Please download to get full document.

View again

of 44
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

AFRIKAANSE TAALBO EKIES

Category:

Medicine, Science & Technology

Publish on:

Views: 18 | Pages: 44

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
JUTA SE AFRIKAANSE TAALBO EKIES PARALLEL TAALSERIE (AFRIKAANS EN ENGELS) VIR SUID-AFRIKAANSE SKOLE DEUR H. H. BROODRYK, B.A:, LEKTOR ln OPVOEDKUNDE AAN DlE UNIWERSITElT VAN KAAPSTAD. ST ANDERD II. AFRIKAANS.
Transcript
JUTA SE AFRIKAANSE TAALBO EKIES PARALLEL TAALSERIE (AFRIKAANS EN ENGELS) VIR SUID-AFRIKAANSE SKOLE DEUR H. H. BROODRYK, B.A:, LEKTOR ln OPVOEDKUNDE AAN DlE UNIWERSITElT VAN KAAPSTAD. ST ANDERD II. AFRIKAANS. (GEiLLUSTREER.) KAAPSTAD. JUTA & KO,, BEPERK PORT EJ,JZABETH. JOHANNESB URfl.!g23. UITENHAG~J 111 Voorwoord. In die bewerking van hierdie serie is getrag om die volgende beginsels toe te pas :- 1. Die onderwys in die een taal moet heeltemal afsonderlik gehou word van die onderwys in die antler taal. Die kind moet direk leer dink in die taal wat hy leer. Die vertaal-metode word dus uie gebruik nie. 2. Die korrekte taalvorm of taalgebruik is die uitgaugspuut, en lien steeds as model vir die leerling. Daar word op aangedriug dat hierdie modelle, wat as leesstof die eiutlike oefeniuge voorafgaail, deeglik studeer word, voor die leerlinge van hulle afstap. 3. Die verkeerde, die onjuiste moet sistematies vermy word. Net op die juiste taalgebruik word nadruk gele. 4. Betekeni,: moet nooit aan vorm opgeoffer word nie; onsin, gesogtheid en kunsmatigheid moet vermy word, selfs waar dit net daarom te doen is om 'n taalverskynsel te verklaar. 5. In die taalles ook moet dit moontlik gemaak word vir die kind om horn in 'n bepaalde appersepsiekring te beweeg. Hy word dus van die staanspoor vo0r 'n eenheid geplaas, waarin en waaromheen hy horn kan orienteer. Los sinne en toetse moet dus net betrekh'.k Ios wees, in die sin dat hulle aansluit by die eenheid, waarin die kind horn reeds bevind. T4~58 lv 6. 'n Sistematiese en formele studie van grammatika het, vir leerlinge op die laer skool teminste, s6 min en s6 'n twyfelagtige soort waarde, dat dit nie die moeite werd is om daar 'n drukte van te maak by die taalonderwys nie. Die beskaafde taalgebruik dien as uitgangspunt en basis van ons onderwysmetode ; die beskaaf de gebrnik van die taal, in sy gesproke en geskrewe vorme, is hoofdoel van ons taalonderwys op die laer skool. Volg ons daardie metode, en bereik ons daardie doel, dan sal ons nie alleen die kind van 'n onontbeerlike wapenrusting voorsien het nie, maar ook in horn die kiem geplant het van 'n liefde vir wat mooi is in die boekewereld. Gaarne betuig ek my dank aan Mej. E. C. Laubscher van die Primere Skool, Tokai, vir haar hulp in verband met die eerste drie boekie& van hierdie serie, die leerstof waarvan sy oorsponklik ontwerp het. Die illustrasies in die eerste twee boekies is ook van haar Kaapstad, Februarie H.H.B. JUTA SE Afrikaanse Taalboekies. I. Lees: Ma en Pa was Kaapstad-toe vir die dag. Die kinders het tuisgebly. Piet is die oudste seun. Hy was eergister tien jaar oud. Sy Ma het vir horn gese qro die kinders op tc pas. Hy het gaan voels skiet, en glad vergeet om te kyk wat die antler kinders doen. 2. Skrywe 'n kort verhaaltjie orotrent die prentjie. 3. Maak sinne met die woorde: Fiets, stasie, posseel en koevert. 