Please download to get full document.

View again

of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETLERİNDE KALİTE KONTROL STANDARTLARININ UYGULANMA ETKİNLİĞİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ *

Category:

Design

Publish on:

Views: 141 | Pages: 33

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETLERİNDE KALİTE KONTROL STANDARTLARININ UYGULANMA ETKİNLİĞİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Arş. Gör. Yasin ŞEKER ** Prof. Dr. Engin DİNÇ *** Muhasebe Bilim Dünyası
Transcript
BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETLERİNDE KALİTE KONTROL STANDARTLARININ UYGULANMA ETKİNLİĞİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Arş. Gör. Yasin ŞEKER ** Prof. Dr. Engin DİNÇ *** Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi Haziran 2016; 18 (2); ÖZ Bu çalışmanın temel amacı, bağımsız denetim şirketlerinde kalite kontrol standardının uygulama etkinliğini tespit etmektedir. Araştırmanın ana kütlesini Türkiye deki 112 bağımsız denetim şirketi oluşturmaktadır. Veri toplama süreci sonunda 57 bağımsız denetim şirketinden geri dönüş sağlanmıştır. Araştırmada, bağımsız denetim şirketlerindeki kalite kontrol sistemlerinin etkinliğinin genel olarak yeterli düzeyde olduğu ancak liderlik sorumluluğunun yerine getirilmesinde sorunlar yaşandığı sonucuna varılmıştır. Son olarak elde edilen sonuçlar doğrultusunda bağımsız denetim şirketlerinde KKS-1 in uygulama etkinliğinin artırılması için öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Bağımsız Denetim, Kalite Kontrol Standardı 1, Bağımsız Denetim Şirketi, Bağımsız Denetimde Kalite Jel Sınıflandırması: M42 RESEARCH FOR DETERMINING APPLICATION EFFICIENCY OF STANDARD ON QUALITY CONTROL IN EXTERNAL AUDIT FIRMS: CASE STUDY OF TURKEY ABSTRACT The main purpose of this study is to determine the application efficiency of standard of quality control in the external audit firms. The population of the * Makale gönderim tarihi: ; kabul tarihi: Bu çalışma Prof. Dr. Engin Dinç in danışmanlığında Yasin Şeker tarafından 2015 yılında tamamlanan no lu yüksek lisans tezinden türetilmiştir. ** Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Muhasebe-Finansman ABD, *** Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Muhasebe-Finansman ABD, Arş. Gör. Yasin ŞEKER - Prof. Dr. Engin DİNÇ 422 research includes 112 external audit firms authorized by Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority in Turkey. At the end of the data collection process, the questionnaire forms were collected from 57 external audit firm. Herewith, the effectiveness of the quality control systems of audit firms is generally sufficient but there are some problems at the leadership responsibilities. Finally, based on the results, some improvements in the efficiency of practice of SQC-1 in audit firms have been suggested. Keywords: External Auditing, Standard on Quality Control 1, Audit Firms, Audit Quality Jel Classification: M42 1. GİRİŞ Yatırımcılar, yatırım yapmadan önce firmanın finansal ve finansal olmayan bilgilerini inceleyerek karar vermektedirler. Bunun içinde, yaygın bir şekilde finansal tablolar kullanılmaktadır. Karar verici durumda olanlar inceledikleri bu bilgilerin doğru ve güvenilir olduğunu varsayarak hareket etmektedirler. Denetlenmemiş finansal tabloların gerçeği yansıtmama riski bulunmaktadır. Bu risk firmanın finansal tablolarının bağımsız denetimden geçmesi ile minimum seviyeye inmektedir. Bağımsız