of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI BİR OKULDA DRAMA YÖNTEMİYLE KESİR ÖĞRETİMİNDEN YANSIMALAR: BAYBURT ÖRNEĞİ 1

Category:

Automotive

Publish on:

Views: 57 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2015 Cilt/Volume: 12 Sayı/Issue: 31, s BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI
Transcript
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2015 Cilt/Volume: 12 Sayı/Issue: 31, s BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI BİR OKULDA DRAMA YÖNTEMİYLE KESİR ÖĞRETİMİNDEN YANSIMALAR: BAYBURT ÖRNEĞİ 1 Mesut ÖZTÜRK Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yaşar AKKAN Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gül KALELİ YILMAZ Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Abdullah KAPLAN Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Özet Bu çalışmada; birleştirilmiş sınıflı bir okulda kesir konusunun öğretiminde drama yöntemi kullanılmış ve bu öğretim sürecinde öğrencilerden elde edilen veriler ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışma Bayburt ilinde birleştirilmiş sınıflı bir okulda öğrenim gören 29 öğrenci ve bir öğretmen ile yürütülmüştür. Çalışma sürecinde araştırmacılar tarafından hazırlanan iki drama bir araştırmacı tarafından öğrenme ortamında uygulanmıştır. Çalışmanın verileri drama sürecinde yapılandırılmamış görüşme ve gözlem; drama sonunda da yarıyapılandırılmış görüşmeler aracılığı ile toplanmıştır. Ayrıca öğrencilerden dokümanlar yoluyla veri toplanarak görüşme ve gözlem verileriyle ilişkilendirilmiştir. Toplanan veriler betimleme, sınıflandırma ve ilişkilendirme olmak üzere üç aşamada analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin dramalara katılmada istekli oldukları ve dramalara katıldıklarında mutlu oldukları belirlenmiştir. Drama yöntemiyle kesir kavramını öğrenen öğrencilerin günlük yaşamlarına yakın materyaller ile matematik öğrenmesi, onların derse ilgilerini çekmektedir ve matematiğin herkes için yaşamın tamamında gerekli olduğuna inanmalarını sağlamaktadır. Ayrıca çalışmaya katılan öğrencilerin bir bütünü parçalara ayırmayı, bir çokluğu parçalara ayırmaktan daha kolay yaptıkları tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Birleştirilmiş sınıflı okul, Drama yöntemi, Durum çalışması, Kesir. REFLECTIONS FROM FRACTIONS INSTRUCTIONS WITH DRAMA METHOD IN MULTI-GRADE SCHOOL: A CASE OF BAYBURT Abstract In this study: using the drama method in instruction of fractions in multi-grade school and obtained data from student in the teaching process comprehensive offered. Twenty-nine multi-grade students and a teacher formed the study. In the process two drama prepared by researchers applied with a researcher in learning environment. Data of the study collected unstructured interview and observation in the study process, and then semi-structured interview finish of applied. Additionally collected data from the students by means of documents related to interview and observation data. Collected data analyzed three stages: Describing, classifying and connecting. Analyses of the data indicated that students willing 1 Bu çalışmanın bir bölümü 14. Matematik Sempozyumu nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Mesut ÖZTÜRK, Yaşar AKKAN, Gül KALELİ YILMAZ, Abdullah KAPLAN for participated drama and they happiness when role taking. Students learning fractions with drama drew attraction learning mathematics with material came across their daily life and provided that they believed mathematics is necessary for everyone. Moreover the study shows that students learning more a whole section than easier a plurality section. Key Words: Multi-grade school, Drama method, Case study, Fractions. 