of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Aiolos Plug-In, oxygen

Category:

Entertainment

Publish on:

Views: 30 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Bruksanvisning Aiolos Plug-In, oxygen Version Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder produkten. Aiolos Plug-In oxygen, liten plugg: Aiolos Plug-In oxygen, skenfäste: artnr /
Transcript
Bruksanvisning Aiolos Plug-In, oxygen Version Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder produkten. Aiolos Plug-In oxygen, liten plugg: Aiolos Plug-In oxygen, skenfäste: artnr / / artnr / / Innehåll 1. Inledning Ingående komponenter Säkerhetsåtgärder Nebuliseringsinstruktion Användning Regulatorns delar Nebulisatorns delar Rengöring Garanti Felsökning/Underhåll Teknisk data... 9 1. Inledning Aiolos Plug-In består av en regulatorenhet till utrustning , liten plugg eller med skenfäste. Modellen med skenfäste (se bild till höger på manualens framsida samt på bilden nedan) är identisk med utrustningen med liten plugg (se bild till vänster på manualens framsida), med det undantaget att tryckregulatorn är utrustad med ett T-stycke som möjliggör fäste i klove på skena. Aiolos Plug-In-utrustningen kopplas till centralgasuttaget för medicinsk oxygen. Aiolos nebulisator kopplas ihop med en anslutningsslang till Aiolos Plug-In regulator. Därefter ställs önskat tryck in på regulatorenheten. Intermittent eller kontinuerlig nebulisering Går att använda med mask eller munstycke Aiolos Nebulisator alstrar en finfördelad aerosol, vilket tillsammans med det höga aerosolflödet ger en mycket effektiv och snabb inhalation. Nebulisatorn finns i färgerna vit, blå och röd. Aiolos Plug-in för skenfäste behöver en armerad slang för att koppla mellan regulatorn och centralgasuttaget, denna ingår ej. Aiolos artikelnummer för den armerade slangen är 2. Ingående komponenter Aiolos Plug-In oxygen består av följande delar: 1 st regulatorenhet 1 st slang för anslutning mellan regulator och nebulisator 1 st nebulisator: - vit nebulisator: artnr 10310, ap varunr blå nebulisator: artnr , ap varunr röd nebulisator: artnr , ap varunr st extra tillbehörsdel inkl överdel, insatsrör, medicinbehållare, dysa, munstycke 1 st skenfäste (gäller vid beställning av artnr 10015) 1 st bruksanvisning En specifikation över regulatorns delar återfinns i avsnitt 6 och nebulisatorns delar återfinns i avsnitt 11 i bruksanvisningen. 3. Säkerhetsåtgärder Läs bruksanvisningen innan montering eller användande. Felaktigt agerande kan leda till skador på person eller utrustning. Regulatorn måste hållas fettfri p g a explosionsrisk. Den får aldrig smörjas med smörjmedel innehållande fett. Utrustningen får enbart användas för inhalation av ordinerat läkemedel. Vid användning får inte hålet upptill på nebulisatorn vara tilltäppt, då trycket i luftvägarna kan bli för stort. I fukt trivs bakterier. Det är därför viktigt att inte nebulisatordelarna ligger fuktiga. Skaka därför av så mycket vatten som möjligt innan delarna lufttorkas. All användning av denna utrustning förutsätter beaktande av denna användarmanual. Ansvaret för säker funktion av Aiolos Plug-In övergår alltid till användaren om den inte används för sitt avsedda syfte. Dessutom tar Aiolos Medical inget ansvar om ändringar görs på Aiolos Plug-In. 2 4. Nebuliseringsinstruktion 1. Sitt eller stå upp för att inhalera (vid behov av liggande nebulisering finns tillbehör att tillgå, kontakta Aiolos Medical för mer information). 2. Sätt munstycket långt in i munnen. 3. Lägg tungan under munstycket. 4. Slut läpparna runt munstycket. 5. Tryck på avtryckaren och andas för att starta nebuliseringsbehandlingen. 6. Vid inhalation med mask; se till att masken sluter tätt över näsa och mun och andas med öppen mun. Nebulisatorn är försedd med en avtryckare vilket reducerar läkemedelsförbrukningen, samt minskar läckaget av aerosol i omgivningen. Avtryckaren möjliggör för användaren att själv styra och bestämma takten vid inhalationstillfället. 3 5. Användning Vid användning får inte hålet upptill på nebulisatorn vara tilltäppt, då trycket i luftvägarna kan bli för stort. Innan första användning skall nebulisator och nebuliseringsdelar rengöras enligt instruktion i bruksanvisningen. 1. Anslut regulatorn till centralgassystemet för medicinsk oxygen. Av säkerhetsskäl kan inte regulatorn för andningsoxygen anslutas till uttaget för andningsluft och vice versa. 2. Fyll på ordinerat läkemedel i medicinbehållaren. 3. Öppna avstängningsventilen genom att föra vredet på regulatorn nedåt. 