Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Betül SAF* Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 20020, Denizli

Category:

Fashion & Beauty

Publish on:

Views: 47 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 2009, Sayfa Batı Akdeniz Havzalarının L-Momentlere Dayalı Bölgesel Taşkın Frekans Analizi Regional Flood Frequency Analysis
Transcript
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 2009, Sayfa Batı Akdeniz Havzalarının L-Momentlere Dayalı Bölgesel Taşkın Frekans Analizi Regional Flood Frequency Analysis Based on L-Moments of West Mediterranean Basins Betül SAF* Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 20020, Denizli Geliş Tarihi/Received : , Kabul Tarihi/Accepted : ÖZET Bu çalışmada Batı Akdeniz havzasının yıllık maksimum taşkın serilerinin bölgesel taşkın frekans analizi L-moment parametre tahminlerine dayalı olarak taşkın indeks yöntemiyle yapılmıştır. Bölge; Antalya, Aşağı-Batı Akdeniz ve Yukarı-Batı Akdeniz olmak üzere üç homojen alt bölgeye bölünmüştür. L-momentler homojenlik testine bağlı olarak homojen bölgelerin belirlenmesinden sonra akım gözlem istasyonlarına ait çeşitli yineleme aralıklarına sahip tasarım taşkın değerleri hesaplanmıştır. Anahtar kelimeler : Bölgeselleştirme, Gumbel dağılımı, Taşkın indeks yöntemi, Bölgesel homojenlik. ABSTRACT In this study, regional flood frequency analysis is carried out for annual maximum flood series of stream gauging stations in the West Mediterranean River basins in Turkey based on an index flood method with L-moments parameter estimation. The region is divided into three homogeneous subregions; Antalya, Lower West Mediterranean and Upper West Mediterranean subregion using L-moment homogeneity test. After determining the homogeneous subregions, design floods with various recurrence intervals are calculated for stream gauging stations in each homogeneous subregions. Keywords : Regionalization, Gumbel distribution, Flood-index method, Regional homogeneity. 1. GİRİŞ Taşkın, ekonomi ve insan hayatı açısından önemli kayıplar oluşturan doğal afetlerden biridir. Özellikle son yıllarda yaşanan küresel iklim değişimine de bağlı olarak taşkın şiddeti ve süresindeki değişimler, daha önceden taşkın koruma önlemi gerekli olmayan alanlarda bile taşkın tahmin çalışmalarının yapılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Taşkın tahminlerinden elde edilen belli yinelemeye sahip tasarım taşkın değerleriyle, su yapılarının ve toprak kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi için birtakım önlemlerin ve tekniklerin geliştirilmesi amaçlanır. Güvenilir tasarım taşkınlarının belirlenmesinde noktasal ve bölgesel frekans analizi sıklıkla kullanılan yöntemlerdir. Noktasal frekans analizi basit ve kolayca uygulanabilir bir yöntemdir. Ancak bu yöntemde kullanılan veriler havzadaki tek bir istasyona aittir ve bu yüzden tahminlerin güvenilirliği doğrudan veri uzunluğuna bağlıdır (Cunnane, 1988; Hosking ve Wallis, 1993). Bu, özellikle gözlenmiş veri uzunluğunu aşan yineleme aralıklarındaki taşkın değerlerinin tahmin edilmesinde oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra ilgili havzadaki akım gözlem istasyonlarının verisi güvenilir tahminler için genellikle yetersizdir veya hiç taşkın gözlemi yoktur. Ayrıca çeşitli olasılık dağılım modelleri içinden birden fazla model ilgili istasyona ait verilere uygun olabilmekte ve bu durumda aynı