Please download to get full document.

View again

of 135
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENİSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 68 | Pages: 135

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENİSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE PEYZAJ TASARIM VE UYGULAMA ÇALIŞMALARINDA YAPI MALZEMELERİNİN KULLANIMININ İRDELENMESİ Nasim SHAKOURİ PEYZAJ MİMARLIĞI
Transcript
ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENİSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE PEYZAJ TASARIM VE UYGULAMA ÇALIŞMALARINDA YAPI MALZEMELERİNİN KULLANIMININ İRDELENMESİ Nasim SHAKOURİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI ANKARA 2010 Her Hakkı Saklıdır ÖZET Yüksek Lisans tezi TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE PEYZAJ TASARIM VE UYGULAMA ÇALIŞMALARINDA YAPI MALZEMELERİNİN KULLANIMININ İRDELENMESİ Nasim SHAKOURİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Oğuz YILMAZ Peyzaj, sayısız materyallerden oluşan görsel bir bütünlük olarak tanımlanmaktadır. Bu materyaller zaman içindeki değişimlerle, peyzaj tipi ve karakterini belirlemektedir. Peyzaj mimarlığında kullanılan materyaller, canlı ve cansız materyaller olarak ayrıca tanımlanmaktadır. Cansız materyaller kavramı içinde, peyzaj mimarlığında kullanılan yapısal öğelerin oluşturmasında önemli rol oynayan yapı malzemeleri de yer almaktadır. Peyzaj mimarlığında kullanılan yapısal malzemelerin özellikleri, ortaya konulan eserin şekil ve ifade gücü üzerinde etkili olmaktadır. Peyzaj tasarım ve uygulamalarında kullanılan yapı materyalleri, farklı dönemlerin özelliklerini iyi bir şekilde yansıtan elemanlar olarak da önem taşımaktadır. Bu tez kapsamında öncelikle yapı malzemeleri tanımlanmış, daha sonra tarihsel süreç ve sanat akımları bağlamında, hangi yapı malzemelerinin, peyzaj tasarımlarında nasıl ve nerede kullanıldığı araştırılmıştır. Tarihi süreç içinde çeşitli bahçe sanatları incelendiğinde, bahçede kullanılan yapısal malzemelerin bölge koşullarına, zamana ve teknolojiye bağlı olarak seçildikleri saptanmıştır. Bu bağlamda özellikle farklı çağlardaki çeşitli peyzaj tasarım akımları incelenerek yapı malzemelerinin bu süreçte hangi amaçlara göre ve ne şekilde kullanıldıkları, zaman içinde yapısal malzemenin çeşitlenmesiyle birlikte, peyzaj tasarımlarının nasıl etkilendiği ve değişime uğradığı incelenmiştir. Temmuz 2010, 125 sayfa Anahtar Kelimeler: Bahçe, peyzaj, yapı malzemeleri, peyzaj konstrüksiyon, tasarım, kültür. i ABSTRACT Master thesis AN ASSESSMENT OF CONSTRUCTION MATERIALS USED IN LANDSCAPE DESIGN AND IMPLEMENTATION FROM THE PERSPECTIVE OF HISTORICAL PERIOD Nasim SHAKOURI Ankara University Graduate School of Natural and Applied Science Institude Department of Landscape Architecture Thesis Advisor: Prof. Dr. Oğuz YILMAZ Landscape is actually defined as a visual unity created with countless materials. These materials determine the type and character of landscape with changes in time. Materials used in landscape architecture are also defined as organic and inorganic materials. Inorganic materials cover construction materials which has an important role in the creation of structural components used in the landscape architecture. The characteristics of construction materials used in landscape architecture have an effect on the type and force of expression of the created piece. Construction materials used in landscape design and implementations