of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Božický zpravodaj. Relaxační a sportovní centrum Božice. Výstavba okružní křižovatky v Božicích. Slovo starosty Vážení občané,

Category:

Sheet Music

Publish on:

Views: 13 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Božický zpravodaj Dvouměsíčník obce Božice - zdarma - číslo 5/2016 Slovo starosty Vážení občané, i když to někteří z nás příliš nezaregistrovali, máme za sebou léto a čas dovolených. V červenci a srpnu
Transcript
Božický zpravodaj Dvouměsíčník obce Božice - zdarma - číslo 5/2016 Slovo starosty Vážení občané, i když to někteří z nás příliš nezaregistrovali, máme za sebou léto a čas dovolených. V červenci a srpnu se uskutečnila celková rekonstrukce zděné poklonky,t tzv. Klíčova kaplička. Věřím, že po této opravě bude kaplička bez nutnosti větších oprav stát na svém místě po mnoho dalších generací. Přestože většina občanů naší obce patří mezi ateisty, myslím si, že bychom neměli dědictví našich předků nechat chátrat a předat je tak našim potomkům v dobrém stavu. V posledních šesti letech se nám podařilo opravit každoročně jednu památku a rádi bychom v tomto trendu pokračovali. Zaměstnanci obce v letních měsících, mimo pravidelné údržby veřejných prostranství, provedli nové vydláždění chodníku před jednotou v Českých Křídlovicích a nově jsme umístili lavičky u dvou zastávek autobusů. Dále jsme prováděli pravidelnou prázdninovou údržbu v zahradách našich mateřských školek a byl udělán celkový nátěr kládového lisu před obecním sklepem. V nejbližší době by měly začít práce na opravě dlažby a rekonstrukce toalet na hřbitově. V letošním roce budou v naší obci prováděny dvě větší stavby na komunikacích Správy a údržby silnic. Jedná se o opravu mostu v Zámlýní a vybudování okružní křižovatky u základní školy. Most v Zámlýní by měl být kompletně hotov do konce listopadu a druhá stavba se protáhne až do roku Přestože při stavbách vzniknou určitě komplikace v dopravě, věřím, že po dokončení se bude naší obcí jezdit lépe a především se zvýší bezpečnost. Karel Hala, starosta obce Božice Výstavba okružní křižovatky v Božicích V těchto dnech se již naplno rozbíhá stavba, která se dotkne nejen božických občanů, ale i obyvatel okolních vesnic. Jedná se o rekonstrukci křižovatky silnic II/397 a III/4141 na okružní s průměrem 30 m a jedním jízdním pruhem a rekonstrukci mostu převádějící silnici II/397 přes Příční potok. Součástí jsou další stavební objekty jako rekonstrukce silnice II/397 mezi okružní křižovatkou a mostem ev.č , obnova dešťové kanalizace, autobusový záliv a úprava objízdné trasy - investorem této akce je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o. Obec Božice se částkou cca ,- Kč podílí na vybudování pěších komunikací (chodníků) a sjezdů, napojení místní komunikace a na opravě veřejného osvětlení. Tato částka se při výběrovém řízení snížila zhruba o jeden milion korun oproti zadávací dokumentaci. Věříme, že výstavba křižovatky pozitivně ovlivní provoz na tomto velmi rizikovém místě, kdy zejména v ranních hodinách při příjezdu dětí do školy bývá dopravní situace velmi kritická. Dalším pozitivem bude odstranění problému s dešťovou vodou, kde se řešení neúspěšně hledá již dlouhou dobu. Výstavba křižovatky a rekonstrukce vozovky a mostu budou přinášet také řadu dopravních omezení. Chtěl bych tímto poprosit občany o trpělivost po dobu stavby, celé dílo bude k prospěchu nám všem. Jiří Čada, místostarosta Změna v odvozu odpadů označování