2 Die seuntjie in die prentjie het saam met sy matertjies wegkruipertjie gespeel. Hy loer oor die muur om te sien of hy nie die anders gewaar nie. 'n Mens moet baie oppas anders word jy gevang. 2. SkryW-e neer hoe jy wegkruipertjie speel. 3. Wat maak 'n mens met stene 1 W aar sit die seuntjie 1 Waarheen kyk hy 1 Wat speel die kinders 1 3 Blinddoek. Die speletjie moet in 'n lee kamer gespeel word. Al die kindcrs word geblinddoek behalwe een. Die een kry 'n klokkie. Hy hardloop saggies rond en lui net die klokkie. Die anders wat geblinddoek is moet horn probeer vang. Die con wat horn eerste vang kry dan weer die klokkie. 2. Beskrywe enige ander spoletjie wat jy ken. 3. Maak 'n storietjie met die woorde: Perd, appels, meisie, seun, broer, rivier, leeu. 4. Antwoord die vrae : (a) Wat leer jy allcs op skool? (b) Van watter les hou jy die meeste? (c) Hoeveel dac van die week gaan jy skool? (d) Hoeveel uur in 'n week gaan jy skool? T4458 4 Miena werk swaar. Sy is die meid in die kombuis. Sy was die klere en skrop die vloer. Die kinders speel lekker buite. 2. Skrywe al die woorde neer wat. aandui wat iemand doen. 3. Skrywe neer al wat jy in die prentjie sien. 4. Antwoord hierdie vrac in sinne : (a) Hoe laat begin die skool 1 (b) Hoe laat ~aau dit uit 1 (c) Hoe lank luur die speoltyd 1 5 1. Lees : 'n Nuwe Soort Eier. Eendag stuur 'n vader sy seuntjie om te gaan kyk waarvoor die honde so blaf. Toe Jannie daar kom was die honde met 'n krimpvarkie besig. Hy wis nie wat dit was nie, en hardloop terug huis-toe en skree :,, Pappie, Pappie, die honde hot daar 'n ding ; dit lyk my dis 'n ystervarkeier! 2. Vertel die verhaaltjie oor in jou eie woorde. 3. Skrywe vyf sinnetjies oor 'n hond. 4. Antwoord in sinne : (a) Wat moes Jannie buite gaan doen 1 ( b) W aarmee was die honde besig 1 (c) Wat het hy gese 1 6 Seuns speel graag saam. Hulle kry partykeer stry. Dit is nie mooi om met mekaar te baklei nie. As hulle mooi speel sal hulle nooit twis nic. Dit ir lelik om ru tc speel. 2. Antwoord in sinne : (a) Wanneer leer jy jou les 1 (b) Wie help jou met jou les 1 (c) Wat doen mecster as jy nie jou les ken nic 1 (d) Wat noem 'n mens 'n kind wat nie sy les leer nie 1 3. Skrywe vyf sinnc omtrcnt die les wat jy die meeste van hou. 4. Skrywc alles neer wat jy in die prentjie sien. 7 I. ~Lees: Die Drywer se Moeilikheid. 'n Reisiger op 'n sekere takspoorlyn was al baie moeg vir die stadige trein. Hy vra toe vir die drywer:,, Kan j y nie vinniger gaan nie? ,, Ja, antwoord die drywer,,, maar jy sien, ck moet by my lokomotief bly. 2. Vertel hierdie storie in jou eie woorde. 3. Skrywe enige antler storietjie wat jyself gelees of gehoor het. 4. Antwoord die vrae : (a) Hoekom was die reisiger so moeg? (b) Wat het hy aan die drywer gevra? (c) Wat was die tlrywer Re antwoord? 8 Baie Hande. Koos nooi 'n klompie maats om te kom vye eet in die tuin. Toe hulle besig is roep Koos se pa :,, Koos, jy moet uit die tuin kom ; jy eet al die heel dag. ,, Ja, Pa, was Koos se antwoord,,, maar baie hande maak ligte werk. 2. Skrywc 'n kort storie oor die prentjie. 3. Antwoord in sinne : (a) Wat het Koos gedoen 1 (b) Wat het hulle toe gcdoen 1 (c) Wat het sy Pa gese 1 (d) Wat was Koos se antwoord 1 9 1. Lees : In elkc land woon daar antler soorte mense. Party lande se mense is bruin, anders weer swart en party wit. Elke land het sy eie kenmerke. In party bnde woon daar baie soorte mense. 