of 217
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

CHEMIE VE VOLNÉM ČASE ŽÁKŮ ZŠ

Category:

Sports

Publish on:

Views: 20 | Pages: 217

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
CHEMIE VE VOLNÉM ČASE ŽÁKŮ ZŠ Mgr. Lenka Dobešová, Mgr. Irena Plucková, Ph.D. Zdroj veškerého textu: DOBEŠOVÁ, Lenka. Chemie ve volném čase žáků ZŠ. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta
Transcript
CHEMIE VE VOLNÉM ČASE ŽÁKŮ ZŠ Mgr. Lenka Dobešová, Mgr. Irena Plucková, Ph.D. Zdroj veškerého textu: DOBEŠOVÁ, Lenka. Chemie ve volném čase žáků ZŠ. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Vedoucí diplomové práce Mgr. Irena Plucková, Ph.D. Obsah 1. Úvod a cíle práce Volný čas dětí Pedagogika volného času Cíle pedagogiky volného času Funkce výchovy mimo vyučování Realizace kroužku Legislativa spojená s volnočasovými aktivitami Problémy s financováním kroužků Co musíme udělat pro vznik kroužku Bezpečnost práce v laboratoři Pravidla chemické laboratoře První pomoc a. Úraz elektrickým proudem b. Požití chemikálie c. Potřísnění chemikálií d. Vdechnutí chemikálie e. Popálení a opaření Hašení požáru v laboratoři Piktogramy k chemikáliím H, P věty Záměry kroužku Harmonogram kroužku Karty chemických pokusů Hrnečku vař Zelená sopka Tajné písmo 6.4. Tajné písmo Vaření vajec bez ohně Horký led Malování ohněm Led jako lepidlo Mramorové mléko Tančící rozinky Výroba prskavek Flambování banánů Výroba domácí limonády Odbarvení kečupu Odbarvení malinové limonády Vybělení barevné látky Jak nenamočit ubrousek Var vody v papíru Výroba umělých zvratek Krasové jevy v laboratoři Krystaly Plovoucí vejce Výroba domácí plastelíny Výroba mýdla Lávová lampa Vodní sopka Olejová sopka Sádrový odlitek Pěnící příšera Karamelové lízátko 6.31. Horká čokoláda Orientační průzkum Závěr Resumé Seznam literatury Příloha 1. Úvod a cíle práce Volný čas dětí je stále častěji diskutovaným problémem dnešní doby. Někteří rodiče považují za důležitý čas, který jejich děti tráví ve škole a na jejich volný čas už nemyslí. V poslední době se ale ukazuje, že právě volný čas dětí má obvykle velký vliv na jejich rozvoj schopností, dovedností, vědomostí a také na jejich chování. V současnosti existuje velké množství institucí a organizací, které se zabývají volným časem dětí. Jejich pracovní náplní je působit na děti, mládež, nebo i dospělé osoby, a naučit je volný čas racionálně využívat. Takovými organizacemi mohou být domovy dětí a mládeže, střediska pro volný čas nebo také samotné školní družiny a kluby. To, jak děti tráví volný čas je ovlivněno mnoha faktory. Ukazuje se, že způsob zaplňování volna u dětí je mnohdy ovlivněn chováním rodičů. Děti obvykle přebírají vzorce chování rodičů, nebo blízkých členů rodiny. Velmi často dělají ve volném čase to, co jejich rodiče. Samozřejmě to nemusí být pravidlem. Existuje i spousta dalších faktorů, které ovlivňují chování dětí. Mezi ně patří určitě škola, učitelé, kamarádi, hromadné sdělovací prostředky, v dnešní době i sociální sítě např. facebook atd. Právě z tohoto důvodu byl zřízen na základní škole Felberova ve Svitavách chemický kroužek pro žáky osmého a devátého ročníku. Jde o velkou sídlištní školu (cca 465 žáků a asi 32 pedagogických pracovníků), kde se vyskytuje velké množství patologických jevů. Navštěvuje ji mnoho žáků trpících sníženým zájmem rodičů. Často učitelé této školy, mezi něž patří i autorka této práce, potkávají své žáky potulující se v jejich volném čase po sídlišti bez jakýchkoliv aktivit, bez možností. Z tohoto důvodu se ujal nápad, dát těmto dětem možnost zabavit se něčím, co není nebezpečné a může jim pomoci v životě. Poskytnout jim místo, kam budou chodit rádi, a kde budou mít zázemí a pochopení. V neposlední řadě jim také chtěla autorka práce dokázat, že i škola, učení a chemie, mohou být zajímavé, zábavné a přínosné v oblasti teenagerů. Cílem