popelnic nálepkami Rada obce Božice Vzhledem k nárůstu počtu popelnic u jednotlivých domácností se Rada obce Božice rozhodla k omezení jejich počtu. Každá domácnost v nejbližších dnech obdrží nálepku, kterou umístí na popelnici. Přidělování nálepek: domácnost do čtyř osob: 1 modrá nálepka (nerozhoduje velikost popelnice) domácnost pět a více osob: 2 modré nálepky (nerozhoduje velikost popelnic) trvale neobydlené nemovitosti objekty k rekreaci: 1 žlutá nálepka (pouze malá popelnice 110 l)!!!od 14. října 2016 budou vyváženy pouze popelnice označené nálepkou!!! Relaxační a sportovní centrum Božice Pondělí!!! U P O Z O R N Ě NÍ!!! Provozní doba platná od ZAVŘENO Úterý 10:00 18:00 poslední vstup 16:30 17:30 Středa 10:00 18:00 poslední vstup 16:30 17:30 Čtvrtek 14:00 20:00 poslední vstup 18:30 19:30 Pátek 10:00 20:00 poslední vstup 18:30 19:30 Sobota 10:00 20:00 poslední vstup 18:30 19:30 Neděle 10:00 20:00 poslední vstup 18:30 19:30 Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva Obce Božice konající se v jídelně obecního úřadu Božice v 18 hodin Přesný program zasedání najdete na webových stránkách 1 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 1. Zprávu starosty o činnosti RO od posledního zasedání ZO 2. Zprávu finančního výboru Zastupitelstvo obce: Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva Obce Božice konaného dne 8. září v 18:00 hodin v jídelně obecního úřadu 1. Schvaluje revokaci usnesení ZO ze dne , bod č. 8. z důvodu změny kupujícího. 2. Schvaluje revokaci usnesení ZO ze dne , bod č. 7 z důvodu změny kupujícího. 3. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 860/15, zahrada o výměře 309 m2 kat. území České Křídlovice Miroslavě Dufkové, bytem Vídeňská 3254/68, Znojmo za cenu ,- Kč. 4. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 84/1, zahrada o výměře 402 m2 kat. území České Křídlovice manželům Oldřichu a Heleně Halouzkovým, bytem Božice č.p. 320 za cenu ,- Kč. 5. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 2636, ostatní plocha o výměře 78 m2 kat. území České Křídlovice manželům Miroslavu a Tereze Fojtíkovým, bytem nám. Svobody 12/12, Miroslav cenu ,- Kč. 6. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 2633, ostatní plocha o výměře 127 m2 kat. území České Křídlovice Josefu Leisserovi, bytem Božice č.p. 25 za cenu ,- Kč. 7. Schvaluje prodej části pozemku parc. č v kat. území Božice, a to části označené jako parc. č. 8238/4, ostatní plocha o výměře 116 m2 v kat. území Božice, která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č /2012 Pavlu Kašpárkovi, bytem Božice č.p. 118 za cenu ,- Kč ,- Kč za geometrický plán pro rozdělení pozemku. 8. Schvaluje prodej bytové jednotky č. 395/6 v bytovém domě č.p. 395 v Božicích na pozemku parc. č. st. 332 v obci a kat. území Božice včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4101/29357 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 332 Vlastimilu Žilíkovi, bytem Božice č.p. 217 za cenu ,-Kč. 9. Schvaluje odstoupení od kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva jako věcného práva na pozemek parc. č. 8486, trvalý travní porost, o výměře 1147 m2 ve vlastnictví manželů Karla a Jany Jandáskových, oba bytem Mackovice č.p. 145 souhlasným prohlášením mezi prodávajícím a kupujícím za cenu ,- Kč. 10. Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/ Schvaluje prodej pozemku parc. č. 276/2, zahrada o výměře 618 m2 kat. území České Křídlovice Lubomíru Holému, bytem U Sladovny 171, Hodonice za cenu ,- Kč Karel Hala starosta Výpis z usnesení Rady obce č. 27 ze dne Rada obce (dále jen RO ) schvaluje přidělení nájemního bytu v č.p RO schvaluje pořízení nálepek na popelnice z důvodu nárůstu jejich počtu 3. RO doporučuje Zastupitelstvu obce (dále jen ZO ) ke schválení žádost o prodej pozemku parc. č. 860/15 v k. ú. České Křídlovice o výměře 309 m2 za cenu 50,- Kč/m2, žadatelka Miroslava Dufková 4. RO doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení žádost o prodej prodej pozemku parc. č. 84/1 v k. ú. České Křídlovice o výměře 402 m2 za cenu 50,- Kč/ m2, žadateleé manž. Helena a Oldřich Halouzkovi 5. RO schvaluje pronájem sklepa ev. č. 048, žadatelka Andrea Veverková 6. RO schvaluje vyplacení příspěvků na narozené děti 7. RO neschvaluje vyplacení příspěvku na narozené dítě pro nesplnění podmínek pro jejich vyplácení Výpis z usnesení Rady obce č. 28 ze dne Rada obce (dále jen RO ) schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/ RO schvaluje zařazení dokončených investi do majetku obce: - Traktorový nosič kontejnerů ,- Kč - Cisternový kontejner ,- Kč - Kanalizační přípojka k ubytovně 8.375,73 Kč - Místní komunikace Pod masnou ,11 Kč 3. RO doporučuje Zastupitelstvu obce (dále jen ZO ) ke schválení žádost o koupi pozemku (vč. sklepa ev.č. 0142) parc. č v k. ú. České Křídlovice o výměře 78 m2 za cenu ,- Kč, žadatelé manž. Tereza a Miroslav Fojtíkovi 4. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi bytu č. 395/6 v č.p. 395 vítězné nabídce z výběrového řízení za ,- Kč, žadatel Vlastimil Žilík 5. RO schvaluje zápůjčku dětského nafukovacího hradu na akci Kiritof do obce Jevišovka za úhradu 500,- Kč, žadateli Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR. 6. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku (vč. sklepa ev.č. 0145) parc. č o výměře 127 m2 za cenu ,- Kč, žadatel Josef Leisser 7. RO schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Božice, p.o. přijetí finančního daru ve výši ,- Kč od Sdružení rodičů při ZŠ Božice Hlasování: RO schvaluje žádosti o prodloužení nájemních smluv o 12 měsíců 9. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o prodej pozemku parc. č. 8238/ v k. ú. Božice o výměře 116 m2 za cenu 100,- Kč/m2, žadatel Pavel Kašpárek 2 DĚLÁTE DOMA GENERÁLNÍ ÚKLID? MÁTE STARÉ VÁNOČNÍ OSVĚTLENÍ, KTERÉ CHCETE VYHODIT? FUNKČNÍ I NEFUNKČNÍ? NEVYHAZUJTE HO A PŘINESTE HO PROSÍM DO KNIHOVNY NEBO NA OBECNÍ ÚŘAD. Zahájení školního roku 2016/2017 na ZŠ Božice. Školní rok 2016/2017 byl zahájen ve čtvrtek Na tradičním veřejném slavnostním shromáždění v sále KD Božice se všichni zúčastnění seznámili s důležitými informacemi o právě ukončeném školním roce 2015/2016, událostech a změnách, které nastaly během hlavních prázdnin a hlavně o plánech do nového školního roku. Ve školním roce 2015/2016 byl stav k do zahajovacího výkazu 224 žáků( o 1 méně než v roce předcházejícím). Během školního roku odešel 1 žák a přišli 3. Školní rok 2015/2016 končilo na ZŠ Božice k celkem 226 žáků. Na konci školního roku 2015/2016 odešlo ze školy na střední školy celkem 24 žáků. Z tohoto počtu 22 žáků vyšlo z devátého ročníku a dva žáci z osmého ročníku. Na maturitní obory studia bylo letos přijato 12 žáků z deváté třídy, tj. 52,4% z celkového počtu žáků deváté třídy. Z těchto přijatých budoucích maturantů měli v posledních dvou pololetích čtyři žáci samé jedničky nebo vyznamenání, další tři žáci měli jednu až tři trojky a zbývajících pět mělo jednu až deset trojek