2. Skrywe neer alles wat jy in die prentjie sien en se waaraan jy kan sien dat dit nie 'n Afrikaanse meisie is nic. 3. Vul in: (a) Die Engelse woon in Engelanrl. (b) Die Duitsers,, ( c) Die Afrikaners,,,, (d) Die Hollanders,,,, (e) Die Japanese,,,, 10 I. Lees: Die Jaargetye, Daar is vier jaargetye in 'n jaar. Hulle word lente, somer, herfs en winter genoem. In die lento kry ons die lekker weer en die mooi blomme. In die somer is dit weer lie tyd van die heerlike vrugte. In die herfs verloor meeste borne hullo blare en begin die weer ook te verander. In die winter reen dit in die Boland, en somtyds kapok dit in lie Onderveld. 2. Antwoord in sinne : (a) Hoeveel jaargetye is daar 1 (b) Noem die name van die jaargetye 1 (c) Wat kry ons in die lente 1 (d) Noem die name van die maande. 1 (e) Watter maand is die kortste 1 3. Skrywe ses sinne omtrent die jaargety wat jy die meeste van hou. 11 Kinders hou almal baie van vrugte. Vrugte is gesond. 'n Mens moet meer vrugte as vleis eet. Vrugte kan gedroog word. Droe vrugte is lekker as dit gekook is. Groen vrugte is ongesond. 2. Skrywe alles neer wat jy in die prentjie sien. 3. Antwoord in sinne : (a) Watter vrugte eet jy graag? (b) Watter tyd van die jaar is dit ryp? (c) Watter tyd is lemoene ryp? (d) Waar groei die piesangboom? (e) Watter vrugte is in die somer ryp? 12 'n Snaaka Piek. 'n Boerseun kom vir die eerste maal in 'n stad. Terwyl hy langs een van die strate stap, spring daar 'n hond uit, wat horn wou byt. Die seun buk dadelik om klippe op te tel, maar al die klippe was vas ingetrap in die straat.,, Dit is 'n snaaks plek hierdie, se hy,,, al die klippe is vas en die honde is los. 2. Vertel die storietjie nou in jou eie woorde. 3. Antwoorcl in sinne : (a) Waar gaan die son onder? (b) Waar kom hy op? (c) Hocvecl maande is claar in 'n jaar? (d) Hoeveel weke is daar in 'n maand 1 4. Een klip maar twee klippe. Een bos,, Een plek,, Een ster,, 13 1. Lees : Party diere hou nie baie van mekaar nie. Hulle baklei as hulle bymekaar kom. Dicrc eet nie almal dieselfde soort kos nic. Houde hou baie van vleis. Katte hou weer meer van vis en melk. 2. Skrywe 'alles wat jy op die prentjie sien. 3. Antwoord in sinne : (a) Hoekom hou diere nie van mekaar nie? (b) Wat eet honde graag? (c) Wat eet katte graag 1 4. Nocm vier diere wat nie van mekaar hou nie? 14 Wat Oom Kasper vertel. Oom Kasper loop oendag met sy haelgeweer in die veld om 'n bok te skiet, maar in plaas van hael, het by 'n perskepit in die loop. Dit het horn geluk om 'n skoot op 'n duiker te kry maar hy het die bok net Jig gekwes. 'n 'ryd daarna loop hy weer in die veld. Daar gewaar hy 'n duiker wat baie mak was. Maar toe Oom Kasper nader stap, spring die bok op met 'n boompie op die rug. 2. Vertol die storie oor in jou eie woorde. 3. 'n Klein vis is 'n vissie. 'n Klein bok is 'n... 'n Klein rug is 'u Vertel iets van 'n piekniek of 'n wandeling in div veld. 15 Party kinders is baie wreed. As hu1le 'n diertjie sien, wil hulle dit net altyd doodmaak of seermaak. Voeltjies word geskiet of gevang en dan in 'n koutjie gehou, totdat hulle vanself doodgaan. 2. Skrywe 'n storietjie oor die prentjie. 3. Skrywe vyf sinnetjies oor die voeltjie wat jy die beste ken. 4. Noem verskillende soorte voeltjies, en vertel hoe hulle lyk. 16 Kat en Muis. Om die speletjic to specl staan die kinders almal in 'n kring. 'rwec kinders word gekies, eon is die kat, die ander is die muis. Die antler kinders vat hande en hou dit op, sodat die kat en muis maklik kan onderdeur hardloop. Die kat moet die muis vang, maar moet deur dicselfde openinge harclloop as die muis. 2. Vertol nou die speletjie oor in jou eie woorcle. 