1. Giriş Birleştirilmiş sınıflı okul, öğrenci sayısının yetersizliği nedeniyle her bir sınıf düzeyine ayrı bir öğretmen vermenin mümkün olmadığı durumlarda birkaç farklı sınıfın aynı ortamda ve tek öğretmen tarafından eğitim görmesini sağlayan sınıf ortamıdır (Oğuzkan, 1993). Birleştirilmiş sınıflı okullar yapısı gereği normal okullara göre daha zor şartlara ve öğrencilerin öğretimi için daha az zamana sahiptir. Çünkü bu okullarda görev yapan öğretmenler, aynı anda farklı sınıf düzeyindeki öğrencilerle çalışmaktadırlar (Cueto, Ramirez & Leon, 2006). Bu nedenle birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin eğitim-öğretim faaliyetlerini ve öğrenme ortamlarını çok iyi bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Özellikle bireyi öğrenme sürecinde etkin kılan, yaparak-yaşayarak öğrenmesine olanak sağlayan, kendini gerçekleştirmesine ve üretken bir birey olmasına, kısaca bireyin tüm yönleriyle gelişmesine katkıda bulunan drama yöntemi, öğrenme ortamlarının tasarımında önemli bir yöntemdir (Kaf, 2000). Drama bir durumun veya bir dersin tiyatro tekniklerinden ve oyun süreçlerinden yararlanılarak canlandırılmasıdır (San, 1996). Erdoğan a (2008: 1) göre drama; tamamıyla yazılı bir metne dayanmayan özgün düşünce ve bilgilerden yararlanılarak yapılan doğaçlamalardır. Duatepe Paksu ve Ubuz (2009) ise dramayı bir öğretmenin kılavuzluğunda öğrencilerin hayallerinin ve düşüncelerinin yaşam deneyimlerinden yararlanılarak eyleme dönüştürmesini olarak tanımlamıştır. Aydın ve Bülbül (2011) ise dramanın doğaçlama, dramatizasyon, rol oynama gibi unsurları içinde barındıran çatı bir kavram olduğunu belirtmişlerdir. Akar-Vural ve Somers (2012: 3) de eğitimde dramayı bir durumun drama yoluyla işlenmesi olarak ifade etmektedir. Eğitimde drama yönteminin kullanımı öğrenciye somut yaşantı sunarak aktif hale getirmede (Aydın & Bülbül, 2011; Günhan & Özen, 2010; Özsoy & Yüksel, 2007; Maşrap & Özsoy, 2005), öğrenciyi derse istekli hale getirmede (Özsoy & Yüksel, 2007; Şahin & Yağbasan, 2012) ve farklı disiplinlerin bir arada kullanılmasında fayda sağlamaktadır (Akar-Vural & Somers, 2012: 12; Kaplan, Öztürk & Ferahoğlu, 2015). Bunların yanı sıra drama eleştirel düşünme becerisi kazandırmada (Bapoğlu, Açıkgöz, Kapısız & Yılmaz, 2011; Bailin, 1998) ve iletişim becerileri ile hayal gücünü geliştirmede (Ulutaş, 2011; D'Amico, Lalonde & Snow, 2015; Kara & Çam, 2007) etkilidir. Bünyesinde birçok soyut kavramı barındıran matematikte; bu soyut kavramları daha somut hale getirerek daha iyi ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak amacıyla farklı öğretim yöntemleri kullanılmaktadır. Özellikle drama temelli matematik öğretimi de bu yöntemler arasında önemli bir yere sahiptir. Matematik 372 Birleştirilmiş Sınıflı Bir Okulda Drama Yöntemiyle Kesir Öğretiminden Yansımalar: Bayburt Örneği öğretiminde drama yöntemi, öğrencilere gerçek yaşam durumları sunarak öğrencileri aktif hale getirir (Özsoy & Yüksel, 2007). Matematiği, deneyerek, yaparak ve yaşayarak öğrenme imkânı sunar. Ayrıca drama yöntemiyle yapılan matematik öğretimi, çocukların zihinlerinde oluşabilecek soyut ve karmaşık matematiksel yapıları somut ve ilgi çekici