Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Adviseurs in gepleisterd bouwen UNI-ADVIES. Totaal Advies Afbouw

Category:

Fashion & Beauty

Publish on:

Views: 25 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Adviseurs in gepleisterd bouwen UNI-ADVIES Totaal Advies Afbouw Uni-Advies Uni-Advies staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Advisering, trajectbegeleiding en deskundigheid op het gebied van: Buitengevelisolatie
Transcript
Adviseurs in gepleisterd bouwen UNI-ADVIES Totaal Advies Afbouw Uni-Advies Uni-Advies staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Advisering, trajectbegeleiding en deskundigheid op het gebied van: Buitengevelisolatie met pleisterafwerking. Buitengevelisolatie met steenstrippenafwerking. Mortelsystemen met gepleisterde afwerking (monumentaal en nieuwbouw). Maatwerk per project waarin de adviseurs van Uni-Advies ernaar streven u het juiste advies, service, expertise en begeleiding te verstrekken. Kosten besparend voor jarenlange kwaliteit en behoud. Advisering en kwaliteitscontroles Eindresultaat bij oplevering Visie Oorzaken dienen gevonden te worden. Uni-Advies streeft ernaar om de bron van het probleem aan te pakken, dit gedetailleerd te verbeteren en daar vanuit het systeem opnieuw op te bouwen. Door nieuwe ontwikkelingen wordt de diversiteit in pleistermaterialen, buitengevelisolatie systemen met steenstrips en bouwmaterialen steeds groter. Kennis van deze materialen, hun toepassing en de duurzaamheid van individuele materialen in het systeem vormen een belangrijke leidraad bij de voorbereiding van het werk. Alleen door gebruik van de juiste componenten kan duurzaamheid worden gegarandeerd. Lood slordig ingewerkt Uni-Advies is daarbij uw aanspreekpunt voor technische vragen en biedt gebouweigenaren een volledig onderhoudsplan aan. Uni-Advies doet dit vanuit een ketengerichte aanpak waarbij een goede vertalingen van de gebuikseisen van de klant en gebruikseisen voor werkuitvoering door de vakman centraal staan. Een pasklaar en uitvoerbaar onderhoudsplan, die als leidraad kan worden ingezet. Middels deze methode dringt men faalkosten naar beneden en vanaf de eerste aanname zijn methoden en kosten bekend. Na grondig onderzoek blijkt dat dergelijke onderhoudsplannen werken, ze zijn kosten besparend en puntsgewijs makkelijk inzetbaar. Na de renovatie Onpartijdig/onafhankelijk. Dat is wat Uni-Advies en haar adviseurs zijn. Wij werken met u aan een passende oplossing voor onderhoud renovatie en nieuwbouw. Onderzoek naar de juiste detaillering van bestaande gevels bij onderhoud, maar ook bij renovatie of nieuwbouw. Daar waar nodig passen wij deze aan en met u kunnen wij gezamenlijk kijken wat het beste is voor uw project. Dit zijn de momenten waarop wij ingeschakeld worden. Samenwerking in iedere fase van een project zorgt ervoor dat faalkosten worden geminimaliseerd of zelfs uitgesloten. Ervaring leert dat er op specifieke divisies weinig objectieve kennis op de markt van stucwerk en afwerking met steenstrips zijn. Veelal worden adviezen enkel gegeven uit leveranciers perspectief. Hierbij geeft de leverancier aan welk product van hem/haar het beste geschikt is voor het project. Maar houdt dit ook in dat dit product ook het beste is voor het project, zonder grondig onderzoek? Vaststelling zal verder gaan dan objectief kijken naar een gevel Verzekerde garantie Door onze jarenlange ervaring is Uni-Advies geaccrediteerd om gebouwen onder de verzekerde garantie op te laten nemen. Gevel Garantieplan kwaliteit verzekerd. Als eigenaar wilt u een gebouw/woning waar u jaren plezier van ondervind. Onbezorgd zijn tijdens de bouw en zeker weten dat u het product krijgt wat u is geadviseerd en waar u voor heeft getekend. Dat het product voldoet aan de norm en uw wensen, ook over 10 jaar. Het Gevel Garantieplan biedt u een 2 keer 5 jaar durende verzekerde garantie. Hierin draait het niet om wat er fout gaat, maar juist zorg draagt dat het tijdens de bouw goed gaat, ondersteuning waar u als opdrachtgever baat bij heeft datgene te verkrijgen waar u voor heeft getekend. Onafhankelijke controles op locatie, bouwoverleg en duidelijke rapportages gedurende het applicatie proces zodat alle partijen gezamenlijk zullen zorgdragen om uw project tot een succes te maken. Na afloop wordt het werk opgeleverd en aangemeld bij de verzekeringsmaatschappij waarna u de polis incl. eindrapport kunt toevoegen aan uw onroerend goed verzekering. Waterslag te kort aangebracht Bouwcontroles Bouwcontroles zijn belangrijk voor een iedere partij. Het geen standaard van toepassing is bij het