Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYĠ ve TĠCARET A.ġ. ve BAĞLI ORTAKLIKLAR. 1 Ocak 30 Eylül Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu

Category:

Word Search

Publish on:

Views: 75 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYĠ ve TĠCARET A.ġ. ve BAĞLI ORTAKLIKLAR 1 Ocak 30 Eylül 2009 Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa I. Giriş 3 II. Faaliyetlere İlişkin Değerlendirme 5
Transcript
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYĠ ve TĠCARET A.ġ. ve BAĞLI ORTAKLIKLAR 1 Ocak 30 Eylül 2009 Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa I. Giriş 3 II. Faaliyetlere İlişkin Değerlendirme 5 III. Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler 9 IV. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 11 V. Diğer Hususlar 21 2 I. GĠRĠġ Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) ve Bağlı Ortaklıkları (bundan sonra Grup olarak anılacaktır), boyuna kaynaklı ve spiral kaynaklı çelik boru ve plastik boru üretimi ve satışı yapmaktadır. Şirket in hisse senetleri 1994 yılından beri İstanbul Menkul Kıymet Borsası nda işlem görmektedir. Şirket, Türkiye de tescil edilmiştir ve adresi aşağıdaki gibidir; Meclisi Mebusan Caddesi No: Fındıklı - Istanbul 30 Eylül 2009 tarihi itibariyle konsolide edilen Bağlı Ortaklıklar ın listesi ve Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş nin bu şirketlerde kontrol ettiği hisse oranları aşağıdaki gibidir; Faaliyet Konusu Bağlı Ortaklık Nihai Oran% Holding Borusan Mannesmann Holding BV 100,0 Çelik Boru Borusan Mannesmann Vobarno Tubi SPA 99,0 Mühendislik Borusan Mühendislik İnşaat ve Sanayi Makinaları İmalat A.Ş. 96,9 1. Raporun Dönemi: Ortaklığın Ünvanı: Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3. Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Üyeleri Adı ve Soyadı Görev Süresi (BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi) Başkan ve Murahhas Üye Bülent Demircioğlu Mart 2009 Şubat 2010 Başkan Yardımcısı Agah Uğur Mart 2009 Şubat 2010 Başkan Yardımcısı Kadri Aydınlı Mart 2009 Şubat 2010 Üye Dr. Gerhard Schöler Mart 2009 Şubat 2010 Üye Dr. Kunibert Albert Martin Mart 2009 Şubat 2010 Üye Halil Yurdakul Yiğitgüden Mart 2009 Şubat 2010 Yetki Sınırları: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümleri ile münhasıran Genel Kurul a verilmiş olan yetkiler dışında kalan tüm işler hakkında karar vermeye yetkilidir. 4. Denetleme Kurulu Üyeleri Denetleme Kurulu Üyeleri Adı ve Soyadı Görev Süresi (BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi) Üye Tezcan Yaramancı Mart Şubat 2010 Üye Mehmet Şuhubi Mart Şubat 2010 Üye H. Sedat Eratalar Mart Şubat 5. Yönetim Kadrosu Görevi Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Genel Müdür Yardımcısı, Satış Genel Müdür Yardımcısı, Teknoloji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, Satınalma ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı, Üretim Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler ve Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı, Standart ve Özel Boru Satış Genel Müdür Yardımcısı, Satınalma Genel Müdür Yardımcısı, Proje Satış Adı Soyadı Şirkette Bulunduğu Süre Bülent Demircioğlu 35 yıl 37 yıl Tayfun İşeri 5 yıl 31 yıl Erol Akgüllü 33 yıl 33 yıl Can Kıbrıslı 31 yıl 31 yıl Semih Özmen 19 yıl 25 yıl İş Tecrübesi Mesleği Elektrik Mühendisi Endüstri Mühendisi Makina Mühendisi Makina Mühendisi Makina Mühendisi Elif Ayhan 5 yıl 20 yıl İktisatçı Zafer Atabey 18 yıl 18 yıl İşletmeci Hakan Semizoğlu 11 yıl 21 yıl İşletmeci Özgür Fidanoğlu 7 yıl 19 yıl Makina Mühendisi 6. ÇalıĢanlar itibariyle Sendikalı Sendikasız Toplam Düz işçi Kalifiye işçi Alt kademe yönetici Orta kademe yönetici Üst kademe yönetici Memur sayısı Taşeron firma işçi sayısı Toplam Şirketimizin üyesi olduğu MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile Türk Metal Sendikası arasında dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi tarihinde karşılıklı olarak imzalanmıştır. 