Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

1.1. Muhasebe Hatalarının Nedenleri ve Düzeltilmesi

Category:

Articles & News Stories

Publish on:

Views: 81 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 44 Volume: 9 Issue: 44 Haziran 2016 June Issn: MUHASEBE HATA
Transcript
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 44 Volume: 9 Issue: 44 Haziran 2016 June Issn: MUHASEBE HATA VE HİLELERİNİN MESLEK ETİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ INVESTIGATION REGARDING THE PROFESSIONAL ETHICS OF ACCOUNTING ERRORS AND CHEATS EXAMPLE OF DİYARBAKİR Suat OKAY Öz Bu çalışmada, muhasebe mesleği ve meslek mensuplarının etiksel boyutları ile muhasebede yapılan hata ve hile konuları incelenmiştir. Öncelikli olarak muhasebenin genel yapısı ile muhasebe mesleği hakkında bilgi verilmiş, daha sonra muhasebe mesleğinin ahlaksal boyutu ve bununla ilgili olarak muhasebede yapılan hata ve hile konuları incelenmiştir. Bu çalışmada Diyarbakır örnekleminde, bağımsız muhasebe meslek mensuplarını etik dışı davranışa ve hata yapmaya yönlendiren en güçlü faktör veya faktörlerin neler olduğu araştırılmıştır. Ayrıca araştırmada, bazı değişkenler ile etik dışı davranışa yönlendiren temel faktörler arasındaki ilişkiler de araştırma konusu yapılmıştır. Çalışma sonunda bir anket düzenlenmiş ve Diyarbakır ili merkezde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasına Kayıtlı bulunan muhasebeci-mali müşavirlerin eğitim düzeyi, deneyim ve tecrübeleri, muhasebe mesleğinin etiksel boyutu ve muhasebe hata ve hileleri ile ilgili çeşitli görüşleri alınmıştır. Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Hata, Muhasebe Hileleri, Etik. Abstract Inthisstudy, ethicalaspects of accountancyprofessionandtheaccountingprofession in theissue of errorandfraudareinvestigated. Primarilywiththe general structure of accountinginformation has beengivenabouttheprofession of accountancy, thentheaccountingprofessionandthe moral dimension of accountingerrorsandfraudrelatedissues as examined. Inthisstudythestrongestfactororfactorswhichencourageindependentaccountingprofessionalstomakeunethicalbehaviorandmist akeweresearched in theprovincialtype of Diyarbakır. Inaddition, in thestudy, therelationbetweenthe main factorscausingunethicalbehaviorandsomefactorsbecamethematter of study. At theend of thestudy, a surveywasorganizedandthecenter of theprovince of DiyarbakırChamber of PublicAccountantsand Financial AdvisorsRegisteredaccountantsandfinancialconsultants in theeducationallevel of theaccountant-taxadvisor, experienceandexpertise, accountingandtheaccountingprofession'sethicaldimension of faultandrelatedfraudhavebeenvariousopinions. Keywords: Account, Error, Accounting Fraud, Ethical GİRİŞ Bu çalışmanın amacı muhasebe mesleğinde etik değerlerin muhasebe meslek mensupları açısından ne derece önemli görüldüğünü incelemektir. Ayrıca, işletmelerde çeşitli kişi ve kurumlarca yapılan muhasebe hata ve hileleri ile bunların neden olduğu ekonomik kaybın büyük boyutlara ulaşması ve aynı zamanda yapılan hata ve hilelerin etiksel bakımdan meslek mensuplarına, şirketlere ve topluma vermiş olduğu büyük zarar ve değer kaybı konusunda açıklamalar yapmak ve bilgi vermektir. Bu çalışma bir anket uygulaması ile değerlendirilip, yapılan bu hukuk ve etik dışı işlemlerin meslek mensuplarını nasıl etkilediği üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada, muhasebe hata ve hilelerinin meslek etiği yönünden incelenmesi konusu ele alınıp Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren meslek mensuplarına uygulanan anket çalışmasının sonuçları ve değerlendirmeleri tablolar aracılığıyla açıklanmıştır. 