Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

15.ULUSAL BİYOLOJİ OLİMPİYATI BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

Category:

Software

Publish on:

Views: 45 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
15. Ulusal Biyoloji Olimpiyatı 2007-B-1 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 15.ULUSAL BİYOLOJİ OLİMPİYATI BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı
Transcript
15. Ulusal Biyoloji Olimpiyatı 2007-B-1 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 15.ULUSAL BİYOLOJİ OLİMPİYATI BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü B 29 Nisan 2007 Pazar, SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: Bu sınav çoktan seçmeli 100 sorudan oluşmaktadır. Cevap kağıdınıza size verilen soru kitapçığının türünü gösteren harfi işaretlemeyi unutmayınız. Her sorunun sadece bir cevabı vardır. Doğru cevabınızı, cevap kağıdınızdaki ilgili kutucuğu tamamen karalayarak işaretleyiniz. Her soru eşit değerde olup, dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecektir. Sınavda herhangi bir yardımcı materyal ya da karalama kağıdı kullanılması yasaktır. Soru kitapçığındaki boşlukları karalama için kullanabilirsiniz. Sınav süresince görevlilerle konuşulması ve soru sorulması, öğrencilerin birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler istemeleri yasaktır. Sorularda bir yanlışın olması düşük bir olasılıktır. Böyle bir şeyin olması durumunda sınav akademik kurulu gerekeni yapacaktır. Bu durumda size düşen, en doğru olduğuna karar verdiğiniz seçeneği işaretlemenizdir. Ancak, sınava giren aday eğer bir sorunun yanlış olduğundan emin ise itiraz için, sınav soruları ve cevap anahtarı TÜBİTAK ın internet sayfasında (http://www.tubitak.gov.tr/) yayınlandıktan sonra 5 işgünü içerisinde, kanıtları ile birlikte, TÜBİTAK a başvurması gerekir; bu tarihten sonra yapılacak başvurular işleme konmayacaktır. Ulusal Biyoloji Olimpiyatı 2007 Birinci Aşama Sınavında sorulan soruların üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda doğacak olan hukuki sorunlardan TÜBİTAK ve Olimpiyat Komitesi sorumlu tutulamaz. Olimpiyat komitesi, bu tip durumlarda sorular ile ilgili görüş bildirmek zorunda değildir. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ve kopya verenlerin kimlikleri sınav tutanağına yazılacak ve bu kişilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınav başladıktan sonraki ilk yarım saat içinde sınav salonundan ayrılmak yasaktır. Sınav süresince sınava giriş belgenizi ve resimli bir kimlik belgesini masanızın üzerinde bulundurunuz. Sınav salonundan ayrılmadan önce cevap kağıdınızı görevlilere teslim etmeyi unutmayınız. B a ş a r ı l a r D i l e r i z. 15. Ulusal Biyoloji Olimpiyatı 2007-B-2 1. Hücre döngüsünün düzenlenmesinde önemli olan bazı protein kinazların enzimatik aktivitesinin artışı, aşağıdakilerden hangisine uygun olarak gelişir? A) Siklinlerin bağlanmasıyla inaktif kinazların aktivasyonu B) Büyüme faktörlerinin konsantrasyonunun, inhibe edici seviyenin altına düşmesi C) İnaktif kinazların fosforilasyon ile aktif kinazlara dönüşmesi D) Ribozomlar tarafından kinazların sentezlenmesi E) İnaktif kinaz moleküllerinin sitoplazmadaki proteazlar sayesinde bölünerek aktifleştirilmesi 2. X kromozomuna bağlı kalıtılan bir özellikten sorumlu iki allelden birisi diğerine tam baskındır. Çiftleşmenin şansa bağlı olarak gerçekleştiği yeterince büyük bir populasyonda eğer dişi bireylerin %84 ü