Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

3. Prijzen 4. Prijzen afhankelijk van aantal gasten

Category:

Entertainment & Media

Publish on:

Views: 45 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Algemene voorwaarden van Catering Zutphen V.o.f.,Mecuriusweg 4A, 6971 GV te Brummen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene
Transcript
Algemene voorwaarden van Catering Zutphen V.o.f.,Mecuriusweg 4A, 6971 GV te Brummen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de door Catering Zutphen te verrichten diensten en/of te leveren goederen Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of goederen. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan alleen schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijkingen zijn overeengekomen Indien de algemene voorwaarden van Catering Zutphen eenmaal van toepassing zijn verklaard, is de laatst geldende versie ook zonder nadere van toepassing verklaring, van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht worden genomen Algemene voorwaarden die door opdrachtgever van Catering Zutphen worden gehanteerd en/of van toepassing worden verklaard, zijn nooit van toepassing op met Catering Zutphen gesloten overeenkomsten, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Catering Zutphen is ingestemd. Onder 'opdrachtgever' wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Catering Zutphen in een contractuele relatie, van welke aard dan ook, staat of komt te staan Catering Zutphen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen Catering Zutphen is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten met opdrachtgever gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden In gevallen waarin deze algemene voorwaarden en/of de met opdrachtgever gesloten overeenkomst niet voorzien, zijn van toepassing de laatst geldende versie van de Uniforme Voorwaarden Horeca, zoals gedeponeerd bij de rechtbank te Den Haag. 2. Aanbiedingen en overeenkomsten 2.1. Aanbiedingen, acties, offertes en prijzen van Catering Zutphen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen en acties zijn bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt cq. zolang de actie geldt Een op naam gestelde aanbieding of offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij een andere termijn staat vermeld. Na deze termijn komt de aanbieding of offerte te vervallen, vervallen eventuele opties en kan Catering Zutphen de gereserveerde capaciteit aanwenden voor andere aanvragen Een overeenkomst met Catering Zutphen komt tot stand op het moment dat een opdracht of bestelling van opdrachtgever door Catering Zutphen wordt ontvangen. Catering Zutphen kan aan opdrachtgever een opdrachtbevestiging zenden, waarin de overeengekomen afspraken staan weergegeven. Een overeenkomst kan door Catering Zutphen worden ontbonden in geval opdrachtgever niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden niet heeft voldaan. In dat geval zal Catering Zutphen opdrachtgever dit binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst mededelen Opdrachtgever en Catering Zutphen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarde van 2.3 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Catering Zutphen gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet zulks toelaat Wijzigingen in en/of aanvullingen van een overeenkomst zijn bindend indien deze schriftelijk door Catering Zutphen aan opdrachtgever zijn bevestigd Overeenkomsten voor een opdrachtgever, aangegaan door een tussenpersoon, al dan niet in naam van de opdrachtgever, worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersoon te zijn gesloten Catering Zutphen kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen van Catering Zutphen. 2.8. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven, etc. met betrekking tot aanbiedingen en acties en kenmerken van goederen (bijvoorbeeld maten of gewichten) of diensten die worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Catering Zutphen garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, acties, goederen en diensten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding Alle in een aanbieding, actie, offerte of overeenkomst verwerkte of daarbij gevoegde afbeeldingen, tekeningen, informatie en/of ideeën dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht, en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan derden worden verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij Catering Zutphen berusten. De bedoelde bescheiden blijven altijd eigendom van Catering Zutphen. Catering Zutphen behoudt zich het recht voor die bescheiden terug te vorderen. 3. Prijzen 3.1. Alle prijzen zijn in Euro's en inclusief BTW, exclusief transportkosten en overige heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld Ingeval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren is Catering Zutphen gerechtigd de in haar aanbiedingen vermelde en in haar overeenkomsten overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen Indien Catering Zutphen en opdrachtgever zijn overeengekomen dat Catering Zutphen ten behoeve van opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is Catering Zutphen gerechtigd de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan opdrachtgever Een prijsverhoging als bedoeld in lid 2 en 3 geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden Prijsverhogingen voortvloeiende uit wijzigingen in en/of aanvullingen van de opdracht door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever De betaling van een eventuele meerprijs op grond van het bepaalde in lid 2 of 3, dient plaats te vinden tegelijk met (de laatste termijn van) de hoofdsom Indien Catering Zutphen een samengestelde aanbieding heeft gedaan, bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel afgegeven prijs Opdrachtgever is de prijs verschuldigd die Catering Zutphen in haar orderbevestiging heeft vermeld, dan wel in de overeenkomst staat opgenomen. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst met Catering Zutphen, door Catering Zutphen worden gecorrigeerd. 4. Prijzen afhankelijk van aantal gasten 4.1. Indien de door Catering Zutphen overeengekomen prijs direct afhankelijk is van het aantal personen, dient opdrachtgever uiterlijk 7 dagen voordat Catering Zutphen goederen dient te leveren dan wel diensten dient te verrichten, het definitieve aantal personen op te geven. Het door opdrachtgever opgegeven aantal personen (dan wel bij opdracht dan wel uiterlijk 7 dagen voor levering of dienstverlening) is bindend en bepalend voor de uiteindelijke totaalprijs De totaalprijs is veelal samengesteld uit verschillende componenten, zoals eten, dranken, op- en afbouw, organisatie, inkoopprijs, overheadkosten en op basis van het aantal gasten zoals genoemd in de overeenkomst. Zodra het aantal gasten wijzigt ten opzichte van het aantal genoemd in de overeenkomst, heeft dit consequenties voor deze componenten. Zodoende kan bij grotere wijzigingen niet worden vastgehouden aan de prijs per persoon zoals in de overeenkomst genoemd Indien een wijziging plaatsvindt in het aantal gasten dat kleiner is dan 10% van het eerder opgegeven aantal gasten, wordt de totaalprijs vermeerderd of verminderd conform de overeengekomen prijs per persoon Indien een verlaging plaatsvindt van het aantal gasten dat groter is dan 10% van het eerder opgegeven aantal gasten, heeft dit consequenties voor de prijs conform het onderstaande schema: (a) Wijziging tussen 10 en 15%: prijsverhoging eten & dranken 10% (b) Wijziging tussen 15 en 20%: prijsverhoging eten & dranken 12% (c) Wijziging tussen 20 en 25%: prijsverhoging eten & dranken 15% (d) Wijziging tussen 25 en 30%: prijsverhoging eten & dranken 17,5% (e) Wijziging groter dan 30%: prijsverhoging eten & dranken 20% 4.5. Indien een verhoging plaatsvindt van het aantal gasten dat groter is dan 10% van het eerder opgegeven aantal gasten, kan dat positieve prijsconsequenties tot gevolg hebben. Catering Zutphen zal in dat geval een aangepaste prijs voor opdrachtgever berekenen Wanneer blijkt dat Catering Zutphen op de leveringsdatum voor meer personen dan door opdrachtgever opgegeven moet leveren, is Catering Zutphen gerechtigd om ofwel de levering aan meer personen dan opgegeven te weigeren, ofwel de levering aan deze extra personen te accepteren tegen de overeengekomen prijs per persoon. 5. Betaling 5.1. Ingeval de bevestigde omzetwaarde inclusief btw onder de 1.000,00 ligt, geldt de hiernavolgende betalingsregeling. Betaling dient plaats te vinden ofwel contant bij aflevering van de goederen en/of oplevering van de diensten ofwel op andere wijze binnen 8 dagen na factuurdatum. De wijze en termijn van betaling wordt schriftelijk overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Is er geen opdrachtbevestiging opgemaakt, dan dienen de goederen en/of diensten contant te worden betaald Ingeval de bevestigde omzetwaarde inclusief btw boven de 1.000,00 ligt, geldt de hiernavolgende betalingsregeling. Uiterlijk zeven werkdagen voor uitvoeringsdatum van het evenement dient een eerste termijnbetaling plaats te vinden van 50% van de overeengekomen totaalprijs. Uiterlijk acht dagen na de levering van goederen aan of het verrichten van diensten voor opdrachtgever dient betaling van het restantbedrag (uiteindelijk factuurbedrag minus aanbetalingen) plaats te vinden. Het niet tijdig betalen van een aanbetaling geldt als een annulering door opdrachtgever, en alsdan is artikel 6.1 van overeenkomstige toepassing Ingeval door Catering Zutphen een betalingstermijn is overeengekomen, geldt dat door het enkele verstrijken van de betalingstermijn, opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. Catering Zutphen is alsdan gerechtigd met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden of (verdere) levering van goederen en/of het verrichten van diensten op te schorten tot het moment waarop opdrachtgever de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen Bij niet of niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtgever vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag van betaling, over het openstaande saldo aan Catering Zutphen een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een deel van een maand voor een volle maand wordt gerekend Ten laste van opdrachtgever komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die Catering Zutphen als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens (betalings)verplichtingen moet maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van 200,00 exclusief BTW Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek ten genoegen van Catering Zutphen zekerheid te stellen voor al hetgeen hij uit hoofde van of in verband met overeenkomsten of de niet-nakoming daarvan aan Catering Zutphen verschuldigd is ter voldoening van al zijn huidige danwel toekomstige schulden aan Catering Zutphen, uit welke hoofde dan ook Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting en/of ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden voorzien. Catering Zutphen heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk, van opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van achtereenvolgens gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, rente, schade en de hoofdsom. 6. Annulering 6.1. Annuleringen dienen dan wel telefonisch, schriftelijk, of per mail te geschieden. 