of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Afwezig: Verslag vergadering Wmo-raad Bloemendaal Datum dinsdag 15 september PDF

Category:

Medicine, Science & Technology

Publish on:

Views: 10 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Aanwezig: Afwezig: Mw. M. Bergh, (Beleidsmedewerker), Mw. Rianne de Borst, Dhr. J. Botter (wethouder), Dhr. Cees Dedel (penningmeester), Mw. Claar Hinlopen, Dhr. Fons Hoenderdos (secretaris), Dhr. Bert
Transcript
Aanwezig: Afwezig: Mw. M. Bergh, (Beleidsmedewerker), Mw. Rianne de Borst, Dhr. J. Botter (wethouder), Dhr. Cees Dedel (penningmeester), Mw. Claar Hinlopen, Dhr. Fons Hoenderdos (secretaris), Dhr. Bert Schuuring, Mw. Els Kok-Zieren, Mw. Ellen Verschuur-van der Voort (voorzitter) Verslag vergadering Wmo-raad Bloemendaal Datum dinsdag 15 september Opening en vaststellen agenda Voorzitter mw. Ellen Verschuur heet allen hartelijk welkom, in het bijzonder wethouder Botter en mw. Bergh. Regelmaat contact benadrukt zij is belangrijk. Dhr. Botter onderschrijft het belang van een goed informeel contact ter voorbereiding op formele adviezen van de Wmo-raad. 2. Overleg met Wethouder Jur Botter 2.1 Vaststellen te bespreken onderwerpen De Wmo-raad merkt op dat het lastig is om zelf op website van de gemeente documenten op te zoeken. Zoals bij de Collegebesluiten zijn de documenten niet bijgevoegd. De bijgewerkte vastgestelde beleidsnota Sociaal Domein 2015 is niet vindbaar. De Wmo-raad werd op generlei wijze betrokken bij het opstellen en vormgeven van de Publieksfolder Zorg en Welzijn in Bloemendaal. Communicatie loopt niet optimaal. De wethouder is er voorstander van dat de Wmo-raad actief wordt geïnformeerd door de gemeente. 2.2 Mededelingen van de gemeente Mw. Bergh meldt: - Voorstel Mantelzorgondersteuning gereed - Q2-rapportage verschijnt spoedig - Vertegenwoordiging van CJG en Wmo-loket zullen alle huisartsen in Bloemendaal bezoeken. - Dagbesteding lokaal, project Juttersgeluk heeft de komende drie jaar haar atelier in het PWN gebouw - Dagbesteding, ondersteuning Vorm op Maat wordt door Heliomare beëindigd. Dhr. Cees Dedel vraagt aan de wethouder hoe het ermee staat rond de ontwikkelingen Vorm op Maat. De wethouder antwoordt dat hij hiermee bezig is en dat dit zijn volle aandacht heeft. Onderzocht wordt of continuïteit mogelijk is. In oprichting is de Stichting Ouder en Vrienden van Vorm op Maat - Plannen in ontwikkeling: inloop GGZ - Het Wmo-loket krijgt een bredere samenstelling. De wethouder meldt: Het proces van transitie en transformatie is een proces van piepen en kraken, ook voor de gemeentelijke organisatie. Er wordt veel meer verwacht van de gemeentelijke organisatie, zoals begrotingsproces en transparantie. Politiek loopt het ook bijzonder moeilijk, zoals recente commissievergaderingen. - Er is een grote opgave om voldoende betaalbare woningen te realiseren voor onder andere: 1 . InGeest heeft vanuit haar verschillende vestigingen 100 personen die zijn uitbehandeld maar nog geen woning hebben.. Er is een lange wachtlijst, wachttijd 6 á 7 jaar, voor een sociale huurwoning.. Er is een jaarlijkse instroom van 36 Statushouders. Mantelzorgwoningen. De Participatiewet is voor Bloemendaal financieel nadelig. Niet door hoge werkloosheid maar volgens informatie IASZ onder andere als gevolg van hoge kosten voor zak- en kleedgeld bewoners in instellingen zoals InGeest. Voor de wethouder is dit lastig om uit te zoeken. - Prinsjesdag, Den Haag viert feest maar de lasten komen bij de gemeentes. De bezuinigingsopdracht naar de gemeente is hoog, ook naar de instellingen. De voorzitter dankt wethouder Botter en mw. Bergh voor in constructieve inbreng in de vergadering. 