Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ANALYSE Belastingtarieven Limburgse gemeenten PDF

Category:

Psychology

Publish on:

Views: 39 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ANALYSE Belastingtarieven Limburgse gemeenten 2017 Opcentiemen op de onroerende voorheffing Het ongewogen gemiddeld tarief van de opcentiemen op de onroerende voorheffing van de Limburgse gemeenten bedraagt
Transcript
ANALYSE Belastingtarieven Limburgse gemeenten 2017 Opcentiemen op de onroerende voorheffing Het ongewogen gemiddeld tarief van de opcentiemen op de onroerende voorheffing van de Limburgse gemeenten bedraagt voor het jaar opcentiemen. Hiermee dalen de gemiddelde Limburgse opcentiemen met 4 opcentiemen in vergelijking met 2016, wat fiscaal net iéts minder zwaar op de maag ligt het Vlaamse gemiddelde van (in 2016, nog geen definitieve cijfers voor 2017). Een eervolle vermelding gaat dit jaar naar Bree en Ham, waar er volgend jaar respectievelijk 100 en 50 opcentiemen minder op de onroerende voorheffing te betalen vallen. Wat opvalt in bovenstaande grafiek is dat het gemiddelde van de opcentiemen op de onroerende voorheffing aan het begin van de legislatuur telkens sterk de hoogte ingaat, om nadien weer licht te dalen naar het einde van de legislatuur toe. Meeste uitgesproken was dit het geval in het begin van de legislatuur toen de tarieven met meer dan 30% (!) stegen. Maar ook in de huidige legislatuur werd in 2013 en vooral 2014 een forste stijging opgetekend. De daling het gemiddelde tarief in de voorbij twee jaar compenseert slechts voor een klein deel. Spreiding opcentiemen Limburgse gemeenten Hamont-Achel en As Hechtel-Eksel Herk-de-Stad, Herstappe, Meeuwen-Gruitrode en Overpelt Dilsen-Stokkem, Ham, Lanaken, Lommel, Neerpelt, Tongeren en Zutendaal Alken, Diepenbeek, Genk, Heusden-Zolder, Kinrooi, Leopoldsburg, Lummen, Opglabbeek, Riemst, Tessenderlo, Wellen en Zonhoven Beringen, Bilzen, Halen, Hasselt, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Nieuwerkerken, Sint-Truiden en Voeren Bree, Bocholt, Heers, Kortessem en Peer* Borgloon**, Gingelom, Maaseik en Maasmechelen *2016, definitieve beslissing in december **cijfers 2016 Tot voor twee jaar stond Bree nog aan de top van deze ranking met opcentiemen. Dankzij opeenvolgende jaren een daling van het tarief met 100 opcentiemen (2016 en 2017) is dat niet langer het geval, al blijft het nieuwe tarief van bij de hogeren in Limburg. De opcentiemen op de onroerende voorheffing in Limburg is het hoogst in Borgloon (1.700 opcentiemen) en in Gingelom, Maaseik en Maasmechelen (telkens 1.650). Hamont-Achel daarentegen slaagt er jaren in het laagste tarief te hanteren en blijft daarmee zelfs onder de 1000 opcentiemen (995). 21 Limburgse gemeenten zitten met hun OOV boven het Limburgse gemiddelde van Belangrijk om te vermelden is dat Dilsen-Stokkem sinds twee jaar een vrijstelling voor nieuwe bedrijven incalculeert. Ook Genk, en sinds kort Lanaken geven onder bepaalde voorwaarden vrijstellingen voor nieuwe bedrijven of bedrijven die een uitbreiding realiseren. In Genk gaat het om een teruggave in functie van de realisatie van bijkomende tewerkstelling gedurende 1, 2 of 3 jaar. In Lanaken gaat het om een teruggave van 5 jaren voor de nieuwe bedrijven. Bestaande bedrijven die in deze gemeente uitbreiden krijgen de verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing integraal terugbetaald. Aanvullende personenbelasting Gemiddeld bedraagt de aanvullende personenbelasting in 2017 in Limburg 7,56%. In 2014 bedroeg het gemiddelde nog 7,60%. Ondanks deze (zeer) lichte daling, blijft Limburg blijft daarmee nog steeds een stuk boven het Vlaams gemiddelde uittorenen. Voor 2016 bedroeg het Vlaamse gemiddelde immers 7,27% (cijfer 2016, nog geen definitieve cijfers voor 2017). De eervolle vermelding gaat hier naar Bilzen dat als enige Limburgse gemeente het tarief van de aanvullende personenbelasting verlaagt van 8,3% naar 8,2%. Daarbij wordt en één keer aangekondigd dat ook in 