3. Maak sinnc met die woorde : kind, brood, rnal~, oop, loop. 4. Antwoord in smne : (a) Hoe moot die kinders staan vir diespeletjie 1 (b) Wat moot die kat doen 1 (c) Hoeveel word gekies? (d) Wat moet die twee kinders doen 1 17 Aan die Strand. Klein Lena van die Transvaal was vir die eerste keer aan die strand. Eendag sien sy 'n stoomskip en roep uit :,, Ma, Ma, kom kyk gou hier, daar is 'n lokomotief wat baai. 2. Skrywe a.lies neer wat jy in die prentjie sien. 3. Antwoord in sinne : (a) Wie was al aan 'n strand~ (b) Wat is daar te sien 1 (c) Wie het al 'n stoomskip gesien 1 (d) Hoekom hou jy van die strand 1 18 Die kat is 'n mak diertjie. Sy hare is sag. Sy stert is lank. Die kat kan in die donker beter sien as in die lig. As jy 'n kat seermaak, dan krap hy jou. Sy naels is skerp. Die kat eet graag muise en rotte. Soms vang hy ook voeltjies. Die kat slaap graag waar dit warm is. Hy kan baie sag loop, want hy het kussinkics onder sy pote. 2. Antwoord in &inne : (a) Watter soort diertjie is 'n kat 1 (b) Hoe is sy hare 1 (c) Wat maak die kat as jy horn seermaak 1 (d) Wat eet die kat graag 1 (e) Waar slaap die kat graag 1 (f) Hoekom kan die kat sag loop 1 :3. Maak 'n kort storietjie met die woorde: Kat, melk, muisval, kind. 4. Gee die meervoud van die woorde : neus, mond, oor, haar, hand, tand, 19 'n Muisie is 'n klein diertjie. Hy is vaal van kleur. 'n Muisie het 'n spits bekkie, klein bruin ogics en ook klein oortjies. Hy het 'n lang stertjie en dun beentjies. Die muisie is 'n skelm diertjie. Hy eet graag kaas. Die muis word in 'n muisvalletjie gevang. 2. Antwoord in sinne: (a) Watter kleur is 'n muisie 1 (b) Hoe is sy bekkie 1 (c) Hoe lyk sy ogies en oortjies 1 (d) Hoe is sy stertjie en beentjies 1 (e) Wat eet 'n muisie graag 1 (f) Hoe kry hy dit in die hande 1 3. Vul m: Die tande van 'n kat is skerp. Die stert van 'n muis is... Die eier van 'n vink is.... Die kleur van my rok is... Die kleur van my hare is... 20 Jan en Miena het die hele dag rondgeloop. Hulle het glad vergeet om huis-toe te gaan. 'roe hulle sien, was dit donker en hulle was ver van die huis. Miena was nog klein, en sy begin toe te huil. 2. Maak die storietjie klaar en se wat Jan met Miena gemaak het toe sy begin huil het. 3. Die meervoud van perd is perde : Gee nou die meervoud van die woorde: Kat, hond, kar, eend, gans en vis. 21 Die wolkc en herge, Het klcuro van goud ; Daar's kleure van purpcr Op ranclc on woud. Die sou gaau uou onder, Die aand kom weer aan ; Dis tyd vir ou kleintjies Om huis-toe te gaau. 2. 8krywe die versie oor. 3. Wat is die kleur van die wolke en bcrgc 1 Watter kleure is daar op die rande en op die woud 1 4. Vertel in jou eie woorde wat jy van die versie verstaan. 5. Vul in die woorde : 'n Klein kind is 'n kin ljio. 'n Klein hond is 'n 'n Klein kat is 'n.... 'n Klein huis is 'n.... 'n Klein stoel is 'n. 'n Klein tafel is 'n.... 22 Reeds word in die nessiee Die voeltjies gesus ; Die ska pies en bokkies Korn kraal-toe en rus. Alleen skree die kriekies En paddas on se:,, Dis tyd vir ou kleintjies Om warmpies te le. 2. Skrywe die versie oor. 3. Antwoord in sinne : (a) Wanneer vlie die voeltjies nes-toe 1 (b) Wat skrce die kriekies 1 (c) Wat kom in die aand kraal-toe 1 4. Die enkelvoud van berge is berg. Goo die onkel voud van hierdie woorde : skape, stoele, taf els paddas, messe, lepels, krieke. 