başat fenotipe sahipse, bu fenotipin erkek bireylerde görülme frekansı aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) %16 B) %36 C) %40 D) %60 E) %84 3. Mayoz bölünme sırasında kromozomlar aşağıdaki hangi evreler boyunca iki kromatitlidir? A) İnterfazdan anafaz I evresine kadar B) İnterfaz I ve İnterfaz II arasında C) İnterfazın G 1 evresinden metafaz I in sonuna kadar D) Sadece metafaz I ve metafaz II evrelerinde E) İnterfazın G 2 evresinden metafaz II nin sonuna kadar 4. Memelilerde ve sirkesineğinde (Drosophila) eşey belirlenmesinde X ve Y kromozomları işlev görmektedir. Bu iki hayvan grubunda eşey belirleme olayının aynı şekilde gerçekleşmediğini savunan birisi, delil olarak aşağıdakilerden hangisini gösterebilir? A) Eşey kromozomları XX ve XY olan memelilerle sirke sineklerinin cinsiyetlerinin karşılaştırılması B) Eşey kromozomları XO olan memelilerle sirke sineklerinin cinsiyetlerinin karşılaştırılması C) Eşey kromozomları XXX olan memelilerle sirke sineklerinin cinsiyetlerinin karşılaştırılması D) Eşey kromozomu XO olan memeli ile eşey kromozomu XY olan sirke sineğinin cinsiyetlerinin karşılaştırılması E) Eşey kromozomu XY olan sirke sineği ile eşey kromozomu XXY olan memelinin cinsiyetlerinin karşılaştırılması 5. Homolog kromozom çifti ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A) Homolog kromozomların uzunlukları farklı olabilir B) Homolog kromozomların DNA sekansları birbirinin tamtamına aynısı olmayabilir C) Homolog kromozomların sentromerlerinin konumu farklı olabilir D) Homolog kromozomlar boyandıklarında ortaya çıkan bantlar farklı olabilir E) Homolog kromozomların her birinde bulunan genlerin konumu farklı olabilir 6. Drosophila da bicoid geninin ürünü, normal olarak embriyonun ön ucuna yerleşmiş durumdadır. Eğer embriyonun posteriyor ucuna bu üründen bol miktarda enjekte edilecek olursa aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenir? A) Embriyo normal gelişimini sürdürecektir B) Embriyo ilave kanatlar ve bacaklar geliştirecektir C) Embriyonun ön kısmı gelişim göstermeyecek ve ölecektir D) Embriyo anormal derecede iri vücutlu olarak gelişecektir E) Embriyonun her iki tarafında da anteriyor yapılar oluşacaktır 7. Bir türün farklı populasyonlarında belirli bir lokus için farklı allellerin tespit edilmiş duruma gelmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Allel varyasyonlarının küçük olması B) Populasyonların çok büyük olması C) Mutasyon hızının kritik değerin altında gerçekleşmesi D) Soy içi çiftleşmelerin yüksek oranda gerçekleşmesi E) Populasyonlar arasında yüksek oranda göçün gerçekleşmesi 8. Bitki hücrelerindeki sitokinezden asıl sorumlu olan aşağıdakilerden hangisidir? A) Siklin-bağımlı kinazlar B) Aktin ve miyozin C) Golgi kaynaklı veziküller D) Kinetokorlar E) Sentrioller ve bazal cisimler 15. Ulusal Biyoloji Olimpiyatı 2007-B-3 9. Bir hücrenin interfazın G1 evresinde sahip olduğu DNA miktarını X ve kromozom sayısını 2N ile gösterecek olursak bu hücrenin aşağıdaki evrelerde sahip olacağı DNA miktarı ve kromozom sayısı nasıl olacaktır? G2 evresi Mitozun anafaz evresi Mayozun profaz II evresi A) X, 2N 2X, 4N 0.5X, N 0.5X, N B) 2X, 4N 2X, 4N X, 2N X, N C) 2X, 2N 2X, 2N X, N X, N D) 2X, 2N 2X, 4N X, N 0.5X, N E) X, 2N X, 2N 0.5X, N 0.5X, N Mayoz II yi izleyen sitokinezden sonra 10. Aşağıdaki genlerden hangisi, bir hayvanın yapı planının oluşumuyla ilgili değildir? A) Boşluk genleri B) Çift-kural genleri C) Siklin genleri