7. Dönem içinde gerçekleģen sermaye artıģları Şirket sermayesi 28,350,000-TL dir. Dönem içinde gerçekleşen sermaye artışı yoktur. 8. Dönem içinde çıkarılan menkul kıymetler Dönem içinde hiçbir menkul kıymet çıkarılmamıştır. 9. Dönem içinde yapılan Ana SözleĢme değiģiklikleri Şirket Ana Sözleşmesi nde dönem içinde değişiklik yapılmamıştır. 10. ġirket sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip olan ortaklar: Ortağın Ticaret Unvanı Pay Tutarı Oran (%) Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. 20,831,453 TL % 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% II. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME 1. Çelik Boru Faaliyetlerine ĠliĢkin Genel Değerlendirme Faaliyet gösterdiğimiz dikişli çelik boru sektöründeki talep seviyesi üzerinde belirleyici role sahip olan inşaat, imalat sanayi ve otomotiv sektörlerine ilişkin ekonomik göstergelere bakıldığında genel anlamda iyileşme sinyalleri görülmeye başlanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, inşaat sektöründe yaşanan daralmanın halen devam ettiği görülmekle birlikte imalat sanayi sektörü özelinde iyileşme sinyalleri 2009 yılı 2. Çeyrek dönemi itibariyle görülmeye başlamıştır. Kısa dönemli iş istatistikleri de bu iyileşme sinyallerini destekler niteliktedir. Aylık imalat sanayi üretim endeksi Ağustos 2009 tarihi itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine oranla %7,2 oranında daha düşük gerçekleşmiş olmasına karşılık, Şubat 2009 tarihinden bu yana yükseliş trendine geçerek %21,8 oranında artış göstermiştir. Devlet ve özel sektörü içerecek şekilde toplam kapasite kullanım oranı ise Ocak 2009 tarihinden bu yana artış göstererek Eylül 2009 itibariyle %70,1 seviyesine ulaşmıştır. 12,7 9,8 Büyüme Hızları (%) 4,3 7,3 4,8 4,1 3,9 0,3 9,1-3,3 4,8-5,2 0,3-9,8-10,8-14,0-20,2-18,9 İmalat Sanayi İnşaat -8,7-21,0 '071Ç '072Ç '073Ç '074Ç '081Ç '082Ç '083Ç '084Ç '091Ç '092Ç Kaynak: TUİK 1998 temel fiyatlarına göre bir önceki yılın aynı dönemine göre gelişme hızları İmalat Sanayi Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı % 77% 73% 65% 64% 64% 65% 67% 70% 73% 72% 70% Otomobil Sanayicileri Derneği (OSD) verilerine göre, 2009 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye otomotiv üretimi bir önceki senenin aynı dönemine göre %36,8 oranında daha düşük gerçekleşmiştir. Buna karşılık, Ocak 2009 tarihinden bu yana otomotiv üretiminin artış trendinde olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda, hizmet verdiğimiz sektörlere ilişkin ekonomik parametrelerin ve dolayısıyla dikişli çelik boruya yönelik talebin belirli bir artış trendinde olduğundan söz edilebilir Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Kaynak: TÜİK Kapasite Kullanım Oranı; Devlet ve Özel Sektör Toplamı Otomotiv Sanayi Üretimi (bin adet) Kapasite Kullanım İmalat Sanayi Endeksi Borusan Mannesmann Boru Çelik Boru Satışları (Bin ton) Ocak-Eylül 2008 Ocak-Eylül 2009 Ocak-Eylül İhracat Yurtiçi Kaynak: Otomotiv Sanayicileri Derneği Talep seviyesinde yaşanan bu gelişmelerin ışığı altında, 2009 yılı Ocak Eylül döneminde toplam çelik boru satışlarımız bir önceki senenin aynı dönemine göre %24 oranında azalarak ton olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz, iç piyasadaki talep daralmasına karşılık olarak ihracat pazarlarına yönelik odaklanmasını arttırmış olmasına rağmen global ekonomik krizin etkileri ihracat pazarlarında da talebin azalmasına neden olmuştur. 