are also important for being elements reflecting the characteristics of different periods in a good way. Within the scope of this thesis, first construction materials are defined, then the way and place of using which construction materials in which landscape designs are examined in the context of historical process and art movements. It is determined as a result of investigating various garden arts within the historical process that the construction materials used in gardens are elected in line with the conditions of the region, time and technology. Within this context, various landscape design movements of different ages, the purpose and way of using construction materials in this process, and also the way that landscape designs are affected and changed upon the variation of construction materials in time have been examined. July 2010, 125 pages Key Words : Garden, landscape, construction materials, landscape construction, design, culture. ii TEŞEKKÜRLER Çalışmalarımın her aşamasında yardımcı ve yönlendirici olan danışmanım Prof. Dr. Oğuz YILMAZ a, fikirlerini esirgemeyen Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyelerin den, Prof. Dr. Yalçın MEMLÜK, Yar. Doç. Dr. Aysel USLU, kaynak araştırmalarım sırasındaki yardımlarından dolayı arkadaşlarıma ve çalışmalarım süresince maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen canım aileme ve sevgili eşime sonsuz teşekkür ederim. Nasim SHAKOURI Ankara, Temmuz 2010 iii İÇİNDEKİLER ÖZET...i ABSTRACT... ii TEŞEKKÜR... iii ŞEKİLLER DİZİNİ... vii ÇİZELGE DİZİNİ...ix 1. GİRİŞ PEYZAJ MİMARLIĞINDA YAPI MALZEMELERİ Doğal Materyaller Taş Ahşap Agregat Metal Yapay Materyaller Agromeratlar Beton ve beton ürünleri Pişmiş toprak ürünleri Plastik yapı malzemesi Cam yapı malzemesi Boya ve koruyucular Bağlayıcılar Peyzaj da Kullanılan Yapısal Elemanlar Zemin elemanları Düşey elemanları Örtü elemanları Donatı elemanlar MATERYAL VE YÖNTEM Materyal Yöntem...27 iv 4. ARAŞTIRMA BULGULARI Tarihi Süreçte, Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarında Kullanılan Yapısal Materyaller İlkçağ da peyzaj çalışmalarında kullanılan yapı malzemeleri (M.Ö M.S. 476) Mısır uygarlığı (M.Ö ) Mezopotamya uygarlığı (M.Ö ) Eski İran uygarlığı (M.Ö M.S. 642) Ege ve Yunan (Anadolu) uygarlığı (M.Ö ) Roma uygarlığı (M.Ö M.S. 476) Çin uygarlığı (M.Ö M.S. 1949) Japon uygarlığı (M.Ö M.S. 1868) Ortaçağ da peyzaj çalışmalarında kullanılan yapı malzemeleri (M.Ö M.S. 1491) Manastır ve şato bahçe sanatı (M.S ) Bizans bahçe sanatı (M.S ) İslam bahçe sanatı (M.S ) İran bahçeleri İspanya bahçeleri Hindistan bahçeleri Yeni Çağ da peyzaj çalışmalarında kullanılan yapı malzemeleri (M.S ) İtalya Rönesans Dönemi bahçe sanatı (M.S ) Birinci devir Rönesans bahçeleri (M.S ) İkinci devir Rönesans bahçeleri (M.S ) Üçüncü devir Rönesans bahçeleri (M.S ) Fransa Barok Bahçe Sanatı (M.S ) İngiltere Naturalistik Bahçe sanatı (M.S )...93 v 4.1.4 Yakın Çağ da peyzaj çalışmalarında kullanılan yapı malzemeleri(m.s ) SONUÇ KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ vi ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 2.1 Tuğla kullanış örnekleri...16 Şekil 2.2 Zemin elemanları tuğla döşeme örneği...21 Şekil 2.3 Düşey elemanlar, merdiven örneği Şekil 2.4 Örtü elemanları örnekleri...24 Şekil 2.5 Donatı elemanları örnekleri...25 Şekil 4.1 II Amenofis in Teb deki malikanesinin planı ve Mısır bahçelerindeki sulama sistemi...30 Şekil 4.2 Mısır da bitki formlarının mimaride