hale getirebilir (Akar-Vural & Somers, 2012: 75; Erdoğan, 2008: 16). Ayrıca drama yolu ile matematik öğrenen öğrencilerin matematiği anlamaları, matematiksel akıl yürütmeleri ve problem çözme becerileri de gelişecektir (Baldwin & Fleming, 2003: 11; Wagner, 2002: 6). Alan yazında matematik öğretiminde drama yönteminin kullanımı üzerine yapılmış pek çok çalışma mevcuttur (Erdoğan & Baran, 2009; Kaplan, Öztürk & Ertör, 2013; Masoum, Rostamy-Malkhalifeh & Kalantarnia, 2013). Yapılan çalışmalar daha çok deneysel olup, drama yöntemiyle başka yöntemleri karşılaştırmaya yönelik çalışmalardır (Karapınarlı & Görgen, 2014). Ayrıca çalışmalarda daha çok başarı, tutum, öz-yeterlik algıları, kalıcılık gibi değişkenler ele alınmış olup (Kayhan, 2012); durumu incelemeye yönelik yapılan çalışmaların ise sınırlı sayıda olduğu belirlenmiştir (Öztürk, Akkan, Kaplan & Oktay, Baskıda; Sagirli, 2014). Bu bağlamda matematik öğretiminde drama yönteminin kullanıldığı durum incelemesine yönelik nitel çalışmalar; süreci ortaya koymayı ve süreçte yaşanan olumlu veya olumsuz durumları belirlemeyi sağlayabilir. Ayrıca birleştirilmiş sınıflı okullarda öğrencilerin daha çok işe katılabilmesi ve her öğrenciye daha fazla süre ayrılabilmesi için alternatif bir yöntem olarak önerilen drama yönteminin, bu beklentileri karşılamada ne kadar yeterli olacağının belirlenmesinde nitel durum çalışmalarının önemli olduğu düşünülebilir. Bu çalışma birleştirilmiş sınıflı bir okulda drama yöntemiyle kesir konusunun öğretim sürecinden yansımaları ayrıntılı bir şekilde betimlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma ile birleştirilmiş sınıflı okulda kesirler konusunun öğretiminde drama yönteminin uygulamasına ilişkin süreçler değerlendirilerek, alana ne tür katkılar sağlayacağı ile ilgili önerilerde bulunulmuştur. 2. Yöntem 2.1. Araştırma Modeli Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Durum çalışması sınırları kesin olarak belli olan bir durumun ayrıntılı bir şekilde incelenerek, sonuçlarının katılımcıları genelleyecek biçimde sunulmasına dayanmaktadır (Stake, 2003). Anderson a (2005) göre durum çalışması, genellikle yaşam içindeki bir durum, olay ya da örneği pek çok kaynaktan bilgi toplayarak özel analiz ve değerlendirme yöntemleri kullanarak nitel veya nicel biçimde incelemedir. Bu çalışma, birleştirilmiş sınıflı bir okulda drama yöntemiyle kesir konusunun öğretimi sürecini derinlemesine inceleme imkânı sağlayacağından durum çalışmasıdır. 373 Mesut ÖZTÜRK, Yaşar AKKAN, Gül KALELİ YILMAZ, Abdullah KAPLAN 2.2. Çalışma Grubu Çalışmanın örneklemini, eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Bayburt İl indeki birleştirilmiş sınıflı bir ilkokulda öğrenim gören toplam 29 öğrenci ve bir öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma sürecinde tüm öğrencilerle yapılandırılmamış gözlem ve görüşmeler yürütülmüş, araştırma sonunda ise sınıf öğretmeni tarafından seçilen 4 öğrenci ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşme yapılacak öğrencilerin seçiminde, amaçlı örneklem seçim yöntemlerinden biri olan tipik durum örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Tipik durum örnekleme yöntemindeki esas amaç, bir durumu ortaya koymada grubu temsil edecek katılımcıları belirlemektir. Bu yöntem grup içerisinde en sık rastlanacak olan model bireyleri seçmeye dayanmaktadır (Gürsakal, 2013). Bu bağlamda öğretmenin görüşü doğrultusunda tipik durumu temsil edecek öğrencilerle