práce bylo založit a vést kroužek chemického praktika pro žáky osmého a devátého ročníku základní školy, který by rozšířil znalosti žáků a prohloubil jejich zájem o chemii. Součástí tohoto cíle bylo rovněž vytvořit návody efektních 5 chemických pokusů, které by byly náplní kroužku. K vyhodnocení činnosti slouží průzkum realizovaný mezi členy existujícího kroužku. Dotazník poptává názor žáků na průběh chemického kroužku, a dotazuje se, zda tato volnočasová aktivita změnila jejich pohled na chemii jako vědní obor. 2. Volný čas dětí Na období, které nastává po ukončení pracovní doby resp. školního dne, se začali lidé soustředit zhruba v průběhu 19. a 20. století. Volný čas se začínal stávat důležitou součástí každodenního lidského života. Tyto změny se vyskytovaly nejdříve u lidí z vyšších společenských vrstev a sociálního postavení. Později se však stal volný čas důležitou součástí dne každého člověka. Jde o čas, kdy má dospělý jedinec či dítě možnost odpočívat, věnovat se rodinným či osobním záležitostem, komunikovat s jinými lidmi, rozšiřovat si obzory nebo se jen pobavit. PhDr. Břetislav Hofbauer definuje volný čas takto: Volný čas je čas, kdy člověk nevykonává činnosti pod tlakem závazků, jež vyplývají z jeho sociálních rolí, zvláště z dělby práce a nutnosti zachovat a rozvíjet svůj život. Někdy se vymezuje jako čas, který zbývá po splnění pracovních i nepracovních povinností. 1 Dále také uvádí charakteristiku volného času: Činnost, do níž člověk vstupuje s očekáváními, účastní se jí na základě svého svobodného rozhodnutí, a která mu přináší příjemné zážitky a uspokojení. 2 Michal Kaplánek dělí ve své knize volný čas na polovolný čas a vlastní volný čas. Kdy Vlastní volný čas chápeme jako disponibilní čas nebo jako čas k libovolnému 1 HOFBAUER, Břetislav. Děti, mládež a volný čas. 1. vyd. Praha: Portál, s.r.o., 2004, 176 s. ISBN HOFBAUER, Břetislav. Děti, mládež a volný čas. 1. vyd. Praha: Portál, s.r.o., 2004, 176 s. ISBN jednání, tedy jako čas, s nímž individuálně disponujeme a podle svých osobních přání jej užíváme, jednoduše řečeno: individuálně volně disponovatelný čas. 3 Problematika volného času není spojena pouze s dospělými jedinci, ale už velmi brzy lidé došli k závěru, že pokud nebudou mít děti vyplněný volný čas, ovlivní to jejich vývoj popř. i chování. V publikaci Pedagogika volného času se přímo píše: dospívají zhusta malí nezbedové v neužitečné, ba škodlivé živly společnosti, jejichž žalářování a ošetřování v káznicích pohlcuje pak ohromnou část důchodu státního. 4 Především z výše uvedeného důvodu se začali lidé zajímat o volný čas dětí. Tak byly, mimo jiné, položeny základy pedagogiky volného času. Ta má za úkol analyzovat dosavadní vývoj reflexe volného času, cílevědomého odkrývání a využívání obsahů činností, a různých způsobů jejich využívání. Dále by měla do těchto oblastí vnášet nové podněty a iniciativy a harmonizovat jejich řešení. Děti a mladí lidé by s její pomocí měli být schopni se samostatně, nebo ve spolupráci s dospělými (rodiče, vychovatelé, ), učit vhodným aktivitám pro volný čas. Měli by správně vybírat realizační způsoby těchto aktivit a zvládat jejich provedení natolik, aby byly ve prospěch jejich rozvoje, nebo rozvoje jejich sociálního okolí, společnosti či přírody. 3 KAPLÁNEK, Michal. Čas volnosti čas výchovy. 1. vyd. Praha: Portál, s.r.o., 2012, 176 s. ISBN PÁVKOVÁ, Jiřina, Bedřich HÁJEK, Břetislav HOFBAUER, Vlasta HRDLIČKOVÁ, Alena PAVLÍKOVÁ..Pedagogika volného času. 4. vyd. Praha: Portál, s.r.o., 2008, 224 s. ISBN 2.1 Pedagogika volného času Pedagogika volného času je vědní pedagogickou disciplínou, která se zabývá činností člověka v jeho volném čase jako specifické součásti života a informálním a neformálním působením. Věnuje se rozborům a řešením základních otázek s cílem pozitivně utvářet osobnost člověka. 