Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF. Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Category:

Resumes & CVs

Publish on:

Views: 77 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstinaf Kavramı Ġstinaf, ilk derece mahkemelerinin verdikleri hükümlerin, bölge adliye mahkemesi (BAM) tarafından
Transcript
CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstinaf Kavramı Ġstinaf, ilk derece mahkemelerinin verdikleri hükümlerin, bölge adliye mahkemesi (BAM) tarafından maddi ve hukuki yönden incelenmesini sağlayan olağan bir kanunyoludur tuna ili-1879 nizamiye mahkemeleri geniģletiliyor-1913 iki üye ve tek hakimli sistem çok bozma ve uzama nedeniyle kaldırılıyor. Maddi Sorun-Hukuki Sorun Ayrımı Maddi sorun ispata iliģkindir. Hukuki sorun ise hukuk kuralının uygulanmasıyla ilgilidir. Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlıģ uygulanması hukuka aykırılıktır (CMK m.288/2). Ġstinafın aksine temyiz sebebi, ancak hükmün hukuki yönüne iliģkin olabilir (294/2). İSTİNAFA BAŞVURULAMAYACAK KARARLAR a) Hapis cezasından çevrilen adli para cezaları hariç olmak üzere, sonuç olarak belirlenen üç bin Türk Lirası dahil adli para cezasına mahkûmiyet hükümlerine, b) Üst sınırı beş yüz günü geçmeyen adli para cezasını gerektiren suçlardan beraat hükümlerine, c) Kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulamaz (CMK m.272/3). OTOMATİK İSTİNAF Ġstinaf bakımından da; KURAL Davasız Yargılama Olmaz ĠSTĠSNA Otomatik Ġstinaf On beş yıl ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hükümler, bölge adliye mahkemesince re'sen incelenir CMK m.272/1). BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ CMK m.273/1, 2 ye göre; istinaf istemi, hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır; beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hakime onaylattırılır Hüküm, istinaf yoluna başvurma hakkı olanların yokluğunda açıklanmışsa, süre tebliğ tarihinden başlar. BAŞVURUDA GEREKÇE GÖSTERİLMESİ Ġstinaf talebinde bulunanlar baģvuru nedenlerini baģvuru dilekçesinde gösterebilirler. BUNUNLA BĠRLĠKTE sanık, katılan ve kanunda gösterilen diğerleri bakımından baģvuru nedenlerinin gösterilmesi zorunlu değildir. Sadece gerekli bilgileri içeren ve hükmün istinaf incelemesinden geçmesini istiyorum. ifadesine yer verilen bir dilekçeyi mahkemeye vermek yeterli olacaktır (CMK m.273/3). BUNA KARġIN; Cumhuriyet savcısı, istinaf yoluna başvurma nedenlerini gerekçeleriyle birlikte yazılı isteminde açıkça gösterir (CMK m.273/5). İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ETKİSİ Ġstinaf baģvurusunun en önemli sonucu hükmün kesinleģmesini engellemesidir (CMK m275/1). Mahkumiyet hükmü infaza baģlanmaz (CGTĠHK m.4). Mahkeme hükmünü kısa karar Ģeklinde vermiģse, baģvuruyu öğrendikten sonra yedi gün içinde gerekçeli kararı tebliğ eder (CMK m.275/2-m.295/1). BAŞVURUNUN HÜKÜM MAHKEMESİNCE REDDİ Hükmü veren mahkeme; Süre? Ġstinaf yolu açık hüküm mü? BaĢvuranın hakkı var mı?.. olumsuzsa dilekçeyi reddeder (CMK m.276/1). Red halinde BaĢvuruda bulunan C. Savcısı veya ilgililer, Yedi gün içinde Bölge adliye mahkemesinden bu hususta bir karar vermesini isteyebilirler. (CMK m.276/2). İSTİNAF İSTEMİNİN REDDİ VE CEVABI Dilekçe usulden reddedilmezse; KarĢı tarafa tebliğ Yedi gün içinde cevap verilebilir (CMK m.277/1) DOSYANIN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİ Cevap geldikten veya