kullanışı...31 Şekil 4.3 Mezopotamya daki yapılarda kullanılan tuğla yapımı yöntemi...34 Şekil 4.4 Babil in asma bahçeleri olası görüntüsü...35 Şekil 4.5 Pasargad ın 3 boyutlu görünüşü ve su kanallarının kalıntıları...38 Şekil 4.6 Eski Yunan bahçelerinde yapısal elemanlar Şekil 4.7 Pompei de yeniden yapılmış Vetti in evinin bahçesi...44 Şekil 4.8 Diomede villasının bahçesi...44 Şekil 4.9 Viridarium, villa poppaea duvar resimleri Şekil 4.10 Roma da kullanılan yer döşemelerinden örnekler...47 Şekil 4.11 Çin bahçe sanatında su elemanlarında kullanılan yapısal malzemeler...50 Şekil 4.12 Çin bahçelerinde yer alan pavyonlar...51 Şekil 4.13 Çin bahçelerinde renkli mozaikler ile yapılan desenler...52 Şekil 4.14 Çin bahçelerindeki Ay kapısı ve Bambo simgesi...52 Şekil 4.15 Ryoan-ji tapınağının bahçesinden görünüm...56 Şekil 4.16 Japon bahçelerinde kullanılan taş fenerlerin görünümü Şekil 4.17 Japon bahçelerinde taşın kullanım formları...59 Şekil 4.18 Mont St Michel manastırı Şekil 4.19 Floransa daki Certosa manastırının bahçesi...63 Şekil 4.20 Ortacağ bahçesi ve şato bahçesi görünümü...63 Şekil 4.21 Kariz yapım tekniği.68 Şekil 4.22 Fin bahçesi, 40 sütun ve Devlet abad bahçelerinin havuz evleri...70 vii Şekil 4.23 İran bahçelerinde su kanallarının fayans döşemesi ve seramik fıskiyeleri...71 Şekil 4.24 Alhambra bahçesinden görünümler...74 Şekil 4.25 Generalife Bahçesi nden görünümler...75 Şekil 4.26 Bag Vafa nın minyatürlerde görünümü...76 Şekil 4.27 Tac Mahal anıt mezar ve bahçesinden görünümler Şekil 4.28 Castelo villasının Bahçesinde yapısal elemanlar Şekil 4.29 Castello bahçesindeki düzenli saksı içinde bitkilerin dizini...83 Şekil 4.30 Villa Caprarola nın yapısal elemanlarının görünümü...85 Şekil 4.31 Villa D Este görünümleri...86 Şekil 4.32 Villa Lante görünümü...86 Şekil 4.33 Villa Lante görünümü...87 Şekil 4.34 Villa Lante nin bahçesi ve Villa Boboli nin grottosu...88 Şekil 4.35 Versailles bahçesindeki yapısal elemanlar...90 Şekil 4.36 Vaux un bahçesinin görünümü...90 Şekil 4.37 Vaux un bahçesinin görünümü...91 Şekil 4.38 İngiliz bahçelerinde taş köprü görünümü...94 Şekil 4.39 İngiltere bahçelerinde mabet ve benzeri yapıtları...96 Şekil 4.40 Central Park...99 Şekil 4.41 Berlin kültür evi Modernizm tasarım akımı örneği Şekil 4.42 Amerika da Modernizm örneklerinden Oakland müzesi ve bahçesi Şekil 4.43 De la villette parkı Fransa da Postmodernizm akımının örneği Şekil 4.44 Berlin Yahudi müzesi ve çevresi Şekil 4.45 De la villette parkı Fransa da Postmodernizm akımının örneği Şekil 4.46 Günümüzde kullanılan döşeme elemanları Şekil 4.47 Millenium parkı, Chicago da postmodernizm akımının örneği Şekil 4.48 Guell park da mozaik kullanımı Şekil 4.49 Münih Olimpiyat Stadı'nın yapısal malzeme kullanımı Şekil 4.50 MFO parkın da Çelik kullanımı viii ÇİZELGLE DİZİNİ Çizelge 5.1 Tarihsel süreç içinde bahçe sanatları ve yapı malzemeleri..118 ix 1.GİRİŞ Doğanın bir parçası olan insan ve onun meydana getirmiş olduğu sosyal topluluk, var oluşundan bugüne kadar, daima çevresi ile ilgilenmiştir; yaşadığı mekanı ve bitişik çevreyi güzelleştirmek ve düzenlemek istemiş, bu arzusu bugüne kadar devam etmiştir ve bu arzuyu gerçekleştirmek yolunda, peyzaj mimarlarının rolü tartışılmazdır. Peyzaj aslında, sayısız materyallerden oluşun görsel bir bütünlük olarak tanımlanmaktadır. Materyaller zaman içinde değişimler ile, peyzaj tipi ve karakterini etkilemektedirler. Bu sebeple bir projenin başarılı olması, peyzaj mimarlarının