2018 het tarief verder zal dalen tot 8,1%. In de overige 41 Limburgse gemeenten blijven de aanslagvoeten ongewijzigd. Spreiding aanvullende personenbelasting Limburgse gemeenten 2017 5% Herstappe 5,01 6,00% Hamont-Achel, Kinrooi, Lommel en Overpelt 6,01 7,00% Alken, Genk, Ham, Herk-de-Stad, Lanaken, Lummen, Neerpelt en Tessenderlo 7,01 8,00% As, Beringen, Bocholt, Bree, Diepenbeek, Dilsen-Stokkem, Gingelom, Halen, Hasselt, Hechtel-Eksel, Heers, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Maaseik, Meeuwen-Gruitrode, Nieuwerkerken, Opglabbeek, Sint-Truiden, Voeren, Wellen, Zonhoven en Zutendaal 8,01 9,00% Bilzen, Borgloon*, Hoeselt, Kortessem, Maasmechelen, Peer**, Riemst en Tongeren *cijfers 2016 ** 2016, definitieve beslissing in december De hoogste Limburgse aanslagvoet (8,5%) vinden we dus nog steeds in Borgloon, Hoeselt, Peer, Riemst en Tongeren. Naast Herstappe (5%), hanteren de Noord-Limburgse gemeenten Hamont- Achel, Kinrooi, Lommel en Overpelt de laagste aanslagvoet in Limburg (6%). 26 Limburgse gemeenten zitten met hun APB boven het Limburgse gemiddelde van 7,56%. Gecombineerd: onroerende voorheffing (OV) en aanvullende personenbelasting (APB) In vergelijking met het Limburgs gemiddelde, liggen in 15 gemeenten zowel de belastingen voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing als de aanvullende personenbelasting lager. In 18 Limburgse gemeenten liggen beide belastingen hoger. Daarnaast zijn er nog 11 gemeenten met een meer gevarieerd beeld: in 8 gemeenten ligt de APB hoger maar de opcentiemen lager dan gemiddeld, en in 3 gemeenten zien we het omgekeerde beeld. Belasting op de drijfkracht van motoren In 2017 zullen er nog steeds 16 Limburgse gemeenten die de archaïsche belasting op drijfkracht van motoren blijven heffen. Opvallend daarbij zijn de grote onderlinge verschillen tussen de gehanteerde tarieven. Het laagste tarief (8,70 euro/kw) vinden we nog steeds in Kinrooi en Maaseik. Uitschieter is Heusden-Zolder die twee jaar geleden het reeds hoogste tarief van Limburg met 25% optrok tot 31,25 euro/kw. Hierdoor bedraagt het gemiddelde tarief 15,25 euro/kw. Gingelom besliste om vanaf 2017 een vrijstelling in te voeren voor de eerste 10 KW, in navolging van Meeuwen-Gruitrode. Lommel voorziet dan weer een vrijstelling voor nieuwe bedrijven, en dat voor de eerste 5 jaren. Tarieven belasting op drijfkracht van motoren Limburgse gemeenten 2017 Drijfkracht tarief 2017 Gemeente ( /kw) 0,00 Alken, As, Bilzen, Bocholt, Borgloon, Bree, Diepenbeek, Dilsen-Stokkem, Genk, Ham, Hamont-Achel, Hasselt, Hechtel-Eksel, Heers, Herk-de-Stad, Herstappe, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Kortessem, Lanaken, Leopoldsburg, Neerpelt, Nieuwerkerken, Opglabbeek, Peer, Riemst, Tongeren en Voeren 8,70 Kinrooi en Maaseik 9,92 Meeuwen-Gruitrode* en Wellen 10,00 Lummen en Zutendaal 11,00 Halen 12,50 Zonhoven 15,00 Gingelom* en Sint-Truiden 16,50 Lommel** en Overpelt 22,00 Beringen 22,70 Maasmechelen*** 24,70 Tessenderlo 31,25 Heusden-Zolder *vrijstelling eerste 10 KW **vrijstelling nieuwe bedrijven voor 5 jaren ***indexatie pas bekend in loop van december In het jaar 2000 kenden nog meer dan 30 Limburgse gemeenten een dergelijke belasting kenden, 14 gemeenten schaften de drijfkrachtbelasting sindsdien af. Recentste gemeenten die dit deden waren Bree, Ham en Hamont-Achel in 2015, hetgeen aantoont dat dit perfect mogelijk is. VKW Limburg en de CLI vragen ook de overige Limburgse gemeenten dit goede voorbeeld te volgen. Een drijfkracht- of motorenbelasting is immers een uiterst contraproductieve belasting die specifiek onze productiebedrijven afstraft en zelfs des te meer als ze bijkomend investeren. Bovendien ontmoedigen ze ook potentiële nieuwe productiebedrijven om zich hier te vestigen en is de administratieve last van de inning van een dergelijke belasting zeer hoog. Specifieke bedrijfsbelastingen Daarnaast moeten we ook rekening houden met enkele belangrijke specifieke bedrijfsbelastingen die een aantal gemeenten