yineleme aralığı için farklı taşkın tahminleri elde edilebilmektedir (Coulson, 1991). Noktasal taşkın frekans analizinin sahip olduğu bu dezavantajlar nedeniyle taşkın tahminlerinin güvenilirliğini arttırmak amacıyla bölgesel taşkın frekans analizi sıklıkla tercih edilir. Bölgesel analiz, homojen bir * Yazışılan yazar/corresponding author. E-posta adresi/ adress: (B. Saf) 153 B.Saf bölge içinde ölçümleri mevcut olan akım gözlem istasyonlarından akım gözlem istasyonu olmayan veya çok az veriye sahip olan istasyonlara hidrolojik bilginin aktarılmasına dayalıdır. Bölgesel taşkın frekans analizi ile yapılan taşkın tahminleri tek bir istasyonun verisini dikkate alan noktasal analizlerdeki örnekleme hatalarını azalttığı için daha güvenilir sonuçlar vermekte ve yine bölge içinde akım gözlemleri olmayan yerlerde de tahmin yapabilmeyi sağlamaktadır. Bölgesel taşkın frekans analiziyle ilgili çalışmalarda bölgenin ortalama olarak homojen olması durumunda bile bölgesel taşkın tahminlerinin noktasal taşkın tahminlerine göre daha güvenilir sonuçlar verdiği belirtilmektedir (Lettenmaier ve Potter, 1985; Lettenmaier v.d., 1987; Hosking v.d., 1988; Pilon ve Adamowski, 1992). Bölgesel taşkın frekans analizi genellikle homojen bölgelerin tanımlanması, bölgesel dağılım modellerinin belirlenmesi ve bu dağılımlara göre bölgesel ilişkilerin geliştirilmesi şeklinde üç kısımdan oluşmaktadır. Tasarım taşkın tahminleri için bölgesel taşkın frekans analizinin kullanıldığı durumda homojen bölge veya alt bölgelerin tanımlanması tahminlerin güvenilirliğini önemli oranda etkilemektedir. (Greis ve Wood, 1981; Hosking v.d., 1985b; Lettenmaier v.d., 1987; Bobee ve Rasmussen, 1995; Burn v.d., 1997; Burn ve Goel, 2000). İlgili havza içindeki homojen bölge veya alt bölgelerinin belirlenmesi ve bölgesel tahminlerle ilgili çeşitli yaklaşımları kullanan çalışmalar mevcuttur (Dalrymple, 1960; Hosking v.d., 1985a,b; Wiltshire, 1986; Cavadias, 1990; Burn, ; Zrinji ve Burn, 1994, 1996b, Fill ve Stedinger, 1995; Pandey ve Nguyen, 1999). Cunnane (1988) taşkın frekans analiziyle ilgili genel bir değerlendirme yapmış. Adamowski v.d., (1996a,b) ise çeşitli bölgesel tahmin yaklaşımları teorik ve nümerik olarak karşılaştırmıştır. Dalrymple (1960) tarafından geliştirilen taşkın indeks yöntemi bölgesel taşkın frekans modelleri içinde halen sıklıkla kullanılan bir modeldir (Maidment, 1993). Taşkın indeks yönteminin temel kabulleri homojen bölge içindeki istasyonların aynı dağılımlı olduğu, bölge içindeki taşkın frekans dağılımının noktadan noktaya sadece bir ölçek faktörü oranında değiştiği ve istasyonların değişkenlik katsayılarının sabit olduğu şeklindedir (USWRC, 1981). Dalrymple (1960), Gumbel kümülatif dağılım fonksiyonunu ile elde edilen noktasal parametrelerle tahmin edilen 10 yıllık bölgesel taşkın tahminlerinin, tanımlanan güven aralıkları içinde kalıp kalmamasına göre değerlendirilmesini önermiştir. Bölgesel dağılım olarak Gumbel yerine Genelleştirilmiş Ekstrem Değer (GED) (NERC, 1975; Hosking v.d., 1985a,b), Wakeby (WAK) (Landwehr v.d., 1979) ve log-pearson III (LP3) (USWRC, 1981) dağılımlarını kullanarak yapılmış taşkın indeks çalışmaları da vardır. Günümüzde Dalrymple (1960) tarafından geliştirilen taşkın indeks yöntemi, Hosking ve Wallis (1997) tarafından geliştirilen L-momentler yöntemine dayalı homojenlik yaklaşımıyla birleştirilerek daha güvenilir tasarım taşkınları yapılabilir hale