tasarımlarında uygun materyalleri seçmelerine bağlıdır. Ayrıca kullanılan materyalin genel karakteristikleri, elde ediliş biçimi, yapıda kullanış şekli ve birbiriyle olan görsel ilişkileri konstrüksiyon çalışmalarında da önem taşımaktadır. Peyzajda kullanılan materyaller, canlı ve cansız materyaller olarak tanımlanmaktadır. Peyzaj mimarlığında kullanılan cansız materyaller kavramı, yapı materyallerini kapsamaktadır. Peyzajda yapı materyalleri çok çeşitli (taş, ahşap, metal ve sentetik ) olup, değişik konstrüksiyonel amaçlar için farklı detaylarda kullanılmaktadırlar. Materyallerin amaca ve kullanılan çevre koşullarına uygunluğunun yanı sıra, kaliteli olması da önemlidir. Yapı materyali, hava ve kullanım koşullarına dayanıklı olmalı ve bulunduğu ortamın etkilerinden en az etkilenmelidir. Yapı materyali, ucuz ve kolay sağlanabilir olması halinde yaygın olarak kullanılabilir. Malzemenin ucuz olmasının yanında dayanıklı ve uzun ömürlü olması da önemlidir. Kolay sağlanamayan materyallerin kullanımı da kısıtlı olacaktır. Bugün yapı malzemelerinden beklenen diğer özellikler arasında; estetik açıdan da çeşitlilik sunması sayılabilir. Peyzaj çalışmalarında kullanılan malzemelerin çeşidi, eserin şekil ve ifade gücü üzerinde etkili olur. Kullanılan malzemenin çeşidine göre esere özel bir ifade şekli kazandırır. Malzemelerin ifadeleri arasında büyük farklar vardır. Örneğin taş dayanıklılık ve 1 devamlılığı ifade eder. Beton taşın taklit edilmesi, ifade gücünü azaltır, zayıflatır (Uzun 1996). Cansız yapı materyalleri çeşitli özellik ve yapıdaki taş, kum, çakıl, ahşap gibi doğada var olan ve hiç işlenmeden veya çok az işçilikle kullanılabilen materyaller olduğu gibi, tuğla, blok, beton, asfalt vb. yarı veya tam işlenmiş ya da sentez ürünü yapay materyaller de olabilir. Peyzaj tasarım ve uygulamalarında canlı materyallerin zaman içinde yok olması nedeniyle geçmişteki peyzaj tasarımlarının özelliklerini saptamak kolay olmamıştır. Ancak peyzaj tasarım ve uygulamalarında yer alan yapı materyalleri, farklı dönemlerin özelliklerini en iyi şekilde yansıtan elemanlar olarak önem taşımaktadır. Bu sebeple bu tez kapsamında öncelikle yapı malzemelerini tanımlayıp daha sonra tarihsel süreç içinde hangi yapı malzemelerinin peyzaj tasarımlarında kullanıldığı araştırılmış ve son olarak da zaman içinde yapı malzemelerinin gelişmeleriyle birlikte, peyzaj tasarımlarının nasıl etkilendiği ve değişime uğradığı incelenmiştir. 2 2. PEYZAJ MİMARLIĞINDA YAPI MALZEMELERİ Bu bölümde peyzaj tasarım ve uygulama çalışmalarında kullanılan cansız materyaller irdelenmiştir. Daha sonra da peyzaj tasarımlarında, bu materyallerin kullanımlarına ilişkin bilgiler araştırma bulguları olarak verilmiştir. 2.1 Doğal Materyaller Peyzaj içinde hemen her yerde rastlayabildiğimiz doğal materyaller özellikle taş, ahşap, çakıl ve kum gibi bazı agregatlar bitkilerle birlikte de görülebilen doğal fizyonomi elemanlarıdır. Bu özellikleri ile doğal çevre içinde birçok materyal ile uyumu kolay ve yadırganmayan yapı malzemeleridir (Uzun 1996) Taş Taş, yer kabuğunu meydana getiren kaynakların çeşitli etkenler ile oluşturduğu doğal, kristal içyapılı ve inorganik esaslı yapı malzemesidir (Eriç 1994). Tarihin başlarından beri insanların yapılarında kullandığı taş, toprak ve ahşap en önemli malzemelerdir. Bunlar arasında taş, ilk ve en önemli sırayı almaktadır. Eskiden binalarda, mezarlarda ve duvarlarda yer alan taş, tekerliğin kullanılmaya başlaması ile