of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Claimingo B.V. Algemene Voorwaarden Claim & Go

Category:

Internet

Publish on:

Views: 18 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Claimingo B.V. Algemene Voorwaarden Claim & Go (i) Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: i. Claimingo: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Transcript
Claimingo B.V. Algemene Voorwaarden Claim & Go (i) Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: i. Claimingo: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CLAIMINGO B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudend te Utrecht aan de (3512 KC) Herenstraat 12 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer (hierna: Claimingo ); ii. Passagier: Ieder natuurlijk persoon (daaronder mede verstaan diens (wettelijke) vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en/of erfgename(n)), die een overeenkomst heeft met Claimingo (hierna: Passagier ); iii. Luchtvaartmaatschappij: de luchtvaartmaatschappij die de vertraagde of geannuleerde vlucht heeft uitgevoerd of voornemens was om de vlucht uit te voeren (hierna: Luchtvaartmaatschappij ); iv. Vordering: een vordering van de Passagier op een Luchtvaartmaatschappij op basis van Verordening (EG) nr. 261/2004 en/of het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999 inzake het internationale luchtvervoer en/of de Turkse Regulation on Air Passenger Rights (SHY-Passenger) en/of een soortgelijk(e) verdrag/verordening (hierna: Vordering ); v. Koopsom Claimingo koopt vorderingen van Passagieren op luchtvaartmaatschappijen. Als een Vordering voldoende kans van slagen heeft, dan kan Claimingo een voorstel doen. Per zal Claimingo een voorstel voor een Koopsom uitbrengen (hierna: de Koopsom ); vi. Overeenkomst Indien Claimingo en de Passagier overeenstemming over de (ver)koop van een Vordering bereiken, zal de Vordering door de Passagier geleverd worden aan Claimingo door middel van een onderhandse (cessie) akte (hierna: Overeenkomst ). Claimingo draagt zorg voor mededeling van de verkoop van de Vordering bij de schuldenaar (een Luchtvaartmaatschappij); vii. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Claimingo (hierna: Algemene voorwaarden ). 1 (ii) Algemeen 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomst(en) tussen Claimingo en de Passagier. Claimingo is bevoegd de Algemene voorwaarden (eenzijdig) te wijzigen. 2. Claimingo biedt de Passagier de mogelijkheid om een Vordering ter verkoop (cessie) aan te bieden. Claimingo zal te allen tijde een zelfstandige beoordeling maken van de slagingskansen van een door de Passagier aangeboden Vordering. In dat kader zal Claimingo informatie van de Passagier behoeven, waaronder (doch niet uitsluitend): een afschrift van het (e-) ticket; een kopie van de boardingpas; en een kopie van een geldig identificatiebewijs (paspoort of legitimatiebewijs). 3. Beoordeling van de Vordering kan pas plaatsvinden nadat Claimingo voornoemde documenten van de Passagier heeft ontvangen. De Passagier ontvangt doorgaans binnen twee werkdagen na ontvangst van voornoemde documenten uitsluitsel van Claimingo. Ongeacht de slagingskansen staat het Claimingo vrij om van koop (cessie) van een Vordering af te zien. 4. Claimingo neemt uitsluitend verzoeken voor verkoop van een Vordering in behandeling in geval van: vluchten van de Passagier, uitgevoerd door de Luchtvaartmaatschappij binnen de EU; vluchten van de Passagier vanuit de EU naar buiten de EU; en vluchten van buiten de EU naar de EU, mits de uitvoerende Luchtvaartmaatschappij een statutaire zetel binnen de EU heeft. 5. Indien Claimingo een voorstel voor de koop van een Vordering aan de Passagier doet, dan zal de voor te stellen Koopsom afhankelijk zijn van (i) de afstand van de genoten vlucht, (ii) de tijd waarop de Passagier de eindbestemming heeft bereikt, (iii) het land waar de Luchtvaartmaatschappij is gevestigd en (iv) andere omstandigheden die relevant kunnen zijn voor de hoogte van de schadevergoeding op de Luchtvaartmaatschappij. 6. Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat Claimingo ondubbelzinnig schriftelijk (al dan niet elektronisch in de vorm van een bericht) de koop van de Vordering aanvaardt. De Passagier is zich ervan bewust dat door het sluiten van de Overeenkomst een lager bedrag geaccepteerd wordt dan dat de Passagier mogelijk van de Luchtvaartmaatschappij had kunnen krijgen indien hij de Vordering niet aan Claimingo had verkocht. Claimingo draagt na het sluiten van de Overeenkomst het economische en juridische risico van het innen van de Vordering. 