Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

: ACTRIL Cold Sterilant

Category:

Book

Publish on:

Views: 4 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn : ACTRIL Cold Sterilant Produktkod : 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen
Transcript
AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn : ACTRIL Cold Sterilant Produktkod : 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Relevanta identifierade användningar Användning av ämnet eller beredningen : Sterilisering, desinfektion och sanering av medicinsk utrustning Användningar som det avråds från 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad MEDIVATORS BV Sourethweg PC Heerlen - Netherlands T (31) ; (UK) - F (31) Telefonnummer för nödsituationer Telefonnummer för nödsituationer : CHEMTREC (800) CHEMTREC Internationella +1 (703) timmar AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]# Inte klassificerat Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG [DSD] eller 1999/45/EG [DPD] Inte klassificerat Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter 2.2. Märkningsuppgifter Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Etikettering ej tillämpligt Andra faror AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.1. Ämne 3.2. Blandning Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP] 5.2 Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Hud), H312 Skin Corr. 1A, H Ox. Liq. 1, H271 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Corr. 1A, H314 Namn Produktbeteckning Specifika koncentrationsgränser (10 = C 25) Eye Irrit. 2, H319 (10 = C 25) Skin Irrit. 2, H315 (25 = C 90) Skin Corr. 1B, H314 (C = 90) Skin Corr. 1A, H314 (5 = C 8) Eye Irrit. 2, H319 (8 = C 50) Eye Dam. 1, H318 (C = 35) STOT SE 3, H335 (35 = C 50) Skin Irrit. 2, H315 (50 = C 70) Ox. Liq. 2, H272 (50 = C 70) Skin Corr. 1B, H314 (C = 70) Ox. Liq. 1, H271 (C = 70) Skin Corr. 1A, H314 1 / 6 Namn Produktbeteckning % Klassifikation alt efter direktiv 67/548/EEC 5.2 R10 Xn; R21 C; R R5 O; R8 Xn; R20/22 C; R35 Namn Produktbeteckning Specifika koncentrationsgränser Ordalydelse av R- och H-meningar: se under avsnitt 16 AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen (10 = C 25) Xi;R36/38 (25 = C 90) C;R34 (C = 90) C;R35 (5 = C 8) Xi;R36 (8 = C 50) Xi;R41 (C = 8) Xn;R22 (35 = C 50) Xi;R37/38 (C = 50) O;R8 (50 = C 70) C;R34 (C = 50) Xn;R20 (C = 70) C;R35 (C = 70) R Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Första hjälpen efter inandning : Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Sök läkarhjälp vid obehag. Första hjälpen efter hudkontakt : Vid kontakt, spola omedelbart huden rikligt med vatten. Sök medicinsk hjälp om irritation uppstår och kvarstår. Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Vid kontakt, spola omedelbart ögon rikligt med vatten. Avlägsna kontaktlinser, om de bärs. Om irritation kvarstår, skaffa lägartillsyn. Första hjälpen efter förtäring : Vid förtäring, framkalla EJ kräkning om inte hänvisat av medicinsk personal. Ge aldrig medvetslös person något att dricka. Sök läkarhjälp vid obehag De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Symptom/skador efter inandning : Kan orsaka irritation i luftvägarna. Symptom/skador efter hudkontakt : Kan orsaka lätt hudirritation hos känsliga individer. Symptom/skador efter kontakt med ögonen : Kan orsaka ögonirritation. Symptom kan inkludera obehag eller smärta, omåttligt blinkande och tårproduktion, med möjlig rodnad och svullnad. Symptom/skador efter förtäring : Kan vara skadlig vid förtäring. Kan orsaka magbesvär, illamående och kräkning Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Symptom behöver inte synas omedelbart. Vid olycka eller om du mår illa, sök läkarråd omedelbart (visa etikett eller säkerhetsdatablad om möjligt). AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1. Släckmedel Lämpliga släckmedel Olämpligt släckningsmedel : Behandling för omgivande material. : Ingen