yolların yüzey kaplaması, köprü ve su kemeri gibi yapılarda vazgeçilmez olmuştur. Doğal taşlar yapısal peyzaj uygulamalarında, döşemelerde, duvarlarda, bordür ve refüjlerde işlevsel ve estetik yönden olduğu kadar dış mekan düzenleme çalışmalarında dayanıklılık ve gösteriş açısından da önemli bir yer tutmaktadırlar. Doğal taşların sağlam, kullanışlı ekonomik olmaları, değişik renk ve desen göstermeleri, eskiyerek peyzaj elemanları ile uyum sağlamları taşların önemini ortaya koymaktadır. Hiç 3 bir yapay malzeme doğal taşın güzelliğinin yerini tutamaz. Taşın taklit edilemez güzelliğini başka materyalde bulmak kolay değildir. Herhangi bir taşın peyzaj konstrüksiyonu için uygun olması, taşın kimyasal ve fiziksel yapısına bağlı olmanın yanı sıra, ocaktan çıktıktan sonra gördüğü mekanik işlemler ve bu işlemlerin maliyetlerine de bağlı olmaktadır. Taş konstrüksiyonlarında stabil görünüş esastır. Bu nedenle şekil ve motif gibi ayrıntılı çalışmalar bazı durumlarda mekan içinde uygun düşmeyebilir. Genel olarak değişik derecede taş yönü çalışmaları peyzaj mimarlığı yatay ve düşey kaplama işlerinde sık olarak kullanılmaktadır (Uzun 1996). Taşlar doğada bol miktarda bulunmakla beraber her taşın rengi, sertliği dış etkenlere karşı dayanıklılığı ve işlenebilirliği birbirinden oldukça farklıdır. Bu nedenle peyzaj konstrüksiyonlarında taşın sertliği, ocaktan çıkarılabilme durumu, rengi, hava şartlarına (suya ve sıcaklığa) karşı dayanıklılığı ve maliyeti üzerinde durulması gereken önemli konulardır (Aran 1966). Taşlar, fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre peyzaj mimarlığında çok farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Genellikle sert taşlar, dayanıklılıkları nedeni ile yer döşemesi olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Bazı diğer taşlar ise kendilerine özel doğal görünüşleri için kaya bahçelerinde ve havuzlarda yer almaktadırlar. Cilanalabilen taşlar ise iç mekan tasarımlarında farklı fonksiyonlar için kullanılmaktadır. Bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda, peyzaj mimarlığında taşın bitkilerle kullanımı, mekanı tamamlayan bir unsur olarak görülmektedir. Doğal taşlar oluşumlarına göre Püskürük taşlar, Metamorfik taşlar, Tortul taşlar olmak üzere üç ana grupta toplanmaktadır (Uzun 1996). Peyzaj uygulamalarında kullanılan püskürük taşlardan bir kaç örnek: 4 Andezit: Peyzaj düzenlemede, dış koşullara dayanıklı olmaları sonucu parke taşı, bordür, duvar, kolon ve döşeme yapımında kullanabilir. Granit: Dayanıklı olması nedeniyle dış mekanda ve büyük yapılarda, temellerde, su alt inşaatlarında, büyük havuzlarda, parke yol döşeme, mozaik duvar, sütun ve bordür taşı yapımında kullanıldığı görülmektedir. Bazalt: Hava şartlarına dayanıklı bir taştır. Su altı inşaatlarında, yollarda ve duvar yapımında, zemin kaplaması ve bordür taşı olarak kullanılmaktadır. Cilalandığı zaman kaygan yüzey yapmaktadır. Islak zeminlerde kullanımında dikkatli olmak gerekmektedir. Siyanit: İç mekan, özellikle ihtiva etiği feldispat etkisi ile kırmızı renkli olan çeşitleri, dekoratif kaplamalar için kullanılmaktadır. İyi bir kaplama taşıdır. Dış şartlara dayanıklı olması nedeniyle döşeme yapımında ve taş basamaklar için kullanılabilir. Serpantin: Güzel renkli ve desenleri nedeniyle aranan bir inşaat süs taşıdır. Bizans eserlerinde çok kullanılmıştır (Uzun 1996). Metamorfik taşlar arasında peyzaj mimarlığında kullanılan örnekler: Mermer: Mermerlerde kristaller iri taneli, sık