Please download to get full document.

View again

of 42
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ LİSANS SONRASI DOKTORA

Category:

Documents

Publish on:

Views: 296 | Pages: 42

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
PROJE KODU YÜRÜTÜCÜSÜ ÖĞRENCİ PROGRAM EABD KONU ENSTİTÜ ÖDENEK (TL) PROF.DR. ÜMİT ATALAY ZEYNEP TANRIVERDİ DOKTORA ARKEOMETRİ ANKARA ROMA HAMAMI YAPI LERİNİN ARKEOMETRİK ÇALIŞMALARI
Transcript
PROJE KODU YÜRÜTÜCÜSÜ ÖĞRENCİ PROGRAM EABD KONU ENSTİTÜ ÖDENEK (TL) PROF.DR. ÜMİT ATALAY ZEYNEP TANRIVERDİ DOKTORA ARKEOMETRİ ANKARA ROMA HAMAMI YAPI LERİNİN ARKEOMETRİK ÇALIŞMALARI DOÇ.DR. GÜLAY ERTAŞ SIDDIKA AYŞE TUNÇER DOKTORA ARKEOMETRİ ARKEOLOJİK FİLDİŞİ VE TÜREVLERİNİN KARAKTERİZASYONU PROF.DR. ÜMİT ATALAY UĞUR BÜLENT AKSOY DOKTORA ARKEOMETRİ İZNİK ROMA ANTİK TİYATROSU KAZILARINDAN ELDE EDİLEN BAZI FOSİL KEMİKLERİN ARKEOMETRİK YÖNDEN İNCELENMESİ PROF.DR. KÜRŞAT ÇAĞILTAY MUSTAFA ŞAT DOKTORA BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ORTAOKUL FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ İÇİN STEAM TABANLI AKTİVİTELER: BİR TASARIM VE GELİŞTİRME ARAŞTRMA ÖRNEĞİ PROF.DR. SONER YILDIRIM YUNUS ALKIŞ SONRASI DOKTORA BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANAN FARKLI BRANŞLARDAKİ LİSE ÖĞRETMENLERİNİN YAŞANMIŞ DENEYİMLERİ: BİR OLGU BİLİM ÇALIŞMASI PROF.DR. SONER YILDIRIM ZAFER KADIRHAN SONRASI DOKTORA BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ÖĞRETİM ÜYLERİ VE ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM AMAÇLI FACEBOOK KULLANIM DENEYİMLERİ: ÇOK DURUMLU OLGU BİLİM ÇALIŞMASI DOÇ.DR. TÜLİN YANIK HİKMET TANER TEKER DOKTORA BİYO KAFETERYA DİYETİ SONRASI OBEZİTENİN HİPOTALAMUS ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ:BEYİN DAMARLARI 2000 Y.DOÇ.DR. ÇAĞDAŞ DEVRİM SON ÖZGE ATAY BİYO DOPOMİNE 2 RESEPTÖRLERİNİN İKİ FARKLI YERDEN FLUORESAN İŞARETLENMESİ VE İŞARETLENEN D2 RESEPTÖRLERİNİN KOLOKALİZASTONLARI ARASINDAKİ FARKIN İNCELENMESİ Y.DOÇ.DR. ÇAĞDAŞ DEVRİM SON HÜSEYİN EVCİ BİYO A2A RESEPTÖRÜNÜN FRET VE BiFC ÇALIŞMALARINA UYGUN FARKLI FLORASAN PROTEİNLERLE İŞARETLENMESİ VE OPTİMİZASYON ÇALIŞMALARI Y.DOÇ.DR. ÖZGÜL PERSİL ÇETİNKOL SERCAN GÜLOĞLU BİYO AZA3 MOLEKÜLÜNÜN TOPOİZOMERAZ I ENZİMİ İLE OLAN ETKİLEŞİMLERİNİN İNCELENMESİ PROF.DR. ORHAN ADALI GİRAY BULUT DOKTORA BİYO D VİTAMİNİ METABOLİZMASINDA ROL ALAN CYP24A1, CYP2R1 CYP27A1, CYP27B1 VE D VİTAMİNİ RESEPTÖRÜNÜN GENETİK POLİMORFİZİMLERİNİN TÜRK POPULASYONUNDA MULTİPL SKLEROZ RİSKİ İLE İLİŞKİSİ PROF.DR. ORHAN ADALI SENA GJOTA ERGİN DOKTORA BİYO PROF.DR. ORHAN ADALI ÖZLEM DURUKAN DOKTORA BİYO MEKANSAL ÖĞRENME ESNASINDA ANTİDEPRASANLARIN SIÇAN HİPOKAMPÜSÜNDEKİ BAZI SİTOKROM P450 İZOFORMLARININ EKSPRESYONUNUN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 