derse katılımı orta düzeyde olan öğrenciler görüşmeler yapılmıştır. Araştırma durum çalışması olduğundan sadece 4 öğrenci ile görüşmeler yürütülmüştür. Nitekim Güler, Halıcıoğlu ve Taşğın (2013) a göre durum çalışmasında katılımcı sayısı beşi geçmemelidir. Ayrıca çalışmanın tamamlanmasını takip eden iki haftalık süreçte, sınıf öğretmeninden drama yöntemini temel alan ve farklı kazanımları içeren birkaç ders yapılması istenmiş ve bu iki hafta sonunda sınıf öğretmeni ile görüşme yapılmıştır Süreç Uygulayıcı araştırmacı, sınıfa adaptasyonunu sağlamak amacıyla drama yönteminin uygulanacağı günün öncesinde bir derse gözlemci olarak katılmış ve sadece izleyici konumunda yer almıştır. Drama uygulamalarına geçmeden önce birleştirilmiş sınıf öğrencileri dikkate alınarak iki grup oluşturulmuştur. Birinci grup 1-2. sınıf öğrencilerinden oluşurken, ikinci grup 3-4. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmacı birinci günün ilk ders saatinde, 3-4.sınıf öğrencileri ile Kuzularımızı Paylaşalım dramasını gerçekleştirirken, 1-2.sınıf öğrencileri ise dramanın uygulanmasına ilişkin tecrübe edinmeleri sağlamak amacıyla izleyici konumunda bırakılmışlardır. İkinci ders saatinde ise 3-4.sınıf öğrencilerine çalışma yaprağı dağıtılmış, 1-2. sınıf öğrencileri ile Kuzularımızı Paylaşalım draması yürütülmüştür. İkinci günün ilk ders saatinde ise 1-2.sınıf öğrencilerine Sütümüzü Paylaşalım draması uygulanmış, 3-4.sınıf öğrencileri de izleyici olarak bırakılmıştır. Daha sonra 3-4.sınıf öğrencilerine aynı drama uygulanmış, izleyici olarak bırakılan 1-2.sınıf öğrencilerine ise çalışma yaprakları dağıtılmıştır. Öğretmenin izni ile üçüncü bir ek ders talep edilmiş ve uygulanan dramalara ilişkin kazanımları içeren (bkz. Tablo 1) ek çalışma yaprakları öğrencilerin tümüne dağıtılmıştır. Daha sonra tipik durum örnekleme yöntemiyle seçilen 4 öğrenci ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Burada hazırlanan dramalar kesir kavramını içeren bazı kazanımlarla ilgilidir. Çünkü drama yönteminin kullanılabileceği, her sınıf düzeyinde ortak olan önşartlılık ilkesiyle ilerleyip birleştirilmiş sınıflı okullarda uygulamanın elverişli olduğu konulardan birisi kesir konusudur. Ayrıca kesir konusunun ileriki sınıf düzeylerinde rasyonel sayılar, oran-orantı ve ölçme gibi konuların temelini de oluşturuyor olması 374 Birleştirilmiş Sınıflı Bir Okulda Drama Yöntemiyle Kesir Öğretiminden Yansımalar: Bayburt Örneği (Brousseau, Brousseau, & Warfield, 2004; Meerta, Grégoirea, & Noël, 2009) bu konuyu daha ön plana çıkarmaktadır. Bu bağlamda ilkokul 1.sınıf öğrencileri kesirler öğrenme alanında sadece yarım kavramını öğrenirken, 2. sınıf öğrencileri yarım ve çeyrek kavramlarını öğrenmektedir. 3. sınıf öğrencileri yarım ve çeyrek dışındaki kesirli ifadeleri de öğrenmekte olup, 4. sınıf öğrencileri ise kesirleri sıralama ve karşılaştırma ile ilgili kazanımları öğrenmektedir. Türkiye de ilkokul matematik öğretim programının hazırlanmasındaki temel yaklaşımı sarmal programlamadır (İncikabı & Tuna, 2012). Yani öğrenci herhangi bir sınıf düzeyinde bir konuyu öğrendikten sonra, üst sınıfa geçtiğinde daha geniş kapsamlı olarak öğrenmektedir. O halde kesirler öğrenme alanı ile ilgili bir önceki sınıf düzeyinde öğrenme eksiği olan öğrencilerin bir üst sınıftaki kazanımlarda zorlanacağı açıktır. Sarmal program farklı sınıf düzeyindeki öğrencilere aynı anda ders vermek zorunda kalan birleştirilmiş sınıflı