Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

DE ENERGIE OM TE VERANDEREN STRATEGISCH PLAN

Category:

Film

Publish on:

Views: 24 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
DE ENERGIE OM TE VERANDEREN STRATEGISCH PLAN Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 20 april 2017 Enexis Holding N.V. is een organisatie die met bijna 4.500
Transcript
DE ENERGIE OM TE VERANDEREN STRATEGISCH PLAN Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 20 april 2017 Enexis Holding N.V. is een organisatie die met bijna gedreven medewerkers werkt aan de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energienetten en aan de toekomst van onze energievoorziening. Enexis Holding stimuleert, coördineert, faciliteert en financiert initiatieven, samenwerkingsverbanden, innovatieve kracht en kennis om een duurzame energietransitie vaart te geven. Met als doel de energievoorziening van de 21 e eeuw vorm te geven. Onze activiteiten zijn ondergebracht in drie verschillende bedrijven: Samen zijn we snel en wendbaar en kunnen we de maatschappelijke eisen en uitdagingen van de energiewereld aan. Nu en in de toekomst. Daar waar in dit strategisch plan de term Enexis wordt gebruikt, doelen we op Enexis Holding N.V. ENEXIS NETBEHEER B.V. de publieke netbeheerder die zorgt voor excellente dienstverlening en netwerken. ENPULS B.V. de versneller die de innovatieve activi teiten bundelt op het gebied van de energietransitie. INHOUD VOORWOORD RAAD VAN BESTUUR 5 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 6 De energietransitie krijgt vaart 6 Vier toekomstscenario s voor de veranderingen in de energiewereld 8 Dialoog met stakeholders 10 STRATEGISCHE KOERS 12 EXCELLENT NETBEHEER 15 Snelle service, gemak en lage tarieven 15 Netwerken geschikt voor de energietransitie 16 Hoge betrouwbaarheid en publieke veiligheid 16 Veilig werken 17 BEVLOGEN MEDEWERKERS IN EEN DUURZAME ORGANISATIE 24 Bevlogen en wendbare medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn 24 Duurzame keuzes in bedrijfsvoering 27 FINANCIEEL VERANTWOORD 28 Financiële doorrekening 30 Wet- en regelgeving 32 Sectorordening 32 BEGRIPPENLIJST 34 FUDURA B.V. de partner in effectief energiemanagement voor de zakelijke markt. VERSNELLEN ENERGIETRANSITIE 19 Duurzame gebiedsontwikkeling 19 Energiebesparing met consumenten 20 Data beschikbaar stellen 20 Slimmer omgaan met bestaande netten 21 Duurzame mobiliteit mogelijk maken 23 3 VOORWOORD RAAD VAN BESTUUR WE KUNNEN DE TOEKOMST NIET VOOR SPELLEN MAAR ER WEL SAMEN NAARTOE GROEIEN De energiewereld is flink in beweging. Wereldwijd worden afspraken gemaakt over energiebesparing, het terugdringen van broeikasgassen en het remmen van de opwarming van de aarde. We zien dat steeds meer consumenten en bedrijven zelf zonne- of windenergie opwekken. Lokaal wordt duurzaam opgewekte energie opgeslagen en uitgewisseld. Elektrisch vervoer is aan een stevige opmars bezig. En steeds vaker wordt biogas of restwarmte van een fabriek ingezet om woningen te verwarmen. Het zijn maar een paar voorbeelden van hoe de energievoorziening in Nederland bezig is aan een transitie. In onze netten zien we dat vraag en aanbod van energie steeds meer fluctueren. De transitie vraagt dat we ons netwerk en onze dienstverlening aanpassen om de energievoorziening betrouwbaar en betaalbaar te houden. Daarom hebben we onze strategische koers aangescherpt. Wij richten ons op excellent netbeheer én het versnellen van de energietransitie. Het excellent beheren van het net is onze maat - schappelijke taak. Een taak die we al sinds jaar en dag veilig, betrouwbaar en betaalbaar uitvoeren. Maar de snelheid van veranderingen en onzekerheden over hoe de energietoekomst eruit ziet, maken onze opdracht complex. Hoe lang nog en in welke mate investeren we in nieuwe aardgasnetten nu steeds meer gemeenten alternatieven overwegen, zoals biogas of warmte? Wat wordt de precieze rol van warmte in de energiemix en hoe organiseren we dat? Hoe zorgen we ervoor dat de niet planbare duurzame elektriciteitsproductie maximaal wordt benut? Hoe houden we de focus op veilig werken