2000 CİSPLATİN METFORMİN İLAÇ KOMBİNASYONUNUN ETKİLERİNİN KANSER MODELİ OLUŞTURULMUŞ FARELERE UYGULANMASI VE PROSTAT DULULARINDAKİ ETKİLERİNİN MOLEKÜLER DÜZEYDE İNCELENMESİ DOÇ.DR. CAN ÖZEN ALİYE EZGİ GÜLEÇ BİYO KLORPROMZİN'İN U266 MULTİPL MİYELOM HÜCRE HATTI ÜZERİNDEKİ ANTİ-KANSER AKTİVİTESİ PROF.DR. SEMRA KOCABIYIK YAĞMUR KACER BİYO AŞIRI DERECEDE ASİODOFOLİK BİR ARKEA KÖKENLİ KÜÇÜK ISI ŞOKU PROTEİNİN HOLDAZ AKTİVİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 1000 PROF.DR. MERAL YÜCEL (YERİNE ÇAĞDAŞ DEVRİM SON) ONUR BULUT DOKTORA BİYO BAKTERİYEL HEDEFLERİN TESPİTİ İÇİN YATAY AKIŞ TEST PLATFORMLARININ GELİŞTİRİLMESİ PROF.DR. UFUK GÜNDÜZ HASAN HÜSEYİN KAZAN DOKTORA BİYOLOJİ SERAMİD /Sip SİNYAL YOLAĞININ TİROZİN KİNAZ İNHİBİTÖRLERİNE KARŞI GELİŞEN DİRENÇLİLİKTEKİ GÖREVİNİN İNCELENMESİ PROF.DR. MAYDA GÜRSEL ERSİN GÜL DOKTORA BİYOLOJİ PROF.DR. MAYDA GÜRSEL İHSAN CİHAN AYANOĞLU DOKTORA BİYOLOJİ PROF.DR. MAYDA GÜRSEL ESİN ALPDÜNDAR BULUT DOKTORA BİYOLOJİ TİP-I İNTERFERON İLİŞKİLİ HASTALIKLARDA İMMÜN PATOLOJİYE NEDEN OLAN YOLAKLARIN KARAKTERİZASYONU 2000 LEİSHMANİA KİNETOPLAST DNA'SININ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ DÜZENLEYİCİ ETKİSİ 2000 İNSAN MİKROBİYOMU KÖKENLİ MEMBRAN KESECİKLERİNİN İMMÜN MODÜLATÖR ETKİLERİ: ETKİ MEKANİZMASI VE TERAPÖTİK UYGULAMALAR PROF.DR. MAYDA GÜRSEL NAZ SÜRÜCÜ BİYOLOJİ İMMÜN BASKILAYICI SENTETİK OLİGODEOKSİNÜKLEOTİT A151'İN ÇEŞİTLİ INFLAMAZON KOMKLEKSLERİ ÜZERİNDEKİ İMMÜN BASKILATICI ETKİLERİ DOÇ.DR. SREEPARNA BANERJEE CİHAT BURAK KIZIL BİYOLOJİ KOLON KANSERİ TEDAVİSİNDE BÜTİRAT ÜRETEN BAKTERİ TASARIMINA SENETETİK BİYOLOJİK YAKLAŞIM PROF.DR. GÜLAY ÖZCENGİZ İSMAİL CEM YILMAZ DOKTORA BİYOLOJİ BORDETELLA PERTUSSİS BAKTERİSİNE AİT SERİN PROTEAZ PROTEİNİNİN E. COLİ BAKTERİSİNE KLONLANMASI, OVER- EKSPRESYONU VE İMMUNOJENİK ÖZELLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI PROF.DR. MESUT MUYAN BURCU KARAKAYA BİYOLOJİ CXXC5 PROTEİNİNİN İLİŞKİLENDİĞİ PROTEİN PARTNERLERİNİN TANIMLANMASI 1000 PROF.DR. ORHAN ADALI EMRE EVİN DOKTORA BİYOLOJİ VİTAMİN D VE VİTAMİN D METABOLİZMASINDA ROL ALAN CYP450 İZOENZİMLERİNİN HAYVAN MODELİNDE MULTİPL SKLEROZ HASTALIĞININ PATOFİZYOLOJİSİNE ETKİLERİNİN MOLEKÜLER DÜZEYDE ARALTIRILMASI DOÇ.DR. AYŞE ELİF ERSON BENSAN HARUN CİNGÖZ BİYOLOJİ MEME KANSERLERİNDE WLS KAYBININ WNT YOLAĞI AKTİVASYONUNDAKİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ DOÇ.DR. AYŞE ELİF ERSON BENSAN MERVE ÖYKEN DOKTORA BİYOLOJİ TRİPL NEGATİF MEME KANSERLERİNDE ALTERNATİF POLİADENİLASYONUN İNCELENMESİ DOÇ.DR. AYŞE ELİF ERSON BENSAN ESRA YAVUZ DOKTORA BİYOLOJİ PROLİFERASYON SİNYALLERİ İLE İNDÜKLENEN APA MEKANIZMASININ ARAŞTIRILMASI 2000 DOÇ.DR. AYŞE ELİF ERSON BENSAN AYÇA ÇIRCIR