Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

11 Mayıs 2017 Perşembe Kurslar ( ) A Salonu (Birinci Gün / ) Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi

Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 118 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
16.Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi 1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi Mayıs 2017 Adana Sheraton Grand Otel Bilimsel Program 11 Mayıs 2017 Perşembe Kurslar ( )
Transcript
16.Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi 1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi Mayıs 2017 Adana Sheraton Grand Otel Bilimsel Program 11 Mayıs 2017 Perşembe Kurslar ( ) A Salonu (Birinci Gün / ) Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi Doç. Dr. Fatma Deniz Sayıner Ebe Nesibe Uzel Yar B Salonu ( ) Kadın Sağlığı ve Refleksoloji Öğr. Gör. Dr. Ebru Gözüyeşil Öğr. Gör. Murat Sanrı Arş. Gör. Pınar Yeşil Demirci Arş. Gör. Emine Akça C Salonu ( ) Perinatal Dönemde Pelvik Tabanı Güçlendirme Doç. Dr. Şule Gökyıldız Sürücü Yard. Doç. Dr. Dilek Bilgiç Arş. Gör. Burcu Avcıbay Vurgeç D Salonu ( ) Birinci Basamakta Gebe ve Yenidoğan Sağlığının Değerlendirilme Prof. Dr. Gürsel Öztunç Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş Doç. Dr. Selim Büyükkurt Doç. Dr. Sultan Alan Yard. Doç. Dr. Meltem Akbaş Öğr. Gör. Dr. Melike Öztürk Sınırlı sayıda katılımcı ile Sınırlı sayıda katılımcı ile Sınırlı sayıda katılımcı ile Sınırlı sayıda katılımcı ile 12 Mayıs 2017 Cuma 09:00 12:00 A Salonu Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi (İkinci Gün) B Salonu Birinci Basamakta Gebe Takibi ve Ebelik Yaklaşımları Doç. Dr. Fatma Deniz Sayıner Ebe Nesibe Uzel Yar Eğitici: Prof. Dr. Ebru Tarım Kayıtlar Dolmuştur 12 Mayıs 2017 Cuma A Salonu Kayıt VdGM Workshop Genç aile hekimleri sorguluyor: Ben kimim? Young Family Doctors are asking: Who Am I? Dr. Süheyla Atalay, Dr. Hakan Mut, Dr. Saliha Şahin, Uz. Dr. Halil Volkan Tekayak, Uz. Dr. Tuğba Onat Simültane çeviri Yapılacaktır. Preconference Keynote Nezihe Kızılkaya Beji, Meltem Akbaş Future of the Birth and Midwifery (Doğum ve Ebeliğin Geleceği) Sheena Byrom Açılış Töreni Müzik Dinletisi Kısa Ara Açılış Paneli: Varoluşsal Kimlik Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren, Doç. Dr. Şule Gökyıldız Sürücü, Dr. Gürsel Özer, Dr. Alper Acil Ebeliğin Varoluşsal Kimliği Yrd. Doç. Dr. Nazan Karahan (Türk Ebeler Derneği Başkanı) Aile Hekimliğinin Varoluşsal Kimliği Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu (Türkiye Aile Hekimliği Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı) Ara Keynote What do Patients need from Family Medicine in the 21st century? 21. Yüzyılda Hastaların Aile Hekimliğinden Beklentileri Prof. Dr. Esra Saatçı, Dr. M. Tamer Karaarslan Simültane çeviri Yapılacaktır. Prof. Dr. Joséphine Buchanan EURACT (European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine ) President Aşılar Prof. Dr. Ertan Mert, Dr. Kadir Can Tuncel, Yrd. Doç. Dr. Filiz Yarıcı Atış Rotavirus Gastroenteriti Hastalık Yükünü Hafife Almayın Prof. Dr. Selim Badur Gala Yemeği 13 Mayıs 2017 Cumartesi A Salonu B Salonu C Salonu D Salonu 08:00 09:00 Çalıştay Doç. Dr. Özgür Enginyurt Antimikrobiyal kimyasallar ve antibiyotik direnci: Akılcı kullanım Uz. Dr. Bilge Sönmez Uz. Dr. Guzin Zeren Öztürk 09:00 10:00 Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu Uz. Dr. Nureddin Özdener Sigaradaki Endüstri Stratejileri ve Oyunları Prof. Dr. Yeltekin Demirel