5. Maak sinne met die woorde in vraag 4. 23 Lena en Miena is twee sustertjies. Lena is 'n soet en gehoorsame kind. Miena is stout en luister nooit na haar :Ma nie. Eendag was Miena weer baie stout. 'foe het sy 'n pak sla gekry. Sy het baie gehuil, en moes in die kamer sit. Daarna was Miena nie weer ongehoorsaam nie. 2. Maak jou eie storietjie oor die prentjie en noem die meisietji.e Miena. 3. Vertel wat jou Ma met jou doen wanneer jy stout is. 24 1. Lees : In 'n speelkamer le daar altyd baie speelgoed rond. Elke huis moet 'n speelkamer he, waar die kinders kan vocl dat hulle baas is. As kinders 'n speelkamer het, behoort hulle dit mooi netjies te hou. 2. Noem op alles wat jy in die prentjie sien. 3. Maak 'n storietjie met die woorde: Seuns, speelkamer, slorderig, Ma, kwaad. 4. Vul in: Die Engelse praat Engels. Die Hollanders,, Die Afrikaners,, Die Franse Die Duitsers 25 As ek ses jaar ornl is, gaan ek skool-toe. Ek wil graag al gaan, want my suster se, dat dit lekker is om skoo1 te gaan. Op skool leer die juffrou vir hu1le mooi versies. My suster teken ook prentjies. Sy kan al 'n kat teken. Ek gaan more saam met haar na die skool. 2. Vertel wat jy in die prentjie sien. 3. Vertel iets van jou eerste dag op skool. 4. Antwoord in sinne : (a) Hoe laat gaan die kinders skool-toe 1 (b) Wanneer kom hulle weer huis-toe? (c) Hoe oud is jy 1 (d} Hoe oud was jy, toe jy skool-toe gegaan het 1 26 Piet was 'n seuntjie wat gerook het. Die predikant het daarvan geweet. Hy kom eendag by Piet se ouers, en kry vir Piet ook tuis. Hy praat toe met horn, en vra horn of hy weet waar kinders gaan wat rook.,, Ja, Meneer, se Piet,,, hulle gaan agter die skaapkraal. 2. Vcrtel die storietjic nou in jou eie woorde. 3. Skrywe in woorde : 8 ; 13 ; 7 ; 15; 20 ; Die mcervoud van skaap is skape. Gee nou die meervoud van die woorde: kraal, boom, haas, been, muur. 5. Antwoord in sinne: (a) Wat het Piet graag gedoen? (b) Wie het daarvan geweet 1 (c) Wat het die predikant horn gevra? (d) Wat was Piet se antwoord 1 27 Soldate en Rowers. Vir hiordio speletjie word die kinders in twee klompe verdeel. Een klomp is soldate en die antler klomp rowers. Dio rowers staan aan een eut van die speelgrond, en die soldato aan die antler ent. Die soldate staan stil, en die kaptein se :,, Rowers vorentoe. Dan loop hullo tot hy se :,, Rowers val plat ; rowers skiet. H ulle maak dan of hullo skiet, en klap op die grond met hullo hande. Sodra die kaptein se :,, Soldate, vang hulle, moet die rowers opspring en hardloop voor hulle gevang word. Dio wat gevang word, gaan na die soldate se kant. 2. Vertel 11oe 'n me118,, Soldatc en Rowers speel. a. Beskrywe enige ander speletjie wat jy ken. 4. Antwoord dio vrac: (a) In hoeveel klompies word hulle vcrdeel 1 (b) Wat word elke klompie genoem 1 (c) Wat se die kaptoin aan die rowers 1 (d) Wat se hy aan die soldate? (e) Wat doen die rowers dan? 28 As Ma baie besig is, stuur sy ons om die dag in die veld deur te bring. Sy gee ons kos en vrugte vir die dag. Ons trek ons ou klere aan, sodat ons kan lekker speel. Partykeer gee sy ook vir ons koffie om in die veld te drink. Net as Karel saam gaan mag ons koffie maak. 2. Antwoord in sinne: (a) Wat doen Ma as sy baie werk het? (b) Wat kry hulle alles? (c) Wat trek hulle aan? (d) Hoekom kry hullo not koffie as Karel saam gaan? 3. Skrywe iets omtrent die prentjie. 