DOKTORA BİYOLOJİ SNX3 GENİNİN POLY A SİNYAL SEÇİMİ DOÇ.DR. MESUT MUYAN NEGIN RAZIZADEH BİYOLOJİ CXXC5 PROTEİN PARTNERLERİNİN TANIMLANMASI DOÇ.DR. SREEPARNA BANERJEE ILIR SHERAJ DOKTORA BİYOLOJİ KOLOREKTAL KANSE NUMUNELERİN VERİ ANALİZİ KULLANARAK ÖLÇÜDE SENTEZLENEN GENLERİ BULMAK VE MOLEKÜLER SEVİYESİNDE KANSER AŞAMALARI SINIFLANDIRMAK AMACIYLA KULLANMAK PROF.DR. TÜLÜN GÜRAY BAŞAK EZGİ SARAÇ BİYOLOJİ FERRİTİN KAFES İÇİNE YERLEŞTİRİLMİŞ GADOLİNYUM OKSİT NANOPARÇACIKLARIN SİTOTOKSİSİTESİ DOÇ.DR. AYŞE ELİF ERSON BENSAN MURAT ERDEM DOKTORA BİYOLOJİ MEME BEZİ GELİŞİMİNDE HNRNPA 1 MRNA'SINDAKİ ALTERNATİF POLİADENİLASYON OLAYININ İNCELENMESİ 2000 PROF.DR. TÜLİN YANIK KÜBRA KÖŞKER BİYOLOJİ SIÇANLARDA PAROKSETİN VE FLUOKSETİNİN POMC VE NPY EKSPRESYON SEVİYELERİ ÜZERİNE ETKİSİ PROF.DR. MERYEM BEKLİOĞLU DUYGU TOLUNAY BİYOLOJİ GERÇEK ZAMANLI OTOMATİK GÖL İZLEME SİSTEMİ İLE UÇ OLAYLAR VE ÇEVRESEL DEĞİŞKENLERE GÖRE GÖL METABOLİZMASININ HASAPLANMASI PROF.DR. MERYEM BEKLİOĞLU SAYGIN SUAL BİYOLOJİ GÖL SADİMANLARINDAKİ CLADOCERA SUBFOSİLLERİ KULLANILARAK YAKIN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE CLADOCERA TÜRLERİNİN DAĞILINDAKİ DEĞİŞİMLERİN BELİRLENMESİ VE OLASI NEDENLERİN DEĞERLENSİRİLMESİ PROF.DR. MERYEM BEKLİOĞLU UĞUR IŞKIN BİYOLOJİ ISI DALGALARININ VE ÖTROFİKASYONUN ZOOPLANKTON KOMÜNİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MEZOKOZM DENEYİ DOÇ.DR. AYŞEN TEZCANER GÜLÇİN ÇİÇEK DOKTORA BİYOMEDİKAL HİDROKSİAPATİT İSKELELERİN OSTEOJENİK HÜCRELERİN ÜÇ-BOYUTLU PERFÜZYON KÜLTÜRÜNE YÖNELİK YAPISAL OPTİMİZASYONU PROF.DR. ZAFER EVİS HOSSEIN JODATI DOKTORA BİYOMEDİKAL DİŞ HEKİMLİĞİ KULLANIMINA UYGUN TOZSUZ VE UZAY-TILMIŞ MODEL ELDE ETME SÜRESİNE SAHİP IRREVERSİBLE HIDROKOLLAID ÖLÇÜ Sİ ÜRETİMİ Y.DOÇ.DR. ÖZGÜL PERSİL ÇETİNKOL SERRA TÜTÜNCÜ BİYOMEDİKAL AZASİYANIN 3 BİLEŞİĞİNİN NÜKLEİK ASİTLER İLE ETKİLEŞMLERİNİN İNCELENMESİ DOÇ.DR. DİLEK KESKİN MUSTAFA BAHADIR GÜNER BİYOMEDİKAL MERKEZKAÇ KUVVETİYLE EĞİRME YÖNTEMİ İLE KEMİK DOKU UYGULAMALARI İÇİN PHBV BAZLI KOMPOZİT FİBERLERİN GELİŞTİRİLMESİ 1000 Y.DOÇ.DR. DİDEM GÖKÇAY HAYRİYE AKTAŞ DİNÇER DOKTORA BİYOMEDİKAL DİNAMİK FONKSİYONEL AĞ BAĞLANTILARI VE GÖREV-MODÜLASYONU: BİR MİGREN ÇALIŞMASI DOÇ.DR. DİLEK KESKİN HANI ALISSA ALAM BİYOTEKNOLOJİ BİYOAKTİF AJANLARIN LOKAL SALIMI İLE KEMİK DOKU NİN GELİŞTİRİLMESİ PROF.DR. PINAR ÇALIK ASLAN MASSAHI DOKTORA BİYOTEKNOLOJİ SİGNAL DİZİNLERİN VE PROMOTERLARIN PİCHİA PASTORİS İLE HÜCRE DIŞI REKOMBİNANT PROTEİN ÜRETİMİNE ETKİSİ PROF.DR. PINAR ÇALIK ÖZGE ATA AKYOL DOKTORA BİYOTEKNOLOJİ GAP PROMOTER TASARIMI VE TASARLANAN GAP PROMOTERİ ALTINDA PİCHİA PASTORİS İLE REKOMBİNANT PROTEİN ÜRETİMİ İÇİN BİYOPROSES GELİŞTİRİLMESİ PROF.DR. PINAR ÇALIK SİBEL ÖZTÜRK DOKTORA BİYOTEKNOLOJİ BACİLLUS SUBTİLUS