Please download to get full document.

View again

of 49
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

A ARTIBİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.

Category:

Funny & Jokes

Publish on:

Views: 44 | Pages: 49

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
A ARTIBİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR (2 Adet Mesken) DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2017-HALKGYO YÖNETİCİ ÖZETİ TALEP EDEN KURUM HALK
Transcript
A ARTIBİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR (2 Adet Mesken) DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2017-HALKGYO YÖNETİCİ ÖZETİ TALEP EDEN KURUM HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DAYANAK SÖZLEŞMESİ BAŞVURU TARİHİ VE TALEP NO Bu değerleme raporu; Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Osmangazi Mahallesi, RAPORUN KONUSU ada 1 parsel üzerinde konumlu PANORAMA PLUS ESKİŞEHİR Projesinde Mesken vasfıyla kayıtlı, mülkiyeti Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ye ait olan 2 adet taşınmazın güncel pazar değerinin tespitidir. DEĞERLEME TARİHİ RAPOR TARİH VE NO / 2017-HALKGYO-2 SAHİBİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HİSSESİ Tam TAPU İNCELEMESİ tarihlerinde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Web Portalı ndan alınan güncel takbis belgelerine göre; Parselde yer alan değerleme konusu taşınmazların üzerinde; Beyan: Yönetim Planı Değişikliği: 24/02/2015 ( tarih ve 4933 Yevmiye ile) Beyan: KM ne Çevrilmiştir. ( tarih ve yevmiye ile) *Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları na ilişkin esaslar tebliği III-48:1 22. Madde kapsamında değerlendirildiğinde; şerhin taşınmazın portföyde bulunmalarına engel teşkil etmediği kanaatine varılmıştır. İMAR DURUMU Odunpazarı Belediyesi İmar Müdürlüğü nden alınan bilgiye göre değerleme konusu taşınmazların bulunduğu parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında hmax=serbest, E=1.60 ticaret alanı na isabet etmektedir. **Plan notları: -Yapılacak yapının yüksekliği uçuş mania kotlarına uygun olarak belirlenecektir. -Parsel bazında zemin etütleri yapılmadan inşaat uygulamasına geçilmeyecektir. -İmar adası içinde; Konaklama Tesisi, Turizm Tesisleri, Ticaret (Alışveriş ve Yaşam Merkezi) konut birimleri ve Rezidans birimleri yer alabilecektir. KISITLILIK HALİ Değerleme konusu bağımsız bölümler için herhangi bir kısıtlılık hali bulunmamaktadır. DEĞERİ (SATIŞ ve KİRA) KDV HARİÇ TOPLAM SATIŞ DEĞERİ; ,-TL (ALTIYÜZKIRKBEŞBİNTÜRKLİRASI) KDV HARİÇ TOPLAM YILLIK KİRA DEĞERİ: ,-TL/YIL (OTUZÜÇBİNSEKSENBEŞTÜRKLİRASI/YIL) RAPORU HAZIRLAYAN DEĞERLEME UZMANI RAPORU KONTROL EDEN DEĞERLEME UZMANI SORUMLU DEĞERLEME UZMANI ALİ YUMUŞAK (SPK Lisans No: ) H. Reha ÇOBANOĞLU (SPK Lisans No: ) Burhanettin TANDOĞAN (SPK Lisans No:400814) - 2 - İÇİNDEKİLER 1 - RAPOR BİLGİLERİ Rapor Tarihi ve Numarası Rapor Türü Raporu Hazırlayanlar Değerleme Tarihi Dayanak Sözleşmesi Raporun Kurul Düzenlemeleri Kapsamında