Prof. Dr. Nazan Karaoğlu Dr. Murtaza Baykan Almanya da Aile Hekimi Olmak Uz. Dr. Metin M. Özyurt Mine Yurdakul, Emre Alhan Ulusal Aşı Takvimi ve Takvim Dışı Aşılar Mehmet Ceyhan 10:00 10:30 Ara 10:30 11:30 Prof. Dr. Serpil Demirağ Uz. Dr. Çağlar Özen Prof. Dr. Selçuk Mıstık Dr. Yakup Şahin Doç. Dr. Hülya Parıldar Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Halide İnci Yenidoğan Muayenesi ve Uzamış Sarılık Prof. Dr. Nejat Narlı ASM de Arrest Yönetimi Prof. Dr. Ertan Mert Sağlıklı Süt Çocuğu Beslenmesinde Ebelere Düşen Görevler Raşit Vural Yağcı 11:30-12:15 Panel Prof. Dr. Mehmet Uğurlu Dr. Yusuf Başak Sağlıklı Birey, Sağlıklı Beslenme Doç. Dr. Dilek Toprak Beslenme ve Kolorektal Kanserler Prof. Dr. Cem Kaan Parsak Workshop How to Prepare For a Pandemic Prof. Dr. Joséphine Buchanan Assist. Prof. Dr. Gülsen Ceyhun Peker Doç. Dr. Tahsin Çelepkolu Panel Aile Hekimliğinde Ebeler: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Deniz Sayıner, Yaşar Ulutaş Aile Hekimliğinde Ebeler ve Yaşanılan Sorunlar Filiz Yarıcı Atış Aile Hekimliğinde Çalışan Ebeler İçin Yapılması Gerekenler Nesibe Uzel Yar 12:15 13:30 Öğle Yemeği 13:30 14:00 Doç. Dr. Serdar Öztora Uz. Dr. Hüseyin Güntürkün Risk Gruplarında Pnömokok Aşılaması Prof. Dr. Gülden Ersöz Hediye Arslan Özkan, Sultan Alan Pozitif Düşünce ve Beyin Gücünün İş Hayatındaki Etkileri Davut İbrahimoğlu 14:00 15:00 Panel Evlensin mi, Evlenmesin mi?: Hemoglobinopatiler Uz. Dr. Erdem Birgül Dr. Lütfi Tiyekli Doç. Dr. Engin Burak Selçuk Uz. Dr. Gürhan Poçan D Vitamini: Gerçekler ve Mitler Prof. Dr. Selçuk Mıstık Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Ardıç Dr. Akif Emre Eker Panel Tanju Altınsu, Gürsel Öztunç Göç ve Kadın Sağlığına Etkileri Behire Özek Prenatal ve preimplantayon tanıda jinekolojik yaklaşım Doç. Dr. Selim Büyükkurt Deneyim paylaşımı Miyase Hüseyin Hemoglobinopatisi olan hastada gebelik riskleri ve bu risklerin yönetimi Yrd. Doç. Dr. Süheyl Asma 15:00 15:30 Ara 15:30 16:15 Panel Hipertansiyona Bakış Doç. Dr. Dilek Toprak Dr. Fadıl Akdeniz Aile Hekimi Gözüyle Prof. Dr. Nezih Dağdeviren Çalıştay Prof. Dr. Mustafa Çelik Dr. Tugba Özturkmen Özgürlüğe karşı bağımlılık: Sosyal Medya ve Sağlık Uz. Dr. Volkan Tekayak Prof. Dr. Ersin Akpınar Öğr. Gör.Uz. Dr. Aydan Aksöyek Dr. Hacı Yusuf Eryazğan Nazan Karahan, Burcu Avcıbay Vurgeç Aile Ebeliği Esin Çeber Turfan Kardiyolog Gözüyle Doç. Dr. Abdullah Tekin 16:15 17:00 Koferans Prof. Dr. Mehmet Sargın Dr. Julide Osmanlıoğlu Aksoy Prediyabet: Aile Hekimleri Nasıl Korur? Doç. Dr. Okan Bakıner Koferans Prof. Dr. Kamile Marakoğlu Dr. Gökmen Erendor Aile Görüşmesinde sistemik yaklaşım ve soru teknikleri Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Kırdök Yrd. Doç. Dr. Önder Sezer Panel Selim Büyükkurt, Melike Öztürk Prekonsepsiyonel Bakım Anahit Coşkun Doğum Stratejileri ve Ulusal Veriler Sema Sanisoğlu 17: Forum: Toplum Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Yaşam Merkezleri yapılanması Dr. Alper Acil Dr. M. Tamer Karaarslan Konuşmacı: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Temsilcisi 18:30 19:00 Kapanış ve Ödül Töreni 14 Mayıs 2017 Pazar Kurslar A Salonu ( 09: ) Çocuklara Cinsel Eğitim Nasıl Verilmeli? Eğitici: Dr. Obengül Ejder Hekimler, ebeler, hemşireler, psikologlar ve çocuk eğitimi ile ilgilenenlere yönelik çocuklara cinsel eğitiminin nasıl verileceği ve profesyonel danışmanlığın nasıl yapılacağı amaçlanmaktır. Sınırlı sayıda katılımcı ile
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x