Please download to get full document.

View again

of 52
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

2002 FAAL YET RAPORU OYAK BANK

Category:

Taxes & Accounting

Publish on:

Views: 81 | Pages: 52

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
2002 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 2002: 1 Kurumsal Profil 3 Bafll ca Finansal Göstergeler 4 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 6 Genel Müdür ün Mesaj 10 OYAK: Türkiye nin En Büyük Sosyal Güvenlik Kurumu 12
Transcript
2002 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 2002: 1 Kurumsal Profil 3 Bafll ca Finansal Göstergeler 4 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 6 Genel Müdür ün Mesaj 10 OYAK: Türkiye nin En Büyük Sosyal Güvenlik Kurumu 12 Türkiye Ekonomisi: 2002 Y l De erlendirmesi ve 2003 Y l na Bak fl : Birleflme Sonras lk Faaliyet Y l 40 letiflim ve Tan t m Faaliyetleri 42 Finansal Hizmetler Grubu 44 Yönetim Kurulu ve Özgeçmiflleri 45 Üst Yönetim ve Özgeçmiflleri 46 letiflim POTANS YEL N PERFORMANSA DÖNÜfiÜMÜ... Bugünkü OYAK Bank, 10 A ustos 2001 tarihinde OYAK n Sümerbank sat n almas ve 11 Ocak 2002 tarihinde iki bankay OYAK Bank çat s alt nda birlefltirmesi ile do mufltur. 2002, birleflme sonras ilk tam faaliyet y l d r. Bir baflka ifade ile, OYAK Bank n, potansiyeli performansa dönüfltürmeye bafllad y ld r y l nda kaydedilen geliflme ve büyüme, sadece operasyonel ve finansal neticelerle s n rl de ildir. OYAK Bank, sa lad performans gerçekleflmeleri ile, çal flanlar n n memnuniyeti kadar, hissedar OYAK a ve tüm müflterilerine olan uzun vadeli ve sürekli katma de er üretme taahhüdünü yerine getirme gücünü kan tlam fl ve piyasa varl n pekifltirmeye bafllam flt r. Potansiyelin performansa dönüflümü bu faaliyet raporunun temas olarak seçilmifltir. Gerek grafik dilde, gerekse yaz l mesajlar m zda, mümkün oldu unca aç k ve yal n bir flekilde OYAK Bank n kaydetti i at l mlar sizinle paylaflmay hedefliyoruz. OYAK Bank 1 KURUMSAL PROF L OYAK Bank, görev yeri tüm Türkiye olan milli bir bankad r. OYAK Bank n bu kimli i, global vizyonunu kaliteli ve rekabetçi bir ürün ve hizmetler kümesi ile tamamlamas n ve tüm faaliyetlerinde sürdürülebilir reel büyümeyi gözetmesini olanakl k lmaktad r y l sonu itibariyle toplam 220 flubesi, 479 kurulu ATM si, POS lar, internet ve telefon bankac l uygulamalar ve 250 otomobil galerisinden oluflan fiziki ve alternatif hizmet sunum kanallar na sahip olan OYAK Bank, kurumsal, ticari ve bireysel segmentlerde, Türkiye geneline yay lm fl bir müflteri kitlesine her türlü bankac l k hizmetini vermektedir. Yat r m ve arac l k hizmetleri (OYAK Yat r m), portföy yönetimi (OYAK Portföy) ve teknoloji (OYAK Teknoloji) flirketlerinin yan s ra; Almanya n n 5 farkl flehrinde flubesi bulunan OYAK Anker Bank ve rlanda n n Dublin kentinde faaliyet gösteren OYAK European Finance (OEF), OYAK Bank önderli inde faaliyet gösteren Finansal Hizmetler Grubu nu oluflturmaktad r y l sonu