5 2009 yılı Ocak Eylül döneminde, toplam satış hacminde yaşanan daralmaya karşılık basınçlı, özel ve spiral borular başta olmak üzere yüksek katma değerli ürünlerin toplam satış hacmi içindeki payı bir önceki seneye göre artış kaydederek %39 seviyesinden %42 seviyesine ulaşmıştır. Çelik boru sektöründe ana girdi maddesi çelik rulo banttır. Dolayısıyla hammadde fiyatlarındaki değişim aynı zamanda çelik boru fiyatlarının gelişimine de ışık tutmaktadır Dünya Yassı Çelik Fiyat Endeksi (Nisan'94=100) Kaynak CRUMonitor, Ekim Ocak-Eylül Sektörün referans olarak kullandığı bilgi kaynaklarından derlenen verilere göre, dünya yassı çelik fiyat endeksi 2008 Temmuz ayında endeksin ölçülmeye başlandığı Nisan 1994 yılından bu yana ki en yüksek değerine ulaştıktan sonra hızlı bir düşüş trendine girmiş ve 2009 yılı Haziran ayı itibariyle endeks değeri 2007 yılının da altına gerilemiştir. Buna karşılık, 2009 yılı Mayıs ayından itibaren fiyatlarda belirli oranda bir toparlanma görülmeye başlamıştır. Hammadde fiyatları ile ilgili sektörde giderek yaygınlaşan beklenti, 2009 yılının son çeyreğinde ve 2010 yılının genelinde yassı çelik fiyatlarının daha durağan bir seyir izleyeceği yönündedir. Bununla birlikte değişen global ekonomik koşullara bağlı olarak hammadde fiyatlarının göstereceği trende ilişkin kesin bir yargıya varmak bugün itibariyle doğru olmayacaktır. Gerek satış miktarındaki azalma gerekse hammadde fiyatlarının etkisiyle mamul satış fiyatlarında yaşanan gerilemenin etkisiyle, toplam çelik ve plastik boru faaliyetlerinden elde edilen satış geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %33 oranında azalarak TL olarak gerçekleşmiştir Borusan Mannesmann Boru Yıllar Ġtibariyle Çelik Boru Üretim Miktarları (Bin Ton) Ocak-Eylül 2008 Ocak-Eylül 2009 Ocak-Eylül 2009 yılı Ocak Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre satış miktarında yaşanan %24 oranındaki düşüşe karşılık bu dönemde toplam üretim miktarı bir önceki senenin aynı dönemine göre %32 oranında azalarak ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Satış hacmine göreceli olarak üretim miktarında yaşanan daha büyük oranlı düşüşün gerekçesi, Şirketin stok seviyelerini düşürerek işletme sermayesinin daha etkin yönetilmesini sağlamak amacıyla 2009 yılı başından bu yana devreye aldığı önlemlerin bir sonucudur. 6 2. Borusan Mannesmann Boru 1958 yılında kurulan ve sektörün en köklü şirketi sayılan Borusan Mannesmann Boru (BMB), 700,000 ton boyuna kaynaklı ve 200,000 ton spiral kaynaklı çelik boru olmak üzere toplam 900,000 ton üretim kapasitesi ile faaliyetlerini devam ettirmektedir. BMB, üretim faaliyetlerini yurt içinde Gemlik, Halkalı, İzmit ve Gebze fabrikalarında sürdürmektedir. Ürün gamı içinde; su boruları, genel amaçlı borular, doğal gaz ve petrol hat boruları, sanayi boru ve profilleri, yapı boruları, plastik boru ve fitting sistemleri, sondaj boruları, kazan boruları ve spiral kaynaklı borular yer almaktadır. Aynı zamanda özellikle Avrupa pazarlarında tercih edilen ve sıcak çekme teknolojisi ile üretilen SRM boruları, Türkiye de sadece BMB tarafından üretilmektedir. 