okulların öğretmenleri için avantajlı bir durum olarak görülebilir. Kesir kavramını içeren dramalar bu anlamda farklı sınıf düzeyindeki öğrencileri aynı anda işe koşabilme fırsatı verdiğinden oldukça önemlidir. Hazırlanan drama planları ve ilişkili olduğu kazanımlar ise Tablo 1 de sunulmuştur. Tablo 1: Çalışmada uygulanan dramalar ve ilişkili oldukları kazanımlar Kazanımlar Drama Etkinlik Adı: Kuzuları Paylaşalım Araç-gereçler: Kartondan hazırlanmış kuzu kostümü Isınma: Öğrencilere Ebe Beni Kurda Verme oyunu oynatılır. Bu oyunla öğrencilerin dramaya adapte olması sağlanır. Senaryo: Bir köyde yaşıyorsunuz. Bu köyde çoban koyunları meraya götürüp birkaç gün kalmakta sonra geri dönmektedir. Çoban geriye gelirken yanında birkaç kuzuyla beraber gelmiştir. Köylüler eşit sayıda koyunu çobana teslim etmişlerdir ve çoban kuzuları sahiplerine paylaştıracaktır. Bu çoban kuzuları sizce nasıl paylaştırabilir? Oyun: Bir öğrenci köyün çobanı olarak seçilir. Dört öğrenci de kartondan yapılmış kuzu kostümü giyer. İki öğrenci kuzu sahibi olarak belirlenir. Birkaç öğrenciyle köy meclisi oluşturulur. Çoban kuzuları getirir ve kuzuları sahiplerine paylaştırmak ister. Daha sonra çoban olan öğrenciden paylaştırmayı kuzu sayısını ve sahip sayısını tahtaya yazması istenir. Sonra aynı oyun 6 kuzu ile tekrar edilir ve çobanın yeniden tahtaya yazması istenir. Sekiz oyuncuyla tekrar edilir ve bu da tahtaya yazılarak öğrencilerin kuzu sayısıyla sahip sayısı arasında ilişki kurması istenir. Oyun ikinci sınıflar için tekrar oynanır. Bu kez birinci sınıflar kuzu olur ve ikinci sınıf öğrencileri köy meclisini oluşturur. Öğrencilerden bütün, yarım ve çeyrek arasında ilişki kurması beklenir. Üçüncü sınıflar için oyun şu şekilde oynanır: 12 Koyun ve bir çoban vardır. Çobanlardan kuzuları türlerine göre veya belli özelliklerine göre eş büyüklükte gruplaması istenir. Farklı gruplara göre oluşan kesirler tahtaya yazılır ve bunlara kesir sayısı denildiği vurgulanır. Her bir gruba kesir birimi denildiği vurgulanır. Dördüncü sınıflar için oyun: Gerçekleştirilen etkinlikte 12 kişilik gruptan belli bir kısmı alındığında oluşan küçük grupların sayısı buldurulur. Örneğin: 3 er kişilik grup oluşturulduğunda, 4 grup oluştuğu görülür. Dörtte 1 denilince 12 yi 4 e böleceğini tespit eder. Öğretmenin rolü: Dramanın lideridir. Köy muhtarı rolündedir. Gerektiği zaman öğrencilerin paylaşımlarına müdahale etmektedir. Yaptıkları etkinlikleri tahtaya 375 Mesut ÖZTÜRK, Yaşar AKKAN, Gül KALELİ YILMAZ, Abdullah KAPLAN 1. Sınıf: Bütün ve yarım kavramlarını açıklar. 2. Sınıf: Bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi kurar. 3. Sınıf: Bir bütünü eş parçalara ayırarak, eş parçaların her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. 4. Sınıf: 1. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri, kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. 2. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. yazmalarını ister. Öğretmen öğrencilere yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi kurdurur. Değerlendirme: Belli sayıdaki nesnenin yarısını bulmaya yönelik sorular sorulur. Bütün, yarım, çeyrek nedir? Aralarında nasıl bir ilişki vardır? Bir bütün kaç yarımdır, kaç çeyrektir? gibi sorularla bilişsel becerilere yönelik değerlendirme yapılır. Yaralı bir hayvanın durumu canlandırılır ve birkaç öğrenciden görüş alındıktan sonra sınıf ortamında hayvan sevgisi tartışılır. Etkinlik Adı: Sütümüzü paylaşalım