Gevelgarantieplan en als optie kan worden gekozen wanneer u buiten de verzekering toch toetsingsmomenten wenst. Want het treft u immers niet dat er onjuistheden insluipen bij uw gebouw, toch? Tijdens de controle blijkt dat de steenstrippen plaatselijk niet correct waren verlijmd. Controle lijm bed, voldoende lijmmortel toegepast. Gevelschade herstel, onderhoud en buitengevel isolatie / gepleisterde stucafwerking Verkeerd onderhoud en gevelschade staan nauw in verband met een gepleisterd gebouw. Wanneer er onderhoud aan een gestukadoord gebouw, of een gebouw met buitengevelisolatie zit en dit wordt verkeerd behandeld of helemaal niet, dan ontstaat er in afzienbare tijd schade, waar geen huis/pand eigenaar op zit te wachten. Het is daarom verstandig een inspectie te laten uitvoeren inzake het onderhoud. Wist u dat een juiste diagnose en een keten gerichte aanpak veelal de helft kost van symptoombestrijding? Een praktijkvoorbeeld Oude panden krijgen her bestemmingen en die oude kelder wordt ineens bittere noodzaak voor huisvesting. Na maanden van het door derden oplossen en vele dure symptoom bestrijdingen als injecteren, bepleisteren, sauzen met diverse dispersie sauzen gaat bij ons de telefoon. We hebben alles geprobeerd, maar het vocht blijft. Dit was in een notendop de uitleg welke Uni-Advies kreeg voor het hardnekkige vochtprobleem bij een prachtig stuk historisch Duits vastgoed. Loslatend stucwerk, schimmel op de wanden, en een vochtig klimaat. Bij enkele gevels waren de voegen incl. de metselmortel volledig aangetast en zorgden daar voor gevaarlijke situaties die adequaat handelen eist. De zichtbare en voelbare gevolgschade. Uiteindelijke hoofdoorzaak? De maaiveld afdichting, lees de bitumenemulsie had zijn werk na 45 jaar al lang opgegeven en is ondanks de diverse reparaties aan het stucwerk om, nooit vervangen. Oftewel het was dweilen met de kraan open. Metsel mortels volledig aangetast, men vond het een mooi oud industrieel gezicht en stond niet stil bij het gevaar. Uitbloei van mineralen. De bron wordt gevonden, maaiveld afdichting ontbreekt. Systeemontwikkeling Welke systeem u ook kiest en hoe het onderhoud er ook uitziet het is van groot belang uw gebouw wens en de wens van de gebruikerseisen te vergelijken met de huidige markt systemen. U komt in een molen van diverse producten, toepassing mogelijkheden en uitvoering mogelijkheden terecht. Wat moet u kiezen, kiest u op prijs of wilt u ook kwaliteit, of wellicht een vorm van beiden. Uni-Advies stemt gezamenlijk met systeemhouders bestaande systemen en nieuwe systemen op elkaar af wat ervoor zorgt dat u het gewenste op de gevel verkrijgt. Voldoet de huidige markt niet aan uw wens, of is de huidige markt nog niet klaar voor uw wens, twee vormen waar wij graag op ingaan. De mensen van Uni-Advies kunnen putten vanuit hun achtergrond uit een schat aan kennis en ervaring op het gebied van materialen en hun toepassingen ervan. Materialen welke al eeuwen oud zijn, hun toepassing hebben bewezen, maar die bijvoorbeeld onterecht in een achteraf straat zijn beland en veelal bij de huidige marktpartijen niet gekend zijn, zijn producten welke wij zeker toepassen. Denk hierbij eens aan Leem, of Kalk producten met een ervaring van duizenden jaren. Producten welke gecombineerd met de nodige aanpassingen (we willen immers geen symptoombestrijding) goed zijn voor vele oplossingen. Oplossingen kunnen enkel gegeven worden als de bron van het probleem bekend en onderzocht is. Mensen kalkten bijvoorbeeld vroeger hun wanden als natuurlijke desinfectering en als verhindering van schimmelgroei in woningen. Natuurlijke airconditioning Net als leem zorgt kalk voor een gezond woonklimaat. Door de hoge ph-waarde en alkaliën in kalk, vindt schimmel geen voedingsbodem. Hetgeen een positieve uitwerking heeft voor vochtige ruimtes, achter meubelen (kasten) en bij koude wandoppervlaktes. Daarnaast neemt kalk overvloedige vocht op uit de lucht (hoge luchtvochtigheid) en geeft het vocht bij drogere periode (lage luchtvochtigheid) weer naar binnen af. De kalkwanden ademen als het ware en worden een natuurlijke airconditioning. Nieuwbouw Buitengevelisolatie met keramische steenstrips Systeem controle en verzekerde garantie Traject begeleiding en verzekerde garantie op dit appartementencomplex Vraag naar de mogelijkheden en wij nemen contact met u op om deze te bespreken. Want het zal toch niet zo zijn dat uw project zonder ons eindigt op een dood spoor. Nieuwbouw Buitengevelisolatie met sierpleister Contactgegevens Uni-Advies: Schoollaan AB Eelde / R
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x