gelinmiştir. L-moment tahminleri sıralı gözlemlerin doğrusal kombinasyonlarıdır ve örnek içindeki en büyük gözlem değerlerine karşı daha az hassastırlar. Ayrıca klasik momentler yöntemindeki gibi varyans için gözlem değerlerinin karesi ve çarpıklık için kübü şeklinde hesaplanan parametreler yerine gözlemlerin ortalamadan olan uzaklıklarını kullanmaktadır. Bu nedenle L-momentlerle elde edilen tahminler klasik momentler yöntemine göre elde edilen tahminlere göre daha tarafsızdırlar. Hosking ve Wallis (1993) tarafından önerilen homojenlik testi, homojen bir bölge içindeki tüm istasyonların aynı toplum L-moment istatistiklerine (L-değişkenlik (L-Cv), L-çarpıklık (L-Cs), ve L-basıklık (L-Ck)) sahip oldukları varsayımına dayanmaktadır. Bu testte, havzayı en iyi şekilde L-moment istatistiklerinin ağırlıklı ortalamalarının tanımlayacağı düşünülmektedir. Bir grup istasyonun homojenliği, gözlenmiş grup ve bu değerlerden yararlanarak sentetik olarak oluşturulan grup arasındaki çeşitli L-momentlerin örnekleme değişkenliğindeki farkın belirlenmesiyle sınanmaktadır. İki grubun L-momentler örnekleme değişkenliklerindeki farkın istatistiksel olarak anlamlılığı Monte Carlo simulasyonuyla değerlendirilmektedir (Hosking ve Wallis, 1993). Bu yöntem pek çok araştırmacı tarafından çeşitli ülkelerde kullanılmıştır; Amerika (Vogel v.d., 1993; Pitlick, 1994), Avustralya (Pearson, ), Yeni Zelanda (Madsen v.d., 1997), Güney Afrika (Mkhandi ve Kachroo, 1997; Kjeldsen v.d., 2001, Kachroo ve Mkhandi, 2000), Kanada (Yue ve Wang (2004a, b), Portekiz (Portela ve Dias, 2005), Hindistan (Rakesh v.d., 2003; Kumar v.d., 2003; Parida v.d., 1998), Malezya (Lim ve Lye, 2003), ve Nil nehri kolları (Mavi Nil, Beyaz Nil, ve Atbara Nehri) (Atiem ve Harmancıoglu, 2006). Ülkemizde de taşkın tahminleri ile ilgili noktasal ve bölgesel ölçekte çeşitli çalışmalar mevcuttur. Haktanır v.d., (1990) tarafından ülkemiz akarsularındaki uzun dönemli veriye Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, Vol. 15, No. 2, Batı Akdeniz Havzalarının L-Momentlere Dayalı Bölgesel Taşkın Frekans Analizi sahip 112 istasyonda çeşitli olasılık dağılım modelleri (Gumbel, 2 ve 3 parametreli Lognormal, 3 paramereli Gama, Log-pearson tip III, Smemaks ve Log-Boughton) Ki-kare ve Kolmogorov-Smirnov uygunluk testleriyle sınanmış ve ülkemiz akarsu istasyonları için tek bir dağılımın önerilemeyeceği ancak yaygın olarak kullanılan Gumbel dağılımın Log-Pearson Tip III ve Log-Lojistik gibi dağılımlar kadar güvenilir tahminler vermediği sonucuna ulaşılmıştır. Bölgesel analizle ilgili en eski çalışma Dinçer (1959) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada ülkemizdeki 5 yıl ve daha fazla gözlemlere sahip istasyonlardaki ortalama taşkın verimi-yağış alanı ilişkilerinin bölgesel değişimleri irdelenmiştir. Önöz (1991) Yeşilırmak havzası için yaptığı bölgesel taşkın frekans analizi çalışması sonucunda bu havza için iki homojen bölge belirlemiştir. Lisansüstü tez çalışması kapsamında Ege bölgesi için Fıstıkoğlu ve Tarıyan (1992), Batı Akdeniz bölgesi için Saf (1995), Büyük Menderes havzası için Akyer (1995), Doğu Akdeniz Bölgesi için Tarıyan (1996) Dalrymple homojenlik testine dayalı bölgesel taşkın frekans analizlerini yaparak söz konusu havzaların homojen alt bölgelerini tanımlamış ve her bir homojen bölge için belirli tekerrür sürelerindeki boyutsuz taşkın büyüklüklerini elde etmişlerdir. Benzer çalışma Gedikli (1994) tarafından Dicle ve Fırat havzaları için yapılmıştır. Bu çalışmalar dışında Saf v.d., (2007) Batı Akdeniz havzasının noktasal ve bölgesel dağılım modellerini araştırmıştır. Topaloğlu v.d., (2003) Seyhan havzasında, Topaloğlu (2005) Doğu Akdeniz havzalarında, Özen (2001) Gediz havzasında, Demirelli (2003) Doğu Akdeniz bölgesinde L-momentlere dayalı bölgesel taşkın frekans analizlerini yapmışlardır. Şorman (2004) Batı Karadeniz için parametre tahmin yöntemlerinin taşkın tahminleri üzerindeki etkisini incelemiş ve istasyonlar arası korelasyon katsayısını da dikkate alarak bölgesel taşkın frekans analizi yapmıştır. Türkiye de geçmiş taşkınlara ilişkin verilerin değerlendirilmeleri sonucunda, Akdeniz bölgesinin Karadeniz ve Batı Anadolu bölgeleriyle beraber taşkına hassas bölgeler olduğu sonucu elde edilmektedir. Bu yüzden çalışma bölgesi olarak Batı Akdeniz bölgesi seçilmiştir. Ayrıca bölge hem coğrafi konumu hemde sosyo-kültürel yapısı açısından taşkın tahminlerinin yapılması önemli ve gerekli olan bir yerdedir. Bölgede yer alan akarsu havzalarındaki en az 10 yıllık gözleme sahip 47 akım gözlem istasyonun taşkın değerleri kullanılarak L-momentlere dayalı homojenlik testine göre belirlenen homojen alt bölgeler için bölgesel taşkın frekans analizi yapılmıştır. Yukarıda önemi ve nedeni açıklanmaya çalışıldığı üzere bölgenin bölgesel olarak analiz edilmesiyle elde edilen sonuçlar bölge içindeki az sayıda veriye sahip istasyonlarda ve gözlemi olmayan yerlerde de tasarım taşkın tahminlerinin güvenilirliğinin artmasına katkı sağlayacaktır. Bunun için öncelikle bölge içindeki homojen alt bölgelerin tanımlanması ve bu alt bölgeler için boyutsuz bölgesel frekans eğrilerini elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu şekilde özellikle büyük yinelemeli tasarım taşkın tahminleri sırasında 10 yıl gibi az bir veriden elde edilen tasarım taşkın değerlerinin daha güvenilir hale getirilmesi de sağlanacaktır. Çalışmada öncelikle taşkın indeks yöntemi kavramı kısaca özetlenerek L-momentler yöntemi özetlenmiştir. Daha sonra analizler Batı Akdeniz havzası akım gözlem istasyonlarına uygulanmış ve homojen alt bölgelerin boyutsuz taşkın değerleri elde edilmiştir. Çalışmanın bölge içindeki su yapılarının tasarım ve boyutlandırılmasının yanı sıra taşkın kontrolü ile ilgili yapısal ve yapısal olmayan çalışmalarda da yararlı olacağı ve bölge içinde gözlemi olmayan yerlerde de tahmin yapma olanağı sağlayacağı düşünülmektedir. 2. YÖNTEM Taşkın İndeks Yöntemi ile Bölgesel Analiz N istasyona sahip homojen bir bölgedeki n i adet verisi olan i istasyonundaki belirli bir taşkın değerinin aşılmama olasılığı F ve gözlenmiş yıllık taşkın serileri Q ij, j=1..n i şeklinde tanımlanırsa, bu bölgedeki taşkın serilerinin her istasyona ait ve indeks olarak tanımlanan belirli bir ölçek dışında aynı dağılıma sahip olduğu kabul edilmektedir. Taşkın indeksinin tanımlanmasını sağlayan bu ölçek genellikle istasyonların yıllık taşkın gözlemlerinin ortalaması olarak dikkate alınır (Stedinger v.d., 1993; Bobee ve Rasmussen, 1995; Rossi ve Villani, 1994; Hosking ve Wallis, 1997). Taşkın indeks değeri ile bölgedeki tüm istasyon gözlemleri aynı ortalamaya ve farklı değişkenlik katsayılarına sahip hale getirilmiş olmaktadır. Ayrıca taşkın dizilerinin boyutsuzlaştırılması ile bölge içindeki istasyonların taşkın değerlerinin ve uygunluğu belirlenen olasılık dağılımlarından elde edilen tasarım taşkın