7. De Passagier garandeert door het aangaan van de Overeenkomst dat hij bevoegd is de Vordering te verkopen, dat de Vordering niet is bezwaard of is overgedragen ten gunste van een derde of vatbaar 2 is voor verrekening en dat hij alle informatie naar waarheid en volledigheid aan Claimingo heeft aangeleverd. (iii) Betaling van de Koopsom 1. Claimingo zal na de totstandkoming van de Overeenkomst in beginsel binnen twee werkdagen de Koopsom betalen op een door de Passagier opgegeven Europese bankrekeningnummer. In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld bij overmacht en drukte) kan het zijn dat een langere betalingstermijn wordt gehanteerd. Indien de Passagier geen Europees bankrekeningnummer heeft, zal het bedrag naar een niet-europees bankrekeningnummer worden overgemaakt. In deze gevallen moet worden rekening gehouden met een langere betalingstermijn. 2. Het door Claimingo betaalde bedrag aan de Passagier is risico-vrij, dat wil zeggen dat de Koopsom niet terug behoeft te worden betaald als de Vordering onverhoopt niet kan worden geïncasseerd. 3. Indien samenhangende Vorderingen van meerdere Passagieren aan Claimingo worden verkocht (gecedeerd), dan behoudt Claimingo zich het recht voor om de Koopsom op één bankrekening te betalen. (iv) Tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst 1. Indien bij of na het sluiten van de Overeenkomst zou blijken dat de Passagier foutieve, onjuiste of onware informatie aan Claimingo heeft verschaft, dan behoudt Claimingo zich het recht voor om alle schade die zij daardoor lijdt op de Passagier te verhalen. 2. Onder schade verstaat Claimingo mede: (i) de door Claimingo aan de Passagier betaalde Koopsom, (ii) de proceskosten die Claimingo heeft gemaakt voor het innen van de Vordering op een Luchtvaartmaatschappij en (iii) overige door Claimingo te maken kosten die gepaard gaan met de schade. (v) Overmacht 1. Claimingo is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht of een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch welke krachtens de wet niet voor haar rekening, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet-voorzien, waarop Claimingo geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Claimingo niet in staat is haar verplichtingen jegens de Passagier na te komen. 3 3. Claimingo heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid de (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, nadat de Passagier enige verbintenis uit hoofde van de overeenkomst Claimingo met had moeten nakomen. 4. Claimingo is gerechtigd om haar verplichtingen jegens de Passagier op te schorten zolang de overmacht voortduurt. (vi) Aansprakelijkheid 1. Claimingo is niet aansprakelijk voor enige vorm van directe of indirecte schade geleden door de Passagier en/of derde(n). Hieronder wordt verstaan directe en indirecte schade, immateriële schade, winstdaling, bedrijfsschade of schade uit welken hoofden dan ook. 2. Schade als gevolg van eventuele aansprakelijkheid van Claimingo, voortvloeiend uit een dwingendrechtelijke bepaling (zoals opzet of grove schuld), ziet maximaal op een bedrag ter hoogte van de Vordering (inclusief BTW). 3. Claimingo is niet aansprakelijk voor enig handelen van de Passagier en/of de (in)directe gevolgen van diens handelen of nalaten. 4. Claimingo is niet aansprakelijk voor gemaakte administratieve fouten of handelingen. Deze bepaling geldt ook voor haar (juridische) partners. (vii) Acties en actievoorwaarden 1. Claimingo organiseert promotionele activiteiten, zoals winacties. Claimingo zal (indien sprake is van een winactie) een verkort spelreglement opstellen en deze beschikbaar stellen aan Passagiers voor wie de winactie bedoeld is. Desgevraagd wordt op eerste verzoek een afschrift van de spelvoorwaarden per toegestuurd. 2. Claimingo heeft tevens een beloningsactie voor Passagiers van wie Claimingo reeds de ter beoordeling aangeboden Vordering heeft goedgekeurd en gekocht. Claimingo betaalt een nader te bepalen vergoeding indien een Passagier (andere dan op het (groeps)ticket vermelde) medereizigers aandraagt. Claimingo betaalt ook een nader te bepalen vergoeding indien een passagier van wie Claimingo reeds de ter beoordeling aangeboden Vordering heeft goedgekeurd, Passagiers doorverwijst van een andere vlucht (al dan niet van een andere datum). 3. Claimingo zal een zelfstandige inschatting maken van de slagingskansen van de Vordering van de doorverwezen Passagiers. Pas na goedkeuring van de Vordering van de doorverwezen Passagiers, zal Claimingo een vergoeding aan de Passagier betalen die doorverwezen heeft. 4. Het staat Claimingo vrij om af te zien van het doen van een aanbod zoals bepaald onder lid 2. Het staat Claimingo tevens vrij om de (actie)voorwaarden te wijzigen. 4 (viii) Toepasselijk recht 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 5
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x