2.3 Advies Klachtenmeldingen, Zie conceptreactie van het College datum 9 september 2015 Conform het Collegebesluit 15 september, zie 2.5, zal er een onderzoek worden uitgevoerd. 2.4 Gedachtewisseling om onafhankelijk kwalitatief onderzoek te laten doen naar de ervaringen van de inwoners van Bloemendaal met de nieuwe Wmo De gemeente Heemstede, mw. Marijke Bakker, begeleidt 2 studenten HBO die in het kader van hun stage aan de hand van een vragenlijst een onderzoek zullen uitvoeren bij mensen die ervaring hebben met de Wmo en ook met mensen die een afwijzing kregen op hun aanvraag. De mensen worden benaderd met een informatiebrief met aansluitend een face-to-face gesprek. De vragenlijst wordt in concept toegestuurd aan de Wmo-raad. 2.5 Advies Beleidsplan en Communicatieplan, Zie conceptreactie van het College datum 9 september 2015 De wethouder meldt dat het College B&W vandaag, datum 15 september 2015, een besluit heeft genomen over de adviezen van de Wmo-raad. De wethouder zegt toe dat ten spoedigste het Beleidsplan Sociaal Domein, vastgesteld 2 oktober 2014, tezamen met moties en amendementen van de Gemeenteraad, eenvoudig vindbaar zal worden geplaatst op de gemeentelijke website. Actie mw. Bergh en Webmaster Het besluit betreft: 1. Kennis te nemen van de adviezen ( en ) van de Wmo-raad inzake het communicatie- en beleidsplan Wmo en inzake klachtenmeldingen en 2. Akkoord te gaan met het sturen van de schriftelijke reactie ( ). 3. Een onafhankelijk kwalitatief onderzoek voor te bereiden naar de ervaringen van onze inwoners met de nieuwe WMO. 2.6 Advies Doelgroepenvervoer Zie Advies Wmo-raad, datum 21 augustus 2015 en conceptreactie van het College datum 8 september 2015 Collegebesluit datum 8 september 2015: Reactie op advies Wmo-raad betreffende doelgroepenvervoer [ ] Het college besluit: 1. In te stemmen met de concept-reactie aan de Wmo-raad. 2. De raad te informeren. De wethouder bevestigt dat het vd Valk-overleg voor het regionale OV-taxi vervoer al jaren niet goed functioneert. Ten onrechte werd in het vd Valk overleg de presentatie doelgroepenvervoer door Forseti verzorgd. Het advies van de Wmo-raad Bloemendaal dat tot stand kwam in goede constructieve afstemming met de Wmo-Klankbordgroep Heemstede is een prachtig advies. Echter de gemeente Bloemendaal 2 heeft geen alternatief voor het gezamenlijke regionale besluit inzake Doelgroepenvervoer. Want als Bloemendaal niet meedoet, hebben we helemaal niets. Er is grote twijfel of de geplande start in januari 2017 haalbaar is. De provincie NH trekt zich terug uit het OV-taxi vervoer maar zet in op een zachte landing. Voornoemde is belangrijk onderwerp voor het regionaal portefeuillehouders overleg. 