denetim sonucunda işletmenin finansal tablolarının uygunluğu makul güvence çerçevesinde teyit edilerek ilgili tarafların güven içerisinde karar almaları sağlanmaktadır. Bağımsız denetimin istenen güvenceyi oluşturabilmesi kaliteli bir denetim faaliyeti ile mümkündür. Bu nedenle bağımsız denetim şirketleri denetim hizmetlerini en kaliteli şekilde yerine getirmelidirler. Sermaye piyasalarında güven son derece önemlidir. Bu güvenin sarsılması piyasaların çökmesi ile sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle, bu güveni sağlayacak bir mekanizmanın oluşturulması gereklidir. Denetim mekanizmasına olan güveni sağlamak içinde bir kalite kontrol sisteminin oluşturulması ve bunun gözetimi son derece önemlidir. Hem denetim şirketlerine olan güvenin hem de verilen denetim raporlarına güvenin sağlanması kalite kontrol sistemlerinin etkinliğine bağlıdır. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada bağımsız denetimde kalite, kalite kontrol standartları ve denetim şirketlerindeki kalite kontrol sistemlerinin etkinliğini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bağımsız Denetim Şirketlerinde Kalite Kontrol Standartlarının Uygulanma Etkinliğini Ölçmeye Yönelik Bir Çalışma: Türkiye Örneği 2. BAĞIMSIZ DENETİMDE KALİTE Bağımsız denetim açısından kalite kavramı, belirli bir şirketin finansal tablolarına bakarak karar verecek olan mevcut ve potansiyel bilgi kullanıcılarının çıkarlarını ön planda tutmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bağımsız denetimde kalite, denetim raporuyla ilgilenen tarafların, denetim raporuna olan güvenlerini arttıran ve bağımsız denetime duyulan ihtiyacı ortaya koyan bir kavramdır. Güvenilir bir yargıya ulaşılabilmesi ancak denetim faaliyetlerinin belirli standartlara uygun olarak yapılmasıyla sağlanabilir. Bu standartlar bağımsız denetim şirketi, müşteri şirket ve bağımsız denetçinin uyması gereken kalite ölçütleridir (Selimoğlu ve Yeşilçelebi 2014, 30). Kaliteye olan güven seviyesi ise denetçilerin ve bağımsız denetim şirketlerinin kalite kontrol standartlarına uygun davranıp davranmadıklarıyla doğrudan ilişkilidir. DeAngelo (1981) denetimin kalitesini, denetçinin finansal tablolardaki hataları ve/veya kasıtlı yapılan yanlışlıkları tespit edip bunları raporlamada yeteri kadar bağımsız olabilme ihtimalinin bir fonksiyonu olarak tanımlamaktadır. Palmrose (1988) ise denetimin amacı finansal tablolara güvence sağlamak olduğu için, denetim kalitesini finansal tabloların herhangi bir yanlış ifade içermeme olasılığı şeklinde tanımlamaktadır. Müşterinin muhasebe sistemindeki bir ihlali denetçinin raporlama ihtimali yani denetçinin bağımsızlığı denetçinin müşterinin baskılarına karşı koyma yeteneğine ve ihlallerin doğasına bağlıdır (Magee ve Tseng 1990, 322). Bağımsız denetçinin bu ihlalleri bulma olasılığı, denetçinin örneklem genişliğine, teknik bilgi düzeyine, tecrübesine ve kullanılan denetim prosedürlerine bağlıdır. Bulunan ihlalin raporlandırılma olasılığı, denetçinin belirli bir müşteriden bağımsızlığının bir ölçüsüdür (DeAngelo 1981, 186). Denetim kalitesi, denetçinin hata ve hileleri ortaya çıkarmadaki yeteneği ile ilişkilendirilmektedir (Al-Ajmi 2009, 64). Denetçinin bağımsızlığı ve yeteneği ne kadar yüksek olursa denetim hizmetinin kalitesi de o kadar yüksek olur. Finansal tabloların bağımsız denetiminin belirli bir kalitede ve seviyede gerçekleştirilmesi ekonomik yaşamda önem arz etmektedir. Belirlenen nitelikleri taşımayan bir