a zároveň jednu až tři čtyřky. Prospěch k : celkem 126 žáků prospělo s vyznamenáním, 86 prospělo a 14 žáků neprospělo. Z těchto 14 žáků 7 nebylo podle 52, odst. 3 Školského zákona klasifikováno pro nesplnění požadovaných výstupů, 2 neprospěli ve více předmětech a 7 neprospělo v jednom předmětu (někteří byli hodnoceni nedostatečnou a současně nebyli klasifikováni). Žáci, kteří byli hodnoceni nedostatečnou maximálně ze dvou předmětů, měli podle 53, odst. 1 Školského zákona možnost vykonat opravnou zkoušku v pátek K opravné zkoušce se dva žáci nedostavili, čtyři žáci u opravné zkoušky neprospěli a pouze jeden žák u komisionálního přezkoušení prospěl. Personální obsazení pro školní rok 2016/2017 ZŠ Božice k pedagogičtí pracovníci: Učitelé : Dagmar Szabóová, Miriam Kočí, Zuzana Ralenovská, Alena Vorlická, Lada Glacová, Lada Vaváková, Růžena Baráková, Petra Křivánková, Naděžda Vidová, Hana Koledová, Tamara Juřicová, Veronika Mikysková, Petra Polínková, David Zejda, Veronika Kočí, Hana Klinerová a Jan Peterka. Vychovatelky: Jitka Nováková, Jitka Hanzlíková a Jaroslava Fojtíková. Třída Třídní učitel Počet žáků: celkem (chlapců + dívek) 1. A Dagmar Szabóová 17 ( 10+ 7) 1. B Miriam Kočí 18 (7 + 11) 2. Zuzana Ralenovská 22 (8 + 14) 3. A Alena Vorlická 23 (8 + 15) 3. B Lada Glacová 24 ( ) 4. Lada Vaváková 25 (11 +14) 5. Petra Křivánková 19 (8 + 11) I. Stupeň 7 tříd 148 žáků Průměr na třídu = 21,14 6. Naděžda Vidová 25 ( ) 7. Hana Koledová 28 ( ) 8. Tamara Juřicová 23 ( ) 9. Veronika Mikysková 21 (4 + 17) II. stupeň 4 třídy 97 žáků Průměr na třídu = 24,25 Škola celkem 11 tříd 245 žáků Průměr na třídu = 22,27 Podle školního učebního plánu se žáci na ZŠ Božice učí prvnímu cizímu jazyku od III. třídy a druhému od VII. třídy i v tomto školním roce. Volitelné předměty: VII.třída: německý jazyk + konverzace v anglickém jazyce VIII.třída: německý jazyk + praktika z přírodovědných předmětů nebo konverzace v Aj IX.třída: německý jazyk + konverzace v německém jazyce. Jan Peterka, ředitel školy Počty žáků ve třídách pro školní rok 2016/2017, třídnictví 3 Tajemná místa Božic: Pahorek Tanzberg, tvrz vladyků z Křídlovic? Během letošního roku se to řadě z vás už stalo. Zastaví vás turista, nejčastěji cykloturista, a ptá se vás na něco z historie Božic. Ne té nedávné, ale té dávnější, kterou z nás prakticky nikdo nepamatuje. Je to však historie tohoto místa, a proto bychom o ní přeci jenom něco málo měli vědět. Třebas i nepřesného a spekulativního, ale aspoň něco. Dnes začínáme s místem nejpovolanějším, kopcem jménem Tanzberg. V pátek odpoledne se takový cykloturista taky pohyboval v Božicích. Pán z Tišnovska, který má zálibu v poznávání málo známých míst, o nichž se v nějaké literatuře dočte, a pak se je snaží najít. A tak zastavoval lidi v Božicích a ptal se jich, kde najde pahorek mezi Božicemi a Českými Křídlovicemi, kde kdysi stávalo nějaké sídlo, snad tvrz. A že tomu pahorku se říká Tanzberg! Nikdo z oslovených nevěděl. Až paní Pavla měla spásný nápad. Zašla s pánem k nám a já se pána ujal. Moc se omlouvala, ale uklidnil jsem ji, že je to v pořádku. Taková návštěva mi vůbec nevadí. Naopak. Taky nebyl pán prvním, kdo u nás s nějakou podobnou historickou prosbou zazvonil. To slůvko kdysi je důležité: tvrz tam mohla stát třeba kolem roku 1378, kdy v zemích Koruny české končila vláda císaře Karla IV. Asi pár desítek let předtím byla postavena a v roce 1481 už se o ní pro změnu nepíše vůbec! A s názvem kopce-pahorku Tanzberg je to