2.7 Commissie Samenleving datum 9 september, behandeling van het agendapunt Collegebesluit Doelgroepenvervoer en 2.8 Klankbord- en Adviesraden Vervoer: Wmo-raad Bloemendaal, Adviesraden IASZgemeenten, vd Valk-overleg Zuid-Kennemerland-IJmond, Regionale Klankbordgroep Doelgroepenvervoer, Zie uitnodiging mw. Bergh datum 3 september 2015 De wethouder meldt dat de Klankbordgroep Doelgroepenvervoer zal functioneren als adviesgroep voor het portefeuillehouders overleg. Mw. Verschuur en dhr. Dedel zullen deelnemen aan het eerstvolgende overleg van de Klankbordgroep Doelgroepenvervoer, datum 17 september Aan de hand van dit overleg zal worden besloten of de Wmo-raad ook aanschuift bij het overleg dat de Wmo-klankbordgroep Heemstede heeft met de externe projectleider dhr. Ronald de Haas op 28 september Actie mw. Verschuur en dhr. Dedel 2.9 Advies Mantelzorgondersteuning 2015, Zie Advies Wmo-raad, datum 21 augustus 2015 en reactie mw. Marijke Bergh, 23 september 2015 Mw. Bergh meldt dat het advies van de Wmo-raad bijzonder is gewaardeerd. Veel adviezen konden worden overgenomen Voorstel centrale klantcontactfunctie, Zie bijlage Het Klant Contact Centrum is al operationeel. Via het centrale telefoonnummer wordt intern doorgeschakeld. Actie volgen 2.11 Rol Wmo-raad bij nieuw te vormen Adviesraad Bloemendaal Samen (ABS), Zie bijlage Discussie of de Wmo-raad zich actief aanmeldde voor de functie voorzitter van de Adviesraad Bloemendaal Samen. Dhr. Schuuring heeft ervaring met financiering van projecten door ZonMW. Aandachtspunt: wijk- en buurtraden kunnen naast hun lidmaatschap van de adviesraad ook zelf projecten indienen. Er staan nu al circa 80 projecten op de website. Dit zijn niet persé burgerinitiatieven. De project ideeën worden verzameld door de Vrijwilligers Centrale. De vijf leden van de Adviesraad kunnen zowel via als aan tafel per kwartaal besluiten nemen. Worden er vacatiegelden uitbetaald? Hoe vindt verantwoording en controle plaats over de uitgaven? Zijn er evaluatiecriteria? Het College B&W stelt een schriftelijke opdracht op voor de Adviesraad: Beoordelen en Controleren. Controle ook mogelijk via website BloemendaalSamen. Budget is vastgesteld op per jaar gedurende drie jaren Besloten wordt dat mw. Ellen Verschuur de functie van onafhankelijk voorzitter zal gaan vervullen en mw. Els Kok als back up. 3 2.12 Planning Evaluatie van het functioneren van het periodiek overleg tussen wethouder/contactambtenaar en de Wmo-raad, conform verordening Wmo-raad 2009 art 16.2 Gangbaar was het dat ter voorbereiding op Wmo-raad vergaderingen er vooraf een agendaoverleg zou zijn met wethouder, voorzitter en secretaris. Ook bij een gevraagd of ongevraagd advies vooraf overleg met de wethouder. De wethouder stelt voor om in de nieuw op te stellen verordening op te nemen dat er minimaal één keer per kwartaal gezamenlijk bilateraal overleg zal zijn. Binnen drie weken worden de ervaringen binnen het Sociaal Domein besproken in het College B&W. De eerstvolgende gezamenlijke vergadering is vastgesteld op dinsdag 10 november Tevens tussentijds overleg wethouder met voorzitter en secretaris. Actie secretaris 2.13 Wmo-raad Financieel Bestuur Stichting WEB beheerde tot eind 2014 het budget van de Wmo-raad. In december 2014 is het verzoek gedaan aan Stichting WEB om een eindafrekening op te stellen. Tot heden is dit niet gebeurd. Consequentie is dat de Wmo-raad nog steeds geen budget heeft om ipads aan te schaffen voor de vier nieuwe leden. De wethouder meldt dat de financiële afwikkeling geen zorg meer mag zijn voor de Wmo-raad maar dat het een zaak is tussen de gemeente en Stichting WEB. De ipads zullen zo spoedig mogelijk worden geregeld. Mw. Bergh heeft waarschijnlijk 4 ipads beschikbaar. Actie mw. Bergh en secretaris 2.14 Bekendheid Wmo-raad Er is verloop in contactambtenaren Communicatie. De contactambtenaren Communicatie zouden ook zorgen