Araç-gereçler: Süt tozu, süt, bir litrelik, yarım litrelik, çeyrek litrelik, 200 mililitrelik ve 100 mililitrelik kaplar Isınma: Hımbıl oyunu oynatılır. Bu oyunla beraber sütleri paylaştıracak öğrenciler seçilir. Senaryo: Öğretmen yaşlı bir dede rolündedir ve öğrencilere Ben artık yaşlandım evladım. Bir ayağım çukurda sayılır. Ben öldükten sonra ineğimi sana bırakmayı düşünüyorum. Ama senden isteğim onun sütünü herkese eşit şekilde paylaşmandır. Bu isteğimi yerine getirirsen çok mutlu olurum. der ve kenara çekilir. Oyun: Hımbıl oyununu kazanan öğrenci, süt dolu bir kap ile sınıfa gelir. Arkadaşlarına kapları kullanarak süt alabileceklerini söyler. Ancak bunu yapmak için ilk olarak bir litrelik kabın doldurması gerektiğini daha sonra yarım ve çeyrek litrelik kapları da kullanarak kendi aralarında aldıkları sütü bölüşmeleri istenir. Birinci sınıf öğrencileri sadece yarım litrelik ve bir litrelik kaplarla etkinliğe katılır. Yarım litrelik kaplardan tekrar bir litreliğe dökerek yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi kurmaları sağlanır. İlk aşamada öğrencilere sadece yarım litrelik kaplar kullandırılırken bu bölüm ikinci sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilerek ikinci sınıf öğrencilerinin sütü alarak birinci sınıf öğrencilerine paylaştırması istenir. Öğrencilere bütün, yarım, çeyrek arasındaki ilişki kurdurulur. Üçüncü sınıf öğrencileri için farklı büyüklüklerde kaplar getirilir. Öğrencilerden bu kapları kullanarak sütü paylaştırmaları istenir. gibi kesirleri oluşturması sağlanır. Bu kesirleri tahtada göstermesi istenir. Öğrencilere ayrıştırılan her bir birimin kesir olduğu vurgusu yapılır. Dördüncü sınıftaki öğrenciler için ilk aşamada olduğu gibi öğrencilerden farklı kaplar ve farklı ölçüler kullanarak birimler oluşturması ve bu kesirleri temsil eden kesir sayılarını yazmaları istenir. Bu aşama dördüncü sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilip üçüncü sınıf öğrencileri izleyici konumunda rol alıp dördüncü sınıf öğrencilerinin üçüncü sınıflara paylaştırması ve yaptığı işlemleri tahtada göstermesi istenir. Kesirlerin bütünlerinin farklı olabileceği vurgulanır. Farklı büyüklükteki bütünlerden oluşan kesirlerin birimlerinin farklı olduğu vurgulanır. Öğretmenin rolü: Dramanın lideridir. Dede rolündedir. Dağıtmak için seçilen öğrencilerin farklı öğrenciler olmasını sağlar. Gerektiğinde rolleri değiştirir. Zaman zaman öğrencilerden yaptıkları işlemleri tahtaya aktarmasını ister. Değerlendirme: Bir bütünü eş parçalara ayırmanın ne demek olduğu sorulur. Günlük hayatta neleri kesir ile paylaşabilecekleri tartışılır. Belli kesirler verilerek modelle göstermeleri istenir. Terazisi eksik tartan bir sütçü canlandırılır ve sütçünün durumu incelenerek ticaret ahlakı tartışılır Veri Toplama Araçları Çalışmada veriler; gözlem, görüşme ve dokümanlar yoluyla toplanmıştır. Gerekli izinler alınarak çalışma süreci kamera ile kayıt altına alınmıştır. Kamera kaydı ile veri kaybının önüne geçmek amaçlanmıştır. 376 Birleştirilmiş Sınıflı Bir Okulda Drama Yöntemiyle Kesir Öğretiminden Yansımalar: Bayburt Örneği Dramalar sırasında öğrencilerle yapılandırılmamış gözlem ve görüşmeler yürütülmüştür. Yapılandırılmamış görüşmeler esnasında öğrencilere Kesir nedir?, Bir bütün kaç yarımdır?, Bir yarım kaç çeyrektir?, Sütü on arkadaşına paylaştırırsan, bir arkadaşın sütün kaçta kaçını almış olur?
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x