bij al deze veranderingen? Want ons motto blijft: We werken veilig of we werken niet. In de energieketen zien we volop nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Bijvoorbeeld tussen kennisinstellingen, marktpartijen, overheden en lokale energiecoöperaties. Samen met externe partijen werken wij aan schaalbare oplossingen op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling, flexibiliteit, energiebesparing en duurzame mobiliteit. Omdat deze thema s relevant zijn in het licht van de Nederlandse klimaatdoelen en een relatie hebben met onze energie-infrastructuur. Zo kunnen we de energietransitie versnellen. Het is onze uitdaging te leren omgaan met de on zekerheden die de energietransitie met zich meebrengt. Dat zal niet altijd makkelijk zijn, maar we hebben de energie, de expertise en de ervaring om in te spelen op veranderingen. Vol overtuiging zetten wij onze strategische koers in voor het uitvoeren van excellent netbeheer én het versnellen van de energietransitie. Peter Vermaat en Maarten Blacquière Raad van Bestuur 5 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN Door duurzame energie-opwek, energieopslag, diversificatie van warmtebronnen en elektrisch vervoer veranderen vraag en aanbod in de energievoorziening. Er ontstaan nieuwe spelers en nieuwe diensten. De energietransitie stelt andere eisen aan de energie-infrastructuur en vraagt om samenwerking en wendbaarheid. DE ENERGIETRANSITIE KRIJGT VAART De toenemende aandacht voor duurzaamheid leidt tot andere keuzes bij beleidsmakers, consumenten en bedrijven. Steeds vaker willen consumenten zelf energiekeuzes maken. Bijvoorbeeld door energie op te wekken via zonnepanelen. Zij willen ook kunnen kiezen hoe de opgewekte elektriciteit wordt inge zet: zelf gebruiken, opslaan in een thuisaccu of verhandelen aan derden. Hierdoor verschuift de invloed van energiebedrijven naar klanten. Tevens zien we dat grote windparken op zee worden aangelegd en nieuwe collectieven centrale zonneparken en warmtenetten ontwikkelen. Afhankelijk van lokale omstandigheden, zoals de aanwezigheid van restwarmte, gaan energiebronnen regionaal verschillen. Nieuwe ontwikkelingen zoals het inzetten van waterstof als energiedrager gaan mogelijk een rol spelen. De vraag naar energie verandert ook. Door betere isolatietechnieken vermindert het energieverbruik voor verwarming in huishoudens. De behoefte aan gas in de bebouwde omgeving neemt af en nieuwbouwwijken worden steeds vaker aardgasloos gebouwd. De vraag naar elektriciteit neemt juist toe door elektrisch vervoer, koeling, warmtepompen en automatisering. Naast de veranderingen in vraag en aanbod zien we dat er grotere verschillen gaan ontstaan in de mate waarin en de wijze waarop het netwerk gebruikt wordt. Er zijn klanten die van het net af gaan, omdat zij zelfvoorzienend worden. Andere klanten gaan door elektrisch vervoer of warmtepompen juist meer gebruik maken van het net. De energieinfrastructuur krijgt door al deze ontwikkelingen te maken met grotere pieken in vraag en aanbod. Tenslotte spelen data en ICT een steeds belangrijkere rol in de energievoorziening. Bijvoorbeeld om de energiestromen in het net te kunnen volgen en sturen. Klanten vragen data om energie te besparen, te verhandelen op marktplaatsen of te gebruiken op een zelfgekozen moment. Diensten rondom elektrisch vervoer hebben data nodig om auto s te kunnen laden op het meest goedkope of duurzame moment. Ook de toepassing van variabele energietarieven leidt tot meer datauitwisseling. VISIE Iedereen wil altijd en overal energie kunnen gebruiken. De noodzakelijke verandering van de energie voorziening gaat steeds sneller. Groeiende opwek van duurzame energie en energiebesparing vragen om nieuwe oplossingen. 