heffen. In Houthalen-Helchteren is er zo de bedrijfsbelasting, in Sint-Truiden de algemene dienstenbelasting. Maaseik en Lanaken heffen de algemene gemeentebelasting, waarbij de oppervlakte telkens een factor speelt in de berekening. In Lanaken speelt hier echter ook het vermogen van de motoren een rol, waardoor we hier kunnen spreken van een verdoken belasting op drijfkracht. Van deze gemeenten ligt echter ook enkel in Lanaken het tarief van de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting onder het Limburgse gemiddelde. Fiscale vrijstellingen en premies als stimulans voor bedrijven Eerder vermeldden we de vrijstelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing in enkele gemeenten. Dergelijke positieve stimuli zitten in de lift. VKW Limburg peilde dit jaar daarom ook naar de fiscale vrijstellingen of andere premies die gemeenten hanteren om ondernemerschap en bedrijvigheid in hun gemeente te stimuleren en extra werkgelegenheid aan te moedigen. Hieruit blijkt dat er stilaan meer Limburgse gemeenten tot het besef komen van de waarde van dergelijke positieve maatregelen. Wijdverspreid kan het nog niet worden genoemd, maar een positieve trend is het zeker dat gemeenten hun bedrijven niet alleen maar belasten, maar aan de andere kant ook positief belonen. De gemeenten die hierin het voortouw nemen, strekken absoluut tot voorbeeld. Naast de vrijstelling of teruggave van het gemeentelijk deel van de opcentiemen op de onroerende voorheffing in Genk, Lanaken en Dilsen-Stokkem, en de vrijstelling van drijfkracht voor de eerste 10 KW of nieuwe bedrijven in Meeuwen-Gruitrode, Lommel en Gingelom, zien we ook de aanwervingsbonus en de starterspremie opduiken. Twee jaar geleden lanceerde Genk de aanwervingsbonus, waarbij je vanaf 0.5 bijkomende VTE afhankelijk van het statuut van de werknemer pro rata of euro kan bekomen. In navolging van het succes van deze maatregel, lanceerde Lanaken de aanwervingssubsidie van euro per VTE. Startende bedrijven krijgen ook een bijkomend duwtje in de rug in As en Lanaken. As voorziet starters een premie van 7% van de aangegane beroepsinvestering, met een minimum van en een maximum van euro. Lanaken subsidieert dan weer 75% van de uitgaven voor de inrichting van een leegstaand handelspand binnen de centrumversterkende zone. Hier is het maximum geplafonneerd op euro. Deze laatste is een voorbeeld van een centrumversterkend beleid, wat we bijvoorbeeld ook in Meeuwen-Gruitrode en Houthalen-Helchteren zagen opduiken. In hun begroting wordt ruimte gemaakt voor centrumversterkende initiatieven. De omvang van dergelijke stimulansen blijft voorlopig nog beperkt. Toch geven de gemeenten hiermee een duidelijk signaal dat ze, ondanks budgettair uitdagende tijden, toch de kaart trekken van hun bedrijven. We pleiten dan ook voor een verdere verspreiding en verbreding in de andere Limburgse gemeenten. Meer info: Tine Thijsen manager lokale werking VKW Limburg Bijlage: overzichtstabel Gemeente opcentiemen op de OV aanslagvoet 2017 Aanvullende PB opcentiemen op de PB 2017 drijfkracht op motoren / KW Alken nvt As ,5 nvt Beringen ,9 22 Bilzen 1450 (-0,1) 8,2 nvt Bocholt nvt Borgloon (c) 1700 (c) 8,5 nvt Bree (-100) nvt Diepenbeek nvt Dilsen-Stokkem (a) nvt Genk nvt Gingelom (b) 15 Halen Ham (-50) nvt Hamont-Achel nvt Hasselt ,5 nvt Hechtel-Eksel nvt Heers ,5 nvt Herk-de-Stad nvt Heusden-Zolder ,25 Hoeselt ,5 nvt Houthalen-Helchteren nvt Kinrooi ,7 Kortessem ,5 nvt Lanaken ,9 nvt Leopoldsburg nvt Lommel (a) 16,5 Lummen ,7 10 Maaseik ,7 Maasmechelen ,2 (d) 22,7 Meeuwen-Gruitrode (b) 9,92 Neerpelt nvt Nieuwerkerken ,7 nvt Opglabbeek ,5 nvt Overpelt ,5 Peer (c)1550 (c)8,5 nvt Riemst ,5 nvt Sint-Truiden Tessenderlo ,7 Tongeren ,5 nvt Voeren ,5 nvt Wellen ,8 9,92 Zonhoven ,5 Zutendaal Herstappe nvt Gemiddelde ,56 15,25 Aantal gemeenten 16 (a): vrijstelling voor nieuwe bedrijven (b): vrijstelling eerste 10 kw (c): gegevens 2016 (d): indexatie pas gekend in december
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x