1. Hata Kavramı ve Muhasebede Hata Hata kavramı bir kişinin, gerek iradesinin oluşması esnasında gerekse iradesini beyan etmesi aşamasında dikkatsizlik, tedbirsizlik, vasıtanın hatası gibi istenmeyen nedenlerle ve herhangi bir dış etki olmaksızın, gerçek iradesine uymayan bir beyanda bulunması halinde hata gerçekleşmiş olur(ardıç ve Ersol, 2007:68-69). Muhasebe bilimi için hata; finansal tablolarda ve muhasebe kayıtlarında yapılan matematiksel yanlışlıklar veya muhasebe ilkelerinin uygulanmasında gözden kaçma ve gerçek verilerin kasıtlı olmayarak yanlış beyan edilmeleridir(çatıkkaş ve Çalış, 2007:188) Muhasebe Hatalarının Nedenleri ve Düzeltilmesi Öğr.Gör.,Batman Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Genelde kasıt unsuru taşımayan yanlışlıklardır. Hataların yapılma nedenlerinin ihmal, dikkat ve özen gösterilmemesi ve bilgisizlikten kaynaklandığı söylenebilir(gürbüz,1999:60). a) Bilgisizlik: Muhasebede çalışan personelin muhasebe kavram, ilke ve kurallarını, bu konuda yapılan yasal düzenlemeleri ve işletmenin muhasebe sistemini iyi bilmemesi, muhasebede çeşitli düzensizliklere ve dolayısıyla hataya yol açabilir(hiçşaşmaz,1977:11). b) Dikkatsizlik ve Özen Göstermeme: Muhasebe personeli, görevini yerine getirirken gerekli dikkat ve özeni göstermeyebilir. Bu nedenlerden ötürü muhasebede çeşitli düzensizlikler ve ihmaller görülebilir. 2. Hile Kavramı ve Muhasebe Hileleri Bir kişinin mesleğini, çalıştığı örgütün kaynaklarını ve varlıklarını kasıtlı olarak kötüye kullanarak ve yanlış uygulamalar ile çıkarına çalıştırması da hile olarak tanımlanır(çatıkkaş ve Çalış,a.g.e.:189). Hileler, hatalardan farklı olarak işletmeler için her zaman sorun oluşturmaktadırlar. Çünkü hileler gizlenirler ve gizlenmek için özel şekilde planlandıktan sonra gerçekleştirilirler(kepekçi,1990:148). Muhasebe açısından hile; belli bir amaçla işletmenin işlem, kayıt ve belgelerinin hatadan farklı olarak bilerek tahrif edilmesine hile denir. Muhasebe hileleri başkalarını yanıltma amacı taşıyan muhasebe kayıt ve işlemlerinde bilinçli olarak meydana gelen düzensizliklerdir. Bu nedenle muhasebe hilelerinin ortaya çıkarılması oldukça zordur(güçlü, 2005.:75). Muhasebe hatalarının bilgisizlik ve dikkatsizlik sonucu oluşmasına karşın muhasebe hileleri kasıt unsuru taşımaktadır. Kasıt failin hukuka aykırı bir fiil işlemekte olduğunu bilmesi ve bu fiili isteyerek yapmasıdır. Genel olarak hilenin bilinen özellikleri şöyle sıralanabilir(abdioğlu,2007:163): Hile her tür organizasyonda ve organizasyonun her aşamasında olabilir Hile hiçbir millete atfedilemeyeceği gibi kültürel sınırda tanımaz Hiçbir sistem hileyi tamamen ortadan kaldıramadığından hedef daima hileyi minumun seviyede tutmaktır. Muhasebe hileleri ise aşağıda sıralanan 5 unsurdan meydana gelmektedir(davia ve Diğerleri, 1992:49); Hileyi gerçekleştiren suçlu kişi Suçlunun hile yapmadaki amacı(kasıt) Birinin bir varlığın değerini göz ardı etmesi Varlığı göz ardı edilen kişinin suçun oluştuğu zamanda bunu fark etmemesi Suçlunun bu hareketten çıkar sağlaması Muhasebe hilesinin amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir: Daha az kar dağıtma isteği Hak edilmeyen