enflasyondan ar nd r lm fl verilere göre OYAK Bank n toplam aktifleri 3.5 katrilyon TL dir. Ayn dönemde Banka n n özkaynak toplam trilyon TL olmufl; sermaye yeterlilik oran ise %22.6 olarak kaydedilmifltir. OYAK Bank, 2002 itibar yla, Moody s taraf ndan Türk bankalar na verilmifl olan en yüksek kredi notu olan D+ rating e sahip dört kurumdan bir tanesidir. Sahip oldu u deneyim, müflterilerine yüksek kalitede bankac l k hizmetleri sunma aray fl nda OYAK Bank a rehberlik etmektedir. Banka, d fl ticaret finansman, kurumsal, ticari ve bireysel bankac l k, nakit yönetimi ve menkul k ymetler arac l k hizmeti alanlar ndaki uzmanl n ; fonlama kabiliyeti, sa lam bilançosu ve uluslararas kredibilitesi ile tamamlamaktad r. OYAK Bank, müflterileri için verimlilik, güvenilirlik, sa laml k ve de iflim demektir. 2 OYAK Bank OYAK BANK: PERFORMANSIN BAfiLICA ÖLÇÜTLER... Kaydetti imiz geliflmeyi ölçmek için ayl k bazda, yüzlerce performans göstergesini, sürekli ve güncel teknikleri kullanarak izliyoruz. Bu analitik yaklafl m, yönetim süreçlerimizi h zland r p etkinlefltirdi i gibi, aktif-pasif dengemizi, sürdürülebilir bir büyüme dengesinde kalacak flekilde ayarlamam z ve kaynak aktard m z tüm ifl alanlar nda liderli e oynamam z olanakl k lmaktad r. Performans göstergelerimizin belli bafll lar 31 Aral k 2002 itibariyle yan sayfada sunulmufltur. OYAK Bank 3 fiube say s 220 ATM say s 479 Toplam personel 3,590 Hizmet segmentleri Kurumsal, Ticari ve Bireysel Rating Moody s D+ BAfiLICA F NANSAL GÖSTERGELER Milyar TL Bilanço Krediler, net 1,074,697 Menkul k ymetler cüzdan 1,052,158 Mevduat 2,773,864 Özkaynaklar toplam 413,799 Toplam aktifler 3,518,921 Kar/zarar tablosu Faiz gelirleri 982,234 Faiz giderleri (801,273) Faiz d fl gelir/gider (net) (156,267) Vergi ve parasal kazanç/kay p öncesi kar 24,694 Net kar 37,409 Rasyolar (%) Sermaye yeterlili i 22.6 Bilanço Krediler/Toplam aktifler 30.5 Likidite rasyosu 34.1 Kar/zarar tablosu Ortalama aktif getirisi 1.3 Ortalama özkaynak getirisi 10.9 Faiz geliri/faiz gideri Faiz d fl gelir/faiz d fl gider 43.2 Kredi portföyü Takipteki krediler(net)/krediler 0.6 Takipteki krediler (net)/toplam aktifler 0.2 Enflasyon etkilerinden ar nd r lm fl ve ba ms z denetimden geçmifl mali tablolara göre. 4 OYAK Bank YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI Dr. Caner ÖNER Yönetim Kurulu Baflkan Büyümeye odakl stratejiler OYAK, 11 Ocak 2002 tarihinde bünyesinde alt bankay bar nd ran Sümerbank OYAK Bank ile birlefltirmifl ve Türk bankac l k tarihinin önemli bir sayfas na imzas n atm flt r. 2002, birleflme sonras nda yap land rd m z yeni OYAK Bank n ilk faaliyet y l ve büyüme stratejilerimizin performansa dönüflmeye bafllad ilk dönemi olmufltur y l nda OYAK Bank n vizyonu ve misyonu yeniden tan mlanm fl, öncelikli olarak ülke çap nda bireysel, kurumsal ve ticari müflterilere rekabetçi finansal hizmet ve ürünleri sa lamak hedef al nm flt r. Banka, 2002 y l nda, da t m kanallar n çeflitlendirmeye, yeni