5 Tato vědní disciplína zahrnuje všechny fáze lidského života. Zvláště se však specializuje na děti a mládež, protože toto životní období zabírá asi jednu třetinu celého lidského života. Dále také proto, že se děti s možnostmi volného času teprve seznamují a díky volnočasovým aktivitám si utvářejí postoje k jednotlivým obsahovým a strukturálním součástem volného času, k volnému času jako takovému a k institucím s ním spojeným. Pedagogika volného času vytváří také vztahy k ostatním oblastem lidského života (k práci, rodině, ). 2.2 Cíle pedagogiky volného času Existuje velké množství způsobů, jak na pedagogiku volného času nahlížet, a jak ji pojímat. Jednotliví odborníci v České republice i ve světě se v názorech na vnímání pedagogiky volného času mnohdy velmi liší. Přehled pohledů na tuto problematiku můžeme najít v publikaci Čas volnosti-čas výchovy autora Michala Kaplánka. Z této publikace mimo jiné vyplývá, že přesný (obecný) cíl pedagogiky volného času nebyl stále určen. Z toho důvodu se bude muset tento vědní obor v budoucnosti vyrovnat s velkým množstvím otázek, prověřit své cíle, metody i obsah. Z výše jmenované publikace byl vybrán jeden z názorů na cíle výchovy ve volném čase mimo vyučování. Všeobecným cílem pedagogiky volného času je podle Pávkové naučit jedince hospodařit s volným časem, aby ho dokázal rozumně využívat a reálně ocenit jako významnou hodnotu. Dalšími a dílčími cíli je pak naučit děti rekreovat, odpočívat, rozvíjet vlastní zájmy a specifické schopnosti, uspokojovat a kultivovat své potřeby, naučit se uspořádat si svůj režim dne, aby měly schopnost pracovat s časem a vést zdravý život. 6 5 Hofbauer, Břetislav. Kapitoly z pedagogiky volného času.1. vyd. České Budějovice: Protisk, s. r. o., 2010, 168 s. ISBN KAPLÁNEK, Michal. Čas volnosti čas výchovy. 1. vyd. Praha: Portál, s.r.o., 2012, 176 s. ISBN 2.3 Funkce výchovy mimo vyučování Výchova mimo vyučování je zcela specifickou oblastí výchovného působení učitelů na děti. Toto působení má, podle PhDr. Jiřiny Pávkové a kol. 7, hned několik funkcí: výchovně-vzdělávací, zdravotní, sociální a preventivní funkce. Jednotlivé organizace či instituce plní tyto funkce v různé míře. Výchovně-vzdělávací funkce Výchovná funkce je jedna z nejdůležitějších funkcí volnočasových aktivit. Jednotlivé instituce se podílejí podle svých specifických možností a legislativně vymezeného poslání na rozvíjení schopností dětí a mládeže, na usměrňování, kultivaci a uspokojování jejich zájmů a potřeb, na formování žádoucích postojů a morálních vlastností. 8 Zástupci příslušných institucí či organizací vymýšlí program plný zajímavých, poutavých her a činností, které děti motivují ke společensky přijatelnému vyplňování volného času, k získávání nových informací, dovedností i správných návyků. Dále také děti vedou k rozvoji sebepoznávání a k celoživotnímu vzdělávání. Vedené volnočasové aktivity dětí bývají často spojeny s pocitem úspěchu, naplnění. Děti mohou dělat to, co je baví, v čem jsou úspěšné. Tato skutečnost podporuje jejich sebevědomí a napomáhá k utváření jejich názoru na život. Zdravotní funkce Zdravotní funkce výchovy mimo vyučování je plněna zejména z pohledu usměrňování režimu dne a tím i zdravého životního stylu dítěte. Umožňuje střídání různých aktivit práce/odpočinek, organizované činnosti/spontánní činnosti, Velmi důležité jsou pohybové aktivity na čerstvém vzduchu. Žáci potřebují vydatný pohyb po dlouhém sezení během vyučování ve škole. Některá zařízení mohou také působit na děti v oblasti stravováni, jsou-li na to zařízená. 7 KAPLÁNEK, Michal. Čas volnosti čas výchovy. 