teşviklerden yararlanma isteği Yolsuzlukların gizlenmesi Ortakların birbirini aldatma arzuları Vergi kaçırma düşüncesi Zimmetlerin gizlenmesi Hisse senedi fiyatlarının olduğundan farklı gösterilmek istenmesi Yukarıda sayılan gerekçelere dayanılarak yapılan ve uygulamada oldukça sık rastlanan hileler genellikle şunlardır(bozkurt, Ağustos 2000:18): Bir defaya mahsus kazanç faaliyetleri ile geliri arttırmak. Örneğin; düşük değerlenmiş bir varlığı yüksek bir değerle satışa sunmak. Gereksiz bir biçimde borçları erken ödeyerek iskonto geliri elde etmek. Cari dönem gelirlerini sonraki dönemlere aktarmak Cari dönem giderlerini sonraki dönemlere aktarmak. Örneğin: amortisman ayrımında düşük oranlar seçmek, değersiz duruma gelen aktifleri zarara atmama yolunu seçmek Gelecek dönem giderlerini cari döneme gider olarak kaydetmek Sahte gelir kalemleri yaratma. Örneğin: işletmelerin aralarında benzer veya yakın değerde varlıklarını değiştirerek gelir yaratmaları, gelen iade paralarını gelir yazmaları, ara dönemlerde düzenlenen mali tablolarda düzmece tahminlerle gelirleri arttırmaları Henüz son aşamaya gelememiş ve gelir doğuracak işlemleri kayıtlara önceden gelir unsuru olarak kaydetmek. Örneğin: satış işlemi sonlanmadan yüklemesi yapılan malları gelir kaydetmek, önemli belirsizlikleri varken bir unsuru gelir yazmak, gelecekte yapılacak bir hizmet için alınan bir avansı gelir yazmak Muhasebe Hilelerinin Nedenleri Muhasebe hilelerine başvurma nedenlerinden en sık görüleni vergi kaçırmadır. Bu amaçla mükellefler çeşitli yollara başvururlar. Bunlardan en önemlileri aşağıdaki gibi sıralanabilir(küçüksavaş, 2010.:372): Alış hileleri Satış hileleri İşletme giderlerini yükseltme Özel giderleri işletmeye aktarma Arızi giderleri gizleme 3. Mesleki Etik İşletmeler belirli çevre koşullarında faaliyet gösteren kurumlardır. Verdikleri kararlarla çevrelerini etkilerler ve aynı şekilde çevrelerinin aldığı kararlardan da etkilenirler. Karşılıklı olarak gelişen bu etkileşimde meslek etiği şirketlere; çalışanlarına, hissedarlarına ve çevreye olan sorumluluklarını ortaya koymuş olur. Meslek etiği mikro çevre içerisindeki tüm faktörlerin birbirlerine karşı olan sorumluluklarından oluşur (Akdoğan,2003:5). Meslek etiği denildiğinde akla gelen iş hayatıyla ilgili iyi-kötü, doğru-yanlış ve haklı haksız uygulamaların incelenmesidir(selimoğlu,1997:144). Meslek etiğinin amacı, iş adamlarının ürettikleri ürün ve hizmetlerde toplumun güvenini kazandırıcı kolaylaştırıcı kurallar topluluğu oluşturmaktır(katherine ve Murphy,2007:383) Muhasebe Mesleğinde Etik Doğru ve güvenilir bilginin sunulmasını sağlayacak olan, meslek mensubunun ahlak anlayışıdır. Bilgiyi sunan meslek mensubu olduğuna göre onun göstereceği ahlaki veya gayri ahlaki tutum ve davranış bilgi kullanıcılarının verecekleri kararı olumlu veya olumsuz etkileyecektir(uyar,2010:1). Muhasebecilerin yaptıkları işler ve kararlar bireyleri, işletmeleri ve diğer kurumları önemli ölçüde etkiler. Bir muhasebe meslek mensubunun yaptığı iş ve aldığı kararlar, bir şirketin hissedarlarına yapacağı ödemeyi, bir yatırım için ödenecek tutarı, spesifik bir ürünün başarısı veya başarısızlığını ve ödenecek vergi miktarını değiştirebilir(larson,1995:4-5). Özellikle muhasebe meslek mensuplarının tuttukları kayıtların sonuçlarından doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen tarafların çok geniş kesimler olması, tutulan kayıtların