ürünler gelifltirmeye ve müflteri iliflkileri yönetimine özel önem vermifltir. Elde etti imiz neticeler bizler için gurur vericidir. OYAK, Türkiye nin en modern ve ileriye dönük kurumlar ndan birisi haline dönüfltürdü ü OYAK Bank n, büyüme ve baflar s na büyük önem vermektedir. OYAK Bank n performans, OYAK camias ve Bankam z çal flanlar için önemli bir katma de eri ifade etmektedir. Türkiye ekonomisi için ise, olumlu geliflmelerin büyük moral de er tafl d bir dönemde, itici bir güç ve etik kurallara s k s k ya ba l bir ifl modeli oluflturmaktad r. Tercih edilen banka Birleflme sonras uygulamaya koydu umuz yap lanma program, OYAK Bank n k sa bir süre içinde ülkenin önde gelen bankalar aras ndaki yerini almas n sa lam flt r. Büyümeye odakl stratejilerimiz, 2002 y l nda bizi tercih edilen banka konumuna tafl maya bafllam flt r. Bunu sürekli k lmak gerekmektedir. Do ru tan mlad m z hedef kitleler ve uygun tasarlanm fl ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, her geçen gün daha çok say da yat r mc, kurum, flirket ve bireyin OYAK Bank tercih etmesi ile sonuçlanmaktad r. Do ru stratejilerimiz, müflterilerimizin, ödedikleri hizmet bedellerinin karfl l n en iyi kalitede bankac l k ürün ve hizmetleri olarak geri almalar n sa lamaktad r. Bu, sürdürülebilir müflteri memnuniyeti ve sadakatinin denklemini oluflturmaktad r. Odak noktam z, herhangi bir ürün, sektör veya co rafi bölge de ildir; müflterinin bizzat kendisidir. Bankac l k alan nda kaydetti imiz geliflme ve uygulamalar, bankac l yurt çap nda müflterilerimiz için kolay eriflilebilir bir hizmete dönüfltürmektedir. OYAK n gücü Türkiye ekonomisinin en köklü ve büyük gruplar ndan biri olan hissedar m z OYAK, Bankam z n en büyük destekleyici gücünü oluflturmaktad r. Köklü bir ifl tecrübesine sahip olan OYAK, ilkelerine olan ba l l, temsil etti i büyük maddi gücü ve say s 200 bini aflan üye grubu ile, OYAK Bank n büyüme haritas n çizmektedir. OYAK üyeleri, bireysel bankac l k için mükemmel bir potansiyel yarat rken, Grubun say s 40 a yaklaflan ifltirakleri Banka n n hizmetleri için potansiyeli büyüme sahalar oluflturmaktad r y l nda bu OYAK Bank 5 MÜfiTER LER M ZE OYAK BANK FARKINI H SSETT RECE Z. BU AMACIMIZ Ç N ÇALIfiIRKEN, OYAK IN H ZMET KAL TES KONUSUNDAK GELENEKSEL HASSAS YET VE SORUMLULU U ÖDÜN VERMEYECE M Z B R LKED R. anlamda att m z ad mlar, yan m zda duran dev potansiyelin hacmini bize kolayca göstermifltir. OYAK üyeleri için bafllatt m z hizmetlerde gün geçtikçe çeflitlenen ve artan bir ifl hacmi kaydediyoruz. OYAK Bank, de iflken piyasa koflullar na uygun olarak tasarlad ifl stratejileri ve politikalar ile, önümüzdeki y llarda da baflar l sonuçlar elde etmeye devam edecektir. Sa lam sermaye yap s ve üyesi oldu u OYAK camias n n gücü, Banka n n ekonomik dalgalanmalar karfl s ndaki korunma gücünü oluflturmaktad r. Gelece e dair fl yaklafl m m z ve program m z, daralan kar marjlar ve s k para döviz politikalar n n hakim oldu u 2002 y l n n ekonomik