değerlerinin karşılaştırılabilmesi de sağlanmaktadır. Herhangi bir i istasyonundaki taşkın indeksini ve bölgedeki T yıllık boyutsuz taşkın değerini de Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, B.Saf q ile belirttiğimizde ilgili istasyonun T-yıllık tahmin değeri aşağıdaki gibi tanımlanabilir: (1) Hosking ve Wallis (1993, 1997) taşkın indeks değerini ( ) istasyon tahminlerinin ağırlıklı ortalamasını kullanarak aşağıdaki gibi tanımlamışlardır: (2) Bu eşitlikte N homojen bölge içindeki istasyon sayısını, bölgesel istasyonunun ilgili L-moment değerini (k=1, 2 ve 3 için sırasıyla L-ortalama, L-değişkenlik, L-çarpıklık) ve n i herbir istasyondaki veri uzunluğunu belirtmektedir. Bu değer de yerine konulduğunda bölgesel taşkın değerleri elde edilmektedir (Hosking and Wallis, 1993) Hosking ve Wallis Homojenlik Testi L-Moment İstatistikleri L-momentlerin teorisi ve kullanımı ile ilgili detaylı bilginin pek çok çalışmada ayrıntılı olarak verilmesi nedeniyle (Hosking, 1990; Stedinger v.d., 1993; Hosking ve Wallis, 1997) bu çalışmada teorik detaylar özet bilgi halinde aşağıdaki gibi verilmiştir. Greenwood v.d., (1979) tarafından geliştirilen olasılık ağırlıklı momentler yöntemi L-momentlerin doğrusal fonksiyonlarıdır ve aşağıdaki eşitlikle tanımlanır: Bu eşitliğe göre ilk dört L-moment istatistikleri: (6) (7) (8) (9) şeklindedir. Hosking (1990) L-moment oranlarını (L-değişkenlik; ( veya ), L-çarpıklık; ( veya ) ve L-basıklık; ( veya ) aşağıdaki gibi tanımlamıştır: (10) (11) (12) Homojen Bölge Belirleme Adımları L-momentlere dayalı Hosking ve Wallis (1997) in homojenlik testi son yıllarda çok sıklıkla kullanılan standart bir test halini almıştır (Castellarin v.d., 2001; Burn ve Goel, 2000). Bu testte sadece örnekleme değişkenliğinden etkilenen homojen grupların simulasyonlarından belirlenen L-moment oranlarının beklenen değerleri ile bölge içindeki istasyonların bölgesel L-moment oranları karşılaştırılmaktadır. Bunun için hesaplanan H k (k=1,2,3) test istatistiği aşağıdaki gibidir: (13) (14a) Bu eşitlik şu şekilde de ifade edilebilir: (3) (14b) (4c) (4) Burada, F = F(x), x değişkeni için kümülatif olasılık yoğunluk fonksiyonunu (KOYF), x ise F olasılığında değerlendirilen x in kümülatif olasılık yoğunluk fonksiyonunun tersini ve r değeri de momentin mertebesini (r=0, 1, 2,.,,s (pozitif tamsayı)) ifade etmektedir. r değerinin sıfır olması durumunda; ( ), dağılımın ortalamasına eşittir. r inci mertebeden L-moment değeri olasılık ağırlıklı momentlerin r inci değeriyle bağlantılıdır (Hosking, 1990). (5) (15a) (15b) (15c) Burada; N bölge içindeki n i veri uzunluğuna sahip i istasyon sayısını; ve ise V k simulasyon değerlerinin ortalama ve standart sapmasını ifade etmektedir. Ayrıca eşitlik 15a, 15b ve 15c deki, ve değerleri de örnek L-moment oranlarının bölgesel ortalamasını göstermektedir. Bölge- Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, Vol. 15, No. 2, Batı Akdeniz Havzalarının L-Momentlere Dayalı Bölgesel Taşkın Frekans Analizi sel veri seti için 4 parametreli Kappa dağılımına göre 500 adet simulasyonla sentetik seriler elde edilir ve bu seriler bölgenin gerçek L-moment istatikleri ile karşılaştırılır (Hosking ve Wallis, 1993). L-değişkenlik istatistiğine göre H 1, L-değişkenlik ve L-çarpıklık istatistiklerine göre H 2 ve L-çarpıklık ve L-basıklık istatistiklerine göre de H 3 homojenlik istatistikleri tanımlanır. Eğer homojenlik istatistiğinin