6 7 Nieuwe energiediensten en dienstverleners VIER TOEKOMSTSCENARIO S VOOR DE VERANDERINGEN IN DE ENERGIEWERELD Hoe en met welke snelheid de veranderingen verlopen is niet te voorspellen. Dat maakt het kiezen van een strategische richting complex. Daarom hebben we ons grondig verdiept in de externe ontwikkelingen en vier toekomstscenario s ontwikkeld voor de mogelijke veranderingen in de energievoorziening richting De grootste onzekerheden die aan de basis liggen van de vier toekomstscenario s zijn: De mate waarin consumenten en bedrijven wel of niet streven naar zelfvoorzienendheid, gekoppeld aan weinig of veel vertrouwen in instituties. De mate waarin het speelveld voor energie gerelateerde diensten en diensterleners zich ontwikkelt: geleidelijke vernieuwing versus disruptieve innovatie. DE VIER TOEKOMST- SCENARIO S De scenario s beschrijven vier mogelijke, maar extreme toekomstbeelden. De scenario s hebben gemeen dat de energietransitie, gedreven door technologie, internationale klimaatafspraken en een groeiend maatschappelijk bewustzijn, zal versnellen. Het verschil zit in de manier waarop dat gebeurt. Elk scenario, of een afgeleide ervan, heeft de mogelijkheid om werkelijkheid te worden. We kunnen niet bepalen welk scenario werkelijkheid wordt, maar wel hoe we ons voorbereiden op de toekomst. Daarbij is wendbaarheid cruciaal: continu anticiperen en reageren op kansen en bedreigingen in de omgeving. We achten de kans groot dat het aantal partijen in de energieketen zal toenemen, en daarmee ook de complexiteit. Daarom is het nodig dat partijen intensief samen optrekken bij het vormgeven van nieuwe oplossingen en marktrollen. DE ENERGIE TRANSITIE VERSNELLEN BETEKENT ONZEKERHEID OMARMEN Geen hang naar zelfvoorzienendheid, vertrouwen in instituties Overheersend beeld: ENERGIE, LOGISCH DAT HET ER IS. In Europa is een nieuw elan ontstaan, het draagvlak voor Europa is teruggekeerd. Na de politieke unie ontstaat een energie unie, die verduurzaming realiseert. Mensen geloven dat grootschalige standaardoplossingen maatschappelijk het meest optimaal zijn. Netbeheerders fuseren tot één centraal gestuurd netbedrijf, dat de uitrol van warmtenetten en infrastructuur voor elektrisch vervoer ter hand neemt. Overheersend beeld: ENERGIE, DAT WORDT VOOR MIJ GEREGELD. AANBOD GEBUNDELD ALLES GEREGELD Er is veel vertrouwen in bestaande en nieuwe partijen. In Europa worden kaders gesteld, op regionaal niveau worden deze verder ingevuld. Overheid en bedrijven zorgen samen in publiekprivate samenwerking voor oplossingen die doorgaans grootschalig zijn. Innovatieve producten vinden hun weg naar klanten via de kanalen van grote, bekende bedrijven. Overheersend beeld: ENERGIE, DAT REGELEN WE SAMEN. Burgers en bedrijven willen onafhankelijk worden van falende instituties. Ze zoeken elkaar op in coöperaties en (online) communities. De focus ligt op de buurt, het doel is samen loskomen van het net. Er is een geliberaliseerde markt, waarin vraag en aanbod zorgen voor veel innovatie en oplossingen die lokaal optimaal zijn. De deeleconomie is sterk opgekomen. Het draagvlak voor centrale infrastructuur neemt af. SAMEN ZELFSTANDIG DOE T ZELF Overheersend beeld: ENERGIE, DAT REGEL IK ZELF. Omdat het de politiek en grote bedrijven niet lukt om orde te scheppen, keren mensen zich naar hun directe omgeving. Ze kiezen voor oplossingen die ze begrijpen. Er wordt veel kennis gedeeld, zowel lokaal als in online communities. Het delen van data met overheidsinstanties en grote bedrijven is minimaal door het grote belang dat aan privacy wordt gehecht. De businesscase voor innovatieve bedrijven is matig, lokaal georiënteerd MKB floreert. Het aantal consumenten en kleine bedrijven dat de netaansluiting opzegt groeit. Hang naar zelfvoorzienendheid, weinig vertrouwen in instituties Nauwelijks nieuwe energiediensten en dienstverleners De uitwerking van de vier scenario s is te vinden op: s 8 9 DIALOOG MET STAKEHOLDERS Enexis staat midden in de maatschappij. Als centrale speler in de energievoorziening, wegen we de belangen af van een grote, diverse groep stakeholders. Hiertoe zijn we doorlopend in gesprek met de verschillende stakeholders. Om recht te doen aan de verscheidenheid en de dialoog gestructureerd te kunnen voeren, onderscheidt Enexis acht verschillende groepen stakeholders: Klanten Medewerkers Aandeelhouders Ketenpartners Investeerders Beleidsbepalers Belangenverenigingen Lokale energiepartners Bij de uitwerking van het strategisch plan zijn onze stakeholders geconsulteerd. Zo hebben we met onze stakeholders vastgesteld welke onderwerpen van belang zijn én veel impact hebben. De belangrijkste zijn betrouwbaarheid van de energievoorziening, veiligheid, duurzaamheid van de energievoorziening, klanttevredenheid en innovatie. 