ortam nda baflar ve öngörü gücünü kan tlam flt r. Ekonominin, uygulanan istikrar program n n hedefleri do rultusunda, yeni dengelerini oluflturmaya devam edece i 2003 y l nda da, ayn etkenler önemini koruyacakt r y l performas na katk lar ndan dolay Banka'm z n tüm çal flanlar na, kazand rd klar vizyon ve afl lad klar cesaret için Yönetim Kurulumuza minnettar z. OYAK Bank büyümesini ve geliflmesini sürdürdükçe, ulusal bankac l m z için, uluslararas standartlara s k ca ba l bir örnek banka olmaya devam edecektir. OYAK Bank tercih etti iniz için teflekkür ederim. Sayg lar mla, Dr. Caner ÖNER Yönetim Kurulu Baflkan Bankam z müflteri taban n yayg nlaflt rmaya kararl d r. fl felsefemiz, odak noktas n oluflturan müflterilerimize, OYAK Bank fark n hissettirerek hizmet vermektir. OYAK n hizmet kalitesi konusundaki geleneksel hassasiyet ve sorumlulu u, OYAK Bank n bu hedefine yönelik faaliyetlerinde ödün vermeyece i bir ilkedir. OYAK Bank n 2002 y l nda kaydetti i performans OYAK n k lavuzlu u, etkin yönetim, do ru ifl stratejilerinin uygulanmas, müflteri sadakati ve uluslararas finans piyasalar n n güven ve ilgisinin bir sonucudur. 6 OYAK Bank GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI A. Mehmet ÖZDEN Z Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 2002 OYAK Bank ta de iflim y l d r. Y l n bafl nda yaflad m z birleflmeyi takiben, yeniden tan mlad m z ve oda nda müflterinin yer ald ifl felsefemize uygun olarak ürün ve hizmetlerimizi yenileyip de ifltirdik. Tüm bunlar neden yapt k? Cevab çok basit ve amac m zda sakl : Tüm sosyal paydafllar m za karfl tafl d m z, karl ve sürdürülebilir büyüme taahhüdümüzü yerine getirebilmek ve memnun bir müflteri profilinin yayg n oldu u bir kitleye hizmet verebilmek. Bir di er eksen ise büyük, güçlü, milli ve örnek bir banka olmak hedefimizdir. Birleflmenin ilk y l nda bu hedeflerimize do ru emin ad mlarla ilerlemeye bafllad k. Gerçeklefltirdiklerimizin en do ru yans mas performans m z, bir di er ifadeyle ekli finansal tablolar m z olmakla beraber, 2002 y l nda yapt klar m z k saca özetlemek isterim. Tüm çal flanlar m z, daha çok say da müflterinin, OYAK Bank tercih etmesini sa lamak ve mevcut müflterilerimizle olan iliflkilerimizi derinlefltirmek için yo un ve aral ks z bir tempoda çal flt lar. Banka çap nda say s z ürün ve hizmetin lansman n gerçeklefltirdik. Kredi kart programlar ndan internet bankac l na, sunumunu gerçeklefltirdi imiz ürünler ve da t m kanallar m z k sa sürede büyük oranda baflar sa layarak, hedef kitlelerin alg s na yerleflmifl ve tercihlerinin ilk s ralar na do ru yükselmifllerdir. Banka çapl etkinlik ve verimlili imizi gözeten bir merkezi operasyonel yap lanmaya gittik. Bu yap bankac l kolay eriflilir bir hizmet olarak sunmam za ve tamamen müflteriye odaklanmam za büyük katk da bulundu. Risk yönetimi kavram n tüm faaliyetlerimizde eksiksiz ve uluslararas standartlarda gözetmeye bafllad k. nsan kayna m z güçlendirdik. Bunu e itim faaliyetlerimizin