3. Borusan Mannesmann Vobarno İtalya da kurulu olan Borusan Mannesmann Vobarno, yıllık ton üretim kapasitesi ile yüksek katma değerli soğuk çekilmiş özel boru üretimi konusunda uzmanlaşmıştır. İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa gibi otomotiv sektörünün güçlü olduğu ülkelere yönelik yaptığı satışlar ile gerek ürün gerekse hizmet kalitesi açısından Avrupa da sektöründe tanınan bir üretici konumundadır. Borusan Mannesmann Vobarno yaklaşık m 2 kapalı alan üzerine kurulu olup 80 çalışanı ile faaliyet göstermektedir. 4. Borusan Mühendislik Borusan Mühendislik, demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren firmalara gereksinim duydukları makina ve teçhizatın üretilmesi, yatırımların projelendirilmesi, kontrol ve yürütülmesi konusunda uzmanlaşmıştır. Yatırım projelerine ek olarak, müşterilerine gereksinim duydukları tamir, bakım hizmetlerini sağlamak, yedek parça tasarlamak ve üretmek konularında da hizmet vermektedir. 5. BağıĢ ve Yardımlar BMB, 2009 yılı Ocak-Eylül döneminde, sosyal sorumluluk bilinci kapsamında çeşitli yardım kuruluşları ve vakıflara yaptığı yardımları devam ettirmiştir. Söz konusu dönemde yapılan bağış ve yardımlar aşağıda yer almaktadır; 7 BRSAN Hisse Fiyatı TL/Hisse ĠMKB-100 Endeksi 6. Hisse senedi fiyatlarının gösterdiği geliģme 2009 yılı başında 6,10-TL ile işlem görmeye başlayan hisselerimiz Ocak-Eylül 2009 dönemi içinde genel bir artış trendi izleyerek dönem sonunu 12,1-TL ile kapatmıştır. Aynı dönem içerisinde İMKB-100 endeksi %80 oranında değer kazanırken hisse senedimizin değeri yaklaşık %98 oranında artış göstererek yatırımcısına İMKB-100 endeksinin üzerinde bir değer artışı sağlamıştır tarihindeki kapanış değerine göre şirketimizin piyasa değeri TL dir. BRSAN 2 Ocak Eylül 2009 Hisse Fiyatı GeliĢimi , , , , , ,0 0,0 BRSAN IMKB Yıllar Ġtibariyle Temettü Oranları Yıllar itibariyle dağıtılan temettüler ve ödenmiş sermayeye oranları aşağıdaki gibidir: Yıl Temettü Oran (TL) (%) ,127, (net 40.60) ,063, (net 19.35) ,515, (net 81) ,615, (net 40.05) ,649, (net 79.90) ,963, (net 68.85) Şirket in 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren mali dönemine ait SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında dönem zararı olduğundan 2008 yılı dönemine istinaden kar dağıtımı yapılmamıştır. 8 III. FĠNANSAL YAPIYA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Türkiye de 1 Ocak 2005 ten itibaren paradan altı sıfır atılmasıyla birlikte Yeni Türk Lirası (YTL), Türkiye Cumhuriyeti nin yeni para birimi olarak belirlenmişti. Bakanlar Kurulu 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren para birimindeki Yeni ibaresinin kaldırılmasına karar vermiştir. Bu nedenle, Şirket in raporlama para birimi ve geçmiş yıl karşılaştırmalı tutarları 1 YTL = 1 TL oranı kullanılarak TL olarak sunulmuştur. Özet Yorum: (Konsolide UFRS finansal tablolarına göre hazırlanmıģtır.) Gerek iç piyasa gerekse ihracat pazarlarında satış yaptığımız ana sektörler olan inşaat, otomotiv ve çeşitli imalat sanayi sektörlerine ilişkin ekonomik göstergelere bakıldığında, 2009 yılı Haziran-Eylül döneminde iyileşme sinyalleri görülmeye başlanmıştır. Buna karşılık 2009 yılı ilk 9 aylık dönemi genelinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla talebin düşük bir seviyede kaldığı görülmektedir. Bu doğrultuda, 2009 yılı ilk 9 aylık döneminde toplam satışlarımız miktarsal olarak bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla %24 oranında azalmıştır. Buna ek olarak, ana girdi maddesi olarak kullandığımız sıcak haddelenmiş rulo saç (HRC) fiyatları 2008 yılı Temmuz ayından itibaren sürdürdüğü düşüş trendini 2009 yılının 2. çeyrek dönemine kadar sürdürmüş ve daha sonra belirli bir yükseliş eğilimi göstermiştir. 