D) Segment polarite genleri E) Segmentasyon genleri 11. Şaperon proteinleri, aşağıdaki olaylardan hangisinde işlev görür? A) Peptid bağlarının oluşmasında B) Proteinlerin denatürasyonunda C) Katlanmamış proteinlerin yıkılmasında D) Proteinlerin hücre dışına taşınmasında E) Proteinlerin uygun bir şekilde katlanmasında 12. İnsan vücudunda yer alan kas hücreleri ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İskelet kası hücreleri, tek bir motorik nöron ile aktiviteye sevk edilir B) Halter çalışanlarda kas hücrelerinin sayısı arttığı için kol kasları büyümektedir C) Kas hücreleri kasılırken miyofilamentlerin uzunluğunda değişiklik olmaz D) Motorik siniri kesilen düz kas hücreleri, kasılıp gevşeyebilme yeteneğini kaybetmez E) Beyaz kas hücreleri, kısa süre, çok hızlı kasılıp gevşeyebilirler; ancak, çabuk yorulurlar 13. Aşağıdakilerden hangisi, omurgalıların duyu almaçlarının hepsinin ortak özelliği olduğu söylenemez? A) Almaçların duyarlı oldukları bir enerji tipi vardır B) Uyarı enerjisi, duyu almacında zar potansiyeline dönüşür C) İmpuls yaratan enerji, güçlendirilerek sinir sistemine gönderilir D) Duyu almaçlarının impulsları, merkezi sinir sistemine iletilir E) Uyarı aldıklarında sodyum ve potasyum iyonlarına karşı geçirgenlikleri artar 14. Aşağıdakilerden hangisi populasyon içerisindeki genetik varyasyonu azaltırken populasyonlar arasındaki farklılığı artırıcı yönde etki yapar? A) Genetik sürüklenme B) Göçler C) Mutasyonlar D) Eşeyli üreme E) Doğal seçme 15. Amniyotik yumurta üreten hayvanlar için, aşağıdaki genellemelerden hangisi yapılabilir? A) Bu hayvanlarda genellikle dış döllenme görülür B) Bu hayvanların yumurta kabuğu, gazlara karşı geçirgen değildir C) Bu hayvanlarda, embriyo korunması ve yavru bakımı daha yüksektir D) Embriyo ölüm oranı, anamniyot hayvanlardakine oranla daha yüksektir E) Bu hayvanlar, anamniyot hayvan türlerine oranla daha fazla zigot üretirler 16. Vücuttaki hücrelerin birbirlerini tanımasında ve yabancı hücrelerin reddedilmesinde hücre zarındaki aşağıdaki maddelerden hangisinin en fazla katkısı olmaktadır? A) Yüzey proteinlerinin B) İntegral proteinlerin C) Kolesterolün D) Karbonhidratların E) Lipidlerin 17. Doğal seçme ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi en doğru ifadedir? A) Doğal seçme, populasyonların evrimleşmesinde yegane etkendir B) Bir habitatta faydalı olan adaptasyonlar, genellikle diğer habitatların hepsinde faydalı olur C) Bir kere faydalı olan adaptasyonlar, zaman süreci içerisinde genellikle her zaman faydalı olurlar D) İyi uyum sağlamış bireyler, türdeki diğer bireylere göre, gen havuzuna daha fazla katkı yaparlar E) Aynı habitatı birlikte işgal eden farklı türler, aynı genetik değişiklikleri geçirmek suretiyle o habitata uyum sağlayacaktır 15. Ulusal Biyoloji Olimpiyatı 2007-B İnsan gözündeki yanal engellenme (lateral inhibisyon) olayı, aşağıdaki hücre çiftlerinden hangileri arasındaki etkileşimle ortaya çıkmaktadır? A) Yatay hücreler ve koniler B) Bipolar hücreler ve çubuk hücreleri C) Koniler ve gangliyon hücreleri D) Amakrin hücreler ve gangliyon hücreleri E) Yatay hücreler ve amakrin hücreler 19. I. Vücudun segmentli olması II. Trokofor larva tipi III. Üyelerin segmentli olması IV. Vücuttaki segment sayısının sabit olması Yukarıdakilerden hangisi, Annelida ve Arthropoda şubeleri tarafından paylaşılmaktadır? A) Yalnız I B) I ve IV C) II ve IV D) I ve II E) II ve III 20. I. Doymamış yağ asitleri II. Karbonhidratlar III. Kolesterol IV. İntegral proteinler V. Yüzey proteinleri Yukarıdaki maddelerden hangilerinin zardaki miktarı, hayvan hücresi zarının akışkanlığını etkiler? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve III E) I ve V 21. Soy içi üremenin çok sık görüldüğü bir populasyon için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A) Bu populasyon aynı zamanda evrim geçirebilir B) Populasyon içerisindeki genotip frekansı değişir C) Populasyondaki allellerin frekansı kesinlikle değişir D) Populasyonda çekinik özelliklerin görülme sıklığı artar E) Bu populasyon, değişen ortam koşullarına karşı daha duyarlı hale gelebilir 22. Aşağıdakilerden hangisi hayvanlarda efektör olarak kabul edilmez? A) Hidralardaki nematositler B) Bazı balıklardaki elektrik organları C) Yılanların zehir bezleri D) Üyeleri destekleyen kemikler E) Bazı hayvanlardaki kromatoforlar 23. Bitkilerde simpatrik türleşmenin gerçekleşmesine en fazla katkı yapan olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Genetik sürüklenme B) Dengelenmiş polimorfizm C) Habitat yalıtımının olması D) Poliployidinin gelişmesi E) Tercihli tozlaşmanın gerçekleşmesi 24. Eğer bir özellikle ilgili genotiplerin populasyon içerisindeki dağılım oranları Hardy-Weinberg eşitliğine uyum gösteriyorsa, bu populasyonda heterozigot bireylerin oranı en fazla kaç olabilir? A) %50 B) %60 C) %70 D) %90 E) % I. Kalın ve ince filament II. T tubülü III. A bandı ve I bandı IV. Troponin C İskelet kası, kalp kası ve düz kas hücrelerinde yukarıdakilerden hangisi ortaktır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve IV D) II ve III E) II ve IV 26. Evrimsel süreçte ortaya çıkan ilk kalıtsal maddenin DNA değil de RNA olduğuna, aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir? A) RNA nın tek zincirli olması B) RNA nın çeşitli tiplerinin olması C) RNA nın daha kararlı yapıya sahip olması D) RNA nın protein sentezinde görev alması E) Bazı RNA moleküllerinin enzim özelliği göstermesi 15. Ulusal Biyoloji Olimpiyatı 2007-B Yabanıl tipte görünüme sahip iki sirkesineği çaprazlanıyor ve bu çaprazlamadan 4000 birey elde ediliyor. Bu bireylerin fenotiplere göre dağılımı aşağıdaki gibidir: Dişiler Erkekler abc 1 +bc 840 a ab c 90 a+c 80 +b+ 75 Toplam 4000 Bu verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A) a geni b ve c nin arasında yer almaktadır B) İnterferans değeri yaklaşık olarak 0.72 dir C) a-c genleri arsındaki uzaklık, yaklaşık 4 harita birimidir D) Bu karakterlerden sorumlu genler, X kromozomu üzerinde taşınmaktadır E) Bu çaprazlamada çifte krossing over, beklenen düzeyde gerçekleşmemiştir 28. İnsanın beslenmesinde yer alan aşağıdaki maddelerden hangisi, temel (esansiyel) besin maddesi özelliğine sahip değildir? A) Lineloik asit B) Glukoz C) Methionin D) C vitamini E) Kalsiyum 29. Mısır bitkisinde, otozomal çekinik bir gen (d), homozigot durumda bitkinin bodur kalmasına neden olmaktadır. Mısır bitkilerinin oluşturduğu bir populasyonda bodur olanların oranının %16 olduğunu saptadınız. Bu populasyondaki uzun boylu bitkiler arasından rastgele seçeceğiniz iki bitkiyi çaprazlayacak olursanız, kısa boylu (bodur) bitki elde etme olasılığı yaklaşık olarak kaçtır? A) %4 B) %6 C) %8 D) %12 E) % I. Kemoheterotroflar II. Fotoheterotroflar III. Fotoototroflar IV. Kemoototroflar Canlılar, beslenme tiplerine göre yukarıdaki gibi gruplandırılabilmektedir. Bunlardan hangisi, karbon kaynağı olarak organik maddeleri kullanmaktadır? A) Yalnız