yan s ra, sektörün en nitelikli insan kayna n ekibimize katarak gerçeklefltirdik. OYAK Bank markas n piyasada yerlefltirerek, tüketicinin tercihinde birinci s raya yükseltebilmek için her türlü çabay sarf ettik. Güçlü performans Tüm bu çabalar m z, ekonomik ortam n k r lgan yap s n korudu u bir dönemde, Banka'n n güçlü bir mali performans sergilemesini, büyümesini, tercih edilmesini ve kitleler taraf ndan fark edilmesini sa lam flt r. Enflasyonun etkilerinden ar nd r lm fl mali tablolar m za göre OYAK Bank, 2002 y l n 37.4 trilyon TL kar ile tamamlam flt r. Banka n n toplam aktif büyüklü ü 3,519 trilyon TL olmufl; ayn dönem için öz kaynak getirisi %10.9; sermaye yeterlili i rasyosu ise %22.6 olarak kaydedilmifltir. Reel anlamda büyümenin s n rl kald bir ekonomik ortamda elde edilen bu sonuçlar çok anlaml d r. Kredilerimizdeki %288 oran ndaki art fl ve mevduat taban m zda kaydetti imiz geliflmeler, OYAK Bank 7 OYAK BANK, 2002 YILINI 37.4 TR LYON TL KAR LE TAMAMLAMIfiTIR. BANKA NIN TOPLAM AKT F BÜYÜKLÜ Ü 3,519 TR LYON TL OLURKEN, SERMAYE YETERL L %22.6 OLARAK GERÇEKLEfiM fit R. müflteri odakl yaklafl m m z n do rulu unu kan tlamaktad r. Ulaflt m z ölçek, yurdun dört bir yan na hizmet götürebilmemizi sa lamaktad r. 220 noktadaki fiziki varl m z; emeklimizden çiftçimize, ifl adam m zdan sanayicimize çok genifl bir yelpazeye da lan müflteri profiline sahip olmam z olanakl k lm flt r. Mevduat taban m zdaki geliflme kayda de er olman n ötesinde, kaynak yap m zda 2002 y l nda meydana gelen de iflim aç s ndan da, ayr bir anlam tafl maktad r. Bilançomuzun kaynaklar aras nda yer alan ve Sümerbank n sat n al nmas esnas nda bize vadeli mevduat olarak emanet edilen 672 trilyon TL yi, TMSF ile vard m z anlaflma kapsam nda, 2002 y l n n ilk yar s nda ad geçen kuruma geri ödedik. Bu geri ödemeyi rahatl kla yerine getiren OYAK Bank, hissedar na gitme gere i duymadan, kaynak dengesini çok daha yüksek mebla larda mevduat hacmi yaratarak sürdürmeyi baflarm flt r. Geliflmeler Kaydetti imiz kazan mlar, sadece müflteri say s ve ifl hacimleri ile s n rl de ildir. OYAK Bank, gerçeklefltirdi i birleflme ve sonras ndaki at l mlar ile gerek rakipleri gerekse uluslararas piyasalar taraf ndan yak ndan izlenmeye bafllanm flt r. Moody s e göre Türkiye de en iyi rating e sahip dört bankadan biriyiz. Yurt d fl iliflkilerimiz k sa süre içinde mükemmel bir seviyeye ulaflt. Sa lam fl oldu umuz kuvvetli muhabir banka iliflkileri, yak n gelecekte bekledi imiz ekonomik büyüme ortam nda, d fl ticaret arac l ve uluslararas faktoring ifllemlerinde liderli e oynamam z sa layacakt r. Büyüme sürecinde, yurt d fl finans ifltiraklerimize önemli görevler düflmektedir. Yaratt m z entegre ve oda nda müflterinin yer ald hizmet platformunda, gerek yurt d fl flubelerimizin gerekse Almanya ve rlanda daki finansal ifltiraklerimizin tamamlay c rolleri çok önemlidir. OYAK Anker Bank, bireysel bankac l n yan s ra uluslararas bir müflteri kitlesine kurumsal bankac l k