yedi günlük süre dolduktan sonra; *Dosya *C. Başsavcılığına (277/2) *BAM C. Başsavcılığına (Tebliğname-CMK m.278) *Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesine BAM DA DOSYA ÜZERİNDE ÖN İNCELEME BAM Ceza Dairesi dosya gelince üzerinde bir ön inceleme yapar; Yetkisizse, dosyanın yetkili BAM a gönderilmesine Süreye uyulmamıģsa, baģvuru hakkı yoksa, karara karģı istinafa gidilemiyorsa baģvurunun reddine karar verir (CMK m.279). BAM DA İNCELEME VE İNCELEME SONUCU VERİLECEK KARAR BAM ceza dairesi baģvuruyu hukuka uygun bulursa dosyayı incelemeye geçer (Taraflar ve C. Savcısı hazır bulunamaz). Ġnceleme sonucu; Herhangi bir hukuka aykırılık görmezse baģvuruyu reddeder (ONAMA) CMK m.303/1/(c), (e), (f), (g) ve (h) bentlerindeki durumlar varsa, hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf baģvurusunun esastan reddine hükmeder. (DÜZELTEREK ONAMA- ISLAH) CMK m.289 daki kesin hukuka aykırılık halleri (mutlak bozma sebepleri varsa) BOZMA KARARI aynı veya baģka bir mahkemeye gönderilmesi kararı (CMK m.307 kıyasen) Diğer hallerde DAVANIN YENĠDEN GÖRÜLMESĠNE VE DURUġMA HAZIRLIĞINA hükmeder. Kanunda yazmıyor ama kanaatimizce dava zamanaģımı süresinin dolması gibi hallerde BAM düģme kararı da verebilir. DURUŞMA HAZIRLIĞI Ġlk derece yargılamasındaki gibi duruģmaya hazırlık tutanağı (tensip zaptı) hazırlanır. (CMK m.176/4 bir haftalık süre geçerli) Tutuksuz sanığa yapılacak çağrıda kendi baģvurusu üzerine açılacak davanın duruģmasına gelmediğinde davasının reddedileceği ayrıca bildirilir (CMK m.281/1) DURUŞMA DuruĢma kural olarak ilk derece mahkemesindeki gibidir. Ancak (CMK m.282); Ġddianame yerine üyenin raporu okunur. Ġlk derece mahkemesinin gerekçeli hükmü de raporla okunur. Ġlk derece mahkemesindeki keģif tutanakları, tanık beyanları gibi belgeler ile duruģma hazırlığındaki keģif tutanakları ve bilirkiģi raporları okunur. BAM ceza dairesi kendisi de ayrıca tanık ve bilirkiģi dinleyebilir. Sanığın sorgusunun yapılması esastır (SEGBĠS?). İSTİNAF DURUŞMASI SONUNDA VERİLECEK KARAR 1. İHTİMAL Esastan red (ONAMA) 2. İHTİMAL İlk derece mahkemesinin hükmünü kaldırıp yeniden hüküm kurma (CMK m.280/2-cmk m.223) ALEYHE DEĞİŞTİRME YASAĞI İstinaf yoluna sanık lehine başvurulmuşsa, yeniden verilen hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz (CMK m.283). DİRENME YASAĞI BAM karar ve hükümlerine karģı direnilemez; bunlara karģı herhangi bir kanunyoluna gidilemez (CMK m.284/1). Ancak ara kararlarına karģı itiraz (m.268/3/e), bozma dıģındaki son kararına karģı ise temyize gidilebilir (CMK m.284/2; m.286/1). ÖZEL HUSUSLAR Önceden katılınmamıģsa, ilk kez istinaf yargılamasında kamu davasına katılma olmaz (CMK m.237). Ancak CMK m.289 daki koģullara bağlı olarak bozma kararı verirse, bozmadan sonra ilk derece mahkemesinde katılma olabilir. BAM da koģulları varsa duruģma sonunda HAGB kararı verebilir. Ġstinaf sırasında kovuģturma sırasında baģvurulabilecek koruma tedbirlerine baģvurulması, örn. tutuklama kararı verilmesi mümkündür. CMK m.254 gereğince BAM ın da tarafları uzlaģtırması mümkündür. BAM da keģif ve otopsi yapabilir, bilirkiģiye baģvurabilir. DuruĢma yapıp karar vermiģse yargılamanın yenilenmesi BAM da olur. Diğer hallerde ilk derece mahkemesinde (CMK m.318/1) Ġnfaza iliģkin bazı iģlemleri yapmalı Ġnfaz Kanunu m.98, m.101/2 BOZMAdan sonra CMK m.307 kıyasen
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x