of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ADMINISTRATIEF DESKUNDIGE SECRETARIAAT

Category:

Music

Publish on:

Views: 33 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): ADMINISTRATIEF DESKUNDIGE SECRETARIAAT Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en
Transcript
Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): ADMINISTRATIEF DESKUNDIGE SECRETARIAAT Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en Verkeer Antwerpen Mobiliteit en Openbare Werken B1 Deskundige Anna Bijnsgebouw (VAC Antwerpen) Lange Kievitstraat bus Antwerpen (op wandelafstand van het centraal station) Vacaturenummer: AWV Functiecontext Het Agentschap Wegen en Verkeer beheert ongeveer 7000km gewest- en autosnelwegen en ruim 6700 km fietspaden. De afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen is verantwoordelijk voor het aanleggen, onderhouden en beheren van de gewestwegen en autosnelwegen in de provincie Antwerpen en de wegtunnels in Vlaanderen. 2. Je takenpakket Als administratief medewerker secretariaat sta je in voor een klantvriendelijk onthaal, een correcte verwerking van de inkomende en uitgaande post en de administratieve opvolging van klachten, meldingen, parlementaire vragen en kabinetsnota s. Dit alles aangevuld met algemene secretariaatstaken. Als deskundige ondersteun je de administratieve medewerkers bij complexere dossiers en vervang je het teamhoofd bij diens afwezigheid. 3. Profiel Op uiterste inschrijvingsdatum 13 maart 2017 voldoe je aan onderstaande voorwaarden: 3.1. Formele deelnemingsvoorwaarden: Selectiereglement functieomschrijving AWV00114 Pagina 1 van 5 Je diploma 1 Je hebt een bachelordiploma. Je werkervaring Je hebt, bij voorkeur, 5 jaar ervaring met het coördineren van taken (regelen, organiseren en opvolgen). Ervaring met het redigeren van teksten wordt beschouwd als een pluspunt Competenties en bijkomende verwachtingen Je technische competenties Je hebt een voorliefde voor alles wat administratie, coördinatie en planning inhoudt. Je bent organisatorisch sterk, kan prioriteiten stellen en met deadlines werken. Je kan zowel zelfstandig als in team werken, daarnaast ga je nauwkeurig te werk. Je bent positief en flexibel ingesteld en durft initiatief nemen. Je bent in staat om met veranderingen om te gaan. Je beschikt over goede communicatievaardigheden. Je persoonsgebonden competenties Klantgerichtheid Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren. Niveau 2 - Optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders Verantwoordelijkheid nemen Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie. Niveau 2 - Handelt in het belang van de organisatie Communiceren Informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk overbrengen. Niveau 2 - Verzorgt de interactie Analyseren Een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie. Niveau 2 - Legt verbanden en ziet oorzaken 1 Heb je je diploma in het buitenland behaald? Dan heb je ook een erkenning van niveaugelijkwaardigheid nodig. Je kunt deze aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: Heb je je diploma niet in het Nederlands behaald? Dan moet je ook geslaagd zijn voor een taalexamen bij Selor. Selectiereglement functieomschrijving AWV00114 Pagina 2 van 5 Oordeelsvorming Meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria Niveau 1 - Trekt logische conclusies op basis van de beschikbare gegevens en formuleert een hypothese Initiatief Kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen of ondernemen Niveau 2 - Neemt het initiatief om structurele problemen binnen zijn takendomein op te lossen (reactief en structureel) Plannen en organiseren Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken. Niveau 2 - Coördineert het eigen werk en dat van anderen Samenwerken Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is. Niveau 2 - Stimuleert de samenwerking binnen zijn entiteit, werkgroepen of projectgroepen Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan je op volgende website vinden: 4. Hoe kan je solliciteren? Solliciteren kan tot en met 13 maart 2017 door je CV en motivatiebrief in te sturen via het online sollicitatieformulier. 5. Selectieprocedure 2 Screening op basis van de formele deelnemingsvoorwaarden Fase 1: Screening op basis van curriculum vitae en motivatiebrief (relevantie van de werkervaring, motivatie, technische competenties, ) eliminerend (22 maart 2017 onder voorbehoud) Fase 2: verkennende gesprekken (bij meer dan 6 kandidaten) eliminerend (30 maart 2017 onder voorbehoud) 2 Deze selectieprocedure (generiek en functiespecifiek) verloopt via een objectief wervingssysteem zoals vermeld in deel III, hoofdstuk 2 van het VPS en het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie. Conform het VPS kan het principe van het niet-nodeloos hertesten worden toegepast in de selectieprocedure. Selectiereglement functieomschrijving AWV00114 Pagina 3 van 5 Fase 3: een selectiegesprek (bestaande uit een functiegericht, inhoudelijk gedeelte en een competentiegericht luik) met de jury, vaktechnische case en computergestuurde test(en), waaronder een persoonlijkheidsvragenlijst eliminerend (5 april 2017 onder voorbehoud). De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap. We voorzien redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon onderaan vermeld in de vacature. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie. 6. Aanbod Een aantrekkelijke werkgever en boeiende projecten Indrukwekkende infrastructuurprojecten realiseer je niet alleen. Daarvoor moeten we beroep doen op een heleboel collega s met ieder hun kwaliteiten en specialisme. Bij het Agentschap Wegen en Verkeer kom je terecht bij een werkgever die een aangename sfeer en het welzijn van zijn medewerkers vooropzet. Zo bieden wij o.a. mogelijkheid tot telewerk en 35 dagen vakantie per jaar, maar krijg je evengoed de gelegenheid om mee te werken aan projecten die tot de verbeelding spreken. Jobzekerheid en een competitief salaris Het Agentschap Wegen en Verkeer biedt als overheidswerkgever een grote mate van werkzekerheid. Daarbovenop krijg je een mooi en competitief loon aangevuld met o.a. maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering. Je minimum bruto aanvangssalaris bedraagt minimaal 2280 (graad: deskundige) en relevante privé-ervaring of ervaring als zelfstandige kan onder bepaalde voorwaarden verloond worden (tot max. 20j.) Persoonlijke groei en sociale voordelen Daarnaast krijg je ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning betreft. Je eerste 9 maanden vormen een inwerkperiode met een persoonlijk vormingsprogramma. Meer informatie over deze financiële en sociale voordelen kan je terugvinden via de website Selectiereglement functieomschrijving AWV00114 Pagina 4 van 5 7. Meer weten? Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met: Roel Bruyninckx Directeur Administratie Tel: Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden en selectieprocedure kun je contact opnemen met : Kirsten Wilberts Intern consultant HRM selectiedeskundige, afdeling Organisatie Tel. : Wil je op de hoogte blijven van de vacatures bij Mobiliteit en Openbare Werken? Surf naar of de vacaturesite van de Vlaamse overheid Voor inhoudelijke informatie over onze activiteiten kan je terecht op Selectiereglement functieomschrijving AWV00114 Pagina 5 van 5
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x