6.2 Bij annulering worden de volgende kosten berekend: a.kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 30 dagen voor aanvang van de opdracht. Eventuele vooruitbetalingen van de opdrachtgever aan opdrachtnemer zullen geretourneerd worden. b.bij annulering tussen 30 dagen en 7 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de administratieve kosten en inkomstenderving, ten bedrage van 10% van de totale factuursom. Dit bedrag zal verrekend worden met een eventuele vooruitbetaling. c.bij annulering tussen 7 dagen en 3 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van inkomstenderving, de gemaakte kosten voor administratie, inkoop, voorbereiding, e.d., tot een maximaal bedrag van 25% van de totale factuursom. Dit bedrag zal verrekend worden met een eventuele vooruitbetaling. d.bij annulering minder dan 72 uur voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte kosten voor administratie, inkoop, voorbereiding, e.d., tot een maximaal bedrag van 80% van de totale factuursom. Dit bedrag zal verrekend worden met een eventuele vooruitbetaling. 6.3 Wanneer de annulering, die plaatst heeft gevonden tenminste 72 uur van te voren, geen definitieve annulering betreft, maar een uitstel van de opdracht naar een later moment, dan is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte kosten voor inkoop, die niet aangewend kunnen worden bij de nieuwe opdracht, dit tot een maximaal bedrag van 40% van de factuursom. 6.4 Bij een eventuele annulering, waarbij annuleringskosten betaald dienen te worden, krijgt de opdrachtgever desgewenst een gespecificeerde rekening van de gemaakte inkoop en voorbereidingskosten van de opdrachtnemer. 6.5. Annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering Catering Zutphen heeft bereikt. Aan een mondelinge annulering kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. 6.6 Catering Zutphen behoudt zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften te annuleren, ook indien de opdracht al bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt tevens indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van de overeenkomst te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van mededelingen door opdrachtgever, dat Catering Zutphen de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Een en ander geldt ook als een annulering door opdrachtgever, en artikel 6.1 is alsdan van overeenkomstige toepassing Catering Zutphen is gerechtigd om, in plaats van haar in lid 3 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is Catering Zutphen alsnog gerechtigd de in lid 3 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen In geval van annulering komt opdrachtgever, vooral bij overmacht, wellicht voor de nodige kosten te staan. Daarom geeft Catering Zutphen het advies om de aan Catering Zutphen verstrekte opdracht te verzekeren, zodat opdrachtgever een dekking heeft van het mogelijke financiële risico. 7. Uitvoering van dienstverlening 7.1. De uitvoering van de overeenkomst door Catering Zutphen is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, de opgegeven omstandigheden en aantallen. Opdrachtgever is gehouden alle door Catering Zutphen verlangde gegevens en informatie te verstrekken, evenals alle overige gegevens en informatie die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst door Catering Zutphen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Catering Zutphen verstrekte gegevens en informatie Indien Catering Zutphen bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door opdrachtgever te verstrekken informatie, kan opdrachtgever Catering Zutphen niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, zolang opdrachtgever niet alle verlangde informatie cq. niet de juiste informatie heeft verstrekt Opdrachtgever staat ervoor in dat Catering Zutphen alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit en ruimten, tenzij anders vermeld in de overeenkomst Wordt de levering van goederen en/of het verrichten van diensten door Catering Zutphen vertraagd door toedoen van opdrachtgever, dan is Catering Zutphen gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever door te berekenen Catering Zutphen mag bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten, naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf bepalen Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Catering Zutphen voortvloeiende verplichting niet nakomt, heeft Catering Zutphen het recht de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling danwel rechterlijke tussenkomst benodigd is, een en ander met behoud van het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen opdrachtgever aan Catering Zutphen verschuldigd is, direct opeisbaar Catering Zutphen is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de overeenkomst, zonder bericht en zonder toestemming van opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van Catering Zutphen een goede en efficiënte uitvoering van de overeenkomst bevordert Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is (bijvoorbeeld een vergunning), draagt opdrachtgever zelf zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming, zulks op kosten van opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt uiterlijk één week voor de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk bewijs aan Catering Zutphen dat de toestemming verkregen is. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van opdrachtgever Indien Catering Zutphen goederen, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, heeft opdrachtgever 2 uur garantie op de kwaliteit van de goederen (eten en/of drinken), vanaf het moment van aflevering, op voorwaarde dat de goederen worden opgeslagen volgens de instructies van Catering Zutphen Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever goederen (eten en/of drinken) van Catering Zutphen van de locatie meenemen, is dat voor eigen rekening en risico van opdrachtgever en/of zijn gasten. 7.11. Catering Zutphen levert geen beveiligings- of medisch p
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x