4. Vertel wat julle doen as julle uitgaan in die veld 29 Die Karretjie val om. 'n Seun van ag jaar stoot een l.ag die karretjie, waarin sy broertjie was. Sy Ma was winkel-toe en hy wou ook daarheen gaan In die pad agter hom het 'n maat van horn aangekom. Meteens roep sy maat hom, en hy kyk om. Voor hom was 'n groot klip. Die kar se wiel raak die klip, en daar le sy broertjie op die grond. Die kindjie het baie seergekry. 2. Vertel wat gebeur het. 3. Vertel enige ongeluk wat jyself al gesien het. 4. Antwoord in sinne: (a) Waar was die seun se ma? (b) Hoe oud was hy 1 (c) Wic was in die karretjic 1 (d) Wie het agter aangekom 1 (e) Wat het met die kar geheur? (j) Wat het die kleintjie oorgekom? 30 W egkruipertjie. ' Daar was ccndag drie seuntjies : Piet, Willie en Klaas. I-Iulle ma hot gaan kuier en hulle moes tuisbly. I-Iulle het wegkruipertjie begin to speel. Klaas was die jongste van hulle, en kon dus in ldein plekkies wegkruip. I-Iulle het nie te lank gespcel nie of Klaas maak sy Ma se meelkis oop en kruip daarin. 2. Maak 'n verhaaltjic klaar en sc wat met KlaaF gebeur het. 3. Vertel iets van jou laarte kuier. 4. Antwoord die vrae in sinne : (a) Waarheen het die kinders se Ma gegaan? (b) Wie was die jongste van die drie? (c) Wat het hulle gespeel? 31 Die Plaas. Karel en Jan is broers. Hulle woon op 'n pl~as. Die plaas is ni-e ver van die dorp nie. Op die plaas hou hulle Ma baie pluimvee aan. Daar is ook 'n groot dam op die plaas. Die eende en ganse swem op die water. 2. Vu1 die woorde in wat makeer. (a) 'n Gans is... as 'n eend. (b) Klaas is.. as Piet. (c) Die perd is... as daardie cen. 3. Skrywe die name van ses soorte pluimvee. 4. V crtel enige kort verhaaltjie wat jy ken. 5. Antwoord : (a) Waar woon Karel en Jan~ (b) Wat is daar op die plaas ~ (c) Waar is die eende 1 32 Die Ontbyttafel. Op die eettafel lrnm baie goed. lepels en vurke moet altyd blink. Die messe, Die horde moet ook skoon wees. Aan tafel mag ons kinders nie baie gesels nie. Ma se :,, Kinders moet gesien word maar nie gehoor word nie. 2. Skrywe die lessie netjies oor. 3. Se wat elkeen is: Voorbeeld: 'n Peer is 'n vrug. 'n Mossie is 'n. 'n Pruim is 'n.... 'n Skaap ia 'n. 'n Geelbek is 'n.. 'n Roos ia 'n Vertel 'n kort storietjie wat jy al self gelees het. 5. Skrywe die name van Ae8 dinge wat op 'n ontbyttafel gesit word. 33 Ons Slaapkamer. In ons slaapkamer staan drie bedjies. Op die een slaap my broer, en op die antler een slaap ek. Die derde een word nie gebruik nie, behalwe wanneer ons 'n maat kry om Saterdag by ons te kuier. Ons moet ons kamer baie netjies hou anders word Ma kwaad. 2. Maak 'n kort storietjie met die woorde : Slaapkamer, hoender, kinders, aand, uitja. :3. Skrywe die name van die dae van die week, en sc wat jy elke dag doen. 4. Antwoord in sinne : (a) Hoeveel dae in 'n week 1 ( b) Hoeveelste dag is W oensdag 1 (c) Wat is die laatste dag van 'n week? (d) Wat is die eerste dag van 'n week 1 Daar I~ die Moeilikheid. Stoffel bring sy vrind 'n besoek. Toe hy naby die huis kom, blaf die groot hond. Stoffel was 'n bietjie bang en vra sy vrind om die hond te roep. Maar die vrind antwoord :,, Stoffel man, jy ken mos die spreekwoord,, Honde wat blaf byt nooit nie.' ,, Ja, se Stoffel,,, ek en j_y ken die spreekwoord, maar ken die hond dit? 2. Antwoord in sinne : (a) Wie het by sy vrind gaan kuier? (b) Wat het gebeur toe hy n
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x