dokulu, boşluk bırakmadan birbirine girmiş durumdadır. Bu nedenle, dona karşı dayanıklıdır. İyi işleme tekniği ile ince levhalar haline gelebilir. Fakat hava kirliliğinin fazla olduğu yerlerde zehirli gazlardan etkilenerek aşınma, renk solması ve matlaşma gösterebilir. Saf mermer heykelcilikte ana yapı materyali olarak bilinmektedir. Özellikle Rönesans bahçelerinde sert zemin döşeme materyali olarak çok kullanılmıştır. Bugün mermerin düşük kaliteli olanları yapı dış konstrüksiyon çalışmalarında kullanılmaktadır. Bu tip mermerlerin yol ve bina yapımında olduğu kadar, dış mekan düzenlemelerinde moloz ve kesme taş duvar yapımı ile mozaik yapımı için mermer pirinci olarak kullanıldığı söylenebilir. 5 Arduvaz: Kalın tabakalı arduvazlar basamak yapımında ve döşeme materyali olarak dış mekanlarda görülebilir (Uzun 1996). Tortul taşlar arasında peyzaj mimarlığında kullanılan önemli örnekler: Traverten: Dış mekanda blok veya kaplama materyali olarak teras, duvar, basamak, bank ve havuz kaplamalarında, küçük parçalar halinde çimento harcı ile desenli döşemeler yapımında kullanılabilir. Kalker: Çeşitli renk ve dokuya sahiptir. Bu nedenle kullanma yeri taşın özelliklerine bağlı bulunmaktadır. Dış mekanda yapı taşı olarak (kesme ve moloz taş) duvar, basamak, zemin döşemeler ve havuzlarda çok kullanılmaktadır. Silex: Çakmak taşı olarakda bilinen silex, ateşe ve kimyasal maddelere çok dayanıklı olması nedeniyle her tip inşaatta kullanılabilir. Ayrıca gözeneği hafif olanlarda ise kemer yapımı ile agregat yapımında tercih edilmektedir. Dış mekan duvar bordür ve döşemelerinde kullanılacak taşlar homojen, sert, damarsız, çatlaksız, yoğun yapılı, hava etkilerine ve dona karşı dayanıklı olmalıdır. Ayrıca ocak nemini (yatak suyunun) kaybetmiş darbe etkisi ile dağılmayan nitelikte, cinsinin karakteristiklerini gösteren özellikte olmalıdır Ahşap Ahşap canlı bir organizma olan ağacın meydana getirdiği, lifli, homojen anizotrop bir dokuya sahip organik esaslı bir malzemedir. Ahşap adı arapça odundan mamul eşya anlamına gelen Haşap kelimesinden gelmektedir (Eriç 1994). Ahşabın yapı malzemesi olarak kullanılmaya başlama tarihi çok eskidir. Tarihten önceki çağlarda bile ahşabın yapılarda kullanıldığı tespit edilmiştir. Duman ve Ökten e (1988) göre, ahşabın farklı şekillerde kullanılması ve gelişmesinde, birinci dünya savaşından önce sanayileşme ve bu savaş boyunca ahşabın farklı fonksiyonlar kazanması sebep olmuştur. 6 Ancak gelişmenin ikinci büyük aşaması, ikinci dünya savaşı ve onu izleyen yıllarda olmuştur. Ahşabın birim ağırlığı düşüktür. Mekanik mukavemetleri oldukça yüksek, ısı iletkenliği düşüktür. Uygun şartlar altında kullanılması halinde ömrü sonsuzdur. Bu iyi vasıflarına karşılık Anizotrop olması, su emebilmesi ve kolayca yanabilmesi gibi uygunsuzlukları mevcuttur (Balcı 1997). Ahşabın sağlanması ve işlenmesi diğer konstrüksiyon materyallerine oranla kolay olduğu için ilk çağlardan beri yapı malzemesi olarak kullanıldığı söylenebilir. Günümüz dış mekan düzenlemelerinde doğru seçim ve iyi işleme tekniği uygulandığı zaman ahşap; basınca, çekme ve eğilme kuvvetine karşı emniyetle kullanılabilen, çok geniş kullanış alanı gösteren yapı malzemesi olarak karşımıza çıkmaktadır (Uzun 1996). Ahşap elde ediliş kaynağına göre, farklı fiziksel özelliklere sahip olabilir. Farklı amaçlar ve kullanım yerlerine göre doğru ahşabı seçmek, peyzaj mimarları için öne
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x