I B) II ve III C) I ve II D) II ve IV E) I ve IV 31. Aşağıdakilerden hangisi tüm kordalıların erken embriyonik evrelerinde ortak olan özelliklerden biri değildir? A) Postanal kuyruk B) Omurga C) Notokord D) Farinjeyal yarıklar E) Sırtta tubuler sinir şeridi 32. Drosophila da gözlerin beyaz renkli olmasından sorumlu gen (w) eşeye-bağlı çekinik bir gendir; yabanıl tip göz rengi (kırmızı) ise bu genin başat alleli (w + ) tarafından meydana getirilmektedir. Drosophila nın bir laboratuvar populasyonu üzerinde örnekleme yapılarak, sayım sonucunda, aşağıdaki bulgu elde edilmiştir: Yabanı-tip erkek 170 Beyaz gözlü erkek 30 Hardy-Weinberg kuralına göre, bu populasyondaki dişi bireyler arasında heterozigot olanların oranının, aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) %10 B) %15 C) %12.75 D) %25.5 E) % I. Enteropeptidaz II. Tripsin III. Pepsin IV. Kimotripsin İnsan sindirim sisteminde işlev gören yukarıdaki enzimlerden hangisi, kendi inaktif formunu aktif forma dönüştürebilmektedir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) II ve IV 15. Ulusal Biyoloji Olimpiyatı 2007-B Balıklardaki yüzme keseleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? A) Yüzme kesesi, ses iletiminde de işlev görmektedir B) Balıkların yüzme kesesi, memelilerin akciğerlerine homologtur C) Yüzme kesesi, balığın yoğunluğunu ayarlamada işlev gören bir organdır D) Yüzme kesesine gaz doldurup boşaltılması, balığın solunumuyla ilgili bir olay değildir E) Balıklar derinlere dalarken, yüzme kesesine gaz doldurulduğu için kesenin hacmi genişler 35. Etkili bir kimyasal savunmaya sahip olan hayvanlar, genellikle parlak renklidirler. Böylece avcı türlere karşı zehirli olduğu bildirilmektedir. Bu şekildeki savunma aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? A) Bates mimikrisi B) Kamuflaj C) Müller mimikrisi D) Aposematik renklenme E) Kriptik renklenme 36. İnsan vücudunda bulunan kan damarlarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Kan basıncı, toplardamarlarda en düşüktür B) Atardamarların hepsi kanı, kalp kılcal damar yönünde taşır C) Vücut sıcaklığı arttığı zaman derideki kılcal damarlar genişler D) Atardamarların ve toplardamarların duvarında benzer tabakalar vardır E) Vücudumuzdaki kılcal damarların geçirgenlikleri birbirinden farklı olabilir 37. Aşağıdakilerden hangisi yumurtlayan memeliler, keseli memeliler ve plasentalı memelilerin ortak olarak paylaştıkları özelliklerden biri değildir? A) Tek parça halinde bir alt çene kemiğinin bulunması B) Vücut sıcaklığının metabolizma sonucu sağlanması C) Embriyonal gelişimin bir kısmının uterusta tamamlanması D) Yavruların anne meme bezlerince üretilen süt ile beslenmesi E) Keratinden yapılmış kılların bulunması 38. Denizlerde yaşayıp derinlere dalabilen fok gibi memeli hayvanlar, karasal memelilerle karşılaştırılacak olursa aşağıdaki bulgulardan hangisi ile karşılaşılmaz? A) Denizel memeliler, vücut ağırlığı başına daha fazla kana sahiptir B) Denizel memelilerin akciğer hacmi oransal olarak daha büyüktür C) Denizel memelilerin daha uzun süre su altında kalabildiklerine D) Denizel memelilerin kas dokusundaki miyoglobin miktarı daha fazladır E) Denizel memeliler, kanı değişik organlara yönlendirebilme yeteneğine sahiptir 39. Pek çok balık populasyonunda PCB (poliklorlu bifeniller) nin konsantrasyonu, 1970 lerin sonunda üretimlerinin yasaklanması ile, azalmıştır. PCB, biyolojik büyültme (biyoyoğunlaşma) özelliğine sahip bir maddedir. Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip bir balığın insanların tüketimi açısından daha güvenli olduğu söylenebilir? A) Birkaç yıllık genç balıklar B) Yüksek yağ içeren balıklar C) Karnivor olan yaşlı balıklar D) Çok uzun zamanda gelişen balıklar E) Göl tabanındaki omurgasızlarla beslenen balıklar 40. Aşağıdakilerden hangisi primatların genelinde bulunan özelliklerden biri değildir? A) Kavramaya uyum yapmış el ve ayakların bulunması B) Ellerde, diğer parmaklarla tamamıyla karşı karşıya gelebilen başparmağın bulunması C) Ellerde, nispeten hareketli ve diğer parmaklardan ayrı bir başparmağın bulunması D) Büyük bir beyin hacmi ile ilişkili olarak nispeten iyi gelişmiş yavru bakımının bulunması E) Yüzlerinin ön kısmında birbirine yakın olarak konumlanmış ve ileri doğru bakan gözlerin bulunması 41. Populasyonlarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? A) Bitkilerin yoğunluğu, biyokütle veya kapladığı alan yüzdesi olarak ölçülür B) Karasal organizmaların yoğunluğu birim alandaki birey sayısı ile ölçülür C) Sucul organizmaların yoğunluğu birim hacimdeki birey sayısı ile ölçülür D) Küçük bireyli türler, genellikle büyük bireyli türlere oranla daha yüksek populasyon yoğunluğuna ulaşır E) Topluluk oluşturamayan canlılar, kompleks sosyal organizasyon gösteren canlılara göre yüksek yoğunluklara daha kolay ulaşırlar 15. Ulusal Biyoloji Olimpiyatı 2007-B Şekilde bir ormanda meşe ağaçları, meşe palamudu, beyaz ayaklı fareler ve çingene güveleri arasındaki ilişkiler gösterilmiştir. Beyaz ayaklı farelerin, siyah bacaklı kenelere ev sahipliği yaptığını ve çingene güvelerinin meşe ağaçlarının yapraklarını yediğini düşünerek; siyah bacaklı kenelerin populasyonunun yüksek olması aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir? A) Meşe palamudunun düşük populasyonu B) Beyaz ayaklı farelerin düşük populasyonu C) Çingene güvelerinin düşük populasyonu D) Meşe ağaçlarının düşük populasyonu E) Çingene güvelerinin yüksek populasyonu 43. Genlerin ürünü nedir? sorusuna verilecek en doğru yanıt aşağıdakilerden hangisidir? A) Proteindir B) Sadece mrna dır C) Protein ve trna dır D) Protein ve mrna dır E) Polipeptid, mrna, rrna ve trna dır 44. Trofik çağlayan modeline göre, 4 trofik düzeyin yer aldığı bir göl komünitesi için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? A) İkinci dereceli tüketicilerin artışı, fitoplanktonların artışına neden olur B) Herbivorların artışı, ortamda mineral madde konsantrasyonunun artışına neden olur C) En üst düzeydeki karnivorların ortamdan uzaklaştırılması, herbivorların azalmasına neden olur D) Birincil karnivorların ortamdan uzaklaştırılması, mineral madde konsantrasyonunun azalmasına neden olur E) İkincil karnivorların ortamdan uzaklaştırılması, bütün trofik düzeylerdeki birey sayılarında değişmelere neden olur 45. Günümüzde canlıların akrabalık ilişkilerinin aydınlatılarak sınıflandırılmalarında aşağıdakilerden hangisi en fazla kullanılmaktadır? A) rrna dizileri B) Protein dizileri C) mrna dizileri D) trna dizileri E) Heterojen RNA dizileri 46. Aşağıda verilenlerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden etkinliklerden değildir? A) Hammadde, yakıt ve besin elde etmede kaynakları aşırı kullanma B) Habitatların insan etkinlikleri ile değişikliğe uğratılması C) Besin zincirlerinin basamaklarından bazılarının kaybolması D) Kirletilmiş ortamlara müdahale
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x