känd Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Brandrisk : Förbränningsprodukter kan innehålla, och inte begränsat till: koloxider Råd till brandbekämpningspersonal Skydd under brandbekämpning : Håll elden utom räckhåll. Bär full brandbekämpningsutrustning och andningsskydd (SCBA). AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Allmänna åtgärder : Använd skydd rekommenderat i Sektion 8. Isolera farozonen och neka inträde till onödig och oskyddad personal Miljöskyddsåtgärder Relevanta vattenmyndigheter ska underrättas om alla större utsläpp till vattendrag eller avlopp Metoder och material för inneslutning och sanering För återhållning : Fånga upp och/eller absorbera spill med inert material (t.ex sand, vermikulit), därefter placera i en passande behållare. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE). Rengöringsmetoder : Skopa upp material och placera i en avfallsbehållare Hänvisning till andra avsnitt Se sektion 8 för ytterligare information om skyddskläder och utrustning och sektion 13 för råd om avfallshantering. 2 / 6 AVSNITT 7: Hantering och lagring ACTRIL Cold Sterilant 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering Försiktighetsmått för säker hantering : Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Svälj inte. Hantera och öppna behållarna försiktigt. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Åtgärder beträffande hygien : Tvätta nedstänkta kläder före återanvändning. Tvätta händer före förtäring eller rökning Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Lagringsvillkor : Förvaras oåtkomligt för barn. Behållaren ska vara väl tillsluten Specifik slutanvändning Berörs inte. AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1. Kontrollparametrar CEE IOELV TWA (mg/m³) 25 mg/m³ CEE IOELV TWA (ppm) 10 ppm Sverige nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 13 mg/m³ Sverige nivågränsvärde (NVG) (ppm) 5 ppm Sverige kortidsvärde (KTV) (mg/m³) 25 mg/m³ Sverige kortidsvärde (KTV) (ppm) 10 ppm Sverige nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 1.4 mg/m³ Sverige nivågränsvärde (NVG) (ppm) 1 ppm Sverige takgränsvärde (TGV) (mg/m³) 3 mg/m³ Sverige takgränsvärde (TGV) (ppm) 2 ppm 8.2. Begränsning av exponeringen Lämpliga tekniska kontrollåtgärder Handskydd Skyddsglasögon Hudskydd Andingsskydd Begränsning och övervakning av miljöexpositionen Annan information : Använd tillräckligt med ventilation för att hålla exponering (luftburna nivåer av damm, rök, ånga, etc.) under rekommenderad exponeringsnivå. : Använd kemiskt resistenta skyddshandskar. : Säkerhetsglasögon eller ögonskydd är rekommenderat när produkt används. : Lämpliga skyddskläder skall användas. : Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas. Respiratorval måste baseras på kända eller förväntade exponeringsnivåer, produktens fara och säkra arbetsnivåer av den valda respiratorn. : Bibehåll nivåer under Samhällets miljöskyddströsklar. : Ät, rök eller drick inte där material hanteras, tillverkas eller lagras. Tvätta händer noggrant före förtäring eller rökning. Hantera i enlighet med etablerad industriell hygien och säkerhetspraxis. AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Tillstånd : Vätska Utseende : Klar Färg : Färglös Lukt : Vass Luktgräns ph : Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1) Smältpunkt Fryspunkt Kokpunkt Flampunkt Självantändningstemperatur Sönderfalltemperatur Brännbarhet (fast, gas) : Icke-brandfarlig Ångtryck Relativ ångdensitet vid 20 C Relativ densitet : / 6 Löslighet Log Pow Viskositet, kinematisk Viskositet, dynamisk Explosiva egenskaper Brandfrämjande egenskaper Explosionsgränser 9.2. Annan information AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet Reaktivitet Ingen farlig reaktion känd under vanliga användningsförhållande Kemisk stabilitet Stabil under normala lagringsförhållande Risken för farliga reaktioner Ingen farlig reaktion känd under vanliga användningsförhållande Förhållanden som ska undvikas Värme Oförenliga material