bağımsız denetim hizmeti ve sonucunda hazırlanan denetim raporları hiçbir yarar sağlamamaktadır. Küreselleşme ile birlikte dünyanın herhangi bir yerindeki bir şirkette yaşanan sorun diğer şirketleri, ülke ekonomisini hatta dünya ekonomisini etkileyebilmektedir. Bu durumda yatırımcılar karar alırken güvenilir ve geçerli bilgiye ihtiyaç duymaktadır (Çankaya ve diğerleri 2012, 48). Bu bilgiye ise bağımsız 423 Arş. Gör. Yasin ŞEKER - Prof. Dr. Engin DİNÇ 424 denetim hizmeti sonucunda hazırlanan raporlar ile ulaşılmaktadır. Bu durumda denetim şirketinin en önemli varlığı; dürüstlüğü ve kaliteli bir denetim hizmeti ile tanınmasıdır (Taylor ve Glezen 1997, 25). Bağımsız denetimde kalite kontrol, denetim faaliyetinin denetim standartlarına uygun gerçekleşip gerçekleşmediğinin incelenmesidir. Bu kapsamda bağımsız denetçinin mesleğinin gerektirdiği yüksek ahlaki değerler çerçevesinde hareket edip etmediğinin belirlenmesi ve varsa uyumsuzlukların kontrol altına alınması gerekmektedir. Bağımsız denetimin kalitesinin yapısı, girdi, süreç ve çıktı unsurlarının etkileşimi altındadır. Denetimin kalitesi; bilgi kullanıcıları, denetime tabi şirketler, düzenleyici otoriteler, bağımsız denetçiler ve denetlenen şirketin yönetimiyle de bağlantılıdır. Daha kapsamlı olarak, denetimin kalitesi, denetim yönetmeliği, finansal raporlamalar, yetenekli kişilerin denetim hizmetinde bulunması, kurumsal yönetim, kanunlar, kültürel faktörler ve uyuşmazlık durumları gibi faktörlerle bağlantılı olup bunlara bağlı olarak yüksek veya düşük seviyede gerçekleşebilir. Şekil 1 de bağımsız denetimin kalitesinin yapısı yer almaktadır. Şekil 1. Bağımsız Denetim Kalitesinin Yapısı Kaynak: International Auditing and Assurance Standards Boards [IAASB] (2014, 5). Bağımsız Denetim Şirketlerinde Kalite Kontrol Standartlarının Uygulanma Etkinliğini Ölçmeye Yönelik Bir Çalışma: Türkiye Örneği 2.1. Kalite Kontrol Standardı-1 (KKS-1) Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler için Kalite Kontrol başlığını taşıyan Kalite Kontrol Standardı, 2009 yılında IFAC tarafından yayımlanmıştır. Türkiye de ise KGK tarafından çevirisi yapılarak uyarlanmış ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere tarihinde sayılı resmi gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. KKS-1 bağımsız denetim şirketlerinin bağımsız denetim faaliyetlerine ilişkin kalite kontrol sistemleriyle ilgili sorumluluklarını kapsamaktadır. Bahsi geçen denetim faaliyetleri, finansal tabloların bağımsız denetim ve sınırlı bağımsız denetimleri ile diğer güvence denetimleri ve ilgili hizmetleri kapsamaktadır. Kalite kontrol standartlarının bağımsız denetimin etkinliğini arttırmada büyük bir rolü vardır. Denetim şirketinin KKS-1 i uygulamadaki amacı, şirketin ve personelin mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyum sağlaması ve şirket veya sorumlu denetçi tarafından düzenlenen raporların içinde bulunan şartlara uygunluğu konusunda kendisine makul güvence sağlayan bir kalite kontrol sistemi kurmak ve bu sistemin devamlılığını sağlamaktır (Kalite Kontrol Standardı 1[KKS-1] 2013, madde 11). Kalite Kontrol Standartları gereğince, bağımsız denetim şirketleri aşağıda belirtilen unsurların tamamını tek tek ele alan ve bu unsurlarla ilgili olarak politika ve prosedürler içeren bir kalite kontrol sistemi kurarak bunu tüm personeline bildirmeli ve bu sistemin devamlılığını sağlamalıdır. Kalite Kontrol Sisteminin unsurları, aşağıda kısaca açıklanmıştır (KKS , madde 16): 1. Bağımsız denetim şirketi bünyesinde kaliteye ilişkin liderlik sorumlulukları; KKS-1 bağımsız denetim şirketinin genel müdürüne veya yönetim kuruluna kalite kontrol sisteminin kurulması ve sürekliliği konusunda liderliğin gerektirdiği sorumluluklar yüklemektedir. Bağımsız denetim şirketinin genel müdürü (veya eş değer mevkideki kişinin) veya yönetim kurulu (veya eş değerinin) kalite kontrol sistemine ilişkin nihai sorumlulukları üstlenmek zorundadır (KKS , madde 18). 