-werkverkeer Analyse Overzicht locaties Hogere potentie Effecten Toelichting P+R locaties 29 3 P+R locaties recreatief strandverkeer Inleiding Eisen aan recreatieve P+R De locaties Conclusie recreatieve P+R 40 4 Realisatiestrategie P+R Aanpak kansrijke P+R locaties Planning Beheer en onderhoud Exploitatie Monitoring Oneigenlijk gebruik Promotie & Marketing Initiatief 45 5 Investeringen 47 6 Conclusies en Aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen 50 7 Beleidskaders Beleidskaders Regionale Nota Mobiliteit Haaglanden Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 7.3 Onderzoek Referenties 56 8 8 Bijlage 1: details berekening P+R behoefte Quick Scan huidig gebruik Totaalbeeld Huidig gebruik Filebeeld Netwerk OV nu en P+R Meter Werkwijze P+R Finder Wenselijkheid Berekening regionale behoefte Berekening Lokale behoefte P+R Werkwijze be-rekening lokaal 70 9 Bijlage 2: P+R recreatief analyse strandverkeer Inleiding De recreatieve strandreiziger Eisen aan recreatieve P+R Bereikbaarheid Scheveningen Bronvermelding / Literatuur 78 Colofon 79 9 Inleiding Dagelijks zijn er van, naar en binnen Haaglanden honderdduizenden mensen op reis. Deze reizigers bewegen zich van en naar hun woon- en werklocatie, doen boodschappen, gaan op visite of hebben een andere beweegreden. De gemeente Den Haag en het Stadsgewest Haaglanden hebben baat bij een zo goed mogelijk werkend verkeer- en vervoersnetwerk, waarmee de reiziger snel en comfortabel op zijn/haar bestemming kan komen. Essentieel onderdeel van dat netwerk zijn locaties waar de reiziger van de ene op de andere modaliteit kan overstappen. Op deze overstaplocaties bepaalt de reiziger welk vervoermiddel hij/zij voor welk deel van zijn/haar reis gebruikt. De kwaliteit van het openbaar vervoer moet daarbij zo goed zijn dat het een voor de hand liggende keuze is. In opdracht van het Stadsgewest Haaglanden en de gemeente Den Haag zijn op de locaties geïnventariseerd waar deze overstap het beste kan plaatsvinden. In deze rapportage presenteren we de resultaten van een onderzoek naar deze locaties. Het onderzoek en daarmee de rapportage zijn met op de overstap van auto op openbaar vervoer, oftewel Parkeer en Reis: P+R. De doelstellingen die met P+R maatregelen worden nagestreefd zijn: Het verminderen van het aantal autoverplaatsingen van en naar het centrum van Den Haag, Delft en Zoetermeer om daarmee de leefbaarheid en de luchtkwaliteit te verbeteren. De bereikbaarheid van het centrum van Den Haag vergroten door meer reismogelijkheden aan te bieden, vooral op spitsmomenten. Het bieden van keuzemogelijkheden aan de reiziger, waarmee de individuele reiziger flexibeler kan zijn en een efficiënte reis van deur-tot-deur kan samenstellen, waarmee het verkeeren vervoersnetwerk als één geheel optimaal wordt benut. Het beter benutten van het bestaande OV-netwerk en het versterken van het te ontwikkelen netwerk (Netwerk RandstadRail en Stedenbaan). Het beter benutten van het huidige parkeerareaal op de aan te wijzen P+R-locaties. Verschillende groepen reizigers, vragen om verschillende typen P+R locaties. Daarom gaat het rapport apart in op de groep winkel- en woon-werkreizigers en de specifieke groep recreatieve reizigers. De scope van het onderzoek is het stadsgewest Haaglanden, plus P+R-voorzieningen aan de rand van het stadsgewest. Hierbij zijn als uitgangspunt genomen Stedenbaan, Netwerk RandstadRail, A4 Midden-Delfland en het Trekvliettracé. Als tijdshorizon is 2020 aangenomen, de gebruikte aantallen hebben op dat jaartal betrekking. Leeswijzer Het onderzoek is uitgevoerd vanuit de perceptie van de reiziger. Ook het rapport is daarom zo opgebouwd en geschreven. Allereerst bepalen we in hoofdstuk 1 wie de reiziger is waar we ons op richten: waar komen de bezoekers van Haaglanden vandaan en waar gaan de Haaglanders zelf heen? Ook bespreken we hier ondermeer de eisen van de reiziger en de indeling in typen P+R locaties 10 Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 de koppeling gelegd met de mogelijke locaties waar deze behoefte gefaciliteerd kan worden. In dit hoofdstuk koppelen we de eisen van de reiziger, de verschillende typen P+R en de mogelijkheden die het verkeers- en vervoernetwerk biedt aan elkaar, wat leidt tot het benoemen van het potentieel aan parkeerplaatsen per P+R voorziening. Per locatie volgt een beschrijving van de voorziening en de mogelijkheden voor (verdere) ontwikkeling van de potentie. De analyse van de recreatieve strandreiziger komt aan bod in hoofdstuk 3, waar wordt ingegaan op de mogelijkheden om voor recreatieve reizigers P+R locaties aan te bieden. In hoofdstuk 4 schetsen we de realisatiestrategie P+R. We doen een voorzet voor een realistische planning van te treffen maatregelen. Tevens wordt een generieke inschatting van de kosten gemaakt om op de kansrijke locaties een volwaardige P+R voorziening te ontwikkelen. In hoofdstuk 5 vatten wij de conclusies en aanbevelingen samen die in alle onderdelen van de rapportage worden getrokken. Daarna plaatsen we het onderzoek binnen de bestaande beleidskaders in hoofdstuk 6. We plaatsen het voorgestelde programma binnen het overige beleid op het gebied van verkeer en vervoer in Den Haag en Haaglanden. In de bijlagen (hoofdstuk 7 tot en met 9) kunt u de gevolgde onderzoeksmethoden en de verkregen resultaten ten slotte in detail nalezen. 11 1 Strategie: P+R beleid gezien vanuit de reiziger Den Haag en Haa
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x