9 Bu doğrultuda, mamul satış fiyatlarımızda benzer bir trendi takip etmiştir. Gerek miktar gerekse fiyat seviyelerindeki değişimlerin bir sonucu olarak 2009 yılı Ocak-Eylül döneminde konsolide ciromuz bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %33 oranında azalarak TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönem içinde yurtiçi satış hâsılatımız bir önceki seneye göre %45 oranında azalırken ihracat ciromuzdaki azalış %20 seviyesinde kalmıştır. İhracatın toplam ciro içindeki payı ise bir önceki yılın aynı döneminde %45 seviyesinde iken bu dönemde %54 seviyesine yükselmiştir. Net satış hasılatımızdaki %33 oranında azalışa karşılık, satılan malın maliyeti kalemindeki düşüş %31 seviyesinde kalmıştır. Bunun sonucu olarak, 2008 yılı ilk 9 aylık döneminde %14,6 olarak gerçekleşen brüt kar marjımız bu dönemde %12,1 olarak gerçekleşmiştir. Pazarlama, satış ve genel yönetim giderlerimizde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla bu dönemde yaklaşık 13 milyon TL iyileşme sağlanmıştır. Brüt karlılık seviyesinde yaşanan daralmaya paralel olarak faaliyet kar marjımız ise %8,5 seviyesinden %4,9 seviyesine gerilemiştir. Vergi Faiz ve Amortisman Öncesi Kar (VFAÖK) marjımız da %9,8 seviyesinden %7,5 seviyesine gerilemiştir. Sonuç olarak, 2009 yılı Ocak-Eylül dönemi sonu itibariyle vergi öncesi TL seviyesinde dönem karı gerçekleşmiştir yılı sonundan başlayarak işletme sermayesi yönetimine yönelik alınan tedbirlerin bu dönemde de etkin olmasının neticesinde, özellikle stok devir hızında önemli miktarda bir iyileşme sağlanmıştır. Bununla birlikte, gerileyen faaliyet karı performansının bir uzantısı olarak borçluluk oranlarında artış yaşanmıştır. Faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı bölümde de ifade edildiği üzere, 2009 yılının ilk 9 aylık döneminde karşılaşılan talep seviyesinin, 2008 yılının aynı dönemine kıyasla düşük olarak gerçekleşmesine rağmen çeşitli ekonomik göstergelerde son dönemde iyileşme sinyalleri görülmeye başlanmıştır. Söz konusu ekonomik gelişmelerin ve Şirket in uyguladığı satış, üretim, satınalma ve işletme sermayesi yönetimine dair politikaların ışığı altında, ilerleyen dönemlerde normalize olması hedeflenen karlılık dengeleri ile birlikte borçluluk seviyelerinde olumlu yönde bir değişim olması beklenmektedir. 10 IV. KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI Şirketimiz faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan belli başlı kriterlere uyum sağlamış, dönem içerisinde şirket ana sözleşmesi, prosedür ve uygulamaları ilkelere uyum anlamında gözden geçirilerek uyumun tam olmadığı alanlar tespit edilmiş ve bu alanlara yönelik iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uygulamalara uyum şirket yönetimi tarafından prensip olarak benimsenmiştir. Şirketimizce mevcut durumda uyum sağlanmamış prensiplerle ilgili açıklamalar, gerekçeleri ve varsa olası çıkar çatışmaları raporun ilgili bölümlerinde açıklanmıştır. BÖLÜM I - PAY SAHĠPLERĠ 1 Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi Borusan Grubu nun halka açık şirketlerinin pay sahipleri ile ilişkilerini koordine etmek amacıyla Borusan Holding çatısı altında bir Yatırımcı İlişkileri Birimi bulunmaktadır. Borusan Mannesmann Boru da da pay sahipleri ile ilişkilerden Mali İşler ve Bilgi Sistemleri Direktörlüğü sorumludur. Söz konusu direktörlüğe bağlı olan Strateji Yönetim Ofisi