ülkede yaşayan bireylerin refahlarını etkilemesi, muhasebe mesleğindeki uygulayıcıların meslek etiğine yaklaşımlarında daha titiz bir tutum ve davranış izlemelerini gerekli kılmaktadır(aymankuv ve Sarıoğlan,2010:125) Muhasebe Mesleğinde Etik ile İlgili Düzenlemeler ve Etik İlkeler Muhasebe meslek mensubunun sorumlulukları; topluma, devlete, müşterilerine, mesleki örgütlere ve kendisine karşı olan sorumluluklarından oluşmaktadır. Muhasebe mesleğinde etik ile ilgili yapılan düzenlemeler genelde bu tür sorumlulukları dikkate alan düzenlemelerdir. Bu anlamda muhasebe mesleğinde etik ile ilgili düzenlemelere ve meslek mensuplarının uyması istenilen etik değerlerlerle ilgili Dünyada ve Türkiye de yapılan düzenlemeler ve ilkeler(tükenmez ve Kutay, 1994,s.2); 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Yasasında Yer Alan Düzenlemeler Uluslararası Muhasebeciler için Etik Standartları Kurulu Temel İlkeleri 4. Araştırmanın Metodolojisi 4.1. Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın amacı, bağımsız muhasebe meslek mensuplarını hata ve etik dışı davranışlara yönlendiren faktörleri, örneklem kapsamındaki ilde araştırmak; hata ve etik dışı davranışa yönlendiren nedenleri belirlemektir. Bu bağlamda ikinci bir amaç ise, meslek mensuplarının mesleki etik değerlere yaklaşımını ortaya koymaktır Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi Çalışmanın evrenini Diyarbakır daki Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Odasına kayıtlı 732 bağımsız muhasebe meslek mensubu oluşturmuştur. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir unvanları altında mesleğini icra eden bağımsız meslek mensupları araştırma kapsamına alınmıştır. Bunlar haricinde kalan yani bir başka kuruluşa bağımlı çalışan meslek mensupları araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. Araştırma gerçekleştirilecek bağımsız meslek mensuplarının seçiminde basit tesadüfü örneklem yöntemi kullanılmıştır. Bu ilde faaliyet gösteren tüm bağımsız meslek mensuplarına ulaşmanın mümkün olmadığından hareketle, 170 bağımsız meslek mensubuna anket formaları ulaştırılmış ve yüzyüze görüşme yapılarak anket dönüşümü sağlanmıştır. Dolayısıyla araştırmanın örneklem oranı n/µ:170/732:0,23 olarak belirlenmiştir 4.3. Araştırma Verilerinin Analizi Araştırmada anketin güvenilirlik düzeyini belirlemek için güvenililirlik testi yapılmış ve güvenilirlik katsayısı Cronbach Alpha değeri 0,850 olarak tespit edilmiştir. Bu değer anketin oldukça güvenilir olduğunun göstergesidir. Alpha değeri güvenilirlik aralıkları aşağıdaki gibi açıklanmaktadır (Özkol ve Diğerleri,2005.,119); ölçek güvenilir değil ölçek güvenilirliği düşük ölçek oldukça güvenilir ölçek yüksek derecede güvenilirdir. Verilen değerlere göre güvenilirlik testi alpha değeri karşılaştırıldığında anketin güvenilir olduğu anlaşılmaktadır. Araştırma bulgularını değerlendirmede ve analiz etmede istatistiksel yöntemlerden frekans, aritmetik ortalama, çapraz tablolar, ki kare testi, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) gibi istatistiksel yöntemler kullanılarak veriler değerlendirilmiştir. Bu analiz yöntemlerini kullanmada amaç, değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek, değişkenlerin frekans ve ortalama değerlerini, standart sapmalarını bir tabloda bütün halinde görebilmektir. Veri değerlendirmede SPSS paket programı kullanılmıştır Araştırmanın Hipotezleri Araştırmanın hipotezlerini