HÜCRE İÇİ TEPKİME AĞININ REKOMBİNANT İNSAN BÜYÜME HORMONU ÜRETİMİ İÇİN GEN EKSPRESYON SEVİYELERİ İLE BİRLİKTE MODELLENMESİ PROF.DR. PINAR ÇALIK ONUR ERSOY BİYOTEKNOLOJİ REKOMBİNANT ESCHERİCHİA COLİ İLE GRANÜLOSİT KOLONİ STİMÜLAN FAKTÖR ÜRETİMİ PROF.DR. PINAR ÇALIK BURCU GÜNDÜZ ERGÜN DOKTORA BİYOTEKNOLOJİ PROMOTOR İLE PİCHİA PASTORİS ALKOL DEHİDROJENAZ I PROMOTORUNUN EKSPRESYONETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROF.DR. GÜZİN CANDAN GÜLTEKİN İPEK AKTUNA BİYOTEKNOLOJİ GELENEKSEL ŞARAP BAĞLANTILI SACCHAROMYCES CEREVİSİAE SUŞLARININ MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU 1000 DOÇ.DR. TÜLİN YANIK MEHMET SEDAT FEYAT SONRASI DOKTORA BİYOTEKNOLOJİ AMİLİN VE BATA AMİLOİD PROTEİNLERİNİN BEYİN DOKUSUNDA BİRLİKTE AGREGASYONUNUN ALZ-HEİMER PATHOLOJİSİNİN GELİŞİMİNDEKİ ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI DOÇ.DR. AYŞEN TEZCANER SEMA AKBABA BİYOTEKNOLOJİ YARA İYİLEŞMESİ İÇİN FİBROİN İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ POLİPROPİLEN ÖRTÜ PROF.DR. UFUK GÜNDÜZ MARYAM PARSİAN DOKTORA BİYOTEKNOLOJİ GEMCİTABİNE YÜKLÜ MEGNETİK NANOPARÇACIKLARA CEVAP OLARAK MEME KANSERİ GEN İFADE DÜZEY PROFİLİNİN BELİRLENMESİ PROF.DR. HALUK HAMAMCI MEHMET GAZALOĞLU BİYOTEKNOLOJİ VERİMDE AMİLAZ ÜRETİMİ İÇİN ASPERGİLLUS NİGER FİLAMENTUS FUNGİSİNİN MORFOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI PROF.DR. TÜLİN GÜRAY ELİF SAKALLI DOKTORA BİYOTEKNOLOJİ EMODİNİN MEME HÜCRE HATLARINDAKİ ENTEGRE ANALİZİ DOÇ.DR. CAN ÖZEN SELİN GEREKCİ DOKTORA BİYOTEKNOLOJİ ANTİHİSTAMİNİK İLAÇLAR OLAN EBASTİN VE DESLORATADİNİN BORTEZOMİB DUYARLI VE DİRENÇLİ U266 MULTİPL MİYELOM HÜCRE HATLARI ÜZERİNDEKİ APOPTATİK VE SİNERJİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Y.DOÇ.DR. HALİL MECİT ÖZTOP BERNA LEYLUHAN YURTSEVEN BİYOTEKNOLOJİ BASINÇ HOMOJENİZATÖRÜ VE ULTRASON'UN MEYVE SUYU SAFLAŞTIRMA ENZİMLERİNİN AKTİVİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Y.DOÇ.DR. YEŞİM SOYER İLHAMİ OKUR BİYOTEKNOLOJİ TÜRKİYEDEKİ ATIK ÖRNEKLARİNDE BULUNAN SALMONELLA SPP.KARAKTERİZASYONU 1000 PROF.DR. PINAR ÇALIK DAMLA HÜCCETOĞLULARI DOKTORA BİYOTEKNOLOJİ PİCHİA PASTORİS İLE MODİFİYE GAP PROMOTÖEÜNÜN KONTROLÜ ALTINDA İNSAN BÜYÜME HORMONU PROF.DR. AHMET MASUM HAVA ARIN CENGİZ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİNDE LCL SÜZGEÇ VE ŞEBEKE BAĞLANTILI AC/DC DÖNÜŞTÜRÜCÜ İÇİN DENETİM YÖNTEMLERİNİN TASARIMI VE KARŞILAŞTIRILMASI PROF.DR. AHMET MASUM HAVA OĞUZHAN ÖZTOPRAK ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SI VE SIC YARI İLETKEN ANAHTARLI, ALÇAK GERİLİM 3 FAZ ŞEBEKE BAĞLANTILI AC/DC GÜÇ DÖNÜŞTÜRÜCÜ TOPOLOJİLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI PROF.DR. AHMET MASUM HAVA ZİYA ÖZKAN DOKTORA ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MULTİ-KVA TRAFOSUZ FOTOVOLTAİK EVİRİCİLERİN TASARIMI, DENETİMİ VE GERÇEKLENMESİ PROF.DR. AHMET MASUM HAVA ALİCAN MADAN ELEKTRİK VE ELEKTRONİK DC BARA KONDANSATÖR ENERJİ DEPOLAMA GEREKSİNİMİ AZALTILMIŞ TEK FAZ DARBE GENİŞLİK MODÜLASYONLU EVİRİCİ ANALİZ, TASARIMI VE UYGULAMASI PROF.DR. AHMET MASUM HAVA NAMİ ÇAĞAN YÜKSEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SiC MOSFET'Lİ PERFORMANSLI TEK FAZLI EVİRİCİLİ 3 KVA PROGRAMLANABİLİR AC GÜÇ KAYNAĞININ TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ PROF.DR. AHMET MASUM HAVA MERİH EREN ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ŞEBEKE BAĞLANTILI EVİRİCİLİ ÖRGÜLÜ SOLAR SİSTEMLERDE DC ENİYİLEŞTİRİCİLERİ KULLANARAK GÜÇ ENİYİLEŞTİRMESİ PROF.DR. MURAT EYÜBOĞLU GÖRKEM KANDEMİR DOKTORA ELEKTRİK VE ELEKTRONİK FELÇLİ KASLARIN İŞLEVSEL UYARIMI İÇİN CİHAZ TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ 2000 PROF.DR. MURAT EYÜBOĞLU MEHDİ SADIGHI DOKTORA ELEKTRİK VE ELEKTRONİK BURGAÇ AKIMI MANYETİK REZONANS İLETKENLİK TENSÖRÜ GÖRÜNTÜLEME DOÇ.DR. SEDEF MERAL BÜŞRA ATAMER DOKTORA ENDÜSTRİ TÜRKİYE ZEYTİNYAĞI ENDÜSTRİSİNDE KARAR PROBLEMLERİ Y.DOÇ.DR. FATMA KORKUT EZGİ OĞUZ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI ÜÇ BOYUTLU MARKALARIN ÇEŞİTLERİ VE GÖRSEL ANLATIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR PROF.DR. AHMET ORAL ERCAN KARAGÖZ FİZİK FİBER GİRİŞİM ÖLÇERİN TİTANYUM DİOKSİT İLE KAPLANARAK GELİŞTİRİLMESİ PROF.DR. AHMET ORAL UĞUR YİĞİT İNKAYA DOKTORA FİZİK PROF.DR. ALİ MURAT GÜLER MUSTAFA KAMIŞCIOĞLU DOKTORA FİZİK PROF.DR. ALİ MURAT GÜLER MUHTEŞEM AKİF KORKMAZ DOKTORA FİZİK ESNEK VE İNCE HALL SENSÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ 2000 OPERA DENEYİNDE CHARM ÜRETİMİ VE BOZUNUMU 2000 CERN-SHIP ALGICI İLE STANDART MODEL ÖTESİ FİZİK İNCELENMESİ PROF.DR. HALUK HAMAMCI SAADET FATMA BALTACI PORTAKAL KABUĞU ATIKLARINDAN D- LAKTİK VE L-LAKTİK ASİT ÜRETİMİ VE ÖNSAFLAŞTIRMASI Y.DOÇ.DR. HALİL MECİT ÖZTOP PELİN POÇAN DOKTORA DÜŞÜK REZOLÜSYONLU NMR RELAKSOMETRE VE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME KULLANILARAK YUMUŞAK ŞEKERLEME ÜRÜNLERİNİN TASARIMI VE KARAKTERİZASYONU 2000 Y.DOÇ.DR. HALİL MECİT ÖZTOP UMUT ERKILIÇ DOKTORA EKMEK ÜRÜNLERİNDE FARKLI KATKI MADDELERİNİN RAF ÖMRÜ SÜRESİNCE ÜRÜN ÜZERİNDEKİ KALİTE ETKİLERİNİN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ Y.DOÇ.DR. HALİL MECİT ÖZTOP DAMLA DAĞ YEŞİL ÇAY ÖZÜTÜ İLE DOLDURULMUŞ LİPOZOM SİSTEMLERİNİN ANTİOKSİTATİF ENKAPSÜLASYON SİSTEMİ OLARAK KARAKTERİZASYONU Y.DOÇ.DR. HALİL MECİT ÖZTOP ALPER SÖYLER DOKTORA DÜŞÜK REZOLÜSYONLU NMR RELAKSOMETRE TEKNİĞİ İLE ENZİMATİK, SAL VE BİYOLOJİK REAKSİYONLARIN KONTROLÜ Y.DOÇ.DR. HALİL MECİT ÖZTOP SEVİL ÇIKRIKÇI DOKTORA FARKLI