10 STRATEGISCHE KOERS MISSIE We realiseren een duurzame energievoorziening door state of the art dienstverlening en netwerken en door regie te nemen in innovatieve oplossingen. Dit om de energietransitie te versnellen én excellent netbeheer uit te voeren. Enexis heeft het Energieakkoord voor duurzame groei mede ondertekend. Daarmee hebben we ons verbonden aan drie belangrijke ambities: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen met 16% in 2020, het verhogen van het Nederlands energieverbruik uit duurzame bronnen met 14% in 2020 en een jaarlijkse energiebesparing van 1,5%. Inmiddels is ook het klimaatakkoord van Parijs gesloten en dat stelt ambitieuzere doelen. Wanneer de Nederlandse klimaatdoelen worden aangescherpt, zullen we ons inspannen om ook deze versnelling mogelijk te maken. Gemeenten, provincies en woningcorporaties starten initiatieven op het gebied van duurzame opwek en energiebesparing. Enexis heeft de kennis en kunde om hen daarbij te helpen en gaat graag de samenwerking aan. We stellen alles in het werk om samen met lokale partners de Nederlandse klimaatdoelen te realiseren. Het excellent beheren van het net is onze maatschappelijke taak. Externe ontwikkelingen zoals (decentrale) duurzame opwek, energieopslag, diversificatie van warmtebronnen en elektrisch vervoer raken de kern van deze taak omdat vraag en aanbod van energie meer gaan fluctueren. Met state of the art dienstverlening en netten zorgen we dat we tijdig kunnen inspelen op deze veranderingen in de energiewereld. Dit is nodig om de energievoorziening betrouwbaar, veilig, betaalbaar en toegankelijk te houden en om onze klanten in de gelegenheid te stellen om bijvoorbeeld zonnecellen te plaatsen en elektrische auto s op te laden. We vereenvoudigen onze processen en systemen zodat klanten moeiteloos en op elk gewenst moment hun zaken kunnen regelen. Daarmee willen we een hoge klanttevredenheid bereiken en het heeft een verlaging van de kosten tot gevolg. We willen de energietransitie versnellen door innovatieve, schaalbare oplossingen te realiseren gericht op energiebesparing en -vergroening. We richten ons daarbij op thema s die relevant zijn in het licht van de Nederlandse klimaatdoelen en een relatie hebben met onze energie-infrastructuur. Enpuls is het bedrijf dat zich hiermee bezighoudt. Enpuls werkt actief samen met andere bedrijven, overheden, consumenten, coöperaties en kennisinstellingen. Want alleen door de krachten te bundelen en kennis maximaal te delen, komen er oplossingen die voor alle partijen werken. De oplossingen die Enpuls realiseert vinden hun weg naar de netbeheerder of naar de markt. We realiseren een duurzame energie voorziening door state of the art dienst verlening en netwerken en door regie te nemen in innovatieve oplossingen Onze netten en dienstverlening zijn tijdig gereed voor de veranderingen in de energiewereld. Onze energievoorziening is betrouwbaar. Onze dienstverlening is excellent met als gevolg een hoge klanttevredenheid en verlaging van de kosten. EXCELLENT NETBEHEER STRATEGISCHE DOELEN We realiseren samen met lokale partners de Nederlandse doelen ten aanzien van duurzame opwek en energiebesparing. We realiseren innovatieve, schaalbare oplossingen die de transitie naar een duurzame energievoorziening versnellen. VERSNELLEN ENERGIETRANSITIE 12 EXCELLENT NETBEHEER Netbeheer houdt meer in dan het aanleggen en beheren van het energienetwerk zelf. We transporteren ook energie van A naar B. En we faciliteren de energiemarkt zodat de administratieve marktprocessen, zoals verhuizen, switchen en het verrekenen van energiestromen voor alle marktpartijen geruisloos verlopen. Een taak die door de energietransitie steeds complexer wordt door de onvoorspelbare fluctuaties in vraag en aanbod van energie en de groeiende