ise yatırımcı ilişkilerinden sorumlu birim olarak tanımlanmıştır. Borusan Holding ve Borusan Mannesmann Boru bünyesinde bulunan bu iki birim yatırımcı ilişkileri kapsamında yapılan faaliyetlerde tam bir koordinasyon ile hareket etmektedir. Pay sahiplerimiz söz konusu iki birimden herhangi biri ile temas kurarak şirketimiz ile iletişim kurabilmektedirler. Borusan Holding - Yatırımcı İlişkileri Birimi Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Beril Yiğinsu Yatırımcı İlişkileri Mail Adresi Borusan Mannesmann Boru Strateji Yönetim Ofisi Birimi Strateji Yönetim Ofisi Müdürü Kağan Arı Yatırımcı İlişkileri Mail Adresi Mevzuat ile belirlenen bilgilendirme faaliyetleri haricinde yatırımcı ilişkileri kapsamında yapılan faaliyetler ana hatları ile aşağıdaki gibidir; Yazılı ve Görsel Basın Açıklamaları Yatırımcı ve analistler ile yapılan toplantı ve görüşmeler Telefon ve elektronik posta aracılığıyla gelen bilgi taleplerine cevap verilmesi Dönem içerisinde gerek bireysel yatırımcılardan, gerekse aracı kurumlardan tarafımıza yöneltilmiş sorular SPK nın Seri: VIII No:54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde değerlendirilerek cevaplanmıştır. 2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Dönem içerisinde şirketle ilgili olarak Holding ve Şirket Yatırımcı İlişkileri Birimine elektronik posta ve telefon aracılığıyla ulaşan bilgi talepleri aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir: a. Şirketin yatırım planları ve stratejik hedefleri b. Çelik fiyatlarının gelişimine yönelik beklentiler ve şirket performansına olası etkileri 11 c. Yurtiçi ve yurtdışında rol aldığımız ve/veya kamu gündeminde olan boru hattı projeleri d. İnşaat sektörüne ilişkin beklentiler Bu başlıklar altında Şirket Yatırımcı İlişkileri birimine yaklaşık 19 adet bilgi talebi yöneltilmiştir. Bilgi talepleri öncelikle SPK nın Seri: VIII No:54, Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde değerlendirilmektedir. Holding ve Şirket Yatırımcı İlişkileri birimleri koordineli bir çalışma ile soruları başlıklar halinde gruplayarak sık sorulan soruları tespit etmekte ve cevapları standart hale getirerek tüm pay sahiplerine eşit bilgi aktarımını sağlamaktadır. Sık sorulan soruların cevaplarına internet sitesinde yer verilmektedir. Sorulara mümkün olan en kısa zamanda cevap verilmesi bir kritik performans göstergesi olarak tespit edilmiştir. Dönem içinde gerek şirketin internet sitesi (www.borusanmannesmann.com) ve gerekse Borusan Grubu nun internet sitesi (www.borusan.com) pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme haklarının kullanımını kolaylaştırmak amacıyla kullanılmıştır. Şirket internet sitesi, Şirket in Kamuyu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde tanımlanan içeriği sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Bu kapsamda yatırımcıların, Şirket ile ilgili aşağıda sıralanan bilgilere ulaşımında kolaylık sağlanmıştır: Şirket ticaret sicil bilgileri Son durum itibariyle ortaklık yapısı Yönetim Kurulu Üyelerinin listesi Şirket Üst Yönetim Ekibi Üyelerinin listesi Şirket Esas Sözleşmesi Genel Kurul Tutanakları ve Hazirun Cetveli Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Periyodik finansal tablolar, dip notları ve bağımsız denetim raporları Yıllık faaliyet raporları Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporları Özel Durum Açıklamaları Kamuyu Bilgilendirme Politikası Kar Dağıtım Politikası Yatırımcı İlişkileri Birimi iletişim bilgileri Şirket
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x