SİSTEMLERİNİN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME TEKNİĞİ İLE DENEYSEL VE MATEMATİKSEL OLARAK İNCELENMESİ Y.DOÇ.DR. HALİL MECİT ÖZTOP KÜBRA ÜNAL SONRASI DOKTORA DOMATES TOHUMUNDAKİ TÜTÜN MAZAİK VİRÜSÜNÜN NÜKLEER MANYETİK REZONANS RELAXOMETRY VE HİDROSTATİK BASINÇ ETKİSİ İLE ERKEN EVRE TESPİTİ Y.DOÇ.DR. HALİL MECİT ÖZTOP EMRAH KIRTIL SONRASI DOKTORA KOLLOİDAL SİSTEM DİNEMİKLERİNİN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME VE NÜKLEER MANYETİK REZONANS İLE İNCELENMESİ Y.DOÇ.DR. HALİL MECİT ÖZTOP SERMET CAN BEYLÜKÇİ SOYA PROTEİNİN NADİR ŞEKER D PSİKOZLA GLİKASYONU VE GLİKE OLMUŞ PROTEİNİN FİZİKSEL, SAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 1000 Y.DOÇ.DR. HALİL MECİT ÖZTOP BARIŞ ÖZEL SONRASI DOKTORA KONTROLLÜ SALINIM AMAÇLI BİLEŞİK POLİSAKKARİT VE PROTEİN HİDROJELLERİ: FORMÜLASYON, KARAKTERİZASYON VE SALINIM ÇALIŞMALARI Y.DOÇ.DR. HALİL MECİT ÖZTOP CEREN NARİN BİBERİYE, DEFNE YAPRAĞİ VE BERGAMUT YAĞI KULLANARAK AKTİF KAĞIT ÜRETİMİ Y.DOÇ.DR. HALİL MECİT ÖZTOP SELEN GÜNER DOKTORA DA KULLANILABİLİR LİPOZOM SİSTEMLERİNİN UZUN VADELİ FİZİKSEL VE SAL STABİLİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Y.DOÇ.DR. HALİL MECİT ÖZTOP DAMLA KAYA SOYA PROTEİNİ VEYA GLİKE OLMUŞ SOYA PROTEİNİ VE D-PSİKOZ İÇEREN YUMUŞAK ŞEKERLEME LERİN TASARLANMASI VE KARAKTERİZASYONU Y.DOÇ.DR. HALİL MECİT ÖZTOP ŞİRVAN SULTAN UĞUZ BOZULMASINI GEÇİKTİRMEK AMACIYLA ÇALIŞMA KOŞULLARI OPTİMİZE EDİLMİŞ GÜÇ ULTRASES DÜZENEĞİNİN ENTEGRE EDİLDİĞİ BUZDOLABININ TASARLANMASI PROF.DR. SERPİL ŞAHİN SEREN OĞUZ ELEKTROEĞİRME METODUYLA ÜRETİLEN BAKLAGİL PROTEİNİ BAZLI NANOLİFLERİN KARAKTERİZASYONU PROF.DR. SERPİL ŞAHİN ÖZNUR AKGÜNEŞ MEYVELERİ DAHA UZUN SÜRE TAZE MUHAFAZA ETMEK İÇİN AKTİF PAKETLEME ÇÖZÜMÜ; PORTAKAL KABUĞU KEKİK VE PAPATYA YAĞI ENTEGRE EDİLMİŞ KAĞIT PROF.DR. HAMİ ALPAS EYLÜL ÖZTÜRK HİDROSTATİK BASINCIN VE DİNAMİK BASINCIN SELÜLOZ HİDROLİZİ VE SELÜLAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 1000 PROF.DR. HAMİ ALPAS İLHAMİ OKUR HİDROSTATİK BASINCIN NİŞASTANIN FİZİKOSAL VE DOKUSAL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ PROF.DR. SERVET GÜLÜM ŞÜMNÜ NİLAY TAM ELEKTROEĞİRME METODU KULLANILARAK NANOLİF BAZLI PAKETLEME Sİ ÜRETİLMESİ PROF.DR. SERVET GÜLÜM ŞÜMNÜ DUYGU BAŞKAYA SEZER DOKTORA VİŞNE POSASINDAN DİYET LİF EKSTRAKSİYONU VE DÜŞÜK YAĞLI BİSKÜVİ YAPIMINDA KULLANIMI PROF.DR. SERVET GÜLÜM ŞÜMNÜ BETÜL ÇİLEK TATAR DOKTORA NAR POSASINDAN ÖZÜTLENEN FENOLİK BİLEŞENLERİN ENKAPSÜLASYONU VE KEK İÇİNDEKİ STABİLİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI PROF.DR. SERVET GÜLÜM ŞÜMNÜ CANSU DİLER SONRASI DOKTORA ÇİFT KATMANLI EMÜLSİYON KULLANILARAK EKMEĞE MAGNEZYUM TAKVİYESİ YAPMA Y.DOÇ.DR. YEŞİM SOYER AYLİN CESUR ISIRGAN OTU EKSTRAKTIN