Değerleme Amacıyla Hazırlanıp 5 Hazırlanmadığına İlişkin Açıklama 1-7 Şirket Bilgileri Müşteri Bilgileri Müşteri Taleplerinin Kapsamı ve Varsa Getirilen Sınırlamalar 6 2 DEĞER TANIMLARI, GENEL TANIMLAR Değerlemenin Amacı ve Tasarlanan Kullanımı Değerin Tanımı ve Piyasa Değeri Açıklaması Değerlendirilen Mülk Hakları İşin Kapsamı DEĞERLEME KONUSU TAŞINMAZIN TANIMI VE VERİLERİN 7 SUNULMASI 3-1 Piyasa Yöresi, Şehir, Komşuluk Çevresi ve Konum Verileri Taşınmazın Tapu Kayıt Bilgileri Taşınmazın Tapu Tetkiki Taşınmazın Kullanımına Dair Yasal İzinler ve Belgeler Taşınmazın Son Üç Yıl İçinde Mülkiyet ve Diğer Hukuki Değişiklikleri (İmar Durumu, Kamulaştırma İşlemleri, vb) Gayrimenkulün Tapu Kayıt Bilgileri ile Mevcut Durumunun Uygunluğu Gayrimenkulün Yapılanma/İmar Durumu ve Kullanımına Dair Yasal İzin ve Belgeler 3-8 Taşınmazın Tanıtılması Ulaşım Özellikleri Taşınmazın Teknik, Fiziksel ve Yapısal Özellikleri 26 4 PİYASA ARAŞTIRMASI Değerlemede Esas Alınan Benzer Satış Örneklerinin Tanım ve Satış Bedelleri İle Bunların Seçilmesinin Nedenleri 5- VERİ ANALİZİ VE SONUÇLAR Değerleme İşlemini Olumlu ve Olumsuz Yönde Etkileyen ve Sınırlayan 29 Faktörler 5-2 En İyi ve En Verimli Kullanım Analizi Değer Yaklaşımlarında Kullanılan Yöntemler ve Analizler Değer Yaklaşımlarında Kullanılan Yöntemler Emsal Karşılaştırma Yöntemi Gelir İndirgeme Yöntemi Maliyet Yöntemi Geliştirme Yöntemi Değer Yaklaşımlarında Kullanılan Yöntemlerin Analizi Emsal Karşılaştırma Yöntemine Göre Değer Analizi Gelir İndirgeme Yöntemine Göre Değer Analizi Maliyet Yöntemine Göre Değer Analizi Geliştirme Yöntemine Göre Değer Analizi Gayrimenkul ve Buna Bağlı Hakların Hukuki Durumunun Analizi Boş Arazi ve Geliştirilmiş Proje Değeri ve Kullanılan Veri ve Varsayımlar 31 ile Ulaşılan Sonuçlar - 3 - Müşterek veya Bölünmüş Kısımların Değerleme Analizi Hasılat Paylaşımı veya Kat Karşılığı Yöntemi ile Yapılacak Projelerde 31 Emsal Pay Oranları 6 - ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Farklı Değerleme Metodları ve Analizi Sonuçlarının Uyumlaştırılması ve Bu 32 Amaçla İzlenen Yöntemin ve Nedenlerinin Açıklanması 6-2 Asgari Bilgilerden Raporda Yer verilmeyenlerin Niçin Yer Almadıklarının 32 Gerekçeleri 6-3 Yasal Gerekliliklerin Yerine Getirilip Getirilmediği ve Mevzuat Uyarınca 32 Alınması Gereken İzin ve Belgelerin Tam ve Eksiksiz Olarak Mevcut Olup Olmadığı Hakkında Görüş 6-4 Değerlemesi Yapılan Gayrimenkulün, Gayrimenkul Projesinin Veya 32 Gayrimenkule Bağlı Hak Ve Faydaların, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Portföyüne Alınmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde, Bir Engel Olup Olmadığı Hakkında Görüş 6.5 Değerleme Konusu Gayrimenkul İle İlgili Şirketimizce Daha Önce Yapılmış 32 Değerleme Çalışmaları Hakkında Bilgi 7 - SONUÇ 33 8 EKLER Uydu Fotoğrafı Fotoğraflar Belgeler Raporu Hazırlayan Uzmanın Lisansı Raporu Kontrol Eden Uzmanın Lisansı Sorumlu Değerleme Uzmanının Lisansı A ARTIBİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. SPK Yetki Belgesi A ARTIBİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. BDDK Yetki Belgesi A ARTIBİR GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İmza 49 Sirküleri UYGUNLUK BEYANI Bilgimiz ve inançlarımız doğrultusunda aşağıdaki hususları teyit ederiz: 1. Raporda sunulan bulgular sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde doğrudur. 2. Raporda belirtilen analizler ve sonuçlar sadece belirtilen varsayımlar ve koşullarla kısıtlı olup kişisel, tarafsız ve önyargısız profesyonel analiz, fikir ve sonuçlardan oluşmaktadır. 3. Değerleme konusunu oluşturan mülkle ilgili olarak güncel veya geleceğe dönük hiçbir ilgimiz yoktur. Bu işin içindeki taraflara karşı herhangi kişisel bir çıkarımız veya ön yargımız bulunmamaktadır. 4. Bu görevle ilgili olarak verdiğimiz hizmet ve aldığımız ücret, müşterinin amacı lehine sonuçlanacak bir yöne veya önceden saptanmış sonuçların geliştirilmesi ve bildirilmesine veya bu değerlemenin tasarlanan kullanımıyla doğrudan ilgili sonraki bir olayın meydana gelmesine bağlı değildir. 5. Değerleme ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirilmiştir. 6. Raporlama aşamasında görev alanlar mesleki eğitim şartlarına sahiptir. 7. Bu raporun konusu olan mülk şahsen incelenmiştir. Değerleme çalışmasında görev alanların değerlemesi yapılan mülkün yeri ve türü konusunda daha önceden deneyimi bulunmaktadır. 8. Raporda belirtilen kişiler haricinde hiç kimse bu raporun hazırlanmasında mesleki bir yardımda bulunmamıştır BÖLÜM 1 - RAPOR BİLGİLERİ 1-1 Rapor Tarihi ve Numarası Bu rapor Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin talebine istinaden şirketimiz tarafından tarihinde 2017-HALKGYO-2 rapor no. ile tanzim edilmiştir. 1-2 Rapor Türü Bu rapor SPK Mevzuatı çerçevesinde faaliyet gösteren Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan taşınmazların günümüz piyasa koşullarında Türk Lirası (TL) cinsinden nakit ve/veya karşılığı peşin satış değerinin belirlenmesi ve SPK düzenlemeleri kapsamında değerleme amacı ile hazırlanan değerleme raporudur. 1-3 Raporu Hazırlayanlar tarihinde şirketimiz Değerleme Uzmanı Ali Yumuşak (SPK Lisans No: ) tarafından taşınmazlar mahallinde yapılan inceleme sonucunda, ilgili kişi-kurum kuruluşlardan elde edilen bilgilerden faydalanılarak, farklı değerleme yöntemlerinden elde edilen sonuçların bir arada yorumlanması sonucunda hazırlanmış, Değerleme Uzmanı H. Reha ÇOBANOĞLU (SPK Lisans No:400364) ve Sorumlu Değerleme Uzmanı Burhanettin TANDOĞAN (SPK Lisans No:400814) tarafından kontrol edilmiştir. 1-4 Değerleme Tarihi Bu değerleme raporu Şirketimiz Değerleme Uzmanı Ali Yumuşak tarafından gayrimenkul mahallinde yapılan çalışmalara istinaden tarihinde hazırlanmıştır. 1-5 Dayanak Sözleşmesi Şirketimiz ile Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen tarihli dayanak sözleşmesi hükümlerine bağlı kalınarak hazırlanmıştır. 1-6 Raporun Kurul Düzenlemeleri Kapsamında Değerleme Amacıyla Hazırlanıp Hazırlanmadığına İlişkin Açıklama Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu Seri VII No: 35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri ile kurulun tarih 27/781 sayılı kararında yer alan değerleme raporlarında bulunması gereken asgari hususlar çerçevesinde hazırlanmıştır. 1-7 Şirket Bilgileri Şirket Unvanı : A Artıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Şirket Adresi : Nişantaş Mahallesi, Dr. Hulusi Baybal Caddesi, Demirci İş Merkezi B Blok 8.Kat No: 808 Selçuklu/KONYA 1-8 Müşteri Bilgileri Şirket Unvanı : Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sokak No:1 Yukarıdudullu Ümraniye/İSTANBUL - 5 - 1-9 Müşteri Taleplerinin Kapsamı ve Varsa Getirilen Sınırlamalar Bu değerleme raporu; Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Osmangazi Mahallesi, ada 1 parsel üzerinde konumlu PANORAMA PLUS ESKİŞEHİR Projesinde Mesken vasfıyla kayıtlı, mülkiyeti Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ye ait olan 2 adet taşınmazın günümüz piyasa koşullarında TL cinsinden nakit veya nakit karşılığı peşin satış değerinin belirlenmesi ve SPK düzenlemeleri kapsamında değerleme amacı ile hazırlanmıştır. İşbu değerleme raporu; raporda detayları verilen taşınmazın güncel piyasa rayiç değerinin tespiti ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince, değerleme raporlarında bulunması gereken asgari hususlar çerçevesinde değerleme raporunun hazırlanması olup, müşteri tarafından getirilen bir kapsam ve sınırlama bulunmamaktadır. BÖLÜM 2 - DEĞER TANIMLARI, GENEL TANIMLAR 2-1 Değerlemenin Amacı ve Tasarlanan Kullanımı Söz konusu değerleme çalışması Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Osmangazi Mahallesinde konumlu gayrimenkullerin piyasa değerini belirleme amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda resmi kurum araştırmaları yapılarak, yasal ve hukuki boyutuyla gayrimenkullerin durumu irdelenmiş ve piyasa koşullarına uygun olarak piyasa değeri araştırılıp tespit edilmiştir. Ayrıca rapor kapsamında değere etki eden unsurlar mevcut piyasa koşulları içinde değerlendirilmiş ve değere nasıl ulaşıldığı hakkında bilgi verilmiştir. 2-2 Değerin Tanımı ve Piyasa Değeri Açıklaması Piyasa değeri belirli bir kıymet biçme tarihinde istekli bir alıcı ve istekli bir satıcının hiçbir başka etki altında kalmadan ve kendi çıkarlarını kollayarak doğru bir pazarlama sonucu satışı gerçekleştirebilecekleri tahmini bir miktardır. Bu tanımlamada ifade edilen, satışın belirlenen bir tarihte tamamlanması ve tapunun satıcıdan alıcıya aşağıdaki şartlar altında devredilmesidir: - Alıcı ve satıcı mantıklı hareket etmektedir. - Her iki taraflar gayrimenkul ile ilgili bilgi sahibidirler ve kendilerine azami faydayı sağlayacak şekilde hareket etmektedirler. - Gayrimenkulün satışı için açık piyasada makul bir süre tanınmıştır. - Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peşin olarak yapılmaktadır. - Gayrimenkulün alım satım işlemi sırasında gerekebilecek finansman piyasa faiz oranları üzerinden gerçekleştirilmektedir. 2-3 Değerlendirilen Mülk Hakları Raporda değerlendirilen mülkiyet hakları tam mülkiyet haklarıdır. 2-4 İşin Kapsamı Bu çalışma kapsamında çalışmayı gerçekleştiren değerleme uzmanı bir takım araştırmalarda ve analizlerde bulunmuştur. Elde ettiği verilerin bir kısmı çalışmakta olduğu ofis ortamından sürekli güncellenen verilerden temin edilmiştir. Diğer veriler ise; Yaptığı çalışmanın bağlı olduğu Belediye, Tapu Sicil Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Kadastro Müdürlüğü v.b. resmi kurumlarda incelemelerde bulunulmuştur. Arz talep ilişkisi ve fiyat araştırmaları bölgedeki emlak ofislerinden araştırılmıştır. Bölge ve saha analizi bizzat gidilerek incelenmiş ve fotoğraflanmıştır BÖLÜM 3 - DEĞERLEME KONUSU TAŞINMAZIN TANIMI VE VERİLERİN SUNULMASI 3-1 Piyasa Yöresi, Şehir, Komşuluk Çevresi ve Konum Verileri Eskişehir İli Genel Veriler (Eskişehir İl Haritası) (Dunpazarı İlçe Haritası) - 7 - Eskişehir, İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeybatısında yer almaktadır. İl merkezi kuzeyinde Mihalgazi ve Sarıcakayadoğusunda Alpu ve Ankara güneyinde Mahmudiye, Seyitgazi ve Afyon, batısında ise İnönü ve Kütahya sınırları ile çevrilidir. İç Anadolu stepleri, Kuzey Anadolu ve Batı Anadolu ormanları şehrin bitki örtüsünü oluşturur. Sündiken Dağlarının güney yamaçlarında 1000 metreden sonra meşe çalılıkları, daha yükseklerde bodur meşeler görülür metreden sonra yer yer karaçamlar bulunur. Bazı bölgelerde karaçamların arasında, kızılçamlar da görülür. Eskişehir'in güneyindeki platolarda orman bulunmamakta fakat bölgesel step bitkileri vardır. Porsuk ve Keskin Dereleri'nin kenarlarında söğütler, kavaklar, karaağaçlar ve koruluklardan oluşan bitki örtüsü bulunur. Eskişehir'den geçen iki önemli akarsudan ilki Sakarya Nehri ikincisi ise Porsuk Çayı'dır. Bu akarsuların il sınırları içerisinde kalan arazisinde 2 adet baraj bulunmaktadır. Porsuk Çayı üzerinde Porsuk Barajı, Sakarya Nehri üzerinde ise Gökçekaya Barajı bulunmaktadır. Topoğrafya (Jeomorfoloji ve Topoğrafik Eşikler) Eskişehir, İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeybatısında yer almaktadır. Kuzeyde Karadeniz, kuzeybatıda Marmara, batı ve güneybatıda Ege Bölgesi ile komşudur. Eskişehir'in ilçelerinden Seyitgazi'nin küçük bir bölümü Ege'nin, Sarıcakaya İlçesi'nin tümü ile Merkez ve Mihallıçık ilçelerinin bir bölümü Karadeniz Bölgesi'nin etkisindedir. Ancak Eskişehir, coğrafi karakterini genellikle İç Anadolu Bölgesi'nden alır. Kuzeyden Bozdağ ve Sündiken Dağları, güneyden Emirdağ, doğudan Orta Asya Vadisi, batıdan Türkmen Dağı gibi doğal sınırlarla çevrili olan il alanı, yaklaşık km2 dir. Bu alanıyla il, Türkiye topraklarının %1.8' ini kaplamaktadır. İl merkezinin denizden yüksekliği ise 792 m dir. Eskişehir ili, güneyden Afyonkarahisar'ın Emirdağ ve İnsaniye; güneydoğudan Konya'nın Yunak; doğudan Ankara'nın Polatlı, Nallıhan ve Beypazarı; kuzeybatıdan Bolu'nun Göyük; batıdan Bilecik'in Gölpazarı, Söğüt, Bozüyük ilçeleri ve Kütahya ile çevrelenmiş durumdadır. Yaklaşık %22'sini dağların oluşturduğu ilin, yeryüzü şekilleri içinde ovaların payı %26 dolayındadır. İç Anadolu'nun kuzeybatı köşesinde yer alan Eskişehir ilinin topografik yapısını, Sakarya ve Porsuk havzalarındaki düzlükler ile bunları çevreleyen dağlar oluşturur. Havza düzlüklerini, kuzeyden Bozdağ-Sündiken Sıradağları, batı ve güneyden ise İç Batı Anadolu eşiğinin doğu kenarında yer alan Türkmen Dağı, Yazılıkaya Yaylası ve Emirdağ kuşatır. Dış etmenlerin uzun süren aşındırmaları sonucu vadiler, genellikle derinleşmiştir. Vadi yamaçları hafif eğimli olup, yamaç aşındırması güçlüdür. Genç oluşumlar dışında tepe sırtlarının basık ve yuvarlak olduğu ilde, kapalı havza durumu pek görülmez. Denize doğru sürekli bir eğim vardır. Dağlar, ilin ovalarını çeşitli yönlerden kuşatır. Dağlık alanlarında, farklı aşınma ve çözünme sonucu ortaya çıkan şekiller, genellikle belirgindir. Ovalardan dağlara doğru, çeşitli yükseltilerde uzanan platolar vardır. İlin kuzeyinde, batı-doğu yönünde, Anadolu'nun iç sıradağlarından Bozdağ ve Sündiken Dağlan yer alır ve uzantıları doğuda, il sınırını oluşturan Sakarya Irmağı'na dek sokulur. Eskişehir ilinin güneydoğu köşesinde, Sakarya yayının içinden başlayan Sivrihisar Dağları, güneydoğu-kuzeybatı yönünde uzanır. Kaymaz Bucağı'na uzanan Sivrihisar Dağlan eşik görünüşlü bir yayla üzerinde yer alır. Kaymaz Bucağı'ndan sonra yayla görünümü kazanan geniş eşik üzerinde, yer yer yüksek tepeler görülür. Eskişehir il merkezinin güneyinde başlayan bu yayla görünümlü dalgalı alan, batı yönünde sürer. Sarısu Ovası'nın güneyinde, Küçük Türkmen Dağı'nı oluşturur ve il sınırları dışında Domaniç Dağları ile birleşir. Kaymaz Bucağı ile Eskişehir il merkezi arasındaki en önemli yükselti, Koca Kır Yaylası'nın Porsuk Ovası'na inen etekleridir. Porsuk Çayı'ndan batıya doğru gidildiğinde m. yüksekliğindeki Küçük Türkmen Dağı'na ulaşılır. Daha batıda ise Kozdoğru Tepesi ile Göktepe bulunur. Asıl Türkmen Dağı, Porsuk Barajı'nın güneyinden başlar ve uzantıları ile birlikte Sakarya Ovası'na dek uzanır. En yüksek noktası m. ile Türkmen Dağı Tepesi'dir. Diğer önemli yükseltiler, Kırgıl Tepe, Kuyu Tepe, Yaylacık Tepe, Deve Eriği Tepesi, Deve Tepe ile Oluk Dağı'dır Bitki Örtüsü İç Anadolu stepleri, Kuzey Anadolu ve Batı Anadolu ormanları, Eskişehir'in bitki örtüsünü oluşturur. Sündiken Dağları'nın, Porsuk Vadisi'ne bakan güney yamaçlarında, 1000 metreden sonra meşe çalılıkları, daha sonra da bodur meşeler görülür metreden sonra yer yer kara çamların göze çarptığı Sündiken Dağları'nın, Türkmenbaba, Eşekli Türkmen Tepesi ve Bozdağ'ın Sakarya Vadisi yönü incelenirse, (özellikle Tandırlar Dağküplü Köyleri arası çok sıktır) karaçamla kaplı olduğu gözlenir. Burada karaçamların arasında, kızılçamlar da görülür. Taştepe ve Mihalıççık civarına kadar sarıçamlar yer alır. Yapıldak civarındaki çam ormanları arasında, yüksek meşeler görülür. Eskişehir'in güneyindeki platolarda ve Çifteler Ovası'nda orman yoktur fakat karakteristik step bitkileri vardır. Sarısu Porsuk Vadisi'nin bitki örtüsünü, yumak, yavşan ve kekik oluşturur. Porsuk ve Keskin Dereleri'nin kenarlarındaki bitki örtüsü ise, söğütler, kavaklar, karaağaçlar ve koruluklardan oluşur. İklim Şehrin iklimi İç Anadolu tipi Karasal iklim'dir. Kışları soğuk ve kar yağışlı, yazlar sıcak ve yağışsızdır. Yağışlar (dağlık kesimler hariç) az ve kısa s-sürelidir. Temmuz, Ağustos ve Eylülayları en az yağışı olan aylardır. Yıllık yağış ortalaması 373,6 mm'dir. Bir yılın günü yağışlı geçmektedir. Sıcaklık rejimi karasal niteliktedir. Örneğin 800 metre yükseklikte kurulmuş olan Eskişehir il merkezinde en sıcak ve en soğuk ayların ortalamaları 21,5 C ve -0,8 C (Temmuz ve Ocak), kaydedilen en yüksek ve en düşük değerler ise 39,1 C ve -26,3 C'dir. Bitki örtüsü İç Anadolu Bölgesi'nin tipik bitkisel örtüsü olan bozkırdır. Kültür-Sanat Eskişehir, üniversite kenti olması nedeniyle sosyal aktivite yönünden oldukça zengindir. Şehirde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın 3 sahnesi vardır. Birincisi Haller Gençlik Merkezi Tepebaşı Sahnesi'dir. 27 Mart 2001 Dünya Tiyatrolar Gününde açılmıştır. Tek sahneye sahip olup salon 202 kişiliktir. Şehir Tiyatrolarının Oyunları sergilenmektedir. Bir diğeri İki Eylül caddesinde bulunan B.S.M. Turgut Özakman Tiyatro Salonudur. 9 Nisan 2002 tarihinde açılmıştır. Sahne 178 kişiliktir. Şehir Tiyatrolarının etkinlikleri gerçekleşmekte olup ayrıca fuaye, sergi, seminer ve toplantı amaçlı da kullanılmaktadır. Sonuncusu ise Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı Tiyatro Salonudur ve 569 kişiliktir. Merkezde Şehir Tiyatroları etkinlikleri gerçekleşmekte ve ayrıca Devlet Opera ve Bale etkinlikleri gerçekleşmektedir. Ayrıca şehirde 3 adet kültür merkezi bulunmaktadır. İlki İki Eylül Caddesi'nde bulunan Yunusemre Kültür Merkezi'dir. Çeşitli tiyatro, seminer ve gösterilerin yapıldığı bir merkezdir. Bir diğeri eski hal olan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından kültür merkezine çevrilen Anadolu Üniversitesine yakınlığından dolayı öğrenciler tarafından da büyük rağbet gören Haller Gençlik Merkezi'dir. Diğer bir kültür merkezi ise Atatürk Kültür Merkezi'dir. 19. yüzyıldan kalan tarihi Surp Yerrortutyun Ermeni Kilisesi bugün Zübeyde Hanım Kültür Merkeziolarak kullanılmaktadır senesinde inşa edilmiş Sivrihisar Surp Yerrortutyun Kilisesi restore ediliyor. Şehir sinema salonu yönünden de oldukça zengindir. Şehirde Cinetime (Özdilek AVM), Cinema Pink (Kanatlı AVM), Eskişehir Kültür Merkezi, Cinemaximum(Espark AVM), Sinema Anadolu (Anadolu Üni.'ye aittir.) sinema salonları bulunmaktadır. İlin Akarbaşı mahallesinde bulunan Halk Eğitim Merkezinde halkın ihtiyacı ve isteği doğrultusunda ücretsiz kurslar verilmektedir. Açılan bazı kurs programları şunlardır: Biçkidikiş, çiçek yapma, seramik, fotoğrafçılık, yabancı dil, müzik, halk o
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x