şunlar oluşturmaktadır: H 0= Bağımsız muhasebe meslek mensuplarına göre, kendileri meslek etiğine uygun davranışta bulunmaktadırlar. H 1= Bağımsız muhasebe meslek mensuplarına göre, meslektaşları etik dışı davranışlarda bulunmaktadırlar. H 2= Bağımsız muhasebe meslek mensuplarına göre, yapılan yasal düzenlemeler yeterlidir. H 3= Bağımsız muhasebe meslek mensupları, kasıt dışı hataları çok az yaptıkları görüşündedirler. H 4= Bağımsız muhasebe meslek mensuplarına göre, meslek mensupları (isteyerek) kasti hata yapmamaktadırlar. H 5= Bağımsız muhasebe meslek mensuplarına göre, meslek mensupları vergi sistemini adil görmeme nedeniyle etik dışı davranışlarda bulunmaktadırlar. H 6= Bağımsız muhasebe meslek mensuplarının cinsiyetiyle, hata ve etik dışı davranışa yönlendiren faktörlerle arasında anlamlı bir farklılaşma vardır. H 7= Bağımsız muhasebe meslek mensuplarının unvanlarıyla, hata ve etik dışı davranışlara yönlendiren faktörlerle arasında anlamlı bir farklılaşma vardır. H 8= Bağımsız muhasebe meslek mensuplarının deneyimi ile hata ve etik dışı davranışa yönlendiren nedenler arasında anlamlı bir farklılaşma vardır. H 9= Bağımsız muhasebe meslek mensuplarının eğitimleri ile hata ve etik dışı davranışa yönlendiren nedenler arasında anlamlı bir ilişki vardır Araştırma Bulguları ve Analizi Araştırma bulguları ve sonuçlarına ilişkin analiz sonuçları temel olarak aşağıdaki başlıklar altında açıklanmıştır Araştırmaya Katılan Muhasebe Meslek Mensuplarının Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans Dağılımları Tablosu Tablo:1. Araştırmaya Katılan Muhasebe Meslek Mensuplarının Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans Dağılımları Tablosu Demografik Değişkenler n (kişi sayısı) % (Yüzde) Cinsiyet Erkek ,8 Kadın 2 1, ,2 Yaş , ,8 51 ve üzeri 2 1,2 Öğrenim durumu Yüksek okul 3 1,8 Lisans ,1 Lisans üstü 7 4,1 Mesleki unvan Serbest muhasebeci mali müşavir ,8 Yeminli mali müşavir 14 8,2 Mesleki tecrübe süresi (Yıl) , , , , ,6 26 ve üzeri 1, ,1 Çalıştırılan eleman sayısı , ,2 25 1, ,1 Müşteri sayısı , ,2 56 ve üzeri 4 2,4 Lise ,9 Çalışanların öğrenim durumu Yüksek okul 27 16,5 Lisans 1,6 Tablo yu incelediğimizde; Araştırmaya toplam 170 kişi katılmış olup, bunların 168 i (% 98,8) erkek, 2 si (% 1,2) ise kadınlardan oluşmaktadır. Araştırmaya katılan kişilerin yaş dağılımına baktığımızda, katılımcıların en fazla sıklığa sahip oldukları yaş grubunun % 65,9 ile yaş arası, en düşük sıklığa sahip oldukları yaş gruplarının ise % 1,2 ile yaş arası ve yine aynı oranla 51 yaş üzeri gruplar olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının % 4,1 nin öğrenim düzeyi lisansüstü, % 94,1 inin öğrenim düzeyi lisans iken, %1,8 inin öğrenim düzeyi ise yüksekokuldur. Tablodan görüldüğü üzere katılımcıların % 91,8 i serbest muhasebeci mali müşavir iken % 8,2 si yeminli mali müşavirdir. Araştırmaya katılmış meslek mensuplarının % 47,6 sının meslekteki tecrübe süresi 6-10 yıl arasındadır. İkinci sırada ise % 39,4 ile yıl arası tecrübeye sahip meslek mensupları yer almaktadır. Tablodan görüldüğü üzere araştırmaya katılan meslek mensuplarının çalıştırdıkları eleman sayısına göre dağılımları incelendiğinde % 94,7 sinin 1-5 arası eleman çalıştırdığı görülmektedir. Görüldüğü üzere müşteri sayısı dağılımı incelendiğinde meslek mensuplarının % 71,8 inin müşteri sayısının arası olduğu görülmektedir Meslek Mensuplarının Anket Sorularına Verdikleri Yanıtlara