ÜRÜNLERİNDE BİYOFİLM OLUŞTURAN BAKTERİLERİN ELİMİNASYONUNA OLAN ETKİLERİ Y.DOÇ.DR. YEŞİM SOYER MUSTAFA GÜZEL DOKTORA KANATLI ÇİFTLİKLERİNDE SALMONELLA'NIN AZALTILMASI İÇİN ALTERNATİF BİR YOL: ANTİMİKROBİYALLERİN YERİNE BAKTERİYOFAJLAR Y.DOÇ.DR. YEŞİM SOYER ŞAHİN NAMLI HASTALIK YAPICI GEN VE ANTİMİKROBİYAL GEN PROFİLİ TESPİTİ VE SALMONELLA SUŞLARI ARASINDA BU GENLERİN AKTARIM MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI 1000 Y.DOÇ.DR. YEŞİM SOYER SACİDE ÖZLEM AYDIN SIĞIRLARIN LENF DÜĞÜMLERİNDEN İZOLE EDİLEN SALMONELLA İZOLATLARININ FENOTİPİK VE GENETİK OLARAK KARAKTERİZASYONU PROF.DR. HAMİ ALPAS SEZEN SEVDİN DOKTORA HİDROSTATİK BASINÇ İLE NANOYAPILANDIRILMIŞ KATI YAĞ PARÇACIKLARI GELİŞTİRİLMESİ VE KAYNAMA NOKTASINA SAHİP UÇUCU YAĞLARIN ENKAPSÜLASYONU PROF.DR. HAMİ ALPAS NECMİYE BÜŞRA GÜNTEKİN DOKTORA HİDROSTATİK BASINCA MARUZ KALMIŞ BİYOLOJİK NUMUNELERİN FİZİKSEL DURUMUNUN VE BÜTÜNLÜĞÜNÜN TESPİTİNDE BİR VE İKİ BOYUTLU NMR RELAKSOMETRE TEKNİĞİNİN KULLANILMASI Y.DOÇ.DR. MECİT ÖZTOP NİLGÜN EFE JELATİN İÇERİKLİ YUMUŞAK ŞEKERLEMELERİN KARAKTERİZASYONU VE FORMÜLASYONU PROF.DR. ERDAL ÇOKCA MEHMET AS DOKTORA İNŞAAT SÜLFATIN KİREÇ İLE STABİLİZE EDİLEN ŞİŞEN ZEMİNLERE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROF.DR. CEM TOPKAYA SINA KAZEMZADEH AZAD DOKTORA İNŞAAT DIŞMERKEZ ÇELİK ÇAPRAZLI PERDELER İÇİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR BAĞ KİRİŞİ GELİŞTİRİLMESİ PROF.DR. CEM TOPKAYA ÖZER ZEYBEK DOKTORA İNŞAAT ÇELİK SİLOLARIN ANALİTİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ PROF.DR. CEM TOPKAYA YASİN ONURALP ÖZKILIÇ DOKTORA İNŞAAT DIŞMERKEZ ÇELİK ÇAPRAZLI PERDELERİN DÜŞÜK ÇEVRİMSEL YORULMA DENEYLERİ Y.DOÇ.DR. NEJAN HUVAJ SARIHAN EMİR AHMET OĞUZ İNŞAAT DENİZ TABANI ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN ALANSAL OLASILIKLAR DEĞERLENDİRMESİ VE DENİZÜSTÜ TEKİL KAZIK TEMEL TASARIMINA ETKİSİ 1000 Y.DOÇ.DR. NEJAN HUVAJ SARIHAN ANIL EKİCİ DOKTORA İNŞAAT DONATILI TOPRAK ŞEV VE DUVARLAR İÇİN MARJİNAL ZEİNLER İLE GEOGRİD ETKİLEŞİMİ Y.DOÇ.DR. NEJAN HUVAJ SARIHAN BERKAN SÖYLEMEZ İNŞAAT GÖMÜLÜ BORU HATLARININ GEOSENTETİKLER KULLANILARAK GÜÇLENDİRİLMESİ. LABORATUVAR MODEL TESTLERİ İLE NÜMERİK MODELLEME PROF.DR. AHMET TÜRER EMRULLAH KOCA İNŞAAT ARD-GERMELİ CAM VE AHŞAP-CAM KOMPOZİT KİRİŞLERİN YÜKLEME DENEYLERİ VE GELİŞTİRİLMESİ Y.DOÇ.DR. ONUR PEKCAN AHMET BAHADDİN ERSÖZ DOKTORA İNŞAAT İNSANSIZ HAVA ARACLARI KULLANARAK YOL ÜST YAPISI ÇATLAK TESPİTİ Y.DOÇ.DR. ONUR PEKCAN MOHAMMEDTAHER GHALANDARY DOKTORA İNŞAAT TSE STANDARTLARI KULLANILARAK GENETİK ALGORİTMALARLA İSTİNAT DUVARI TASARIMI Y.DOÇ.DR. ONUR PEKCAN YAĞIZER YALÇIN İNŞAAT ZEMİNLERİN ŞİŞME ÖZELLİKLERİNİN MİKROBİYAL ETKİLERE BAĞLI KALSİT ÇÖKELMESİ SONUCU İYİLEŞTİRİLMESİ Y.DOÇ.DR. ONUR