podobné. Oživit se však dá. Příklad najdeme nedaleko: Malý hrádek Lampelberg ve viniční trati zaniklé osady Ječmeniště na česko-rakouských hranicích byl zbudován v roce 1860 na nejvyšším pahorku v lokalitě. Právě z tohoto místa je nejlepší výhled do krajiny. Nachází se zde kulatá věž, pod níž je místnost pro hotaře a bývalá maštal pro koně. Do roku 1989 jsme o žádném Lampelbergu neslyšeli, nyní je to velmi frekventovaný název známý hlavně vinařům. Publicista Miroslav Plaček o božickém pahorku Tanzbergu píše: Okrouhlý pahorek po zaniklém sídle mezi Božicemi a osadou České Křídlovice v místech domů čp. 79, 80 a 81. Obyvatelé současných domů uvedených popisných čísel se nemusí děsit či radovat. Jedná se o původní božické číslování, to za á a za bé, nejde o domy, ale o prostor za těmito domy, přesněji až za jejich zahradami. Ty domy mají dnes čísla 137, 138 a 153. Kopec, který se nad nimi vypíná, je z této severní strany skutečně mohutný. M. Plaček o něm uvádí: Poměrně velký pahorek (osy horní plošiny 42 m a 29 m) vybíhá ze hřbetu, na němž se směrem na severovýchod rozkládá vesnice. Jeho převýšení vůči úpatí stráně je 17 m a proti cestě kolem sklepů, které jsou zapuštěny do severního svahu ještě 9 m. Právě terasa cesty, která se na západě rozšiřuje v zahradu, může být pozůstatkem okružního valu. Jinde se opevnění v průběhu času ztratilo a na přístupové straně, v místě domků, bylo srovnáno. Nevím, nevím, jestli pěšina nad zahradami může být pozůstatkem okružního valu, ale budiž. Přístupovou stranou se myslí jižní svah pahorku Tanzberg z ulice pod Masnou, tam kde jsou domy čp. 173 a 172. Celý Tanzberg pak je ze všech stran provrtán sklepy, které ve 30. letech zkoumaly i odborné archeologické komise a zjišťovaly, zda se v případě severních sklepů nejedná o tzv. lochy, tj. sklepní úkryty pro obyvatelstvo v případě nebezpečí, tak jak byly ve 30. letech ještě zachovalé lochy v dnešním lesíku za Sigmundovými. Ale o tom někdy jindy. Němečtí vysídlení obyvatelé nazývali toto místo Tanzberg, a to na základě pověsti o zdejším rejdišti pohádkových bytostí a příšer, píše dále v publikaci Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, zámků a tvrzí Miroslav Plaček. Důvod, proč pahorek vznikl, však zřejmě unikal i jim, protože ve vzpomínkové knize německého rodáka se v souvislosti s Tanzbergem píše jen o podzemních prostorech a chodbách. Do spekulací se Ing. M. Plaček pustil v závěrečném odstavci, kdy se soustředí na Tanzberg jako možné sídlo - tvrz - vladyků z Křídlovic. Opět cituji z jeho knihy: Sídlo zřejmě nepříslušelo k Božicím, které byly po většinu středověku majetkem želivského konventu. Naopak Křídlovice s kostelem sv. Petra a Pavla (vysvěcen roku 1225) byly v držení stejnojmenné nižší šlechty vladyků (zemanů) z Křídlovic a díl s patronátem kostela patřil klášteru v Louce. To jsou docela zajímavé informace, které jenom potvrzují rozdílný historický vývoj Křídlovic a Božic. Jak se Božice dostaly do majetku premonstrátů z Želivi (nachází se mezi Humpolcem a Pelhřimovem), aktuálně nevím, že však Křídlovice v době vrcholného a pozdního středověku vlastnili vladykové z Křídlovic, je přinejmenším zajímavé. Já mám k sídlu - tvrzi - vladyků z Křídlovic jinou teorii, ale o té taky až někdy jindy. Od roku 1349, kdy se se vzpomíná Víšek z Křídlovic, na Křídlovicích seděli až do roku 1481 vladykové z Křídlovic. Tvrz se v pramenech neuvádí a ani v roce 1481, kdy se vypočítává zboží prodávané novému majiteli Štěpánovi Eytzingarovi