voor publicatie/interview met de voorzitter mw. Ellen Verschuur. Mw. Cindy Hardeman en mw. Bianca Groenewegen zijn niet meer werkzaam in Bloemendaal. Zij zijn opgevolgd door mw. Renske Feikema, communicatieadviseur. De wethouder zal aan haar melden dat zij voor alle onderwerpen binnen het sociaal domein contact moet hebben met de Wmo-raad. Actie wethouder Ter discussie opzetten Facebook pagina voor de Wmo-raad. Pas op, reacties op berichten zijn ongestuurd, wie geeft antwoord? Conclusie niet doen. Vooruitlopend op vermelding van Wmo-raad in publieksfolders en in de gemeentegids zal de groepsfoto leden Wmo-raad worden geplaatst op de website van de gemeente Actie secretaris Discussie over een te vormen brede Wmo-raad. Besloten wordt om de Wmo-Raad te wijzigen in Adviesraad Sociaal domein. Er zal een aanzet worden gegeven voor het opstellen van een nieuwe verordening. Mw. Marijke Bergh zal contact leggen met de juridische afdeling om in samenspraak met mw. Verschuur een concept verordening op te stellen. De verordening Wmo-Raad 2009 kan als basis dienen. Actie mw. Bergh en mw. Verschuur 2.15 informatiebrief aan de raad ultimo augustus 2015, Bijlage reeds in uw bezit De informatiebrief blijft voorlopig nog maandelijks verschijnen. Er zal in een enquête onder iedereen die werkzaam is in het sociaal domein een onderzoek worden uitgevoerd. Ook onderzoek naar ervaringen met de netwerkborrels en eventueel bijsturen. De eerstvolgende wordt georganiseerd in november Toegankelijkheid en Bruikbaarheid Gemeentehuis Bloemendaal De Wmo-raad heeft een aantal kritische ervaringen met het gebruik van het vernieuwde Gemeentehuis Bloemendaal. Zijn dit kinderziektes? 4 De wethouder meldt dat er ook technische problemen zijn, zoals defecte zonneschermen en te weinig capaciteit voor de abonnementen concerten in de Burgerzaal in relatie ook tot de veiligheid. De wethouder verzoekt om een overzicht op te stellen van aandachtspunten. Noot secretaris: Reeds gesignaleerde aandachtspunten zijn sleutelbeheer, van buiten niet te openen vergaderruimtes, openingstijden, avondopenstelling voor bijeenkomsten van de Wmo-raad, looproutes, loop- en vluchtwegen in het gebouw, combinatie trappenhuis met hard klinkende houten vloeren met Raadszaal, tochtdeuren, scheiding publiek en gemeentelijke delen van het gemeentehuis, bereikbaarheid lift, lastige te nemen ondiepe traptreden trappenhuis, valrisico s op trappen en podium optrede, inrichting Raadszaal onpraktisch voor mensen die slecht te been zijn en voor mensen die zich verplaatsen in een rolstoel, receptiefunctie onduidelijk, kwaliteit van de koffie is beroerd, In de voorgaande jaren heeft de Wmo-raad in afstemming met Stichting WEB een aantal malen geadviseerd over eisen te stellen aan het ontwerp met betrekking tot de Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid van de nieuwbouw. Actie Wmo-raad 3. Verslag vergadering Wmo-raad Bloemendaal datum 18 augustus 2015, Zie bijlage, inclusief adviezen Doelgroepenvervoer en Mantelzorgondersteuning, Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de notulist. Besloten wordt dat de adviezen van de Wmo-raad niet op de website zullen worden geplaatst. 