1. vyd. Praha: Portál, s.r.o., 2012, 176 s. ISBN PÁVKOVÁ, Jiřina, Bedřich HÁJEK, Břetislav HOFBAUER, Vlasta HRDLIČKOVÁ, Alena PAVLÍKOVÁ. Pedagogika volného času. 4. vyd. Praha: Portál, s.r.o., 2008, 224 s. ISBN Zdravotní funkce výchovy mimo vyučování nemusí být spojena pouze s fyzickou stránkou, ale jde také o duševní zdraví. Příslušné instituce přispívají ke správnému vývoji duševního zdraví dětí třeba jen příjemným prostředím, ve kterém se aktivity konají. Dále také tím, že mohou trávit volný čas s příjemnými, oblíbenými lidmi a tím, že mohou prožívat radost a úspěch. Důležité je také dodržování zásad bezpečnosti práce. Sociální funkce Sociální funkce je také významnou funkcí výchovy mimo vyučování. Je důležité, aby rodiče věděli, že je o jejich děti postaráno v pracovní době, a díky tomu mohli v klidu a efektivně pracovat. Sociální funkce spočívá mimo jiné v tom, že adekvátní pracoviště mohou vyrovnávat sociální a materiální rozdíly mezi rodinami a tím i pomáhat dětem z méně podnětného, či konfliktního rodinného prostředí. Podílí se také na vytváření nových sociálních vztahů. Každé výchovné pracoviště plní sociální funkci v jiné míře a jiným způsobem. Nejpodstatněji tuto funkci plní pracoviště, která pracují s malými dětmi (družiny), nebo zařízení, která přechodně či trvale plní funkci rodiny (dětské domovy, domovy mládeže). Součástí sociální funkce výchovy mimo vyučování je i nácvik komunikativních dovedností, rozvoj sociálních kompetencí a seznamování s pravidly společenského chování. 9 Preventivní a rozvojové zaměření výchovy V poslední době ve společnosti přibývá velké množství tzv. sociálně patologických jevů. Z toho důvodu je kladen velký důraz na jejich prevenci. Tato je směřována do následujících oblastí: drogová závislost, alkoholismus a kouření; kriminalita a delikvence; virtuální drogy (počítače, televize, video); patologické hráčství (gambling); 9 PÁVKOVÁ, Jiřina, Bedřich HÁJEK, Břetislav HOFBAUER, Vlasta HRDLIČKOVÁ, Alena PAVLÍKOVÁ. Pedagogika volného času. 4. vyd. Praha: Portál, s.r.o., 2008, 224 s. ISBN záškoláctví; šikanování, vandalismus a jiné formy násilného chování; xenofobie, rasismus, intolerance. 3. Realizace kroužku V počátku realizace praktické části této práce autorka zjistila, že není tak jednoduché zřídit zájmovou činnost - kroužek. Vznik zájmového kroužku stojí nemalé úsilí a je nutné postupovat v řadě po sobě jdoucích kroků, které jsou nezbytné k dosažení cíle. Jakmile se podaří kroužek založit, přicházejí další problémy spojené se zajištěním materiálu potřebného k práci, se zajištěním finančních prostředků na provoz, se samotnými žáky a s realizací jednotlivých setkání. Kromě problémů ale kroužek poskytuje spoustu zajímavých zkušeností, zážitků a setkání. Podle názoru autorky práce tato volnočasová aktivita plnohodnotně vyplňuje volný čas nejenom dětí ale i pedagoga. Obě jmenované strany se při společné práci vnitřně obohatí Legislativa spojená s volnočasovými aktivitami S pedagogikou volného času a tedy i se vznikem kroužku souvisí velké množství zákonů. V první řadě Školský zákon (Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). V tomto zákoně, v první části 2, najdeme i obecné cíle vzdělávání, které platí pro vzdělávání jak ve školách, tak ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. Zájmovému vzdělávání se jmenovaný zákon věnuje v osmé části. Tato část je nazvaná Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání. Zvláště významné je ustanovení 11, který v prvním odstavci definuje zájmové vzdělávání. Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 11 V desáté části téhož zákona můžeme najít úlohu školských zařízení pro zájmové vzdělávání. Školská zařízení pro zájmové vzdělávání zajišťují podle účelu, k němuž byla zřízena, výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační akce, zajišťují osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popř. i další osoby. 11 Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů je dalším zákonem, který má dopad na volnočasové aktivity a měl by nás zajímat, se v 2 zabývá definicí pedagogického pracovníka. Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně pedagogickou nebo pedagogickopsychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu (viz Školský zákon) (dále jen přímá pedagogická činnost ); je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociální péče téhož zákona je věnován předpokladům pro výkon funkce pedagogického pracovníka a 17 definuje nezbytné vzdělání pedagoga volného času. Dalšími zákony, které se týkají zřízení kroužku, jsou zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. K našemu tématu se dále vztahují vyhlášky vyplývající z výše uvedené legislativy. Ty upravují další podrobnosti a pravidla, jimiž je nutné se řídit. Mezi těmito vyhláškami je nutno zmínit zejména vyhlášku 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, dále také vyhlášku č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů a vyhlášku č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. První jmenovaná vyhláška definuje v 1 účastníka zájmového vzdělávání a v 2 formy zájmového vzdělávání. Druhá část 3 této vyhlášky 11 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 12 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 12 se věnuje školským zařízením pro zájmové vzdělávání. Školská zařízení pro zájmové vzdělávání jsou: a) středisko volného času b) školní klub c) školní družina. 13 Druhá jmenovaná vyhláška hovoří o zaznamenávání a hlášení úrazů žáků, ke kterým došlo při činnostech během zájmového vzdělávání. Součástí vyhlášky je také vzor formuláře záznamu o úrazu dítěte, žáka a studenta (viz Příloha č. 1: Formulář pro úraz dítěte) Problémy s financováním kroužků Již zmíněná vyhláška 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, definuje školská zařízení určená pro zájmové vzdělávání. Jsou to střediska volného času, školní kluby nebo školní družiny. Tato vyhláška, ani jiná legislativa nestanoví, že by základní škola měla být zřizovatelem zařízení určeného k zájmovému vzdělávání. Z toho vyplývá, že není povinností základních škol takové kroužky podporovat a zřizovat. Na podobné činnosti jim také nejsou přidělovány žádné finanční prostředky. Vzhledem k obecně napjatým rozpočtům škol, není ani v možnostech škol najít rezervy, ze kterých by zájmové vzdělávání bylo hrazeno. Mnohdy se proto setkáváme s problémem, že kroužky, které dříve ve škole fungovaly a byly plně hrazeny školou, dnes buď zanikají, nebo jsou převáděny do místních odpovídajících organizací (př. Dům dětí a mládeže dále DDM). Zde se ale počítá s podstatnou finanční spoluúčastí rodičů žáků. Tím se však tyto kroužky stávají nedostupnými pro žáky ze slabších sociálních skupin. I dnes se ještě najdou školy, které pro své žáky kroužky zřizují a finančně podporují. Pokud tuto možnost nemají, poskytují alespoň spolupráci a prostory organizacím, které jsou na takovou činnost zřízeny. 13 Vyhláška 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 13 3.3. Co musíme udělat pro vznik kroužku Prvním krokem pedagoga by mělo být ověření, zda bude mezi dětmi o vznikající kroužek zájem. Zpočátku byly obavy možného nezájmu o chemický kroužek s ohledem na nevelkou oblibu přírodních věd. Nakonec se ukázalo, že zájem byl větší, než kapacita kroužku. To byl první ukazatel, že je vhodné kroužek založit, a že má naději na úspěch. Druhým krokem by mělo být zajištění zázemí a zřizovatele kroužku. To však není tak úplně jednoduché. Zřizovatelem kroužku může být buď škola, nebo některá z místních institucí (viz Problémy s financováním kroužků). V případě ZŠ Felberova Svitavy vznik kroužku pod záštitou školy nebyl možný. Po předběžném souhlasu vedení školy následovalo jednání s místním DDM, který souhlasil se zřízením kroužku v prostorách školy. Následoval podpis dohody o provedení práce s DDM, prohlášení o proškolení BOZP a vyplnění dotazníku pro DDM. Přes to, že je vedoucí kroužku zaměstnancem školy a ve školství pracuje, pro vznik
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x