4. Dra inställningsratten utåt. 5. Justera trycket genom att vrida inställningsratten samtidigt som handtaget på nebulisatorn hålls intryckt. o Öka trycket genom att vrida inställningsratten medsols o Minska trycket genom att vrida inställningsratten motsols 6. Skjut in inställningsratten. 4 6. Regulatorns delar Manometer, 0-10 bar: artnr Regulator. artnr (liten plugg), (skenfäste) Inställningsratt drivtryck Avstängningsventil (till-från), artnr Slanganslutning: artnr och Drivtryckslang: artnr Reservdelar till regulatorn: 5 7. Nebulisatorns delar 1. Insatsrör, artnr Munstycke, artnr Överdel, artnr Medicinbehållare (2-8 ml), artnr Dysa (isärtagen), artnr O-ring, dysa underdel, artnr Anslutningsnippel 8. Avtryckare, artnr Underdel, artnr Nebulisatorfot, artnr Montering av nebulisatorn: 1. Tryck ner insatsröret i överdelen. 2. Skruva fast medicinbehållaren på överdelen. 3. Tryck fast munstycket på överdelen. 4. Sätt ihop dysan. Ett låssnäppe håller samman delarna. Kontrollera att den svarta o-ringen sitter på plats. 5. Tryck upp dysan i medicinbehållaren. 6. Kontrollera att den svarta o-ringen sitter korrekt i spåret på underdelen. 7. Skruva fast underdelen på medicinbehållaren. 6 8. Rengöring I fukt trivs bakterier. Det är därför viktigt att inte nebulisatordelarna ligger fuktiga. Skaka därför av så mycket vatten som möjligt innan delarna lufttorkas. Demontering innan rengöring Ta isär överdelen på nebulisatorn, d v s munstycke, medicinbehållare, dysa och överdel, insatsrör (pressas upp underifrån nebulisatorns överdel). Ta även isär själva dysan. Sjukhusbruk (lokala rekommendationer förekommer) 1. Värmedesinfektion i diskdesinfektor Placera samtliga nebulisatordelar (1-6) i en nätkorg med lock. Se till att inga delar kan falla ur korgen. Torka av underdel, fot och slang (7-10) med sprit. 2. Desinfektion Lägg samtliga nebulisatordelar (1-6) i lämplig desinfektionslösning under 30 minuter. Delarna ska täckas helt av lösningen. Skölj sedan delarna under rinnande kallt vatten. Placera därefter delarna i ett kärl med rent kranvatten i ca 10 min. Rengör vid behov med rengöringsmedel och skölj återigen delarna. Låt delarna lufttorka. Torka av underdel, fot och slang (7-10) med sprit. 3. Autoklavering Nebulisatorns dysa, insatsrör, medicinbehållare, munstycke och överdel (1-6) kan autoklaveras. Desinficera och rengör delarna före autoklavering. Torka av underdel, fot och slang (7-10) med sprit. 7 9. Garanti Nebulisator (artnr 10310, , ) 12 månaders garanti. Garantin gäller kostnadsfri reparation av fabrikations- och materialfel. Plug-in regulator 24 månaders garanti. Garantin innebär kostnadsfri reparation av fabrikationsfel och materialfel. Om inom garantitiden ingrepp i utrustningen gjorts, eller om utrustningen och nebulisatorn används för andra ändamål än avsedda, upphör garantin att gälla. 10. Felsökning/Underhåll Det kommer lite eller ingen aerosol o Nebulisatorn är inte korrekt monterad. Kontrollera med monteringsanvisningen. o Dysan i medicinbehållaren är trasig eller saknas. Nebulisatorn läcker o Kontrollera samtliga o-ringar. De kan vara trasiga eller saknas. Byt o-ring vid behov. Ventilen i underdelen fungerar inte. Kontakta din medicintekniker eller Aiolos Medical för service. 8 10. Teknisk data Arbetstryck 0-5 bar Aerosol 70-90% respirabla partiklar Drivkälla Andningsoxygen (max 7 bar) MMAD 3,7 µm (2 bar NaCl) Medicinförbrukning 0,8 ml/min (2bar NaCl) Restvolym cirka 0,5 ml Vikt, nebulisator 82 gram (237 gram inkl fot) CE-märkning CE-märkt enligt MDD, annex 2 Tillbehörslista: Mask nr 0 inkl 2 adaptrar Prematur 15 mm ID artnr 19008, ap vnr Mask nr 1 inkl 2 adaptrar Spädbarn 15 mm ID artnr 19009, ap vnr Mask nr 2 Spädbarn 22 mm ID artnr 19030, ap vnr Mask nr 3 Barn 22 mm ID artnr 19033, ap vnr Mask nr 4 Barn/Vuxna 22 mm ID artnr 19031, ap vnr Mask nr 5 Vuxna 22 mm ID artnr 19032, ap vnr Flexanslutning/Skorsten 3 skorstenar inkl 1 adapter artnr 10716, ap vnr Låsring till avtryckare För kontinuerlig drift artnr 11106, ej apoteksvara Vinkelfäste för klove artnr 10910, ej apoteksvara Bordsfäste artnr 10912, ej apoteksvara Aerosolfilter, engångs 5 filter inkl 1 adapter artnr 10721, ap vnr Aerosolfilter, flergångs Inkl filterbehållare, artnr 80134, ap vnr adapter, 50 filterinlägg Armerad slang för plug-in med skenfäste artnr Denna produkt följer EU-direktiv och är CE-märkt CE0413. Tillverkare: Aiolos Medical AB, Nattvindsgatan 9, Karlstad Återvinningsinformation: Ta förbrukad produkt till en återvinningsstation enligt lokala bestämmelser. Övrig teckenförklaring: Tillverkningsdatum Observera 9 10 Kontakt Aiolos Medical AB Zakrisdalsvägen 26A / Z Karlstad Tel: Fax:
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x