2. Etik hükümler; Bağımsız denetim şirketleri, KKS-1 gereği, kendilerinin ve uygulama ile denetim çıktılarına etki edebilecek 425 Arş. Gör. Yasin ŞEKER - Prof. Dr. Engin DİNÇ 426 pozisyonda olanların temel etik ilkelere (Bağımsızlık, dürüstlük, tarafsızlık, mesleki dikkat ve özen, mesleki yeterlilik, sır sağlama, haksız rekabet gibi) uyumunu garanti altına almak için uygun şekilde kâğıda dökülmüş ve uzlaşılmış politika ve prosedürler oluşturmak zorundadır. (KKS , madde 21). 3. Müşteri ilişkisinin ve bağımsız denetim sözleşmesinin kabulü ve devam ettirilmesi; Bağımsız denetim şirketinin müşteri ilişkisinin ve bağımsız denetim sözleşmesinin kabulü ve sözleşmenin devam ettirilmesi için kendisine güvence sağlayan gerekli politika ve prosedürleri yazılı bir şekilde oluşturmalıdır. 4. İnsan kaynakları; Bağımsız denetim şirketleri faaliyetlerini mesleki standartlara ve yürürlükte olan düzenleyici kurallara uygun olarak yürütmek ve şirketinin veya sorumlu denetçilerin içinde bulunulan şartlara uygun rapor düzenlemesini sağlamak için gerekli yeterlik ve beceriye sahip, etik ilkelere bağlı uygun personeli bulunduğuna yönelik kendisine makul güvence sağlayan politika ve prosedürler belirlemelidir (KKS , madde 29). 5. Bağımsız denetimin yürütülmesi; Bağımsız denetim şirketi, sözleşmenin mesleki standartlar ile yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesine ve şirketinin veya sorumlu denetçinin içinde bulunulan şartlara uygun raporlar düzenlemesine ilişkin olarak kendisine makul güvence sağlayacak politika ve prosedürler oluşturmalıdır. Bu politika ve prosedürler bağımsız denetimin yürütülme kalitesinin tutarlılığını artırmaya yönelik hususları, yönlendirme ve gözetim sorumluluklarını ve gözden geçirme sorumluluklarını içerir (KKS , madde 32). 6. İzleme; Bağımsız denetim şirketi, makul bir güvence sağlayacak şekilde kalite kontrol sistemine ilişkin politika ve prosedürlerin yerinde ve yeterli olduğuna ve etkin şekilde işlediğine dair bir izleme süreci oluşturmalıdır. Bağımsız denetim şirketi izleme sürecinin sonunda bazı eksiklikler tespit edebilir. Bu durumda tespit edilen eksikliklerin değerlendirilmesi gerekir (KKS , madde 49). 3. LİTERATÜR TARAMASI Yabancı literatürün incelenmesi sonucunda tespit edilen çalışmalar aşağıda özetlenmiştir. DeAngelo (1981) düzenleyicilerin ve küçük denetim şirketlerinin, şirket büyüklüğünün denetim kalitesi üzerinde etkisinin olmadığı Bağımsız Denetim Şirketlerinde Kalite Kontrol Standartlarının Uygulanma Etkinliğini Ölçmeye Yönelik Bir Çalışma: Türkiye Örneği görüşüne karşı büyüklüğün kalite üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, büyük denetim şirketlerinin teknolojik üstünlük, uzmanlık becerisi, kabiliyetli çalışan ve benzeri pozitif yönleriyle, kalite anlamında, küçük şirketlere göre daha önde olduğu saptanmış ve değinilen varsayımın geçerliliğin kalmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Francis ve Simon (1987) 6 büyük denetim şirketinin sahip