İlişkin Frekans Dağılımları ve Ortalamalar Tablosu Aşağıdaki tabloda meslek mensuplarının anket içerisinde yer alan çeşitli sorulara verdikleri yanıtların dağılımı ve ortalamaları görülmektedir. Söz konusu sorular 5 li likert ölçek ile hazırlanmış ve kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum şeklinde 5 düzeyden oluşmaktadır. Yanıtlar; 1 den 5 e kadar kesinlikle katılmıyorum =1, katılmıyorum=2, kararsızım=3, katılıyorum=4 ve kesinlikle katılıyorum=5 biçiminde kodlanmıştır. Yanıt ortalamalarının 1 e yakın olması konu hakkındaki düşüncenin olumsuz olması anlamına gelirken, yanıt ortalamaları 5 e yakınlaştıkça konu hakkındaki düşüncelerin daha olumlu bir seyir izlediği anlaşılmaktadır. Tablo 2: Meslek Mensuplarının Anket Sorularına Verdikleri Yanıtlara İlişkin Frekans Dağılımları ve Ortalamalar Tablosu İFADELER Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Ortalama S.sapma N % N % n % n % N % Meslek ahlak kuralları çerçevesinde kurallara uygun hareket ettiğinizi düşünüyor musunuz? 1,6 3 1, ,6 4,92 0,49 Teknik olarak veya mesleki standartlara uymayan bir şekilde hareket ettiğiniz oldu mu? ,2 3 1, ,01 0,13 Meslek ahlakına uymayan davranış veya işlem yapanlara verilen cezalar yeterli midir? , , ,35 0,47 Ülkemizde meslek ahlakı çerçevesinde yapılan düzenleme çalışmaları yeterli midir? , , ,6 1,32 0,54 Ülkemizde merkezi olarak bir mesleki etik kurulunun kurulmasını nasıl karşılarsınız? - - 1, , ,8 4,67 0,50 Vergi uygulamaları ve vergi oranları yapılan hata ve hileler üzerince etkili midir? 1, , , ,4 4,4 0,56 Denetim yetersiz ise hata ve hileler üzerinde etkisi var mıdır? 3 1, , ,8 7 4, ,24 0,58 Mali tablolarda tabloların gerçekliğini etkilemeyecek sayısal hata veya işlem yaptığınız oldu mu? 94 55,3 3 1,8 9 5, ,1 1,6 2,25 1,44 Tabloda görüldüğü gibi yanıt ortalaması en yüksek olan yani en olumlu düşünceye sahip olunan konular sırasıyla; 1. Mesleki ahlak kuralları çerçevesinde kurallara uygun hareket ettiğinizi düşünüyor musunuz? ( Ort.= 4,92, S.sapma=0,49) 2. Ülkemizde merkez olarak bir etik kurulunun kurulmasını nasıl karşılarsınız? (Ort.= 4,67, S.sapma=0,50) 3. Vergi uygulamaları ve vergi oranları yapılan hata ve hileler üzerinde etkili midir? (Ort.= 4,40, S.sapma=0,56) Şeklinde sıralanırken, en olumsuz düşünceye sahip olunan konular ise, 1. Teknik olarak veya mesleki standartlara uymayan bir şekilde hareket ettiğiniz oldu mu? (Ort.=1,01, S.sapma=0,13) 2. Ülkemizde meslek ahlakı çerçevesinde yapılan düzenleme çalışmaları yeterli midir? (Ort.=1,32, S.sapma=0,54) 3. Meslek ahlakına uymayan davranış veya işlem yapanlara verilen cezalar yeterli midir? (Ort.=1,35, S.sapma=0,47) şeklinde sıralanmıştır Katılımcıların Muhasebe Hata ve Hilelerine Yönelik Sorulan Sorulara Verdikleri Yanıtlara İlişkin Frekans Dağılımları Tablo.3: Katılımcıların Muhasebe Hata ve Hilelerine Yönelik Sorulan Sorulara Verdikleri Yanıtlara İlişkin Frekans Dağılımları İFADELER VERİLEN CEVAPLAR n (kişi sayısı) % (Yüzde) Sahip olmadığınız uzmanlık ve tecrübeye sahipmiş gibi davranarak ahlaki olmayan bir durum sayesinde müşteri kazandınız mı? Evet 1,6 Hayır ,4 Muhasebede yapılan hataların nedenleri Bilgisizlik özen göstermemek , Dikkatsizlik-tecrübesizlik 40 23,5 İş yoğunluğu-diğer 7 4,1 Muhasebe hata ve hilelerini ortaya çıkarmada denetim yeterli midir? Evet 42 24,7 Hayır ,3 Hata payı oranı en çok kimden kayn
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x