değeri 1 den küçükse (H 1 ) bölge kabul edilebilir ölçekte homojen, 1 ve 2 değerleri arasında (1 H 2) ise olası olarak heterojen ve 2 den büyükse (H 2) kesin olarak heterojen olarak kabul edilir (Hosking ve Wallis (1993) En Uygun Dağılımın Seçilmesi Bölgesel olasılık dağılım modellerinin belirlenmesi ve belirlenen olasılık dağılımına göre tasarım taşkın değerlerinin elde edilmesi ilgili bölge içindeki taşkın gözlemleri olan veya olmayan yerlerdeki su yapılarının tasarım ve planlanması açısından oldukça önemlidir. Bu amaçla, Hosking ve Wallis (1997) uygunluğu araştırılan dağılımın ve istasyonların veri uzunluklarının ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanan L-basıklık değerleri arasındaki farka dayalı bir yöntem geliştirmiştir. Bunun için tanımlanan (Z) istatistiği bölgesel ortalamalara eşit L-moment oranlarına sahip çok sayıda Kappa dağılımlı bölgelerin simulasyonuyla belirlenir. Simulasyonla oluşturulan bölgeler, uygun dağılımın araştırıldığı homojen bölge içinde gerçekte yer alan istasyon sayısına eşittir ve veriler istasyonların gerçekte ölçülmüş veri uzunluklarına sahiptirler. m inci simulasyondaki bölgesel L-basıklık ortalaması, ( ) ile ifade edilir. Simulasyonlardan sonra, taraflılık ( ) ve standart sapma değerleri ( ) aşağıdaki gibi hesaplanır: Her bir dağılım için, uygunluk test ölçütü ise (16) (17) (18) şeklinde elde edilir. Burada uygunluğu araştırılan dağılım DIST ile gösterilir. bölge içindeki veriden elde edilen ortalama L-basıklık değerini ve N sim ise Kappa dağılımına göre türetilen bölgesel veri setinin sayısını belirtmektedir durumunda % 90 güven düzeyinde dağılımın uygun olduğu sonucuna varılır. Şekil 1. Batı Akdeniz havzaları haritası. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, B.Saf 3. UYGULAMA VE SONUÇLAR Veri Çalışmanın yapıldığı Batı Akdeniz havzası Türkiye nin batısında yer alan (8) nolu Batı Akdeniz havzası, (9) nolu Antalya havzası ve (10) nolu Burdur kapalı göller havzasını içermektedir (Şekil 1). Çalışmada kullanılan dönemine ait yıları aralığındadır. Ayrıca 4 istasyon dışında (807, 906, ve ) kalan istasyonlar negatif çarpıklığa, ve istasyonları ise oldukça yüksek çarpıklığa sahiptir. Benzer şekilde bölgenin L-moment istatistiklerinden değerleri aralığında hesaplanmıştır. 906 nolu istasyon dışındaki diğer istasyonlar pozitif değerli olup bu istatistiğin değişim aralığı to şeklinde elde edilmiştir. Şekil 2. Çarpıklık-Değişkenlik katsayıları ve (L-Çarpıklık)-(L-Değişkenlik) katsayıları arası ilişkiler. taşkın verileri Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİEİ) ve Devlet Su İşleri yıllıklarından (DSİ) temin edilmiştir (Tablo 1). Özellikle 10 yıl gibi kısa süreli gözlemlere sahip bölge içindeki ana akarsu kolları 8 nolu havza için Dalaman, Eşençay ve Başgöz; 9 nolu havza için Aksu, Köprüçay, Manavgat ve Alara, Burdur kapalı göller havzası için ise Bozçay dır. Toplam alanı yaklaşık olarak km 2 olan bu üç akarsu havzasındaki 47 akım gözlem istasyonunun 18 tanesi EİE ye geri kalan 29 tanesi de DSİ ye aittir. EİE istasyonları üç veya dört haneli sayılar ile (802 ve 1003 gibi), DSİ istasyonları ise aralarında tire işareti olan sayılarla ( gibi) belirtilmiştir Akım Gözlem İstasyonlarının İstatistiksel Özellikleri Çalışmada öncelikle bölge içindeki yılları arasında veriye sahip 47 akım gözlem istasyonunun ortalama ( ), standart sa
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x