olduğu deneyim ve birikim ile denetim faaliyetleri üzerine diğer yerel ve küçük denetim şirketlerine göre bir prim ilave ederek fiyatlandırdığını tespit etmişlerdir. Ancak, yapılan çalışma sonucunda kalite ile ekstra fiyatlandırma arasında ilişki bulunamamıştır. Şirketlerin temsil maliyeti ile kaliteli denetim talebi arasında pozitif yönlü bir ilişkinin varlığını Francis ve Wilson (1988) araştırmışlardır. Denetim şirketlerinin büyüklüğü ile kalite arasındaki bağıntı ile şirketlerin büyüklükleri ve gelişme kapasiteleri arasında ilişki tespit edilmiştir. Ancak, şirket kapasitesi ve büyüme olanaklarının sabit varsayılması, kullanılan modelin açıklama gücünü zayıflatmıştır. Deis ve Giroux (1992) çalışmalarında bağımsız denetim şirketlerinin kalite kontrol incelemeleri üzerinde çalışmış ve bağımsız denetçinin itibarının, denetimin kalitesi üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu belirlemiştir. DeFond (1992) yöneticilerle şirket sahiplerinin bakış açılarının birbirine yakınlığı ölçütünde, şirketler (müşteri olarak) denetim şirketlerinde farklı düzeylerde kalite talep ettiklerini öne sürmüşlerdir. Spesifik olarak, yüksek (düşük) temsil maliyeti, yüksek (düşük) kalite talebini beraberinde getirmektedir. 131 denetçi incelenmiş, yapılan denetimlerde yönetimsel sahiplik ile kaliteli denetim arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmuştur. Yönetim tarafından yapılan ve denetimden geçen gelir tahminleri ile raporlanan gelir arasındaki ilişkiyi kalite değerlendirme ölçütü olarak Davidson ve Neu (1993) tarafından kullanılmıştır. Yöneticilerin tahminleme ile raporlar arasındaki farkın minimize etmek için güdülendiği ve yüksek kalitedeki denetim şirketlerinin tahmin hatalarının arttığı varsayılmıştır. Toronto Menkul Kıymetler Borsası üzerine yapılan araştırmada yüksek kalitedeki denetim şirketlerinin, varsayıldığı gibi tahmin hatalarının arttığı görülmüştür. Çalışma sonucunda, büyük denetim şirketlerinin küçük denetim şirketlerine nazaran daha yüksek kaliteye sahip oldukları yargısına varılmıştır. Craswell ve diğerleri (1995) 8 büyükler olarak ifade edilen önde gelen denetim şirketlerinin marka itibarları ve sanayi alanında uzmanlaşmaları ile birlikte, denetim faaliyetleri için talep ettikleri ücretlerin arttığını öne sürmüş ve bu denetim şirketleri tarafından 427 Arş. Gör. Yasin ŞEKER - Prof. Dr. Engin DİNÇ 428 denetlenen Borsaya kote olmuş Avustralya şirketinin denetim faaliyeti için katlandıkları maliyetleri incelenmişlerdir. Elde edilen bulgulara göre, sektörel bazda uzmanlaşan bu denetim şirketleri, böyle bir uzmanlığı bulunmayan denetim şirketlerine göre benzer denetim faaliyeti için %34 daha fazla bedel talep ettiği ortaya çıkmıştır. Denetim şirketlerinin kalite standartlarını uygulayarak müşteri kaybedebilecekleri, diğer yandan ise kaliteli hizmetin eksikliğinin itibar kaybına yol açabileceği ikilemini Krishnan ve Krishnan (1996) araştırmışlardır. İki değişkenli model ile tahminlemede; (1) müşterinin denetime bağlı kaliteli bilgiyi hak ettiği; (2) denetçi tarafından raporlanan nitelikli bilgiyi müşterinin hak ettiği şeklinde iki bölüm halinde analiz gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, ikinci aşamanın geçerliliği ortaya çıkmıştır. 