hizmetleri verebilmek amac yla yeniden yap land r lmaktad r. rlanda daki finansal hizmetler flirketimiz OEF baflar l bir dönem daha kaydetmifl, Bahreyn flubemiz ifllem hacimlerinde art fllar sa lam flt r. OYAK Bank, 2003 y l nda KKTC nde bir flube ve bu flubeye ba l dört uydu flube açacakt r. Bu flubelerin gerek KKTC ile Türkiye aras ndaki ticarete arac l k anlam nda, gerekse bölgede bulunan OYAK mensuplar na hizmet götürmek anlam nda önemli misyonlar olacakt r. Sermaye piyasalar arac l k hizmetleri, Banka'n n di er önemli ifl alan n oluflturmaktad r y l nda, bu alanda hizmet veren ifltirak flirketimiz OB Menkul De erler, OYAK n finans sektöründeki en eski ifltiraki olan OYAK Yat r m ile birleflmifltir. OB Menkul De erler ile birleflmesinden önce Yaflar Yat r m da bünyesine katan OYAK Yat r m, 70,000 i aflan bir müflteri kitlesi ile ülkemizin en büyük yat r m bankac l kurumlar ndan biri haline gelmifltir. OYAK Bank ile yaratt sinerji, arac l k hizmeti verdi i müflterileri ve %2.9 a ulaflan MKB hisse senetleri ifllem hacmi ile OYAK Yat r m gelece e emin ad mlar ile ilerleyen ve OYAK Bank için önemli bir potansiyeli ifade eden bir kurum kimli ine kavuflmufltur. Kurumsal ve bireysel müflterilere portföy yönetim hizmetleri sunmak üzere ülkemizde kurulan ilk portföy yönetim flirketi unvan na sahip olan OYAK Portföy Yönetimi, y l baflar l sonuçlar 8 OYAK Bank GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 2002 YILINDA DA YEN fi SAHALARINA L fik N ADIMLAR ATMAYA DEVAM ETT K. FAKTOR NG VE B REYSEL EMEKL L K BUNLARIN EN ÖNEML LER D R. B R FAKTOR NG fit RAK KURARAK, HALEN BANKAMIZ BÜNYES NDE YÜRÜTTÜ ÜMÜZ BU BAfiARILI fi, YEN UFUKLARA TAfiIMAYI ÖNGÖRÜYORUZ. ile tamamlam flt r. fltirakimiz, 2002 y l nda önemli bir büyüme kaydetmifltir: fiirketin yönetimi alt ndaki varl klar n de eri y l sonunda 173 milyon dolar aflm flt r. OYAK Portföy Yönetimi, Türkiye deki 20 portföy yönetim flirketi aras nda 5. s rada yer almaktad r. Hizmet a m z, stratejimize uygun olarak gelifltirdik. Her ilde hizmet vermek olarak özetleyebilece imiz hedefimize büyük oranda ulaflt k. Uydu flubelerimiz de dahil edildi inde 2002 y l sonunda flubelerden oluflan toplam hizmet noktam z 220 ye ulaflt. Yap lanmam z n önemli bir parças olarak yedi adet fiubeler Grup Müdürlü ü oluflturduk. Bu birimler, flubelerimizin tamamen müflteri odakl hizmet verebilmelerine ve di er taraftan pazarlama ve sat fla yönelmelerine olanak sa lam flt r. Alternatif da t m kanallar m z büyük oranda hizmete açt k. ATM lerimiz, telefon ve internet bankac l uygulamalar m z, POS sistemimiz, Bireysel Online Sat fl Sistemi miz (BOSS) flube a m za ek olarak, bankac l kolay eriflilir bir hizmet olarak sunmak sureti ile omurgam z n di er yar s n oluflturmaktad r. Hizmet a m z, stratejimize uygun olarak gelifltirdik. Her ilde hizmet vermek olarak özetleyebilece imiz hedefimize büyük oranda ulaflt k. Uydu flubelerimiz de dahil edildi inde 2002 y l sonunda flube hizmet noktalar m z n say