4. Actiepunten Mw. Verschuur en dhr. Schuuring hebben een tweede overleg gehad met de coördinator van Centrum voor Jeugd en Gezin, CJG, mw. Tessa Prins. Aan de orde kwamen de onderwerpen - Zijn de ICT-problemen opgelost? Koppelen gegevens blijkt niet moeilijk - Hoe wordt de kwaliteit van verleende zorg gemeten? - Hoe worden klachten geregeld bij kleine aanbieders? Conclusie: je krijgt er geen vinger achter. Vervolgafspraak zal worden gemaakt in afstemming met de Q2 rapportage. Mw. de Borst en mw. Hinlopen zullen in verband met Participatiewet een bezoek brengen aan het Werkplein Actie mw. de Borst en mw. Hinlopen Uitgaande Post Gevraagde en ongevraagde adviezen Wmo-raad, zie agenda en verslag 9.2. Ingekomen Post 6. Opstellen Jaarplan 2015 aan de hand van Beleidsplan sociaal domein 2015 Besloten wordt dat aan de hand van de evaluatie Wmo-Beleidsplan over 2015 het Jaarplan 2016 zal worden opgesteld. en Wmo-raad 7. Activiteitenlijst, evenementenkalender - Mw. Kok zal op 6 oktober 2015 deelnemen aan het overleg Platform Vrijwilligersorganisaties. - Mw. Kok zal op 14 oktober 2015 aanwezig zijn bij de vergadering van de commissie Samenleving. - Mw. Verschuur, dhr. Dedel en mw. Hinlopen zullen op 27 oktober 2015 deelnemen aan een AvI bijeenkomst. Actie Aanmelden vooraf door secretaris. - De Wmo-raad streeft ernaar om in haar vergadering november 2015 de Wijk- en Buurtverenigingen in Bloemendaal uit te nodigen. Contactadressen te verkrijgen via BloemendaalSamen? Actie Agenda 5 8. Evaluatie AvI en planning vervolgactiviteiten adhv prioriteiten De Wmo-raad is bijzonder positief over de begeleiding door AvI, goed geïnformeerd, levendige voorbeelden en efficiënt fotoverslag. Vervolg aan de hand van Jaarplan 2016 omstreeks november/december Mw. Bergh stelt het overzicht agenda activiteiten 2016 op. Actie mw. Bergh 9. Rondvraag - Dhr. Hoenderdos heeft namens de Wmo-raad deelgenomen aan de kennismaking met de Cliëntenraad. Het overleg had een tamelijk onduidelijke status. Vanuit de cliëntenraad waren er slechts twee leden en een onafhankelijke Haarlemse voorzitter aanwezig. Door tijdgebrek had een van de twee leden de vergadering niet voor kunnen bereiden. Een verslag van de voorgaande vergadering was niet gemaakt. In dit overleg werd aan de Cliëntenraad het besluit vergoeding chronisch zieken en gehandicapten voorgelegd. De cliëntenraad ging zonder inhoudelijke discussie met het besluit akkoord omdat de Wmo-Klankbordgroep Heemstede al een positief advies had gegeven. Onduidelijk is of ook de gemeente Bloemendaal dit besluit overneemt en welke adviesrol de Wmo-raad Bloemendaal heeft? - Dhr. Bert Schuuring heeft met Loes ter Horst en Annemiek Nieuwstraten gesproken over het onderzoek naar het uitblijven van de klachtenmeldingen in de kwartaal rapportages. Besloten is om dit onderwerp te parkeren, totdat de gemeente zelf hier met onderzoeks-informatie over komt. Wanneer er daarna nog behoefte aan een eigen onderzoek is, wordt dit onderwerp weer opgepakt. - Mw. de Borst meldt dat zij de eerstvolgende vergadering van de Wmo-raad op 13 oktober 2015 verhinderd is. Voor allen blijkt datum maandag 12 oktober passend. De secretaris doet navraag bij mw. Koffeman, Kwartiermaker Facilitair Gemeentelijke Huisvesting, of dit mogelijk is in het Gemeentehuis Bloemendaal. Noot secretaris: Vergadering 12 oktober 2015 is akkoord. Actie secretaris 10. Sluiting De voorzitter dankt allen voor de constructieve inbreng en sluit de vergadering. Eerstvolgende vergadering van de Wmo-raad Datum MAANDAG 12 OKTOBER 2015 Aanvang uur Locatie Gemeentehuis Secretariaat Wmo-raad Bloemendaal Mobiel
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x