6 büyük denetim şirketinin diğer denetim şirketlerinden daha yüksek kalite standartları çerçevesinde faaliyet gösterdikleri varsayımı altında denetim kalitesi ve gelir yönetimi arasındaki ilişki Becker ve diğerleri (1998) tarafından incelenmiştir. Çalışmalarında 6 büyükler ( şirket) içinde yer almayan denetim şirketlerinin (2.179 şirket) müşterilerinin gelirlerini ihtiyari tahakkukları hesaba katarak yüksek gösterirler hipotezi altında, gelir yönetiminin analizinde ihtiyari tahakkukları dikkate alan ve 1991 yılında Jones tarafından geliştirilen model kullanılmıştır. Küçük denetim şirketleri tarafından denetlenen şirketlerin diğerlerine göre %1,5 ile %2 arasında varlıklarını daha yüksek gösterdikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Bulgulara göre, denetim kalitesinin düşmesi ile birlikte muhasebe esnekliğinin arttığı iddia edilmiştir. Çalışmalarında biçimsel yaptırımların denetim şirketlerinin bağımsızlıkları üzerindeki etkisini araştıran Shafer ve diğerleri (1999) sonuç olarak, dava riski ve tekrarlanan denetim riski raporlamada daha agresif bir tutuma sebep olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak, meslek kuruluşlarının uyguladığı yaptırımların ilişkin anlamlı bir bulunamamıştır. 6 büyük denetim şirketi ile bunların dışındaki denetim şirketleri arasında denetim etkinliğin nasıl faklılaştığını Kim ve diğerleri (2003) araştırmışlardır. Şirket yöneticileri ve dış denetçilerin raporlama teşviklerinde çatışma yaşadıkları ve bunun denetimin verimliliği üzerinde etkiye sahip olduğunu öne sürmüşlerdir. Ayrıca, yöneticilerin ve denetçilerin gelir azaltma yönünde aynı güdüye sahip olmaları durumunda 6 büyük denetim şirketinin diğerlerine göre daha az verimli olduğu saptanmıştır. Birleşik Krallık ta borsaya kote olan şirketlerin denetim için katlandıkları maliyetin toplam satışlarının %0,10 düzeyinde olduğu ve yıllık denetim hataların %1 den az olduğunu Francis (2004) Bağımsız Denetim Şirketlerinde Kalite Kontrol Standartlarının Uygulanma Etkinliğini Ölçmeye Yönelik Bir Çalışma: Türkiye Örneği çalışmasında tespit etmiştir. Elde edilen çıktılar, nispeten düşük maliyetle denetim kalitesinin kabul edilebilir bir seviyede olabileceği savını ortaya çıkarmıştır. Çalışmasında denetim hizmetinin kalitesini inceleyen ve Letonya daki iç denetim ve bağımsız denetim kontrolü alanındaki metodolojik karakter ile temel yasal problemleri analiz eden Verovska (2013) sonuç olarak; bağımsız denetçi tarafından onaylanan finansal tablolar, yatırımların büyümesini ve finansal piyasalara olan güveni arttırdığını ve bölgenin gelişimine katkıda bulunduğunu belirtmiştir. Gaver ve Peterson (2014) çalışmalarında denetim kalitesi, denetimin ortak hükümleri ve muhasebe firmaları tarafından sağlanan denetim dışı hizmetler arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Aktüeryal hizmet sağlayan (denetim dışı hizmetler içinde) denetim şirketlerinin kalite anlamında daha ileri seviyede oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Yerli literatürde denetimin kalitesi ile ilgili birçok çalışma yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmalar, aşağıda kısaca özetlenmiştir. Ulusal ve uluslararası bağımsız denetim şirketlerinde çalışan bağımsız denetçilerin, kaliteli bir denetimin nitelikleri konusunda görüşlerini tespit ederek denetimin kalitesine ilişkin tutumları arasında fark olup olmadığı Kavut (2002) tarafından araştırmıştır. 56 bağımsız denetim şirketinde 213 bağımsız denetçiye anket formu uygulanmıştır. Sonuç olarak denetçiler arasında etik ilkeler, müşteri seçimi, personel seçimi, denetim ekibi oluşturma, denetim şirketinin itibarı ve ünü
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x