PEKCAN SADRA AZIZI İNŞAAT ŞEV STABİLİTE ANALİZLERİNİN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Y.DOÇ.DR. ONUR PEKCAN MÜCAHİT GÜRBÜZ İNŞAAT OYUN MOTORLARI KULLANILARAK GEOGRİD-AGREGA KENETLENME MEKANIZMASININ İNCELENMESİ PROF.DR. AHMET TÜRER MAHA O. M. SHAREI İNŞAAT STRUCTURAL HEALTH MONITORING: VİBRATION & STATIC LOADING BASED CONDITION ASSESSMENT OF BUILDINGS 1000 Y.DOÇ.DR. ONUR PEKCAN MERT TUNALI İNŞAAT ZEMİNLERİN DEFORMASYON ÖZELLİKLERİNİN BİYO-İYİLEŞTİRME METODLARI KULLANILARAK İYİLEŞTİRİLMESİ Y.DOÇ.DR. YÜCEL CAN SEVERCAN YILMAZ BAHADIR TÜZGEL JEODEZİ VE COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KIYI BÖLGELERİNDE PLANLANAN RÜZGAR ENERJİ SİSTEMLERİ İÇİN TURİZMİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLECEK YERLERİN KATILIMCI CBS TABANLI KARAR VERME MODELİ İLE BELİRLENMESİ PROF.DR. HALUK AKGÜN GÖKALP ÖNER JEOLOJİ ANKARA İLİ POLATLI İLÇESİ KATI ATK SAHASI YER SEÇİMİ VE TASARIMI PROF.DR. HALUK AKGÜN KARIM YOUSEFI BAVIL DOKTORA JEOLOJİ 1999 KOCAELİ VE DÜZCE DEPREMLERİ TEMEL ALINARAK DÜZCE İLİ GÖKYAKA İLÇESİNİN SAHA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SİSMİK MİKROBÖLGELEMESİ PROF.DR. HALUK AKGÜN PELİN ATAŞ JEOLOJİ TARSUS- ÇAMLIYAYLA İL YOLU KM: ARASINDAKİ HEYELANIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNLEME ÇALIŞMASI PROF.DR. HALUK AKGÜN ARZU ARSLAN DOKTORA JEOLOJİ MUDURNU KAYA KÜTLELERİNİN KARAKTERİZASYONU, MEKANSAL ANALİZLERLE DEĞERLENDİRİLMELERİ, KAYA DÜŞMESİ/YENİLMESİ YATKINLIK ZONLARININ BELİRLENMESİ VE MODELLENMESİ PROF.DR. MEHMET ZEKİ ÇAMUR AHMET EMİN JEOLOJİ SEDİMANTER VE VOLKANİK PASA KAYAÇLARININ KOLON KİNETİK TESTLER İLE KAYAÇ-SU TEPKİMELERİNE BAĞLI ÇEVRESEL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 1000 PROF.DR. ERDİN BOZKURT ZEHRA DEVECİ DOKTORA JEOLOJİ OROJEN SONRASI BÖLGELERDE GELİŞEN MÜLONİTLEŞME, MAGNETİZMA,MİNERALİZASYON VE YÜZEYLENME SÜREÇLERİNİN BİRBİRLERİYLE OLAN ZAMANSAL VE MEKANSAL İLİŞKİSİ: BİR ÖRNEK OLARAK BİGA YARIMADASI PROF.DR. ERDİN BOZKURT BÜLENT TOKAY DOKTORA JEOLOJİ GENİŞLEMELİ TEKTONİK REJİMLERDE YANAL ATIMLI FAYLARIN ROLÜ VE ÖNEMİ: 3B SAYISAL MODELLEME İLE ANLAMA PROF.DR. TAMER TOPAL YAVUZ KAYA DOKTORA JEOLOJİ TÜRKİYE'DEKİ KARAYOLU ŞEVLERİNDEKİ KAYAÇLARIN BOZUNMA MEKANİZMALARININ BELİRLENMESİ PROF.DR. TAMER TOPAL MERVE ÖZKÖSE JEOLOJİ ZONGULDAK-BOLU KARAYOLU YOL YARMALARINDA ŞEV STABİLİTE ANALİZLERİ PROF.DR. SEVİNÇ ÖZKAN ALTINER GAMZE TANIK JEOLOJİ HAYMANA HAVZASINDA (ORTA ANADOLU,TÜRKİYE ) PALEOSEN/EOSEN SINIRI: MİKROPALEONTOLOJİK VE SEKANS STRATİGRAFİK YAKLAŞIM PROF.DR. SEVİNÇ ALTINER BEGÜM AKGÜMÜŞ JEOLOJİ JURA-KRETASE SINIRININ KUZEYBATI TÜRKİYE (PONTİD)'DE BELİRLENMESİ PROF.DR. SEVİNÇ ALTINER EZGİ VARDAR
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x