z Eytzingu, nefiguruje ve výčtu třeba ani její místo či kopec. Byla tedy již nějakou dobu zaniklá. Datování její existence má v rukách zase jen archeologie středověku. Použitá literatura: Miroslav Plaček, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, zámků a tvrzí, Libri, Praha 2001; H.P. Schad n, 1953, str. 175 a L.a A.Pfisterovi, str Mgr. Ladislav Nevrkla 4 Týden knihoven října 2016 Obecní knihovna v Božicích se opět připojuje k již 20. ročníku této celostátní akce, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Letošní ústřední motto této akce je: zažijte knihovnu jinak. - tento týden se mohou noví čtenáři přihlašovat zdarma - přineste si svoji knihu do knihovny a zdarma si ji obalte - dny otevřených dveří - čtenáři budou osvobozeni od poplatků za upomínky - pro ZŠ a MŠ pořádáme čtenářské lekce a besedy - 5. října půjdeme s knihami do přírody 14. října se můžete těšit na Podzimní nocování s Broučky. Více informací o akcích v knihovně. Simona Juhaňáková Indiáni jedou Jednu srpnovou sobotu jsme vyjeli společně s 48 dětmi na tábor do rekreačního střediska Nesměř. Zvolili jsme téma indiáni a mažoretky si navíc přibalily hůlky a pompóny. Hned po příjezdu jsme postavili týpí a poopravili jsme tábořiště. Pak jsme se dali do barvení indiánských oblečků a indiánské léto mohlo začít. Od ranního budíčku až po večerní kino jsme se nezastavili. Samé hry, sportování, tvoření a tancování. Paní kuchařky nám přály, takže jsme druhou večeři jako šesté jídlo baštili u promítání potmě a moc nám chutnalo. Nezapomněli jsme ani na pěší výlety krásnou přírodou a na hledání pokladu u pobořeného hrádku Templštejnu. No, noční bojovka byla také dobrá. Komu se tábor líbil, ten vyhrál a my vedoucí ( M.Kočí, Z.Ralenovská, M.Hnízdilová, M.Suchánková a já) jsme to také přežili Tak zase příště na jiné téma. Za kolektiv pěti vedoucích Růžena Baráková Mini tábor s angličtinou O letních prázdninách jsme se již po třetí zúčastnili anglického tábora, který každoročně pořádá Denisa Bernardová. Každý rok je jiné téma, prvním rokem jsme se všichni stali piráty, loni jsme putovali po stopách Harryho Pottera a letos jsme cestovali kolem světa. Bylo nás dvacet a byli jsme rozděleni do 3 skupin, které mezi sebou po celý týden soutěžily o poklad. Měli jsme cestovní pasy, do kterých jsme dostávali na hranicích razítka. Každý den jsme navštívili jinou zemi, o které jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí a jedli jsme jídla typická pro zemi, ve které jsme se zrovna nacházeli. Hráli jsme různé hry, soutěžili jsme, kreslili a vytvářeli. Chodili jsme k rybníku, ke studánce a do lesa po vyznačených trasách, na kterých na nás čekaly zajímavé úkoly, sbírali jsme indicie a artefakty, které nás dovedly vždy do cíle s odměnou. Nechyběl ani den v bazénu, ani dopolední film, který letos na naléhání těch nejmenších nebyl v angličtině. Svačiny a obědy nám připravovala paní Bernardová a všem nám moc chutnalo. Největší úspěch měla Asie, zeleninové rolky v rýžovém papíře byly výborné a nezbyla ani jediná, menším účastníkům zase víc chutnalo v Anglii. Nikdo nepohrdnul jídlem v Itálii a ani skandinávská tuňáková pomazánka na celozrnném chlebu na sebe nenechala dlouho čekat. Tábor jsme si moc užili a příští rok se určitě zúčastníme znovu, už teď s napětím očekáváme téma, které bývá až do zahájení tajemstvím. Všichni ale víme, že Denča si s tím hravě poradí a i příští rok nás překvapí tím, c
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x