s 220 ye ulaflt y l nda da yeni ifl sahalar na iliflkin ad mlar atmaya devam ettik. Faktoring ve bireysel emeklilik bunlar n en önemlileridir. Bir faktoring ifltiraki kurarak, halen Bankam z bünyesinde yürüttü ümüz bu baflar l ifli, yeni ufuklara tafl may öngörüyoruz y l ndaki piyasa koflullar na uygun olarak bu projeye iliflkin plan m z devreye alaca z. OYAK Bank 9 TÜRK YE EKONOM S N N BÜYÜK POTANS YEL N, ET K DE ERLERE SIKICA BA LI KALARAK PERFORMANSA DÖNÜfiTÜRMEK HEP M Z N M LL SORUMLULU UDUR. Bireysel emeklilik Bankam z n ürün-hizmet yelpazesini tamamlayacak olan di er potansiyel iflimizdir. Bilindi i üzere OYAK, Türkiye nin en köklü ve en büyük özel bireysel emeklilik fonudur. Bu sahadaki köklü tecrübesini tüm halk m za hizmet olarak götürme karar alan OYAK, 2002 y l n n sonunda OYAK Emeklilik adl ifltirakini kurma çal flmalar na bafllam flt r. Ülkemiz için yeni olan bireysel emeklilik alan nda faaliyet izni alabilen az say daki flirketten biri olan OYAK Emeklilik ile Bankam z aras nda, pazarlama ve da t m a iflbirli i çerçevesinde, geliflmifl ülkelerdekinin muadili bir uygulamaya gidilecektir. Bireysel emeklilik sahas nda büyük bir potansiyel oldu una inanan OYAK Bank, bu potansiyeli ifl hacmi ve gelir kaynaklar aras nda önemli bir paya ulaflt rmaya kararl d r. F rsatlar ve sorumluluklar m z Faaliyet raporunun farkl bölümlerinde, müflteri iliflkileri yönetimine odaklanarak, ifl hacimlerimizi ve pazar pay m z büyütme çabalar m z ve stratejilerimiz konusunda bilgiler okuyacaks n z. Sektörümüzde bunu gerçeklefltirme çabas içinde olan tek banka olmad m z biliyoruz. Bu strateji bir s r de ildir. Bizim üzerine odakland m z ve bu stratejiyi baflar ya ulaflt racak olan, iflimizi yapma ve hizmet sunma fleklimiz, kültürümüz ve yaklafl m m zd r. Türkiye ekonomisinin büyük potansiyelini, etik de erlere s k ca ba l kalarak performansa dönüfltürmek gerekmektedir. Türkiye de son y llarda finans sektörünün bozulan kredibilitesini tekrar onarma anlam nda üzerimize düfleni eksiksiz yapmam z n gere i, iflimizi bir kat daha önemsememizi ve tutkuyla sar lmam z kaç n lmaz hale getiriyor. Do ru insan kayna n, do ru stratejiyi, do ru markay ve do ru ürünleri içeren bir kurumu sektöründe liderli e tafl mak ve globalleflmek. Önümüzdeki bu f rsat ifl hayat m z n en büyük heyecan ve aç l m n oluflturmaktad r. Bu bir f rsat olmakla birlikte, ayn zamanda sorumlulu umuzun da tan m d r. Kimli imiz, piyasadaki yerimiz ve OYAK ismi, bu f rsat sorumlulu umuz ile özdefl k lmaktad r. Son olarak, OYAK Bank için potansiyeli performansa dönüfltürme çabas nda gece gündüz çal flan tüm ekibimize; bize strateji çizen yönetim kurulumuza ve bizi ifl orta olarak seçen bireysel ve kurumsal müflterilerimize teflekkür etmek isterim. Biz, f rsatlar iyi kullan p sorumlulu umuzu yerine getirdikçe, bu katk lar n ve desteklerin artarak sürece ine olan inanc m tamd r. Sayg lar mla, A. Mehmet ÖZDEN Z Genel Mü
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x