Ej känd Farliga sönderdelningsprodukter Kan inkludera och är inte begränsat till: koloxider. AVSNITT 11: Toxikologisk information Information om de toxikologiska effekterna Akut toxicitet : Inte klassificerat ACTRIL Cold Sterilant LD50 oral råtta LD50 hud kanin LC50 inhalation råtta LD50 oral råtta LD50 hud kanin LC50 inhalation råtta LD50 oral råtta LD50 hud kanin LC50 inhalation råtta Frätande/irriterande på huden Allvarlig ögonskada/ögonirritation Luftvägs-/hudsensibilisering Mutagenitet i könsceller Cancerogenitet Reproduktionstoxicitet Specifik organtoxicitet enstaka exponering Specifik organtoxicitet upprepad exponering Fara vid aspiration 2000 mg/kg 2000 mg/kg 20 mg/l/4u 3310 mg/kg 1060 mg/kg 11.4 mg/l/4u 801 mg/kg 2000 mg/kg 2 g/m³/4u AVSNITT 12: Ekologisk information Toxicitet Ekologi - allmän LC50 fiskar 1 EC50 Daphnia 1 LC50 fiskar 2 : Inte ansedd att vara skadlig mot vattenliv. 79 mg/l (96 h - Pimephales promelas [statiskt]) 65 mg/l (48 h - Daphnia magna [statiskt]) 75 mg/l (96 h - Lepomis macrochirus [statiskt]) 4 / 6 LC50 fiskar 1 EC50 Daphnia 1 LC50 fiskar mg/l (96 h - Pimephales promelas) mg/l (48 h - Daphnia magna [statiskt]) mg/l (96 h - Lepomis macrochirus [statiskt]) Persistens och nedbrytbarhet ACTRIL Cold Sterilant Persistens och nedbrytbarhet Ej fastslaget Bioackumuleringsförmåga ACTRIL Cold Sterilant Bioackumuleringsförmåga Log Pow BCF fiskar 1 Ej fastslaget (vid 20 C) (Ingen bioackumulation) Rörligheten i jord Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Andra skadliga effekter AVSNITT 13: Avfallshantering Avfallsbehandlingsmetoder Rekommendationer för avfallshantering : Detta material måste slängas i enlighet med alla lokala, statliga, provinsiella och federala föreskrifter. Bildandet av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. AVSNITT 14: Transportinformation Enligt kraven av ADR UN-nummer Inte reglerad Officiell transportbenämning Faroklass för transport Förpackningsgrupp Miljöfaror Miljöfarlig Marin förorening Annan information Särskilda försiktighetsåtgärder Särskilda transportföreskrifter : Nej : Nej : : Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden AVSNITT 15: Gällande föreskrifter Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö EU-föreskrifter Innehåller inga ämnen med begränsningar enligt Bilaga XVII Innehåller inte något REACH Candidate ämne Nationella föreskrifter Kemikaliesäkerhetsbedömning Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts. 5 / 6 AVSNITT 16: Annan information Hänvisningar om ändring(ar): Ingen. Datakällor : EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006. Annan information : Ingen. Ordalydelse av R-, H- och EUH -meningar: Acute Tox. 4 (Inhalation) Akut inhalationstoxicitet, Kategori 4 Acute Tox. 4 (Hud) Akut dermal toxicitet, Kategori 4 Acute Tox. 4 (Oral) Akut oral toxicitet, Kategori 4 Flam. Liq. 3 Brandfarliga vätskor, Kategori 3 Ox. Liq. 1 Oxiderande vätskor, Kategori 1 Skin Corr. 1A H226 H271 H302 H312 H314 H332 R5 R8 R10 Frätande eller irriterande på huden, Kategori 1A Brandfarlig vätska och ånga Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande Skadligt vid förtäring Skadligt vid hudkontakt Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon Skadligt vid inandning Explosivt vid uppvärmning Kontakt med brännbart material kan orsaka brand Brandfarligt R20/22 Farligt vid inandning och förtäring R21 R35 C O Xn Farligt vid hudkontakt Starkt frätande Frätande Oxiderande Hälsoskadlig Avstående: Vi menar att uttalanden, den tekniska informationen och rekommendationer häri är trovärdiga, men är angivna utan garanti av alla slag. Informationen i detta dokument gäller detta specifika material som levererats. Den kan vara ogiltig för detta material om det används i kombination med några andra material. Det är användarens ansvar att tillfredställa sig om lämpligheten och helheten av denna information för användarens egna särskilda bruk. 6 / 6
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x