decentrale opwek. Klanten rekenen op een snelle service, gemak en lage tarieven. Wij werken hieraan door processen te vereenvoudigen, te digitaliseren en slim gebruik te maken van data. Onze netten en dienstverlening zijn tijdig gereed voor de veranderingen in de energiewereld. Daarbij verhogen we de betrouwbaarheid van de energievoorziening en borgen de publieke veiligheid en de veiligheid van medewerkers. SNELLE SERVICE, GEMAK EN LAGE TARIEVEN Als een klant iets bij ons wil regelen, moet dat gemakkelijk en snel kunnen. Wij vereenvoudigen onze processen en systemen, zodat klanten moeiteloos en op elk gewenst moment hun zaken kunnen regelen. Zo worden bijvoorbeeld de mogelijkheden om verzoeken via internet in te dienen uitgebreid. Klanten krijgen meer invloed op de planning van werkzaamheden aan hun aansluiting, zodat het werk uitgevoerd wordt op een moment dat hen uitkomt. We geven actueel inzicht in de status van verzoeken, verwachte doorlooptijden en werkzaamheden in de directe omgeving van de klant, zoals gepland onderhoud of de uitrol van slimme meters. Als een storing zich voordoet kunnen klanten statusupdates op hun telefoon ontvangen. We werken samen met andere partijen in de keten, bijvoorbeeld bij het maken van aansluitingen en het aanleggen van kabels en leidingen, om het voor de klant zo makkelijk mogelijk te maken en kosten te besparen. De netbeheerders hebben een wettelijke taak om de vrije energiemarkt te faciliteren. De vrije marktprocessen vereisen intensieve datacommunicatie tussen netbeheerders en andere marktpartijen zoals energieleveranciers. Samen met andere netbeheerders zorgen we voor efficiënte, uniforme marktprocessen, waardoor de vrije energiemarkt optimaal blijft werken en we anticiperen op de veranderingen in de energiewereld. Door processen te digitaliseren en data slim te combineren zorgen we dat processen niet alleen voor klanten eenvoudiger zijn, maar ook dat ze gemakkelijker uit te voeren zijn voor medewerkers. Of klanten over onze dienstverlening tevreden zijn, meten we met de zogenaamde Customer Effort Score (CES). De score geeft aan hoeveel inspanning een klant moet doen om een vraag of verzoek afgehandeld te krijgen. Onze ambitie is dat eind 2020 minder dan 10% van de klanten aangeeft dat de afhandeling van een verzoek (zeer) hoge inspanning heeft gekost. De ambitie van deze doelstelling blijkt uit het feit dat eind 2016 de CESscores per proces varieerden tussen de 11% en 36%. De vereenvoudiging van processen en systemen 15 BIJNA KLEINE COMPUTERS MAKEN ONZE NETTEN SLIMMER leidt ook tot een verwachte efficiencyverbetering van 20% in Zo zorgen we dat onze dienstverlening aan blijft sluiten bij de nieuwe eisen en betaalbaar blijft. Want omdat onze klanten niet kunnen kiezen welke netbeheerder ze hebben, zien we het als onze plicht om op de kosten te letten zodat onze tarieven zo laag mogelijk blijven. NETWERKEN GESCHIKT VOOR DE ENERGIETRANSITIE Enexis Netbeheer maakt het netwerk tijdig geschikt voor de veranderingen in energievraag en -aanbod. Met ICT in de netten krijgen we meer inzicht in de actuele energiestromen. Dat helpt ons om beter in te spelen op de groeiende fluctuaties en onvoorspelbaarheid in vraag en aanbod van energie. Met big data analyses combineren we de data uit het net en uit de slimme meter met de energieplannen van lokale overheden en ons vervangingsbeleid om het netwerk tijdig aan te passen. Zo houden we de energievoorziening ook op lange termijn betrouwbaar. HOGE BETROUWBAARHEID EN PUBLIEKE VEILIGHEID Een betrouwbare en veilige energievoorziening behoort tot de kerntaak van Enexis Netbeheer. De afhankelijkheid van elektriciteit neemt toe en klanten rekenen er op altijd en overal toegang te hebben tot energie. Daarom zullen we in de komende jaren de hoge betrouwbaarheid van het elektriciteits- en gasnet handhaven. Enexis Netbeheer zorgt voor betrouwbare en veilige netten door goed onderhoud, tijdige vervanging en gebruik van componenten en materialen van hoge kwaliteit. Als zich een storing voordoet lossen we die snel op
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x