Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Basa Jawa Pasinaon 53

Category:

Documents

Publish on:

Views: 36 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 1

Share
Related documents
Description
egerge
Transcript
  I.Wacanen!   Bale Sigala-Gala Sengkuni duwe akal licik. Pandhawa diundang ana ing sajroning kembul bujanasasrahan kekuasaan Amarta. Papan panggonane ana ing bangunan gedhe sing digawe saka papan kayu. Papan kuwi diwenehi jeneng Bale Sigala-gala.Adi cara sasrahan kuwi kudu enggal dilaksanaake, nanging diundur nganti tengahwengi. Para tamu disubya dhaharan lan unjukan maneka warna. Para Pandhawa uga terusdijuju panganan kang luwih istimewa kang wis dijejampi supaya para Pandhawa ngantuk.  Nalika wengi Pandhawa pada ngantuk ora bisa diampet lan turu angler ing tengahingBale Sigala-Gala. ung Bima sing ora turu, amarga senajan awake gedhe dhahar lanngunjukipun sithik.!urawa ngira Pandhawa lan ibune wes padha keturon. ula ora let suwe Bale Sigala-Galadiobong. Geni saya mbulat-mbulat gedhe. !urawa padha sesorak. Nanging durung tibaning mati. ng ngisor Bale dumadakan ana guwa tumuju jero lemah. Guwa kuwi digawe #amawidura,amarga ngerti yen !urawa duwe akal licik. Banjur kanthi trengginas Bima nggendhongkakang, adhi, lan ibune. ng jero guwa dituntun karo Sang $yang Antaboga tumuju!ayangan Sapta Pratala.  Nanging pangirane !urawa kuwi ora kabukten. Pandhawa lan ibune iseh seger mager-mager ana ing !ayangan. II.Wangsulana miturut wacan ing dhuwur! %. Apa jenenge papan gedhe sing digawe saka kayu& Bale Sigala - gala'.Sapa sing duwe akal licik arep mateni Pandhawa& !urawa(.!enapa mung Bima sing ora ngantuk & amarga Bima dhahar sithik ).Sapa sing ngerti yen !urawa duwe akal licik&*****#amawidura***** +.Apa pitutur luhur saka cerita Bale Sigala-Gala&***Sing kendhel mbelani bebener III.Wacanen!   Raden Harjuna Mbelani Abimanyu Abimanyu gugur ing madyane paprangan ing !urusetra. Sing merjaya Abimanyu kuwiaden /ayajatra.Abimanyu kuwi putrane aden $arjuna. ula kuwi aden $arjuna muntab, banjur sumpah menawa dina iki uga ora bisa gawe piwelas merjaya aden /ayajatra, aden$arjuna luwung nglampus pati obong.0usanane ketemu aden /ayajatra, aden /ayajatra dadi akeh banget ana kembarane.aden $arjuna ora bisa mbedakake endi sing asli lan sing palsu.  0ayahe wis mulai sore. aden !resna duwe reka daya kanggo mbiyantu aden$arjuna. Senjatane 1akrane katanemake ing angkasa kanggo ngadangi sunare srengenge.Papan !urusetra dadi kaya wis wengi. aden $arjuna didhawuhi ethok-ethoke netepisumpahe, yaiku pati obong.Geni wis murub gedhe. Semar lan anake padha sorak, $arjuna pati obong2 $arjuna pati obong2. !urawa lan aden /ayajatra banjur njedhul pengen weruh aden $arjuna patiobong.aden $arjuna weruh yen aden /ayajatra njedhul banjur rikat mlumpat menthanggedewa. Panah Pasopati kaya kilat merjaya aden /ayajatra. Sanalika aden /ayajatra tiwas.1akra kang katanem mau ditarik meneh. Sanalika !urusetra dadi padhang meneh amargawayahe pancen durung wengi. I.Wangsulana ita #n ngis#r i i miturut wacan ing dhuwur! %.Sapa aden Abimanyu kuwi&******************Putrane $arjuna************** '.Sapa sing dibelani aden $arjuna&************Abimanyu************* (.Ana ngendi papane paprangan mau&***********!urusetra**************** ).Sapa sing mbiyantu aden $arjuna&***********Prabu !resna***************** +.Senjata apa sing dienggo ngaling-ngalingi sinare srengenge&********senjata cakra**** 
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks