Please download to get full document.

View again

of 40
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

- A - a posteriori distribution sonsal dağılım a priori distribution önsel dağılım. abend olağand ışı sonlanma. abnormal termination olağand ışı son

Category:

Products & Services

Publish on:

Views: 4 | Pages: 40

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
- A - a posteriori distribution sonsal dağılım a priori distribution önsel dağılım A.C. pulse abandoned connection abbreviated address calling almaşık akım darbesi yarıda kalan bağlantı kısa numarayla
Transcript
- A - a posteriori distribution sonsal dağılım a priori distribution önsel dağılım A.C. pulse abandoned connection abbreviated address calling almaşık akım darbesi yarıda kalan bağlantı kısa numarayla arama abend olağand ışı sonlanma aberration sapınç abnormal end olağand ışı son abnormal reflection olağand ışı yansıma abnormal termination olağand ışı son abort sequence abort, to aborted connection absolute code absolute delay absolute error absolute error of measurement absolute instruction absolute instrument absolute pressure absolute stability of a system absolute system of electrical units absolute-value device absolutely stable system absolutely summable absorb, to absorbant absorbing state absorption cross-section absorption loss absorption modulation absorption absorption spectrum absorption trap durdurma dizisi (bitirmeden) durdurmak yarıda kalan bağlantı makina dilindeki kod, mutlak kod mutlak gecikme mutlak hata mutlak ölçüm hatası makina dilindeki komut, mutlak komut mutlak ölçü aleti mutlak basınç bir dizgenin mutlak kararlılığı elektrik birimlerinin mutlak sistemi mutlak değer aygıtı mutlak kararl ı dizge mutlak toplanır soğurmak soğurgan soğurucu durum etkin soğurma alanı soğurum yitimi enerji soğurum kiplenimi soğurulma, soğurum soğurum izgesi soğurum tuzağı absorptive attenuator abstract abstract symbol abstract syntax tree abstraction AC AC/DC converter accelerate, to accelerated test soğurgan zayıflatıcı 1) öz; 2) soyut soyut simge soyut sözdizim ağac ı soyutlama almaşık akım, AA AA/DA çevirici ivmelendirmek, hızlandırmak ivdirilmi ş sınama, hızlandırılm ış test accelerating relay ivme bağla ğı, ivme rölesi acceleration of gravity accelerator accelerometer acceptable level of risk acceptable mean life acceptable quality level acceptance boundary acceptance criteria acceptance acceptance probability acceptance sampling acceptor acceptor level accesibility access authorization access barred access category access coding access control methods access list access network access period access record access right access time access traffic access, to yerçekimi ivmesi 1) ivdirici (nükleer); 2) hızlandırıcı (donanım) ivmeölçer onanır risk düzeyi onanır ortalama ömür onanır nitelik düzeyi onama sınırı onama ölçütleri onama, kabul onama olasılığı onama örneklemesi alıcı alıc ı düzeyi erişirlik erişim yetkisi erişim engelli erişim sınıfı erişim kodu erişim kontrol yöntemleri erişim listesi erişim ağı erişim dönemi erişim tutanağı erişim hakkı erişim süresi erişim trafiği erişmek accessory accident accidental accidental jamming 1) eklenti (don.); 2) donat ı (yaz.) 1) ilinek (fels.); 2) kaza 1) ilineksel; 2) raslantısal raslantısal boğma accountability izlenebilirlik (yazılım) accounting machine sayışım makinası accounting rate accreditation accumulate, to accumulator accumulator bus accumulator register accuracy class accuracy accuracy of a measuring instrument accuracy of measurement accuracy rating ACK acknowledge character acknowledge, to acknowledgement acknowledgement signal acoustic acoustic coupling acoustic delay line acoustic feedback acoustic impedance acoustic lining acoustic shock acoustic space acoustic storage acoustic surface wave acquire, to acquisition and tracking radar acronym act action action and reaction hesaplaşma oranı onay belgesi biriktirmek birikeç birikeç yolu birikeç yazmacı doğruluk sınıfı doğruluk ölçme aletinin doğruluğu ölçümün doğruluğu doğruluk derecesi alınd ı damgası alınd ı damgası alındılamak alınd ı; alındılama alınd ı sinyali 1) akustik, 2) sesli akustik bağlaşım akustik gecikme hattı hoparlör geribeslemesi, akustik geribesleme akustik çeli akustik astar akustik şok akustik uzay akustik bellek akustik yüzey dalgası edinmek yakalama ve izleme radarı kısaad edim 1) etki; 2) eylem; 3) işlem etki-tepki action bar action item activate, to activator active component active countermeasures active current active element active energy neter active file active high active homing active low active maintenance time active menace active power active redundancy active reflector active risk active threat active transducer active transducer menü çubuğu, seçenek çubuğu gereği beklenen işlem etkinleştirmek 1) canlandırıc ı, 2) etkinleştirici etkin bileşen aktif saldır ı, etkin kar şı önlem etkin akım 1) etkin öğe; 2) yürürlükteki öğe etkin enerji ölçeri yürürlükteki dosya üst seviyede aktif aktif (etkin) özgüdüm alt seviyede aktif etkin bakım süresi aktif (etkin) tehdit etkin (etkin) güç etkin artıklık aktif (etkin) yansıtıcı aktif (etkin) risk aktif (etkin) tehdit aktif (etkin) dönüştürücü etkin dönüştürücü active wiretapping aktif yasad ışı erişim activity counter activity ratio actuating force actuator acyclic ad hoc ad infinitum adapt, to adaptability adaptation işleklik sayacı işleklik oranı eyleyici kuvvet 1) eyleyici (robotbilim); 2) erişim düzeneğ i (disk) çevrimsiz tasarsız, plansız sürgit 1) uyarlamak, 2) bağdaştırmak uyarlanırlık uyarlama adaptive differential pulse code modulation uyarlanır darbe darbe kod kiplenimi adaptive equalization adaptive filter adaptive learning uyarlanır denkleştirme uyarlanır süzgeç uyarlanır öğrenme adaptive predictor adaptive quantizing adaptive routing adaptive adaptor add record add transaction add-drop multiplexer add-on added value addend adder additive component additive function additive noise additive additive white Gaussian noise address address bus address conversion address field address generation address modification address register addressable addressable memory addressee addressing adequate uyarlanır öngörücü uyarlanır nicemleme uyarlanır yol atama uyarlanır uyarlayıcı eklenen tutanak ekleme hareketi inmeli-binmeli çoğullayıcı eklenti; sonradan eklenen katma değer toplanan toplayıcı toplanır bileşen toplanır işlev toplanır gürültü toplanır, toplamsal toplanır beyaz Gauss gürültüsü adres, bulanak adres veriyolu adres çevirme adres alanı adres hesaplaması adres değişikliği adres saklayıcısı adreslenir adreslenir bellek alıcı adresleme adhesion yapışım adhoc (query) adjacency adjacency graph adjacent adjacent channel interference, ACI adjacent channel adjacent channel selectivity adjoint of a matrix upuygun, yeterli anlık (sorgu) bitişiklik, komşuluk bitişiklik çizgesi, bitişik, komşu komşu kanal karışması komşu kanal komşu kanal seçiciliği katıml ı matris adjust, to ayarlamak adjustable capacitor ayarlanır sığaç adjustable resistor adjustable speed drive adjuster adjustment administrative data processing administrative security admissibility conditions admissible control input set admissible admittance matrix adopt, to adsorption advanced advanced microcomputer advanced technology advantage aerial cable affine properties afterglow agent aggregate aggregate, to aging test AI aileron air circuit breaker air cushion airbrush ayarlanır direnç hız ayarl ı sürme ayarlayıcı ayar yönetsel bilgi işleme yönetsel güvenlik onanırlık koşulları onanır denetim girdileri kümesi onanır geçiri matrisi benimsemek yüzerme ileri, gelişmiş ileri mikrobilgisayar ileri teknoloji getiri, üstünlük havai hat ilgin özellikler kızarıklık sonrası 1) arac ı; 2) etken 1) kümeleşme; 2) kümele(n)me 1) kümele(n)mek; 2) kümeleşmek yaşlanma testi yapay zeka kanatçık haval ı kesici hava yastığı hava fırçası aircraft wireless control uçağın telsiz kumandası aircraft-satellite link channel airgap airport surveillance radar alarm circuit alarm signal alert, to algebraic expression uçak-uydu radyo kanalı hava aralığı havaalan ı gözetim radarı alarm devresi alarm işareti uyarmak cebirsel deyim algebraic form algebraic manipulation algebraic sum algorithm algorithmic language alias aliasing (spectral) align, to alignement alignment coil all caps all points addressable all rights reserved all rights reserved all-pass network all-paths busy signal all-pole filter all-zero filter allocatable resource allocate, to allocation alpha test alphabet alphabetic alphabetic character alphabetic code alphabetic string alphabetic word alphanumeric alphanumeric character alphanumeric data Alt key alternate alternate character set alternate code page alternate key; Alt key alternate, to alternating cebirsel biçim, Kartezyen biçim cebirsel işlem cebirsel toplam algoritma algoritmik dil 1) arma, 2) öteki ad örtüşme hizalamak hizalama hizalama sargısı tümü büyük harf her yer adreslenir tüm haklar ı korunmuştur tüm haklar ı saklıdır tüm geçiren devre tüm hatlar meşgul sesi tüm kutuplu süzgeç tüm sıfırl ı süzgeç ayırılabilir özkaynak özgülemek, ayırmak özgüleme, özgü kılma, tahsis etme birincil sınama abece, alfabe alfabetik, abecesel alfabetik (abecesel) damga alfabetik (abecesel) kod alfabetik dizgi alfabetik (abecesel) sözcük abecesayısal, alfasayısal alfasayısal damga alfasayısal veri Alt tuşu başka, değişik başka damga takımı öteki kod sayfası Alt tuşu; çift işlevli tuş almaşmak almaşan, almaşık alternating current alternating field alternating function alternating mark inversion, AMI alternating power alternating series alternative hypothesis alternative route alternative routing alternative ALU AM (12 saatlik zaman biçimi) amateur frequency band ambient ambient noise ambient pressure ambient temperature ammeter ampere-hourmeter ampersand amplifier gain amplifier noise amplifier amplitude distortion amplitude fading almaşık akım, alternatif akım almaşan alan almaşık işlev almaşan evirmeli kodlama almaşan güç almaşık seri savl ı hipotez seçenek yol seçenek yol atama seçenek, alternatif aritmetik ve mantık birimi, AMB ÖÖ (Öğleden Önce) amatör radyo bandı çevre, ortam çevre gürültüsü ortam basıncı ortam sıcaklığı akımölçer amper-saat-ölçer ve imi yükselteç kazancı yükselteç gürültüsü yükselteç genlik bozunumu genlik sönümlenmesi amplitude frequency conversion genliğin sıklığa çevrilmesi amplitude amplitude linearity amplitude modulated oscillation amplitude modulation, AM amplitude non-linearity amplitude peak amplitude phase keying, APK amplitude shift keying, ASK amplitude/amplitude characteristic amplitude/frequency characteristic analog analog computer genlik genlik doğrusallığı genlik kiplenimli salınım genlik kiplenimi genlik doğrusalsızlığı genlik doruğu genlik evre kiplenimi sayısal genlik kiplenimi genlik-genlik karakteristiği genlik-sıklık karakteristiği analog analog bilgisayar analog data analog data channel analog input analog input data analog measuring equipment analog measuring instrument analog model analog repeater analog representation analog signal analog transducer analog transmission analog-to-digital converter analog-to-digital transducer analogy analysis analysis of variance analyst analytical analytical method analyzer ancestor node anchor point ancillary AND gate angle of arrival angle of departure angle of elevation angle of extinction angle of flow angle of ignition angle of incidence angle of inclination angle of loss angle of polarization angle of reflection angle of spin angle tracking analog veri analog veri kanalı analog giriş analog girdi analog ölçme aleti analog ölçme aygıtı analog model analog yineleyici analog gösterim analog sinyal analog dönüştürücü analog iletim analogtan sayısala çevirici analogtan sayısala dönüştürücü örnekseme analiz, çözümleme değişinti çözümlemesi çözümleyici çözümlemeli, analitik çözümlemeli yöntem çözümleyici ata düğüm demir atma noktası yardımcı VE geçidi var ış açısı çık ış açısı yükselme açısı sönme açısı ak ış açısı ateşleme açısı geli ş açısı eğim açısı yitim açısı ucaylanma (polarma) açısı yansıma açısı fırıl açısı otomatik hedef izleme (radar) angular difference angular error angular frequency angular modulation angular resolution angular spacing angular velocity animate, to anisochronous açısal fark açısal hata açısal sıklık açısal kiplenim açısal çözünürlük açısal aralık açısal hız canlandırmak değişken zaman aralıklı anisotropic radiator yönbağıml ı ışıyıcı annealing annihilation annotation announcement anomalous propagation answer (to) a call answer seizure ratio answerback answering machine antenna amplifier antenna aperture antenna array antenna assembly antenna circuit antenna directivity antenna farm antenna mast, tower antenna polarisation antenna power gain tavlama yok olu ş, yok ediş ek açıklama duyuru anormal yayılım çağrıy ı yanıtlamak yakalama-yanıtlama oranı karşılık vermek çağr ı yanıtlama makinası anten yükselteci anten açıklığı anten dizilimi anten tümleşkesi anten devresi anten yönlülüğü anten parkı anten direği, kulesi anten ucaylanımı antenin güç kazancı antenna radiation anten ışınımı antenna spacing anti-aliasing anti-jamming anti-overshoot anti-viral program anti-viral utility anti-virus software anti-virus; antiviral anten aralığı örtüşme-önler boğma-önler aşma-önler virüs-önler program virüs-önler program virüs-önler yazılım virüs-önler anticipative system anticipatory buffering anticipatory anticipatory paging anticollision system anticorrosive antifading antenna antihunting circuit antinode antiplugging protection antistatic nedensel olmayan dizge önceden yastık belleğe koyma önceden eylemli, nedensel olmayan önceden sayfalama çarpışma-önler sistem yenim-önler bayılma-önler anten salınım-önler devre karın ters moment koruması duruk akımönler antisymmetric ters bakışımlı antonyms aperiodic circuit aperiodic aperture aperture distortion aperture of the beam apostrophe apparatus, device apparent motion apparent power append, to Application Program Interface application layer application program application server application software application specific integrated circuit application-oriented language approach control radar approve, to approved circuit approximate value approximate, to approximation theory AR arbitrary function karşıt anlamlılar salınımsız devre dönemsiz, salınımsız açıklık açıklık bozunumu demet açıklığı kesme imi aygıt göreli devinim görünür güç sona eklemek uygulama program ı arabirimi uygulama katmanı uygulama programı uygulama sunucusu uygulama yazılımı uygulamaya özgül tümdevre uygulamaya yönelik dil yaklaşma kontrol radarı onaylamak onayl ı (güvenli) devre yaklaşık değer yaklaşıklamak yaklaşıklık kuramı özbağlanımlı gelişigüzel işlev arbitrary arbitrary sequence computer arc arc cell arc discharge arc discharge tube arc tangent arc-back architecture gelişigüzel, dilemsel gelişigüzel sıral ı bilgisayar 1) yay; 2) kıvılcım, ark ark hücresi ark boşalması ark boşalmal ı tüp teğetlik yayı ters ark mimari archival file arşiv kütüğü (dosyas ı) archival storage archive archiving archiving arcing contact arcing area address area sampling area work arşivleme, arşivde saklama belgelik, arşiv arşivde saklama, depolama belgeliğe koyma ark kontağı kıvılcımlanma alan adresi alan örneklemesi alan çalışması argument 1) bağımsız değişken, 2) kanıt arithmetic logic unit, ALU arithmetic mean arithmetic shift arithmetic underflow ARMA armature of an electromagnet armour armoured cable arrange, to arrangement array declaration array directivity array array processor arrival rate arrival arrow head arrow key aritmetik-mantık birimi aritmetik ortalama aritmetik kaydırma aritmetik bomboşalma özbağlanıml ı yürüyen ortalama elektromıknatısın armatürü zırh (kablo) zırhlı kablo düzenlemek 1) düzenleme; 2) düzenleşim dizilim bildirimi (program) dizilim yönlülüğü (anten) dizilim vektör işlemcisi var ış hızı varış ok ucu yön tuşu, ok tuşu article 1) makale; 2) articulation artifact artificial intelligence artificial language artificial neural network artificial reality artificial traffic artificial vision artwork ascender ascending order ascending order ascent algorithm ASIC aspect ratio aspirator assembler assembler language assembly assign, to assistance associate associate, to association 1) eklemleme; 2) fonetik seçiklik yapay olgu, yapaylık yapay anlay ış, yapay zeka yapay dil yapay sinir ağı sanal gerçeklik yapay trafik bilgisayarla görme harfin üst çıkıntısı artan sıra büyüyen sıra tırman ış algoritması uygulamaya özgül tümdevre en-boy oranı emmeç çevirici çevirici dili 1) kurgu, montaj; 2) tümleşke, 3) çevirme atamak yardım ilişkilendirilmi ş; birlikte ilişkilendirmek birliktelik associative graph çağrışımsal çizge associative ilişkili, çağrışımsal associative memory çağrışımsal bellek associative recall çağrışıma dayal ı çağrı associative storage çağrışımsal bellek assumption assurance asterisk astigmatism varsayım güvence yıldız imi astigmatizm asymmetric element bakışımsız öğe asymmetrical deflection bakışımsız yön sapma asymmetrical distortion bakışımsız bozunum asymmetry bakışımsızlık asymptote sonuşur doğrusu, asemptot asymptotic distribution sonuşurdaki dağılım asymptotic efficiency asymptotic normality asymptotic stability in the large asymptotic stability asymptotically unbiased estimator asynchronous computer asynchronous asynchronous multiplexing at ATM atom atomic nucleus atomic number attach, to attachment attended operation attenuation attenuation coefficient attenuation compensation attenuator audibility audible audible ringing signal audio sonuşurdaki etkinlik sonuşurda gaussluk sonuşurda genel kararlılık sonuşur kararlılık sonuşurdaki yansız kestirici eşzamansız bilgisayar eşzamansız eşzamansız çoğullama salyangoz otomatik vezne, bankamatik öğecik, atom atom çekirdeği atom numarası bağlamak, iliştirmek ek, eklenti gözetimli işletim cılızlama, zayıflama zayıflama katsayısı zayıflama dengelemesi cılızlatıc ı, zayıflatıcı işitirlik 1) sesli; 2) işitilir işitilir zil sesi 1) işitsel, 2) audio, ses audio frequency işitme band ı sıkl ığı, audio sıklığı audio level meter audio monitoring audio range audio spectrum audio tape audiographic audiovisual audit software audit trail audit, to audit, to desibelölçer dinleme kontrolü işitilebilir sıklık erimi ses spektrumu, ses izgesi ses şeridi görsel-yazısal görsel-işitsel denetçi yazılımı denetleme tarihçesi, denetim izi denetlemek denetlemek augend augmented matrix authenticate, to toplatılan genişletilmi ş matris kimlik doğrulama authentication aslıyla aynılığın ı kanıtlama authentication code authentication information authentication signal authenticator authenticity authoring language authoring tools authorized frequency auto adjust auto adjust auto dim auto logon auto auto update aslıyla aynılık kodu aslıyla aynılık bilgisi aslıyla aynılık sinyali kimlik belirleyici aslına uygunluk yazarlık dili yazarlık araçları yetkilendirilmi ş sıklık otomatik ayar otomatik ayarlı otomatik karartmalı otomatik oturum açma oto-, otomatik, özdevimli otomatik güncelleme auto-answer modem geri çağırmal ı modem auto-dial modem auto-feed auto-transductor autocorrelation function automate, to automated machine automated teller machine automatic assembly automatic check automatic control automatic data processing automatic dialing unit automatic direction finder automatic disinfecting automatic error correction automatic error detection automatic exchange automatic frequency control automatic gain control otomatik aramal ı modem otomatik beslemeli dönüştürücü irgiteç özilinti işlevi özişler kılmak, otomatikleştirmek otomatik makina otomatik vezne otomatik kurgu otomatik sınama otomatik denetim, otomatik kontrol otomatik bilgi işlem otomatik aramal ı birim otomatik yön bulucu otomatik virüs arındırma otomatik hata düzeltimi otomatik hata sezimi otomatik santral otomatik sıklık denetimi otomatik kazanç denetimi automatic maintenance automatic message recording automatic automatic automatic pagination automatic pilot automatic radio monitor automatic range, bearing, automatic ring trip automatic signalling automatic starter automatic switch automatic teller machine automatic testing automatic tracking automatic trunk test automatic tuning control automatic voltage regulator automatically disinfect the system automatically automatically remove a virus automation autonomous autoregression autoregressive moving average autoregressive autoregressive process autosave frequency autosave auxiliary circuit auxiliary equipment auxiliary power supply auxiliary storage au
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x